حالت آزمایشی
خرید
3
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۰۰:۰۲
488.17
487.49
0.00
0.00
سود
‪-0.02 USD‬
#META
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۰۰:۰۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
488.17
Stop loss
0.00
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
487.49
Take profit
0.00
خرید
0.3
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۵:۰۰
17537.6
17448.0
0.0
0.0
سود
‪-0.27 USD‬
NQ
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۵:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
17537.6
Stop loss
0.0
سود
‪-0.27 USD‬
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
17448.0
Take profit
0.0
خرید
0.3
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۱
38536.2
38316.7
0.0
0.0
سود
‪-0.66 USD‬
YM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
38536.2
Stop loss
0.0
سود
‪-0.66 USD‬
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
38316.7
Take profit
0.0
خرید
0.02
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۰۰
1.07020
1.06863
0.00000
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07020
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.06863
Take profit
0.00000
خرید
8
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۵:۰۵
93.61
93.26
0.00
0.00
سود
‪-0.03 USD‬
#MS
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۵:۰۵
نوع
خرید
قیمت باز شدن
93.61
Stop loss
0.00
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
8
قیمت فعلی
93.26
Take profit
0.00
خرید
8
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۵:۰۱
62.43
62.09
0.00
0.00
سود
‪-0.03 USD‬
#C
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۵۵:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
62.43
Stop loss
0.00
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
8
قیمت فعلی
62.09
Take profit
0.00
خرید
63
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۱
165.95
168.27
0.00
0.00
سود
‪1.46 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
165.95
Stop loss
0.00
سود
‪1.46 USD‬
حجم معامله
63
قیمت فعلی
168.27
Take profit
0.00
خرید
5
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۵:۰۰
408.98
406.54
0.00
0.00
سود
‪-0.12 USD‬
#MSFT
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۵:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
408.98
Stop loss
0.00
سود
‪-0.12 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
406.54
Take profit
0.00
خرید
10
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۱
161.59
162.00
0.00
0.00
سود
‪0.04 USD‬
#QCOM
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
161.59
Stop loss
0.00
سود
‪0.04 USD‬
حجم معامله
10
قیمت فعلی
162.00
Take profit
0.00
خرید
41
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۵۰:۰۱
794.04
799.83
0.00
0.00
سود
‪2.54 USD‬
#MC
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۵۰:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
794.04
Stop loss
0.00
سود
‪2.54 USD‬
حجم معامله
41
قیمت فعلی
799.83
Take profit
0.00
خرید
41
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
270.07
275.04
0.00
0.00
سود
‪2.04 USD‬
#MCD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
270.07
Stop loss
0.00
سود
‪2.04 USD‬
حجم معامله
41
قیمت فعلی
275.04
Take profit
0.00
خرید
20
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۰۵:۰۰
815.56
799.83
0.00
0.00
سود
‪-3.36 USD‬
#MC
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۰۵:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
815.56
Stop loss
0.00
سود
‪-3.36 USD‬
حجم معامله
20
قیمت فعلی
799.83
Take profit
0.00
خرید
10
۲۰.۰۳.۲۰۲۴ ۱۰:۰۵:۰۰
836.77
799.83
0.00
0.00
سود
‪-3.95 USD‬
#MC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۴ ۱۰:۰۵:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
836.77
Stop loss
0.00
سود
‪-3.95 USD‬
حجم معامله
10
قیمت فعلی
799.83
Take profit
0.00
خرید
5
۱۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۰۰
856.79
799.83
0.00
0.00
سود
‪-3.04 USD‬
#MC
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
856.79
Stop loss
0.00
سود
‪-3.04 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
799.83
Take profit
0.00
خرید
19
۱۵.۰۳.۲۰۲۴ ۲۱:۴۰:۰۲
278.95
275.04
0.00
0.00
سود
‪-0.74 USD‬
#MCD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۴ ۲۱:۴۰:۰۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
278.95
Stop loss
0.00
سود
‪-0.74 USD‬
حجم معامله
19
قیمت فعلی
275.04
Take profit
0.00
خرید
2
۱۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۱۰:۰۱
424.38
406.54
0.00
0.00
سود
‪-0.36 USD‬
#MSFT
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۱۰:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
424.38
Stop loss
0.00
سود
‪-0.36 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
406.54
Take profit
0.00
خرید
2
۱۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۱۰:۰۲
879.31
799.83
0.00
0.00
سود
‪-1.70 USD‬
#MC
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۱۰:۰۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
879.31
Stop loss
0.00
سود
‪-1.70 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
799.83
Take profit
0.00
خرید
9
۱۳.۰۳.۲۰۲۴ ۲۱:۳۰:۱۴
284.10
275.04
0.00
0.00
سود
‪-0.82 USD‬
#MCD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۴ ۲۱:۳۰:۱۴
نوع
خرید
قیمت باز شدن
284.10
Stop loss
0.00
سود
‪-0.82 USD‬
حجم معامله
9
قیمت فعلی
275.04
Take profit
0.00
خرید
5
۱۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۰۲
168.44
162.00
0.00
0.00
سود
‪-0.32 USD‬
#QCOM
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۰۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
168.44
Stop loss
0.00
سود
‪-0.32 USD‬
حجم معامله
5
قیمت فعلی
162.00
Take profit
0.00
خرید
2
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۲۱:۰۵:۰۶
176.11
162.00
0.00
0.00
سود
‪-0.28 USD‬
#QCOM
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۲۱:۰۵:۰۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
176.11
Stop loss
0.00
سود
‪-0.28 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
162.00
Take profit
0.00
خرید
27
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
171.70
168.27
0.00
0.00
سود
‪-0.93 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
171.70
Stop loss
0.00
سود
‪-0.93 USD‬
حجم معامله
27
قیمت فعلی
168.27
Take profit
0.00
خرید
2
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰:۰۳
292.44
275.04
0.00
0.00
سود
‪-0.35 USD‬
#MCD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰:۰۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
292.44
Stop loss
0.00
سود
‪-0.35 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
275.04
Take profit
0.00
خرید
1
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۲۰:۰۰
297.78
275.04
0.00
0.00
سود
‪-0.23 USD‬
#MCD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۲۰:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
297.78
Stop loss
0.00
سود
‪-0.23 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
275.04
Take profit
0.00
خرید
9
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
181.60
168.27
0.00
0.00
سود
‪-1.20 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
181.60
Stop loss
0.00
سود
‪-1.20 USD‬
حجم معامله
9
قیمت فعلی
168.27
Take profit
0.00
خرید
4
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۰۰:۰۱
188.24
168.27
0.00
0.00
سود
‪-0.80 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
188.24
Stop loss
0.00
سود
‪-0.80 USD‬
حجم معامله
4
قیمت فعلی
168.27
Take profit
0.00
خرید
4
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۲۰:۰۱
193.96
168.27
0.00
0.00
سود
‪-1.03 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۲۲:۲۰:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
193.96
Stop loss
0.00
سود
‪-1.03 USD‬
حجم معامله
4
قیمت فعلی
168.27
Take profit
0.00