22.07.2024 08:00:00
22.07.2024 09:41:38
خرید
0.04
0.82301
0.82409
منافع
‪2.94 USD‬
NZDCAD
سودا
#65943814
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.07.2024 08:00:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.82301
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.07.2024 09:41:38
ٹریڈ حجم
0.04
خروج
0.82409
کمیشن فیس
‪-0.20 USD‬
منافع
‪2.94 USD‬
16.07.2024 11:45:01
17.07.2024 20:16:17
خرید
0.03
0.92203
0.92095
منافع
‪-2.54 USD‬
AUDCAD
سودا
#65861776
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.07.2024 11:45:01
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.92203
سود
‪-0.03 USD‬
کل
‪-2.36 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.07.2024 20:16:17
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.92095
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪-2.54 USD‬
17.07.2024 12:00:01
17.07.2024 17:05:02
فروخت
0.04
0.83224
0.83116
منافع
‪2.96 USD‬
NZDCAD
سودا
#65887795
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.07.2024 12:00:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.83224
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.16 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.07.2024 17:05:02
ٹریڈ حجم
0.04
خروج
0.83116
کمیشن فیس
‪-0.20 USD‬
منافع
‪2.96 USD‬
17.07.2024 03:45:00
17.07.2024 05:01:10
خرید
0.03
1.10765
1.10874
منافع
‪1.84 USD‬
AUDNZD
سودا
#65878980
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.07.2024 03:45:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.10765
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.99 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.07.2024 05:01:10
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.10874
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪1.84 USD‬
16.07.2024 03:45:00
17.07.2024 03:33:15
خرید
0.04
0.82995
0.83103
منافع
‪2.98 USD‬
NZDCAD
سودا
#65855610
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.07.2024 03:45:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.82995
سود
‪0.02 USD‬
کل
‪3.16 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.07.2024 03:33:15
ٹریڈ حجم
0.04
خروج
0.83103
کمیشن فیس
‪-0.20 USD‬
منافع
‪2.98 USD‬
16.07.2024 08:15:03
16.07.2024 10:20:03
خرید
0.03
0.92247
0.92355
منافع
‪2.22 USD‬
AUDCAD
سودا
#65858027
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.07.2024 08:15:03
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.92247
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.37 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.07.2024 10:20:03
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.92355
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.22 USD‬
12.07.2024 15:45:00
16.07.2024 08:00:56
فروخت
0.03
0.92357
0.92247
منافع
‪2.18 USD‬
AUDCAD
سودا
#65823479
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.07.2024 15:45:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.92357
سود
‪-0.08 USD‬
کل
‪2.41 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.07.2024 08:00:56
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.92247
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.18 USD‬
15.07.2024 15:30:00
15.07.2024 16:14:31
خرید
0.04
0.83038
0.83146
منافع
‪2.96 USD‬
NZDCAD
سودا
#65844922
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.07.2024 15:30:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.83038
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.16 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.07.2024 16:14:31
ٹریڈ حجم
0.04
خروج
0.83146
کمیشن فیس
‪-0.20 USD‬
منافع
‪2.96 USD‬
12.07.2024 14:30:01
15.07.2024 14:37:50
فروخت
0.04
0.83216
0.83104
منافع
‪2.97 USD‬
NZDCAD
سودا
#65821467
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.07.2024 14:30:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.83216
سود
‪-0.12 USD‬
کل
‪3.29 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.07.2024 14:37:50
ٹریڈ حجم
0.04
خروج
0.83104
کمیشن فیس
‪-0.20 USD‬
منافع
‪2.97 USD‬
12.07.2024 04:00:02
12.07.2024 13:56:19
فروخت
0.03
1.11139
1.10868
منافع
‪4.82 USD‬
AUDNZD
سودا
#65813759
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.07.2024 04:00:02
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.11139
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪4.97 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.07.2024 13:56:19
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.10868
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪4.82 USD‬
10.07.2024 05:30:00
12.07.2024 13:56:19
فروخت
0.03
1.10712
1.10868
منافع
‪-2.95 USD‬
AUDNZD
سودا
#65764006
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.07.2024 05:30:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.10712
سود
‪0.05 USD‬
کل
‪-2.85 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.07.2024 13:56:19
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.10868
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪-2.95 USD‬
11.07.2024 15:45:02
11.07.2024 16:30:18
فروخت
0.03
0.92359
0.92251
منافع
‪2.23 USD‬
AUDCAD
سودا
#65797568
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.07.2024 15:45:02
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.92359
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.38 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.07.2024 16:30:18
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.92251
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.23 USD‬
11.07.2024 15:45:00
11.07.2024 16:29:33
خرید
0.03
1.10801
1.1091
منافع
‪1.85 USD‬
AUDNZD
سودا
#65797554
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.07.2024 15:45:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.10801
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.07.2024 16:29:33
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.1091
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪1.85 USD‬
10.07.2024 05:15:01
11.07.2024 15:30:13
خرید
0.04
0.83033
0.83139
منافع
‪2.98 USD‬
NZDCAD
سودا
#65763764
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.07.2024 05:15:01
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.83033
سود
‪0.06 USD‬
کل
‪3.12 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.07.2024 15:30:13
ٹریڈ حجم
0.04
خروج
0.83139
کمیشن فیس
‪-0.20 USD‬
منافع
‪2.98 USD‬
10.07.2024 05:15:00
10.07.2024 05:19:31
فروخت
0.03
1.1062
1.10511
منافع
‪1.84 USD‬
AUDNZD
سودا
#65763750
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.07.2024 05:15:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.1062
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.99 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.07.2024 05:19:31
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.10511
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪1.84 USD‬
09.07.2024 03:45:04
10.07.2024 04:15:15
فروخت
0.03
1.10042
1.09933
منافع
‪1.87 USD‬
AUDNZD
سودا
#65739876
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.07.2024 03:45:04
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.10042
سود
‪0.01 USD‬
کل
‪2.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.07.2024 04:15:15
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.09933
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪1.87 USD‬
05.07.2024 15:45:00
09.07.2024 18:16:01
فروخت
0.04
0.8351
0.83396
منافع
‪2.97 USD‬
NZDCAD
سودا
#65695596
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.07.2024 15:45:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.8351
سود
‪-0.17 USD‬
کل
‪3.34 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.07.2024 18:16:01
ٹریڈ حجم
0.04
خروج
0.83396
کمیشن فیس
‪-0.20 USD‬
منافع
‪2.97 USD‬
05.07.2024 15:30:00
09.07.2024 03:14:46
خرید
0.03
1.09907
1.10027
منافع
‪1.87 USD‬
AUDNZD
سودا
#65693485
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.07.2024 15:30:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.09907
سود
‪-0.19 USD‬
کل
‪2.21 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.07.2024 03:14:46
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.10027
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪1.87 USD‬
05.07.2024 15:15:01
05.07.2024 15:30:06
فروخت
0.04
0.83393
0.83285
منافع
‪2.97 USD‬
NZDCAD
سودا
#65692823
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.07.2024 15:15:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.83393
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.17 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.07.2024 15:30:06
ٹریڈ حجم
0.04
خروج
0.83285
کمیشن فیس
‪-0.20 USD‬
منافع
‪2.97 USD‬
05.07.2024 03:15:01
05.07.2024 15:29:08
فروخت
0.03
1.10025
1.09916
منافع
‪1.86 USD‬
AUDNZD
سودا
#65680787
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.07.2024 03:15:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.10025
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.07.2024 15:29:08
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.09916
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪1.86 USD‬
05.07.2024 04:15:00
05.07.2024 09:47:28
فروخت
0.03
0.91665
0.91557
منافع
‪2.23 USD‬
AUDCAD
سودا
#65681515
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.07.2024 04:15:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.91665
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.38 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.07.2024 09:47:28
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.91557
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.23 USD‬
04.07.2024 04:45:02
04.07.2024 19:00:10
فروخت
0.03
0.83364
0.83256
منافع
‪2.24 USD‬
NZDCAD
سودا
#65664165
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.07.2024 04:45:02
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.83364
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.39 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
04.07.2024 19:00:10
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.83256
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.24 USD‬
04.07.2024 14:15:01
04.07.2024 15:49:41
فروخت
0.03
0.91668
0.9156
منافع
‪2.23 USD‬
AUDCAD
سودا
#65672788
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.07.2024 14:15:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.91668
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.38 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
04.07.2024 15:49:41
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.9156
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.23 USD‬
04.07.2024 04:45:01
04.07.2024 09:18:46
فروخت
0.03
0.91602
0.91494
منافع
‪2.22 USD‬
AUDCAD
سودا
#65664159
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.07.2024 04:45:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.91602
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.37 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
04.07.2024 09:18:46
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.91494
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.22 USD‬
03.07.2024 17:15:01
03.07.2024 18:17:29
فروخت
0.03
0.83444
0.83336
منافع
‪2.23 USD‬
NZDCAD
سودا
#65653590
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.07.2024 17:15:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.83444
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.38 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
03.07.2024 18:17:29
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.83336
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.23 USD‬
03.07.2024 17:15:00
03.07.2024 18:07:34
فروخت
0.03
0.91677
0.91569
منافع
‪2.22 USD‬
AUDCAD
سودا
#65653574
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.07.2024 17:15:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.91677
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.37 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
03.07.2024 18:07:34
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.91569
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.22 USD‬
02.07.2024 03:45:01
03.07.2024 17:04:04
خرید
0.04
0.83235
0.83345
منافع
‪2.97 USD‬
NZDCAD
سودا
#65606391
افتتاحی تاریخ اور وقت
02.07.2024 03:45:01
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.83235
سود
‪-0.06 USD‬
کل
‪3.23 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
03.07.2024 17:04:04
ٹریڈ حجم
0.04
خروج
0.83345
کمیشن فیس
‪-0.20 USD‬
منافع
‪2.97 USD‬
28.06.2024 15:15:01
02.07.2024 17:49:35
فروخت
0.03
0.91226
0.9112
منافع
‪2.24 USD‬
AUDCAD
سودا
#65559797
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.06.2024 15:15:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.91226
سود
‪0.06 USD‬
کل
‪2.33 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
02.07.2024 17:49:35
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.9112
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.24 USD‬
28.06.2024 15:30:00
02.07.2024 03:42:25
فروخت
0.03
0.8335
0.83238
منافع
‪2.21 USD‬
NZDCAD
سودا
#65560198
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.06.2024 15:30:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.8335
سود
‪-0.08 USD‬
کل
‪2.44 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
02.07.2024 03:42:25
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.83238
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.21 USD‬
28.06.2024 04:30:00
28.06.2024 15:22:37
خرید
0.04
0.83263
0.83371
منافع
‪2.95 USD‬
NZDCAD
سودا
#65547836
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.06.2024 04:30:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.83263
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.15 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.06.2024 15:22:37
ٹریڈ حجم
0.04
خروج
0.83371
کمیشن فیس
‪-0.20 USD‬
منافع
‪2.95 USD‬
28.06.2024 04:30:01
28.06.2024 05:19:27
خرید
0.03
0.90929
0.91037
منافع
‪2.21 USD‬
AUDCAD
سودا
#65547869
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.06.2024 04:30:01
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.90929
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.36 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.06.2024 05:19:27
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.91037
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.21 USD‬
26.06.2024 04:45:01
28.06.2024 04:20:16
فروخت
0.03
0.9104
0.90938
منافع
‪2.20 USD‬
AUDCAD
سودا
#65492803
افتتاحی تاریخ اور وقت
26.06.2024 04:45:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.9104
سود
‪0.12 USD‬
کل
‪2.23 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.06.2024 04:20:16
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.90938
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.20 USD‬
26.06.2024 11:45:02
27.06.2024 13:34:48
فروخت
0.03
1.09399
1.0913
منافع
‪4.77 USD‬
AUDNZD
سودا
#65500868
افتتاحی تاریخ اور وقت
26.06.2024 11:45:02
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.09399
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪4.92 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.06.2024 13:34:48
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.0913
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪4.77 USD‬
26.06.2024 04:45:00
27.06.2024 13:34:48
فروخت
0.03
1.08978
1.0913
منافع
‪-2.94 USD‬
AUDNZD
سودا
#65492787
افتتاحی تاریخ اور وقت
26.06.2024 04:45:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08978
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-2.79 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.06.2024 13:34:48
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.0913
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪-2.94 USD‬
25.06.2024 14:45:00
26.06.2024 04:30:28
خرید
0.03
1.08619
1.08733
منافع
‪1.86 USD‬
AUDNZD
سودا
#65478513
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.06.2024 14:45:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08619
سود
‪-0.09 USD‬
کل
‪2.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
26.06.2024 04:30:28
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.08733
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪1.86 USD‬
25.06.2024 15:45:01
26.06.2024 04:30:04
خرید
0.03
0.90748
0.90859
منافع
‪2.21 USD‬
AUDCAD
سودا
#65480638
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.06.2024 15:45:01
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.90748
سود
‪-0.08 USD‬
کل
‪2.44 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
26.06.2024 04:30:04
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.90859
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.21 USD‬
25.06.2024 14:00:01
25.06.2024 15:30:01
فروخت
0.03
0.83707
0.83599
منافع
‪2.23 USD‬
NZDCAD
سودا
#65477247
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.06.2024 14:00:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.83707
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.38 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.06.2024 15:30:01
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.83599
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.23 USD‬
25.06.2024 09:45:01
25.06.2024 14:39:27
فروخت
0.03
0.91019
0.90911
منافع
‪2.22 USD‬
AUDCAD
سودا
#65471519
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.06.2024 09:45:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.91019
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.37 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.06.2024 14:39:27
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.90911
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.22 USD‬
25.06.2024 06:15:00
25.06.2024 13:31:33
فروخت
0.03
1.08808
1.08699
منافع
‪1.86 USD‬
AUDNZD
سودا
#65468959
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.06.2024 06:15:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08808
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.06.2024 13:31:33
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.08699
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪1.86 USD‬
25.06.2024 06:30:01
25.06.2024 09:31:04
خرید
0.03
0.8352
0.83628
منافع
‪2.22 USD‬
NZDCAD
سودا
#65469066
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.06.2024 06:30:01
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.8352
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.37 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
25.06.2024 09:31:04
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.83628
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.22 USD‬
24.06.2024 17:15:00
24.06.2024 17:48:18
فروخت
0.03
0.91089
0.90981
منافع
‪2.22 USD‬
AUDCAD
سودا
#65459524
افتتاحی تاریخ اور وقت
24.06.2024 17:15:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.91089
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.37 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
24.06.2024 17:48:18
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.90981
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.22 USD‬
24.06.2024 06:00:00
24.06.2024 17:09:25
خرید
0.03
0.90848
0.91082
منافع
‪4.98 USD‬
AUDCAD
سودا
#65444143
افتتاحی تاریخ اور وقت
24.06.2024 06:00:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.90848
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.13 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
24.06.2024 17:09:25
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.91082
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪4.98 USD‬
20.06.2024 18:30:00
24.06.2024 17:09:25
خرید
0.03
0.91193
0.91082
منافع
‪-2.75 USD‬
AUDCAD
سودا
#65406696
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.06.2024 18:30:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.91193
سود
‪-0.16 USD‬
کل
‪-2.44 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
24.06.2024 17:09:25
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.91082
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪-2.75 USD‬
21.06.2024 19:15:00
24.06.2024 03:52:11
خرید
0.03
1.08516
1.0863
منافع
‪1.85 USD‬
AUDNZD
سودا
#65436128
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.06.2024 19:15:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08516
سود
‪-0.09 USD‬
کل
‪2.09 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
24.06.2024 03:52:11
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.0863
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪1.85 USD‬
21.06.2024 15:00:01
21.06.2024 16:45:41
فروخت
0.03
0.83946
0.83838
منافع
‪2.21 USD‬
NZDCAD
سودا
#65426278
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.06.2024 15:00:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.83946
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.36 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.06.2024 16:45:41
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
0.83838
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪2.21 USD‬
21.06.2024 12:15:00
21.06.2024 14:37:08
خرید
0.03
1.08568
1.08677
منافع
‪1.85 USD‬
AUDNZD
سودا
#65422792
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.06.2024 12:15:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08568
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.06.2024 14:37:08
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.08677
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪1.85 USD‬
19.06.2024 05:45:01
21.06.2024 12:10:06
فروخت
0.06
1.08637
1.08562
منافع
‪2.47 USD‬
AUDNZD
سودا
#65364510
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.06.2024 05:45:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08637
سود
‪0.01 USD‬
کل
‪2.76 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.06.2024 12:10:06
ٹریڈ حجم
0.06
خروج
1.08562
کمیشن فیس
‪-0.30 USD‬
منافع
‪2.47 USD‬
18.06.2024 08:15:00
21.06.2024 12:10:06
فروخت
0.03
1.08161
1.08562
منافع
‪-7.52 USD‬
AUDNZD
سودا
#65339485
افتتاحی تاریخ اور وقت
18.06.2024 08:15:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08161
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-7.37 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.06.2024 12:10:06
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.08562
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪-7.52 USD‬
14.06.2024 05:00:00
21.06.2024 12:10:06
فروخت
0.03
1.078
1.08562
منافع
‪-14.16 USD‬
AUDNZD
سودا
#65286047
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 05:00:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.078
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-14.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.06.2024 12:10:06
ٹریڈ حجم
0.03
خروج
1.08562
کمیشن فیس
‪-0.15 USD‬
منافع
‪-14.16 USD‬
20.06.2024 13:45:00
21.06.2024 12:10:06
فروخت
0.12
1.08857
1.08562
منافع
‪21.10 USD‬
AUDNZD
سودا
#65395411
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.06.2024 13:45:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08857
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪21.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.06.2024 12:10:06
ٹریڈ حجم
0.12
خروج
1.08562
کمیشن فیس
‪-0.60 USD‬
منافع
‪21.10 USD‬