21.05.2024 07:45:01
21.05.2024 16:08:11
លក់
0.03
1.27104
1.27057
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1560103559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2024 07:45:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27104
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2024 16:08:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.27057
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
20.05.2024 19:25:05
21.05.2024 06:06:58
លក់
0.03
1.27116
1.27076
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1560083735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2024 19:25:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27116
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.05.2024 06:06:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.27076
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
20.05.2024 17:35:00
20.05.2024 18:18:32
លក់
0.03
1.27104
1.27063
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1560079478
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2024 17:35:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27104
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2024 18:18:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.27063
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
20.05.2024 07:20:11
20.05.2024 09:42:56
លក់
0.03
1.27096
1.27056
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1560049026
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2024 07:20:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27096
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2024 09:42:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.27056
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
16.05.2024 18:55:00
16.05.2024 21:29:29
លក់
0.02
1.26768
1.26728
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559981220
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2024 18:55:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26768
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2024 21:29:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26728
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
15.05.2024 20:15:01
16.05.2024 11:26:00
លក់
0.02
1.26799
1.26755
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559929231
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 20:15:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2024 11:26:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
15.05.2024 16:50:00
15.05.2024 16:54:29
លក់
0.01
1.262
1.2616
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559904593
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 16:50:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.262
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2024 16:54:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2616
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
15.05.2024 15:40:00
15.05.2024 16:45:23
លក់
0.01
1.26341
1.26301
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559896116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 15:40:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2024 16:45:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26301
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
15.05.2024 13:40:08
15.05.2024 15:38:23
ទិញ
0.02
1.26154
1.26296
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559886094
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 13:40:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2024 15:38:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26296
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
15.05.2024 15:35:00
15.05.2024 15:35:26
លក់
0.01
1.26428
1.26391
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559895018
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 15:35:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2024 15:35:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26391
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
10.04.2024 15:31:00
15.05.2024 15:30:11
ទិញ
0.02
1.26459
1.26499
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558307541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 15:31:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26459
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2024 15:30:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
03.05.2024 15:45:00
15.05.2024 13:27:47
ទិញ
0.02
1.26123
1.26168
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559473136
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2024 15:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2024 13:27:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.05.2024 19:25:01
15.05.2024 00:00:59
ទិញ
0.02
1.25819
1.25849
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559855380
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 19:25:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25819
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2024 00:00:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25849
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
06.05.2024 16:50:01
14.05.2024 18:00:07
ទិញ
0.02
1.25817
1.2586
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559530833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2024 16:50:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2024 18:00:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.2586
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.05.2024 15:35:05
14.05.2024 17:48:39
ទិញ
0.03
1.2543
1.25803
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559837525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 15:35:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2543
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2024 17:48:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.25803
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
14.05.2024 11:25:01
14.05.2024 17:48:38
ទិញ
0.05
1.2514
1.25805
ចំណេញ
0.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559824567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 11:25:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2024 17:48:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
14.05.2024 10:20:01
14.05.2024 14:52:12
ទិញ
0.03
1.2548
1.25519
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559820977
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 10:20:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2548
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2024 14:52:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.25519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
13.05.2024 10:15:00
14.05.2024 04:41:30
ទិញ
0.05
1.25195
1.25529
ចំណេញ
0.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559775055
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2024 10:15:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25195
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2024 04:41:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25529
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
13.05.2024 18:05:00
13.05.2024 20:10:22
ទិញ
0.03
1.25492
1.25532
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559799604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2024 18:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25492
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2024 20:10:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.25532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
07.05.2024 17:45:00
13.05.2024 17:10:16
ទិញ
0.03
1.25515
1.25556
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559584965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2024 17:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25515
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2024 17:10:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.25556
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
13.05.2024 03:10:00
13.05.2024 09:55:40
ទិញ
0.05
1.25208
1.25247
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559761923
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2024 03:10:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2024 09:55:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.05.2024 17:15:00
10.05.2024 19:05:54
ទិញ
0.05
1.25178
1.25218
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559744808
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2024 17:15:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25178
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2024 19:05:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.05.2024 15:40:00
10.05.2024 16:25:36
ទិញ
0.05
1.25205
1.25247
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559737601
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2024 15:40:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25205
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2024 16:25:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.05.2024 03:25:00
10.05.2024 09:00:20
ទិញ
0.05
1.25213
1.25267
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559710120
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2024 03:25:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25213
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2024 09:00:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25267
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
07.05.2024 20:10:00
09.05.2024 22:46:34
ទិញ
0.05
1.25171
1.25212
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559591916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2024 20:10:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25171
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.05.2024 22:46:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25212
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
09.05.2024 13:50:00
09.05.2024 16:07:23
ទិញ
0.08
1.24864
1.24908
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559669177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 13:50:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24864
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.05.2024 16:07:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.24908
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
09.05.2024 14:10:00
09.05.2024 14:30:03
ទិញ
0.11
1.24513
1.2456
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559671080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 14:10:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24513
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.05.2024 14:30:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.2456
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
09.05.2024 09:15:02
09.05.2024 13:45:37
ទិញ
0.08
1.24833
1.24874
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559658073
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 09:15:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.05.2024 13:45:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.24874
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
08.05.2024 15:00:00
08.05.2024 18:09:36
ទិញ
0.08
1.24857
1.24898
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559627837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.05.2024 15:00:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24857
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.05.2024 18:09:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.24898
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
08.05.2024 05:30:01
08.05.2024 13:04:40
ទិញ
0.08
1.24868
1.24913
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559608114
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.05.2024 05:30:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24868
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.05.2024 13:04:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.24913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
07.05.2024 07:45:00
07.05.2024 16:50:41
ទិញ
0.03
1.25508
1.25551
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559560569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2024 07:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25508
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2024 16:50:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.25551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
03.05.2024 11:41:08
07.05.2024 09:17:14
លក់
0.18
1.25594
1.2543
ចំណេញ
0.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559459286
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2024 11:41:08
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2024 09:17:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.2543
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
02.05.2024 17:45:00
06.05.2024 20:36:40
ទិញ
0.08
1.24816
1.25668
ចំណេញ
0.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559421344
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2024 17:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24816
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2024 20:36:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.25668
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
06.05.2024 11:35:00
06.05.2024 16:12:48
ទិញ
0.02
1.25806
1.25846
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559517745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2024 11:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2024 16:12:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
06.05.2024 10:25:01
06.05.2024 13:16:51
ទិញ
0.02
1.25712
1.25753
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559513827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2024 10:25:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2024 13:16:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
03.05.2024 18:35:00
06.05.2024 11:01:50
ទិញ
0.02
1.25599
1.25639
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559494068
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2024 18:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25599
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2024 11:01:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25639
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
03.05.2024 17:10:00
03.05.2024 18:47:12
ទិញ
0.02
1.25511
1.25548
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559486227
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2024 17:10:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25511
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2024 18:47:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25548
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
03.05.2024 17:05:00
03.05.2024 17:07:02
ទិញ
0.02
1.25531
1.25568
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559485481
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2024 17:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25531
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2024 17:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
03.05.2024 16:40:00
03.05.2024 17:00:07
ទិញ
0.02
1.25747
1.25975
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559482050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2024 16:40:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25747
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2024 17:00:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25975
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
03.05.2024 16:35:00
03.05.2024 16:45:15
ទិញ
0.02
1.25652
1.25693
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559481127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2024 16:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25652
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2024 16:45:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25693
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
10.04.2024 15:56:00
03.05.2024 15:32:17
ទិញ
0.03
1.26132
1.26172
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558315009
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 15:56:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2024 15:32:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.26172
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
10.04.2024 16:38:00
03.05.2024 15:30:27
ទិញ
0.05
1.25835
1.26129
ចំណេញ
0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1558323998
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 16:38:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25835
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2024 15:30:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.26129
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
30.04.2024 04:10:01
03.05.2024 11:31:17
ទិញ
0.03
1.25529
1.2557
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559259568
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2024 04:10:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2024 11:31:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.2557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
02.05.2024 20:55:01
03.05.2024 00:05:01
ទិញ
0.05
1.25224
1.25238
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559434279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2024 20:55:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2024 00:05:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
02.05.2024 19:55:00
02.05.2024 20:54:36
ទិញ
0.05
1.25189
1.25229
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559430471
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2024 19:55:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.05.2024 20:54:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25229
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
02.05.2024 15:55:01
02.05.2024 19:58:55
ទិញ
0.05
1.25121
1.25164
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559410128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2024 15:55:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25121
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.05.2024 19:58:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
02.05.2024 17:10:00
02.05.2024 17:42:28
ទិញ
0.08
1.2479
1.24834
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559417595
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2024 17:10:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.05.2024 17:42:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.24834
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
02.05.2024 12:25:01
02.05.2024 15:51:03
ទិញ
0.05
1.25194
1.25235
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559401205
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2024 12:25:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25194
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.05.2024 15:51:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25235
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
02.05.2024 11:20:00
02.05.2024 12:19:43
ទិញ
0.05
1.25181
1.25223
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559398470
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2024 11:20:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25181
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.05.2024 12:19:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25223
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
02.05.2024 09:45:00
02.05.2024 11:00:26
ទិញ
0.05
1.25226
1.25266
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1559393885
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2024 09:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25226
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.05.2024 11:00:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25266
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD