លក់
0.05
16.07.2024 15:28:58
1.09018
1.08891
0.00000
0.00000
ចំណេញ
6.35 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2024 15:28:58
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.09018
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
6.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
16.07.2024 15:28:54
1.09019
1.08891
0.00000
0.00000
ចំណេញ
6.40 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2024 15:28:54
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.09019
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
6.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
16.07.2024 15:28:50
1.09019
1.08891
0.00000
0.00000
ចំណេញ
6.40 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2024 15:28:50
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.09019
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
6.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
12.07.2024 15:21:41
1.08910
1.08891
0.00000
1.08600
ចំណេញ
0.95 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 15:21:41
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08910
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08600
លក់
0.05
12.07.2024 15:21:37
1.08908
1.08891
0.00000
1.08600
ចំណេញ
0.85 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 15:21:37
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08908
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08600
លក់
0.05
12.07.2024 15:21:34
1.08911
1.08891
0.00000
1.08600
ចំណេញ
1.00 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 15:21:34
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08911
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08600
លក់
0.05
12.07.2024 11:31:53
1.08820
1.08891
0.00000
1.08400
ចំណេញ
-3.55 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 11:31:53
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08820
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08400
លក់
0.05
12.07.2024 11:31:48
1.08821
1.08891
0.00000
1.08400
ចំណេញ
-3.50 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 11:31:48
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08821
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08400
លក់
0.05
12.07.2024 11:31:41
1.08833
1.08891
0.00000
1.08400
ចំណេញ
-2.90 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 11:31:41
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08833
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08400
លក់
0.05
12.07.2024 11:31:33
1.08831
1.08891
0.00000
1.08400
ចំណេញ
-3.00 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 11:31:33
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08831
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08400
លក់
0.05
12.07.2024 11:31:27
1.08826
1.08891
0.00000
1.08400
ចំណេញ
-3.25 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 11:31:27
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08826
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08400
លក់
0.05
11.07.2024 18:26:24
1.08700
1.08891
0.00000
1.08300
ចំណេញ
-9.55 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 18:26:24
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08300
លក់
0.05
11.07.2024 15:36:32
1.08751
1.08891
0.00000
1.08300
ចំណេញ
-7.00 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 15:36:32
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08751
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08300
លក់
0.05
11.07.2024 15:36:28
1.08732
1.08891
0.00000
1.08300
ចំណេញ
-7.95 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 15:36:28
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08732
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08300
លក់
0.05
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08891
0.00000
1.08200
ចំណេញ
-14.55 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 15:30:08
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08200
លក់
0.05
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08891
0.00000
1.08200
ចំណេញ
-14.55 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 15:30:08
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08200
លក់
0.05
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08891
0.00000
1.08200
ចំណេញ
-14.55 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 15:30:08
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08200
លក់
0.05
11.07.2024 12:10:45
1.08507
1.08891
0.00000
1.08000
ចំណេញ
-19.20 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 12:10:45
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08507
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08000
លក់
0.05
11.07.2024 12:10:40
1.08508
1.08891
0.00000
1.08000
ចំណេញ
-19.15 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 12:10:40
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08508
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08000
លក់
0.05
11.07.2024 12:10:37
1.08512
1.08891
0.00000
1.08000
ចំណេញ
-18.95 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 12:10:37
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-18.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.08000
លក់
0.05
10.07.2024 22:55:48
1.08281
1.08891
0.00000
1.07800
ចំណេញ
-30.50 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2024 22:55:48
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08281
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-30.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.07800
លក់
0.05
10.07.2024 22:55:44
1.08281
1.08891
0.00000
1.07800
ចំណេញ
-30.50 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2024 22:55:44
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08281
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-30.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.07800
លក់
0.05
10.07.2024 22:55:40
1.08282
1.08891
0.00000
1.07800
ចំណេញ
-30.45 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2024 22:55:40
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08282
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-30.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.07800
លក់
0.05
04.07.2024 19:23:10
1.08127
1.08891
0.00000
1.07700
ចំណេញ
-38.20 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2024 19:23:10
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08127
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.07700
លក់
0.05
04.07.2024 19:23:06
1.08126
1.08891
0.00000
1.07700
ចំណេញ
-38.25 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2024 19:23:06
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08126
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.07700
លក់
0.05
04.07.2024 19:23:02
1.08126
1.08891
0.00000
1.07700
ចំណេញ
-38.25 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2024 19:23:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08126
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.07700
លក់
0.05
04.07.2024 10:49:24
1.07944
1.08891
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-47.35 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2024 10:49:24
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07944
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-47.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.05
04.07.2024 10:49:20
1.07944
1.08891
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-47.35 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2024 10:49:20
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07944
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-47.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.05
04.07.2024 10:49:16
1.07950
1.08891
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-47.05 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2024 10:49:16
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07950
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-47.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.05
03.07.2024 16:31:09
1.07836
1.08891
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-52.75 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2024 16:31:09
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07836
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-52.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.05
03.07.2024 16:31:04
1.07837
1.08891
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-52.70 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2024 16:31:04
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07837
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-52.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.07600
លក់
0.05
03.07.2024 16:30:57
1.07834
1.08891
0.00000
1.07600
ចំណេញ
-52.85 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2024 16:30:57
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07834
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-52.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08891
កាត់ចំណេញ
1.07600
ចម្លង
20 000.00 USD
21.02.2024 05:01:42
387.54%
588.97%
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
Unicorn-Forex
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2024 05:01:42
ប្រភេទ
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
20 000.00 USD
កាត់ចំណេញ
0.00