ទិញ
0.02
22.04.2024 10:30:00
1.06572
1.06530
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2024 10:30:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.06572
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06530
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.06
22.04.2024 06:15:00
2367.74
2356.58
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.67 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2024 06:15:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2367.74
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2356.58
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.04
22.04.2024 04:45:00
2377.30
2356.58
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.83 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2024 04:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2377.30
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2356.58
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.02
22.04.2024 01:15:00
1.06605
1.06541
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2024 01:15:00
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06605
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06541
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
22.04.2024 01:15:00
2383.33
2356.58
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.54 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2024 01:15:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2383.33
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2356.58
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2.1
19.04.2024 21:40:00
17042.5
17127.7
0.0
0.0
ចំណេញ
1.79 USD
NQ
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 21:40:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
17042.5
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
1.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
17127.7
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
5
19.04.2024 19:05:01
484.43
480.76
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.18 USD
#META
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 19:05:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
484.43
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
480.76
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
63
19.04.2024 16:35:01
165.95
164.83
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.71 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 16:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
165.95
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
63
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
164.83
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
19.04.2024 02:20:00
17368.6
17127.7
0.0
0.0
ចំណេញ
-2.41 USD
NQ
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2024 02:20:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
17368.6
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-2.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
17127.7
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
10
18.04.2024 22:00:01
270.12
269.54
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.06 USD
#V
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 22:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
270.12
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
269.54
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
3
18.04.2024 20:15:03
505.82
480.76
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.75 USD
#META
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 20:15:03
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
505.82
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
480.76
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
5
18.04.2024 19:35:00
408.98
398.44
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.53 USD
#MSFT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 19:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
408.98
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
398.44
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
10
18.04.2024 16:35:01
161.59
157.46
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.41 USD
#QCOM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 16:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
161.59
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
157.46
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
8
17.04.2024 18:25:02
90.40
90.59
0.00
0.00
ចំណេញ
0.02 USD
#MS
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2024 18:25:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
90.40
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
90.59
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
63
16.04.2024 20:50:00
57.05
59.08
0.00
0.00
ចំណេញ
1.28 USD
#C
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2024 20:50:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
57.05
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
63
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
59.08
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.5
15.04.2024 22:20:00
17695.1
17127.7
0.0
0.0
ចំណេញ
-2.84 USD
NQ
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 22:20:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
17695.1
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-2.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
17127.7
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
1
15.04.2024 22:20:00
37665.5
38095.8
0.0
0.0
ចំណេញ
4.30 USD
YM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 22:20:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
37665.5
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
4.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
38095.8
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
31
15.04.2024 20:25:00
58.99
59.08
0.00
0.00
ចំណេញ
0.03 USD
#C
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 20:25:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
58.99
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
31
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
59.08
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.3
15.04.2024 17:10:00
18089.3
17127.7
0.0
0.0
ចំណេញ
-2.88 USD
NQ
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 17:10:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
18089.3
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-2.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
17127.7
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
41
09.04.2024 17:50:01
794.04
800.03
0.00
0.00
ចំណេញ
2.62 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2024 17:50:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
794.04
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
2.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
800.03
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
15
05.04.2024 16:40:00
60.62
59.08
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.23 USD
#C
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2024 16:40:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
60.62
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
59.08
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
41
05.04.2024 16:35:00
270.07
271.68
0.00
0.00
ចំណេញ
0.66 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2024 16:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
270.07
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
271.68
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.5
04.04.2024 21:45:01
38745.0
38095.8
0.0
0.0
ចំណេញ
-3.25 USD
YM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.04.2024 21:45:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
38745.0
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-3.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
38095.8
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
20
04.04.2024 10:05:00
815.56
800.03
0.00
0.00
ចំណេញ
-3.31 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.04.2024 10:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
815.56
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
800.03
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
5
03.04.2024 21:30:00
276.93
269.54
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.37 USD
#V
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.04.2024 21:30:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
276.93
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
269.54
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
8
02.04.2024 16:35:00
62.89
59.08
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.30 USD
#C
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.04.2024 16:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
62.89
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
59.08
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.3
21.03.2024 20:40:00
39803.0
38095.8
0.0
0.0
ចំណេញ
-5.12 USD
YM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 20:40:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
39803.0
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-5.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
38095.8
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
10
20.03.2024 10:05:00
836.77
800.03
0.00
0.00
ចំណេញ
-3.91 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.03.2024 10:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
836.77
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
800.03
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
5
18.03.2024 16:05:00
856.79
800.03
0.00
0.00
ចំណេញ
-3.02 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2024 16:05:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
856.79
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
800.03
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
19
15.03.2024 21:40:02
278.95
271.68
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.38 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.03.2024 21:40:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
278.95
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
19
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
271.68
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
14.03.2024 18:10:01
424.38
398.44
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.52 USD
#MSFT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.03.2024 18:10:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
424.38
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
398.44
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
14.03.2024 15:10:02
879.31
800.03
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.69 USD
#MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.03.2024 15:10:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
879.31
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
800.03
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
9
13.03.2024 21:30:14
284.10
271.68
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.12 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2024 21:30:14
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
284.10
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
271.68
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
5
11.03.2024 15:35:02
168.44
157.46
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.55 USD
#QCOM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2024 15:35:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
168.44
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
157.46
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
07.03.2024 21:05:06
176.11
157.46
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.37 USD
#QCOM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.03.2024 21:05:06
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
176.11
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
157.46
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
27
05.03.2024 16:35:00
171.70
164.83
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.85 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2024 16:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
171.70
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
164.83
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
29.02.2024 21:00:03
292.44
271.68
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.42 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.02.2024 21:00:03
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
292.44
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
271.68
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
26.02.2024 17:20:00
297.78
271.68
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.26 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2024 17:20:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
297.78
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
271.68
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1
23.02.2024 20:40:02
283.95
269.54
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.14 USD
#V
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2024 20:40:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
283.95
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
269.54
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
9
02.02.2024 16:35:00
181.60
164.83
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.51 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2024 16:35:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
181.60
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
164.83
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
4
30.01.2024 20:00:01
188.24
164.83
0.00
0.00
ចំណេញ
-0.94 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2024 20:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
188.24
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-0.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
164.83
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
4
22.01.2024 22:20:01
193.96
164.83
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.17 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.01.2024 22:20:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
193.96
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
164.83
កាត់ចំណេញ
0.00