ទិញ
3
24.04.2024 19:00:02
488.17
485.66
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.08 USD
#META
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2024 19:00:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
488.17
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
485.66
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.3
24.04.2024 18:05:00
17537.6
17486.6
0.0
0.0
ចំណេញ
-0.15 USD
NQ
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2024 18:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
17537.6
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-0.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
17486.6
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
0.3
24.04.2024 09:45:01
38536.2
38319.8
0.0
0.0
ចំណេញ
-0.65 USD
YM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2024 09:45:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
38536.2
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-0.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
38319.8
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
0.02
24.04.2024 09:00:00
1.07020
1.06841
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2024 09:00:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07020
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06841
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
8
23.04.2024 21:55:05
93.61
93.17
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.04 USD
#MS
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2024 21:55:05
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
93.61
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
93.17
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
8
23.04.2024 21:55:01
62.43
61.88
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.04 USD
#C
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2024 21:55:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
62.43
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
61.88
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
63
19.04.2024 16:35:01
165.95
168.38
0.00
0.00
ចំណេញ
1.53 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 16:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
165.95
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
63
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
168.38
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
5
18.04.2024 19:35:00
408.98
406.97
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.10 USD
#MSFT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 19:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
408.98
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
406.97
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
10
18.04.2024 16:35:01
161.59
162.86
0.00
0.00
ចំណេញ
0.13 USD
#QCOM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 16:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
161.59
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
162.86
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
41
09.04.2024 17:50:01
794.04
799.83
0.00
0.00
ចំណេញ
2.54 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2024 17:50:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
794.04
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
2.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
799.83
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
41
05.04.2024 16:35:00
270.07
274.78
0.00
0.00
ចំណេញ
1.93 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2024 16:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
270.07
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
274.78
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
20
04.04.2024 10:05:00
815.56
799.83
0.00
0.00
ចំណេញ
-3.36 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.04.2024 10:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
815.56
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
799.83
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
10
20.03.2024 10:05:00
836.77
799.83
0.00
0.00
ចំណេញ
-3.95 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.03.2024 10:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
836.77
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
799.83
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
5
18.03.2024 16:05:00
856.79
799.83
0.00
0.00
ចំណេញ
-3.04 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2024 16:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
856.79
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
799.83
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
19
15.03.2024 21:40:02
278.95
274.78
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.79 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.03.2024 21:40:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
278.95
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
19
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
274.78
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
14.03.2024 18:10:01
424.38
406.97
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.35 USD
#MSFT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.03.2024 18:10:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
424.38
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
406.97
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
14.03.2024 15:10:02
879.31
799.83
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.70 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.03.2024 15:10:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
879.31
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
799.83
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
9
13.03.2024 21:30:14
284.10
274.78
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.84 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2024 21:30:14
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
284.10
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
274.78
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
5
11.03.2024 15:35:02
168.44
162.86
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.28 USD
#QCOM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2024 15:35:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
168.44
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
162.86
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
07.03.2024 21:05:06
176.11
162.86
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.27 USD
#QCOM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.03.2024 21:05:06
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
176.11
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
162.86
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
27
05.03.2024 16:35:00
171.70
168.38
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.90 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2024 16:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
171.70
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
168.38
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
29.02.2024 21:00:03
292.44
274.78
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.35 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.02.2024 21:00:03
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
292.44
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
274.78
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
26.02.2024 17:20:00
297.78
274.78
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.23 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2024 17:20:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
297.78
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
274.78
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
9
02.02.2024 16:35:00
181.60
168.38
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.19 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2024 16:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
181.60
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
168.38
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
4
30.01.2024 20:00:01
188.24
168.38
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.79 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2024 20:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
188.24
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
168.38
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
4
22.01.2024 22:20:01
193.96
168.38
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.02 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.01.2024 22:20:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
193.96
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
168.38
កាត់ចំណេញ
0.00