ဝယ်ယူမှု
0.3
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၅:၃၀:၀၁
19620.3
19631.7
0.0
0.0
အမြတ်
0.03 USD
NQ
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၅:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
19620.3
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
19631.7
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၄:၃၀:၀၀
2311.95
2313.71
0.00
0.00
အမြတ်
0.04 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၄:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2311.95
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2313.71
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၄၅:၀၀
1.08188
1.08058
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08188
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08058
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
20
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၄၀:၀၀
60.35
59.95
0.00
0.00
အမြတ်
-0.08 USD
#C
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၄၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
60.35
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
လက်ရှိစျေးနှုန်း
59.95
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
3
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၀၅:၀၉
508.40
508.22
0.00
0.00
အမြတ်
-0.01 USD
#META
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၀၅:၀၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
508.40
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
508.22
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
7
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၃၅:၂၉
255.47
254.14
0.00
0.00
အမြတ်
-0.09 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၃၅:၂၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
255.47
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7
လက်ရှိစျေးနှုန်း
254.14
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၃၀:၀၀
215.52
212.85
0.00
0.00
အမြတ်
-0.13 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
215.52
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
212.85
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
3
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၃၀:၀၁
211.68
215.14
0.00
0.00
အမြတ်
0.10 USD
#QCOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
211.68
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
215.14
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
3
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၁
260.81
254.14
0.00
0.00
အမြတ်
-0.20 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
260.81
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
254.14
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
39
၂၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၁
96.78
95.58
0.00
0.00
အမြတ်
-0.47 USD
#MS
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
96.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
39
လက်ရှိစျေးနှုန်း
95.58
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.6
၂၈.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၀၀:၀၀
38862.9
38690.9
0.0
0.0
အမြတ်
-1.03 USD
YM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၀၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38862.9
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-1.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
38690.9
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
6
၂၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၁
273.37
270.03
0.00
0.00
အမြတ်
-0.20 USD
#V
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
273.37
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
270.03
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
13
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၀၅:၀၅
748.50
733.88
0.00
0.00
အမြတ်
-2.06 USD
#MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၀၅:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
748.50
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
733.88
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
19
၂၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၅၀:၀၂
99.39
95.58
0.00
0.00
အမြတ်
-0.72 USD
#MS
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၅၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
99.39
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
19
လက်ရှိစျေးနှုန်း
95.58
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၁၅:၀၀
101.42
95.58
0.00
0.00
အမြတ်
-0.58 USD
#MS
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
101.42
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
95.58
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
6
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၀၀:၀၄
771.52
733.88
0.00
0.00
အမြတ်
-2.45 USD
#MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၀၀:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
771.52
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
733.88
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.3
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၂၅:၀၀
39910.7
38690.9
0.0
0.0
အမြတ်
-3.66 USD
YM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၂၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39910.7
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-3.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
38690.9
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
3
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၅:၀၂
280.15
270.03
0.00
0.00
အမြတ်
-0.30 USD
#V
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၅:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
280.15
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
270.03
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
3
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၄၀:၀၁
792.84
733.88
0.00
0.00
အမြတ်
-1.92 USD
#MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၄၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
792.84
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
733.88
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
8
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၅၅:၀၁
62.43
59.95
0.00
0.00
အမြတ်
-0.20 USD
#C
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၅၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
62.43
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
59.95
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00