حالت آزمایشی
فروش
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۵۳
1.08820
1.08726
0.00000
1.08400
سود
‪4.70 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۵۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08820
Stop loss
0.00000
سود
‪4.70 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08400
فروش
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۴۸
1.08821
1.08726
0.00000
1.08400
سود
‪4.75 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۴۸
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08821
Stop loss
0.00000
سود
‪4.75 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08400
فروش
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۴۱
1.08833
1.08726
0.00000
1.08400
سود
‪5.35 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۴۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08833
Stop loss
0.00000
سود
‪5.35 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08400
فروش
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۳۳
1.08831
1.08726
0.00000
1.08400
سود
‪5.25 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۳۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08831
Stop loss
0.00000
سود
‪5.25 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08400
فروش
0.05
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۲۷
1.08826
1.08726
0.00000
1.08400
سود
‪5.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۲۷
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08826
Stop loss
0.00000
سود
‪5.00 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08400
فروش
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۲۶:۲۴
1.08700
1.08726
0.00000
1.08300
سود
‪-1.30 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۲۶:۲۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08700
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.30 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08300
فروش
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۳۲
1.08751
1.08726
0.00000
1.08300
سود
‪1.25 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۳۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08751
Stop loss
0.00000
سود
‪1.25 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08300
فروش
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۲۸
1.08732
1.08726
0.00000
1.08300
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۶:۲۸
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08732
Stop loss
0.00000
سود
‪0.30 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08300
فروش
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
1.08600
1.08726
0.00000
1.08200
سود
‪-6.30 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08600
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.30 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08200
فروش
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
1.08600
1.08726
0.00000
1.08200
سود
‪-6.30 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08600
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.30 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08200
فروش
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
1.08600
1.08726
0.00000
1.08200
سود
‪-6.30 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۸
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08600
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.30 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08200
فروش
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۴۵
1.08507
1.08726
0.00000
1.08000
سود
‪-10.95 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۴۵
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08507
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.95 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08000
فروش
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۴۰
1.08508
1.08726
0.00000
1.08000
سود
‪-10.90 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۴۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08508
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.90 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08000
فروش
0.05
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۳۷
1.08512
1.08726
0.00000
1.08000
سود
‪-10.70 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۳۷
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08512
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.70 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.08000
فروش
0.05
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۴۸
1.08281
1.08726
0.00000
1.07800
سود
‪-22.25 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۴۸
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08281
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.25 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.07800
فروش
0.05
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۴۴
1.08281
1.08726
0.00000
1.07800
سود
‪-22.25 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۴۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08281
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.25 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.07800
فروش
0.05
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۴۰
1.08282
1.08726
0.00000
1.07800
سود
‪-22.20 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۴۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08282
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.20 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.07800
فروش
0.05
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۲۳:۱۰
1.08127
1.08726
0.00000
1.07700
سود
‪-29.95 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۲۳:۱۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08127
Stop loss
0.00000
سود
‪-29.95 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.07700
فروش
0.05
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۲۳:۰۶
1.08126
1.08726
0.00000
1.07700
سود
‪-30.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۲۳:۰۶
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08126
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.00 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.07700
فروش
0.05
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۲۳:۰۲
1.08126
1.08726
0.00000
1.07700
سود
‪-30.00 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۲۳:۰۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08126
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.00 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.07700
فروش
0.05
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۹:۲۴
1.07944
1.08726
0.00000
1.07600
سود
‪-39.10 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۹:۲۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07944
Stop loss
0.00000
سود
‪-39.10 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.07600
فروش
0.05
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۹:۲۰
1.07944
1.08726
0.00000
1.07600
سود
‪-39.10 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۹:۲۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07944
Stop loss
0.00000
سود
‪-39.10 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.07600
فروش
0.05
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۹:۱۶
1.07950
1.08726
0.00000
1.07600
سود
‪-38.80 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۹:۱۶
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07950
Stop loss
0.00000
سود
‪-38.80 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.07600
فروش
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۱:۰۹
1.07836
1.08726
0.00000
1.07600
سود
‪-44.50 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۱:۰۹
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07836
Stop loss
0.00000
سود
‪-44.50 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.07600
فروش
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۱:۰۴
1.07837
1.08726
0.00000
1.07600
سود
‪-44.45 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۱:۰۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07837
Stop loss
0.00000
سود
‪-44.45 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.07600
فروش
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۵۷
1.07834
1.08726
0.00000
1.07600
سود
‪-44.60 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۵۷
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07834
Stop loss
0.00000
سود
‪-44.60 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08726
Take profit
1.07600
کپی
‪20 000.00 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۴۲
‪387.54%‪
‪597.77%‪
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
Unicorn-Forex
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۴۲
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
‪20 000.00 USD‬
Take profit
0.00