حالت آزمایشی
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۰۵
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۰۶:۵۸
فروش
0.03
1.27116
1.27076
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1560083735
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۰۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.27116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۰۶:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.27076
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۳۵:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۸:۳۲
فروش
0.03
1.27104
1.27063
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1560079478
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۳۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.27104
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۸:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.27063
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۲۰:۱۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۴۲:۵۶
فروش
0.03
1.27096
1.27056
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1560049026
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۲۰:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.27096
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۴۲:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.27056
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۰۰
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۹:۲۹
فروش
0.02
1.26768
1.26728
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559981220
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26768
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۹:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.26728
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۱۵:۰۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۰۰
فروش
0.02
1.26799
1.26755
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559929231
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۱۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.26755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۰۰
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۴:۲۹
فروش
0.01
1.262
1.2616
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559904593
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.262
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۴:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2616
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۰:۰۰
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۲۳
فروش
0.01
1.26341
1.26301
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559896116
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26341
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.26301
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۰:۰۸
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۲۳
خرید
0.02
1.26154
1.26296
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559886094
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۰:۰۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.26296
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۲۶
فروش
0.01
1.26428
1.26391
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559895018
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26391
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۰۰
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۱
خرید
0.02
1.26459
1.26499
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1558307541
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.26499
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۲۷:۴۷
خرید
0.02
1.26123
1.26168
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559473136
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۲۷:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.26168
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۰۱
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۰۰:۵۹
خرید
0.02
1.25819
1.25849
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559855380
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25819
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۰۰:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.25849
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۰۷
خرید
0.02
1.25817
1.2586
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559530833
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.2586
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۰۵
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۸:۳۹
خرید
0.03
1.2543
1.25803
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559837525
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.2543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۸:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.25803
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۲۵:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۸:۳۸
خرید
0.05
1.2514
1.25805
سود
‪0.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559824567
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۲۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.2514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۸:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.25805
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۲۰:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۱۲
خرید
0.03
1.2548
1.25519
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559820977
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۲۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.2548
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.25519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۴۱:۳۰
خرید
0.05
1.25195
1.25529
سود
‪0.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559775055
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۱۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25195
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۴۱:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.25529
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۵:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۱۰:۲۲
خرید
0.03
1.25492
1.25532
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559799604
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25492
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۱۰:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.25532
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۰:۱۶
خرید
0.03
1.25515
1.25556
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559584965
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25515
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۰:۱۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.25556
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۱۰:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۴۰
خرید
0.05
1.25208
1.25247
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559761923
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۱۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25208
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.25247
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۰۵:۵۴
خرید
0.05
1.25178
1.25218
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559744808
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۰۵:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.25218
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۰:۰۰
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۲۵:۳۶
خرید
0.05
1.25205
1.25247
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559737601
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25205
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.25247
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۲۵:۰۰
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۲۰
خرید
0.05
1.25213
1.25267
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559710120
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۲۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25213
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.25267
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۱۰:۰۰
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۴۶:۳۴
خرید
0.05
1.25171
1.25212
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559591916
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۱۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25171
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۴۶:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.25212
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۰:۰۰
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۷:۲۳
خرید
0.08
1.24864
1.24908
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559669177
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.24864
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۷:۲۳
حجم معامله
0.08
خروج
1.24908
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۱۰:۰۰
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۳۰:۰۳
خرید
0.11
1.24513
1.2456
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559671080
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۱۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.24513
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.11
خروج
1.2456
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۵:۰۲
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۳۷
خرید
0.08
1.24833
1.24874
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559658073
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۵:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.24833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۳۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.24874
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۰
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۹:۳۶
خرید
0.08
1.24857
1.24898
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559627837
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.24857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۹:۳۶
حجم معامله
0.08
خروج
1.24898
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۳۰:۰۱
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۴:۴۰
خرید
0.08
1.24868
1.24913
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559608114
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۳۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.24868
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۴:۴۰
حجم معامله
0.08
خروج
1.24913
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۴۵:۰۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۴۱
خرید
0.03
1.25508
1.25551
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559560569
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25508
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.25551
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۴۱:۰۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۷:۱۴
فروش
0.18
1.25594
1.2543
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559459286
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۴۱:۰۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.25594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۷:۱۴
حجم معامله
0.18
خروج
1.2543
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۳۶:۴۰
خرید
0.08
1.24816
1.25668
سود
‪0.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559421344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.24816
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۳۶:۴۰
حجم معامله
0.08
خروج
1.25668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۴۸
خرید
0.02
1.25806
1.25846
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559517745
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۳۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.25846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۲۵:۰۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۶:۵۱
خرید
0.02
1.25712
1.25753
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559513827
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۲۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۶:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.25753
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۵:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۵۰
خرید
0.02
1.25599
1.25639
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559494068
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25599
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.25639
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۰:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۷:۱۲
خرید
0.02
1.25511
1.25548
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559486227
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25511
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۷:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.25548
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۷:۰۲
خرید
0.02
1.25531
1.25568
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559485481
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25531
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.25568
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۰:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۰:۰۷
خرید
0.02
1.25747
1.25975
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559482050
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25747
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.25975
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۱۵
خرید
0.02
1.25652
1.25693
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559481127
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.25693
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۵۶:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۱۷
خرید
0.03
1.26132
1.26172
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1558315009
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۵۶:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.26172
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۸:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۷
خرید
0.05
1.25835
1.26129
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#1558323998
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۸:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.26129
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۱۰:۰۱
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۱۷
خرید
0.03
1.25529
1.2557
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559259568
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۱۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.2557
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۵:۰۱
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۰۵:۰۱
خرید
0.05
1.25224
1.25238
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559434279
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۰۵:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.25238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۵۵:۰۰
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۴:۳۶
خرید
0.05
1.25189
1.25229
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559430471
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۵۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۴:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.25229
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۵:۰۱
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۵۸:۵۵
خرید
0.05
1.25121
1.25164
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559410128
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۵۸:۵۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.25164
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۰:۰۰
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۲:۲۸
خرید
0.08
1.2479
1.24834
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559417595
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.2479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۲:۲۸
حجم معامله
0.08
خروج
1.24834
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۲۵:۰۱
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۱:۰۳
خرید
0.05
1.25194
1.25235
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559401205
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۲۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25194
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۱:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.25235
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۲۰:۰۰
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۹:۴۳
خرید
0.05
1.25181
1.25223
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559398470
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۲۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25181
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۹:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.25223
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۰
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۰:۲۶
خرید
0.05
1.25226
1.25266
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559393885
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25226
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۰:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.25266
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۵:۰۱
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۳۵:۱۰
خرید
0.05
1.25226
1.25264
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1559366984
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.25226
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۳۵:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.25264
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬