ရောင်းချမှု
0.05
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၂၁:၄၁
1.08910
1.09033
0.00000
1.08600
အမြတ်
-6.15 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၂၁:၄၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08910
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08600
ရောင်းချမှု
0.05
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၂၁:၃၇
1.08908
1.09033
0.00000
1.08600
အမြတ်
-6.25 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၂၁:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08908
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08600
ရောင်းချမှု
0.05
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၂၁:၃၄
1.08911
1.09033
0.00000
1.08600
အမြတ်
-6.10 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၂၁:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08911
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08600
ရောင်းချမှု
0.05
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၁:၅၃
1.08820
1.09033
0.00000
1.08400
အမြတ်
-10.65 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၁:၅၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08820
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
ရောင်းချမှု
0.05
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၁:၄၈
1.08821
1.09033
0.00000
1.08400
အမြတ်
-10.60 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၁:၄၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08821
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
ရောင်းချမှု
0.05
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၁:၄၁
1.08833
1.09033
0.00000
1.08400
အမြတ်
-10.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၁:၄၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08833
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
ရောင်းချမှု
0.05
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၁:၃၃
1.08831
1.09033
0.00000
1.08400
အမြတ်
-10.10 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၁:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08831
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
ရောင်းချမှု
0.05
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၁:၂၇
1.08826
1.09033
0.00000
1.08400
အမြတ်
-10.35 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၄ ၁၁:၃၁:၂၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08826
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08400
ရောင်းချမှု
0.05
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၂၆:၂၄
1.08700
1.09033
0.00000
1.08300
အမြတ်
-16.65 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၈:၂၆:၂၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08300
ရောင်းချမှု
0.05
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၃၂
1.08751
1.09033
0.00000
1.08300
အမြတ်
-14.10 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08751
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08300
ရောင်းချမှု
0.05
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၈
1.08732
1.09033
0.00000
1.08300
အမြတ်
-15.05 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08732
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08300
ရောင်းချမှု
0.05
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
1.08600
1.09033
0.00000
1.08200
အမြတ်
-21.65 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08200
ရောင်းချမှု
0.05
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
1.08600
1.09033
0.00000
1.08200
အမြတ်
-21.65 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08200
ရောင်းချမှု
0.05
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
1.08600
1.09033
0.00000
1.08200
အမြတ်
-21.65 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09033
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08200
ရောင်းချမှု
0.05
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၄၅
1.08507
1.09014
0.00000
1.08000
အမြတ်
-25.35 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08507
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08000
ရောင်းချမှု
0.05
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၄၀
1.08508
1.09014
0.00000
1.08000
အမြတ်
-25.30 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၄၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08508
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08000
ရောင်းချမှု
0.05
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၃၇
1.08512
1.09014
0.00000
1.08000
အမြတ်
-25.10 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08000
ရောင်းချမှု
0.05
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၂၂:၅၅:၄၈
1.08281
1.09014
0.00000
1.07800
အမြတ်
-36.65 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၂၂:၅၅:၄၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08281
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07800
ရောင်းချမှု
0.05
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၂၂:၅၅:၄၄
1.08281
1.09014
0.00000
1.07800
အမြတ်
-36.65 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၂၂:၅၅:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08281
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07800
ရောင်းချမှု
0.05
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၂၂:၅၅:၄၀
1.08282
1.09014
0.00000
1.07800
အမြတ်
-36.60 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၄ ၂၂:၅၅:၄၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08282
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07800
ရောင်းချမှု
0.05
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၉:၂၃:၁၀
1.08127
1.09014
0.00000
1.07700
အမြတ်
-44.35 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၉:၂၃:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08127
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07700
ရောင်းချမှု
0.05
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၉:၂၃:၀၆
1.08126
1.09014
0.00000
1.07700
အမြတ်
-44.40 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၉:၂၃:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08126
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07700
ရောင်းချမှု
0.05
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၉:၂၃:၀၂
1.08126
1.09014
0.00000
1.07700
အမြတ်
-44.40 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၉:၂၃:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08126
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07700
ရောင်းချမှု
0.05
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၉:၂၄
1.07944
1.09014
0.00000
1.07600
အမြတ်
-53.50 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၉:၂၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07944
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07600
ရောင်းချမှု
0.05
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၉:၂၀
1.07944
1.09014
0.00000
1.07600
အမြတ်
-53.50 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၉:၂၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07944
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07600
ရောင်းချမှု
0.05
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၉:၁၆
1.07950
1.09014
0.00000
1.07600
အမြတ်
-53.20 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၇.၂၀၂၄ ၁၀:၄၉:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07600
ရောင်းချမှု
0.05
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၃၁:၀၉
1.07836
1.09014
0.00000
1.07600
အမြတ်
-58.90 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၃၁:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07836
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-58.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07600
ရောင်းချမှု
0.05
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၃၁:၀၄
1.07837
1.09014
0.00000
1.07600
အမြတ်
-58.85 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၃၁:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07837
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-58.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07600
ရောင်းချမှု
0.05
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၅၇
1.07834
1.09014
0.00000
1.07600
အမြတ်
-59.00 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၅၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07834
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-59.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.09014
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07600
ကူးယူခြင်း
20 000.00 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၅:၀၁:၄၂
387.54%
588.97%
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
Unicorn-Forex
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၅:၀၁:၄၂
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20 000.00 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00