ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၀၀
1.06280
1.06244
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06280
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06244
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၅:၀၀
2349.35
2334.54
0.00
0.00
အမြတ်
-1.18 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2349.35
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2334.54
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၃၀:၀၀
1.06572
1.06244
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06572
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06244
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၁၅:၀၀
2367.74
2334.54
0.00
0.00
အမြတ်
-1.99 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2367.74
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2334.54
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၄၅:၀၀
2377.30
2334.54
0.00
0.00
အမြတ်
-1.71 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2377.30
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2334.54
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၁:၁၅:၀၀
2383.33
2334.54
0.00
0.00
အမြတ်
-0.98 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၁:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2383.33
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2334.54
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2.1
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၄၀:၀၀
17042.5
17152.3
0.0
0.0
အမြတ်
2.31 USD
NQ
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၄၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
17042.5
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
2.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
17152.3
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
5
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၀၅:၀၁
484.43
489.39
0.00
0.00
အမြတ်
0.25 USD
#META
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၀၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
484.43
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
489.39
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
63
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၁
165.95
165.72
0.00
0.00
အမြတ်
-0.14 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
165.95
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
63
လက်ရှိစျေးနှုန်း
165.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၂:၂၀:၀၀
17368.6
17152.3
0.0
0.0
အမြတ်
-2.16 USD
NQ
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၂:၂၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
17368.6
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-2.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
17152.3
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
10
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၀၀:၀၁
270.12
269.75
0.00
0.00
အမြတ်
-0.04 USD
#V
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
270.12
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
269.75
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
3
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၁၅:၀၃
505.82
489.39
0.00
0.00
အမြတ်
-0.49 USD
#META
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၁၅:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
505.82
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
489.39
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
5
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၅:၀၀
408.98
400.93
0.00
0.00
အမြတ်
-0.40 USD
#MSFT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
408.98
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
400.93
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၁
161.59
157.53
0.00
0.00
အမြတ်
-0.41 USD
#QCOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
161.59
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.53
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
8
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၀၂
90.40
90.74
0.00
0.00
အမြတ်
0.03 USD
#MS
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
90.40
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
90.74
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
63
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၅၀:၀၀
57.05
59.18
0.00
0.00
အမြတ်
1.34 USD
#C
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၅၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
57.05
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
63
လက်ရှိစျေးနှုန်း
59.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.5
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၂၀:၀၀
17695.1
17152.3
0.0
0.0
အမြတ်
-2.71 USD
NQ
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၂၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
17695.1
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-2.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
17152.3
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
1
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၂၀:၀၀
37665.5
38080.2
0.0
0.0
အမြတ်
4.15 USD
YM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၂၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
37665.5
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
4.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
38080.2
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
31
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၂၅:၀၀
58.99
59.18
0.00
0.00
အမြတ်
0.06 USD
#C
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၂၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
58.99
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
31
လက်ရှိစျေးနှုန်း
59.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.3
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၁၀:၀၀
18089.3
17152.3
0.0
0.0
အမြတ်
-2.81 USD
NQ
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၁၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
18089.3
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-2.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
17152.3
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
41
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၅၀:၀၁
794.04
796.54
0.00
0.00
အမြတ်
1.09 USD
#MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၅၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
794.04
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
796.54
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
15
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၀:၀၀
60.62
59.18
0.00
0.00
အမြတ်
-0.22 USD
#C
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
60.62
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
59.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
41
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၀
270.07
272.28
0.00
0.00
အမြတ်
0.91 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
270.07
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
272.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.5
၀၄.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၄၅:၀၁
38745.0
38080.2
0.0
0.0
အမြတ်
-3.32 USD
YM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၄၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38745.0
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-3.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
38080.2
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
20
၀၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၀၅:၀၀
815.56
796.54
0.00
0.00
အမြတ်
-4.04 USD
#MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
815.56
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
လက်ရှိစျေးနှုန်း
796.54
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
5
၀၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၃၀:၀၀
276.93
269.75
0.00
0.00
အမြတ်
-0.36 USD
#V
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
276.93
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
269.75
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
8
၀၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၀
62.89
59.18
0.00
0.00
အမြတ်
-0.30 USD
#C
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
62.89
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
59.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.3
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၂၀:၄၀:၀၀
39803.0
38080.2
0.0
0.0
အမြတ်
-5.17 USD
YM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၂၀:၄၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39803.0
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-5.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
38080.2
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
10
၂၀.၀၃.၂၀၂၄ ၁၀:၀၅:၀၀
836.77
796.54
0.00
0.00
အမြတ်
-4.27 USD
#MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၄ ၁၀:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
836.77
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
796.54
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
5
၁၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၀၅:၀၀
856.79
796.54
0.00
0.00
အမြတ်
-3.20 USD
#MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၀၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
856.79
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
796.54
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
19
၁၅.၀၃.၂၀၂၄ ၂၁:၄၀:၀၂
278.95
272.28
0.00
0.00
အမြတ်
-1.27 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၃.၂၀၂၄ ၂၁:၄၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
278.95
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
19
လက်ရှိစျေးနှုန်း
272.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၁၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၁၀:၀၁
424.38
400.93
0.00
0.00
အမြတ်
-0.47 USD
#MSFT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၁၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
424.38
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
400.93
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၁၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၅:၁၀:၀၂
879.31
796.54
0.00
0.00
အမြတ်
-1.76 USD
#MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၅:၁၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
879.31
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
796.54
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
9
၁၃.၀၃.၂၀၂၄ ၂၁:၃၀:၁၄
284.10
272.28
0.00
0.00
အမြတ်
-1.06 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၄ ၂၁:၃၀:၁၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
284.10
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9
လက်ရှိစျေးနှုန်း
272.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
5
၁၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၀၂
168.44
157.53
0.00
0.00
အမြတ်
-0.55 USD
#QCOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
168.44
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.53
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၇.၀၃.၂၀၂၄ ၂၁:၀၅:၀၆
176.11
157.53
0.00
0.00
အမြတ်
-0.37 USD
#QCOM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၃.၂၀၂၄ ၂၁:၀၅:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
176.11
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.53
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
27
၀၅.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၀
171.70
165.72
0.00
0.00
အမြတ်
-1.61 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
171.70
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
27
လက်ရှိစျေးနှုန်း
165.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၂၉.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၀:၀၃
292.44
272.28
0.00
0.00
အမြတ်
-0.40 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၂.၂၀၂၄ ၂၁:၀၀:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
292.44
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
272.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၀၀
297.78
272.28
0.00
0.00
အမြတ်
-0.26 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
297.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
272.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၂.၂၀၂၄ ၂၀:၄၀:၀၂
283.95
269.75
0.00
0.00
အမြတ်
-0.14 USD
#V
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၄ ၂၀:၄၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
283.95
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
269.75
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
9
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၀
181.60
165.72
0.00
0.00
အမြတ်
-1.43 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
181.60
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9
လက်ရှိစျေးနှုန်း
165.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
4
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၂၀:၀၀:၀၁
188.24
165.72
0.00
0.00
အမြတ်
-0.90 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၂၀:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
188.24
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
165.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
4
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၂၀:၀၁
193.96
165.72
0.00
0.00
အမြတ်
-1.13 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၂၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
193.96
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
165.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00