លក់
0.02
25.07.2024 11:00:03
1.08484
1.08517
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.07.2024 11:00:03
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08484
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08517
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.04
25.07.2024 04:30:00
2388.00
2373.59
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.58 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.07.2024 04:30:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2388.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2373.59
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
27
24.07.2024 21:55:01
63.90
63.64
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.07 USD
#C
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2024 21:55:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
63.90
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
63.64
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
3.7
24.07.2024 21:45:00
19117.7
18993.3
0.0
0.0
ចំណេញ
-4.60 USD
NQ
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2024 21:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
19117.7
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-4.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.7
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
18993.3
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
9
24.07.2024 21:45:00
463.85
460.99
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.26 USD
#META
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2024 21:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
463.85
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
460.99
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.02
24.07.2024 21:00:00
2409.20
2373.59
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.71 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2024 21:00:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2409.20
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2373.59
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
9
24.07.2024 19:40:00
430.11
428.61
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.14 USD
#MSFT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2024 19:40:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
430.11
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
428.61
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
27
24.07.2024 19:05:01
217.46
218.45
0.00
0.00
ចំណេញ
0.27 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2024 19:05:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
217.46
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
218.45
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
9
24.07.2024 16:35:04
248.79
253.25
0.00
0.00
ចំណេញ
0.40 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2024 16:35:04
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
248.79
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
253.25
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
5
24.07.2024 16:35:01
255.27
254.09
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.06 USD
#V
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2024 16:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
255.27
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
254.09
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
5
24.07.2024 16:35:01
474.44
460.99
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.67 USD
#META
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2024 16:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
474.44
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
460.99
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1.8
24.07.2024 16:35:01
19432.6
18993.3
0.0
0.0
ចំណេញ
-7.91 USD
NQ
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2024 16:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
19432.6
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-7.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
18993.3
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
14
24.07.2024 16:35:01
223.16
218.45
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.66 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2024 16:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
223.16
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
218.45
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
9
24.07.2024 10:05:02
658.93
652.34
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.64 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2024 10:05:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
658.93
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
652.34
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
4
23.07.2024 22:55:01
254.05
253.25
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.03 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2024 22:55:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
254.05
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
253.25
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
23.07.2024 22:05:10
490.39
460.99
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.59 USD
#META
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2024 22:05:10
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
490.39
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
460.99
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.16
23.07.2024 18:00:00
1.08455
1.08507
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2024 18:00:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08455
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08507
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
27
22.07.2024 19:35:16
102.47
101.87
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.16 USD
#MS
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2024 19:35:16
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
102.47
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
101.87
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.4
19.07.2024 18:30:00
40241.8
39908.0
0.0
0.0
ចំណេញ
-1.34 USD
YM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2024 18:30:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
40241.8
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-1.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
39908.0
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
0.08
19.07.2024 12:00:01
1.08795
1.08507
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.23 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2024 12:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08795
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08507
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
13
18.07.2024 22:20:05
104.48
101.87
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.34 USD
#MS
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2024 22:20:05
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
104.48
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
101.87
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.04
18.07.2024 21:15:01
1.09017
1.08507
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.20 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2024 21:15:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.09017
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08507
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
13
18.07.2024 21:00:01
65.42
63.64
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.23 USD
#C
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2024 21:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
65.42
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
63.64
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
18.07.2024 16:35:01
259.54
253.25
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.13 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2024 16:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
259.54
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
253.25
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.2
18.07.2024 06:35:02
41292.8
39908.0
0.0
0.0
ចំណេញ
-2.77 USD
YM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2024 06:35:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
41292.8
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-2.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
39908.0
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
0.02
18.07.2024 04:15:02
1.09368
1.08507
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.17 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2024 04:15:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.09368
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08507
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.9
17.07.2024 23:00:00
19825.2
18993.3
0.0
0.0
ចំណេញ
-7.49 USD
NQ
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.07.2024 23:00:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
19825.2
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-7.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
18993.3
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
9
17.07.2024 22:05:00
190.95
180.85
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.91 USD
#QCOM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.07.2024 22:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
190.95
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
180.85
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
7
17.07.2024 20:10:01
228.46
218.45
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.70 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.07.2024 20:10:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
228.46
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
218.45
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
7
17.07.2024 20:10:01
67.35
63.64
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.26 USD
#C
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.07.2024 20:10:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
67.35
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
63.64
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
4
17.07.2024 16:35:01
196.63
180.85
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.63 USD
#QCOM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.07.2024 16:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
196.63
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
180.85
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.4
17.07.2024 11:25:00
20143.8
18993.3
0.0
0.0
ចំណេញ
-4.60 USD
NQ
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.07.2024 11:25:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
20143.8
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-4.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
18993.3
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
6
16.07.2024 20:20:01
106.75
101.87
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.29 USD
#MS
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2024 20:20:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
106.75
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
6
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
101.87
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
16.07.2024 18:35:01
268.32
254.09
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.28 USD
#V
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2024 18:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
268.32
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
254.09
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
4
16.07.2024 17:25:00
448.55
428.61
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.80 USD
#MSFT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2024 17:25:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
448.55
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
428.61
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
4
16.07.2024 12:50:01
696.36
652.34
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.91 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2024 12:50:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
696.36
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
652.34
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
3
15.07.2024 20:35:00
234.58
218.45
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.48 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2024 20:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
234.58
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
218.45
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.2
15.07.2024 19:15:00
20458.5
18993.3
0.0
0.0
ចំណេញ
-2.93 USD
NQ
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2024 19:15:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
20458.5
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-2.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
18993.3
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
2
15.07.2024 16:35:00
172.00
151.06
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.42 USD
#AVGO
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2024 16:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
172.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
151.06
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
4
12.07.2024 12:25:00
719.58
652.34
0.00
0.00
ចំណេញ
-2.92 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2024 12:25:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
719.58
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
652.34
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
4
08.07.2024 16:35:01
465.77
428.61
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.49 USD
#MSFT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2024 16:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
465.77
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
428.61
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
4
05.07.2024 21:25:00
205.70
180.85
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.99 USD
#QCOM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2024 21:25:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
205.70
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
180.85
កាត់ចំណេញ
0.00