حالت آزمایشی
۲۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۹:۴۱:۳۸
خرید
0.04
0.82301
0.82409
سود
‪2.94 USD‬
NZDCAD
معامله
#65943814
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82301
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۹:۴۱:۳۸
حجم معامله
0.04
خروج
0.82409
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.94 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۰۱
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۲۰:۱۶:۱۷
خرید
0.03
0.92203
0.92095
سود
‪-2.54 USD‬
AUDCAD
معامله
#65861776
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.92203
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪-2.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۲۰:۱۶:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.92095
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪-2.54 USD‬
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۰۲
فروش
0.04
0.83224
0.83116
سود
‪2.96 USD‬
NZDCAD
معامله
#65887795
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۰۲
حجم معامله
0.04
خروج
0.83116
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.96 USD‬
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۰
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۱۰
خرید
0.03
1.10765
1.10874
سود
‪1.84 USD‬
AUDNZD
معامله
#65878980
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.10765
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.10874
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۰
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۳۳:۱۵
خرید
0.04
0.82995
0.83103
سود
‪2.98 USD‬
NZDCAD
معامله
#65855610
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.82995
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪3.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۳۳:۱۵
حجم معامله
0.04
خروج
0.83103
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.98 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۰۸:۱۵:۰۳
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۲۰:۰۳
خرید
0.03
0.92247
0.92355
سود
‪2.22 USD‬
AUDCAD
معامله
#65858027
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۰۸:۱۵:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
0.92247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۲۰:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.92355
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۵۶
فروش
0.03
0.92357
0.92247
سود
‪2.18 USD‬
AUDCAD
معامله
#65823479
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.92357
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪2.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.92247
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.18 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۱۴:۳۱
خرید
0.04
0.83038
0.83146
سود
‪2.96 USD‬
NZDCAD
معامله
#65844922
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83038
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۱۴:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
0.83146
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.96 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۴:۳۰:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۴:۳۷:۵۰
فروش
0.04
0.83216
0.83104
سود
‪2.97 USD‬
NZDCAD
معامله
#65821467
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۴:۳۰:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83216
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪3.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۴:۳۷:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
0.83104
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.97 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۳۰:۰۰
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۳:۵۶:۱۹
فروش
0.03
1.10712
1.10868
سود
‪-2.95 USD‬
AUDNZD
معامله
#65764006
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۳۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.10712
بهره
‪0.05 USD‬
مجموع
‪-2.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۳:۵۶:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.10868
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪-2.95 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۰۲
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۳:۵۶:۱۹
فروش
0.03
1.11139
1.10868
سود
‪4.82 USD‬
AUDNZD
معامله
#65813759
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.11139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۳:۵۶:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.10868
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪4.82 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۲
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۱۸
فروش
0.03
0.92359
0.92251
سود
‪2.23 USD‬
AUDCAD
معامله
#65797568
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.92359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.92251
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.23 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۲۹:۳۳
خرید
0.03
1.10801
1.1091
سود
‪1.85 USD‬
AUDNZD
معامله
#65797554
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.10801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۲۹:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.1091
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۰۱
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۳
خرید
0.04
0.83033
0.83139
سود
‪2.98 USD‬
NZDCAD
معامله
#65763764
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83033
بهره
‪0.06 USD‬
مجموع
‪3.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.83139
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.98 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۰۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۱۹:۳۱
فروش
0.03
1.1062
1.10511
سود
‪1.84 USD‬
AUDNZD
معامله
#65763750
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.1062
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۱۹:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.10511
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۴
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۱۵:۱۵
فروش
0.03
1.10042
1.09933
سود
‪1.87 USD‬
AUDNZD
معامله
#65739876
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.10042
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪2.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.09933
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪1.87 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۱۶:۰۱
فروش
0.04
0.8351
0.83396
سود
‪2.97 USD‬
NZDCAD
معامله
#65695596
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.8351
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪3.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۱۶:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
0.83396
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.97 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۱۴:۴۶
خرید
0.03
1.09907
1.10027
سود
‪1.87 USD‬
AUDNZD
معامله
#65693485
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.09907
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪2.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۱۴:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.10027
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪1.87 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۱
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۶
فروش
0.04
0.83393
0.83285
سود
‪2.97 USD‬
NZDCAD
معامله
#65692823
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83393
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۶
حجم معامله
0.04
خروج
0.83285
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.97 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۹:۰۸
فروش
0.03
1.10025
1.09916
سود
‪1.86 USD‬
AUDNZD
معامله
#65680787
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.10025
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۹:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.09916
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪1.86 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۱۵:۰۰
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۹:۴۷:۲۸
فروش
0.03
0.91665
0.91557
سود
‪2.23 USD‬
AUDCAD
معامله
#65681515
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۱۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.91665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۹:۴۷:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.91557
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.23 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۲
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۰۰:۱۰
فروش
0.03
0.83364
0.83256
سود
‪2.24 USD‬
NZDCAD
معامله
#65664165
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83364
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۰۰:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.83256
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.24 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۴:۱۵:۰۱
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۴۱
فروش
0.03
0.91668
0.9156
سود
‪2.23 USD‬
AUDCAD
معامله
#65672788
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۴:۱۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.91668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.9156
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.23 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۱
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸:۴۶
فروش
0.03
0.91602
0.91494
سود
‪2.22 USD‬
AUDCAD
معامله
#65664159
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.91602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.91494
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۱۷:۲۹
فروش
0.03
0.83444
0.83336
سود
‪2.23 USD‬
NZDCAD
معامله
#65653590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۱۷:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.83336
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.23 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۳۴
فروش
0.03
0.91677
0.91569
سود
‪2.22 USD‬
AUDCAD
معامله
#65653574
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.91677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.91569
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۰۴
خرید
0.04
0.83235
0.83345
سود
‪2.97 USD‬
NZDCAD
معامله
#65606391
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83235
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪3.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۰۴
حجم معامله
0.04
خروج
0.83345
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.97 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۱
۰۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۴۹:۳۵
فروش
0.03
0.91226
0.9112
سود
‪2.24 USD‬
AUDCAD
معامله
#65559797
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.91226
بهره
‪0.06 USD‬
مجموع
‪2.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۴۹:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.9112
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.24 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۲:۲۵
فروش
0.03
0.8335
0.83238
سود
‪2.21 USD‬
NZDCAD
معامله
#65560198
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.8335
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪2.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.83238
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۰
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۲:۳۷
خرید
0.04
0.83263
0.83371
سود
‪2.95 USD‬
NZDCAD
معامله
#65547836
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.83263
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۲:۳۷
حجم معامله
0.04
خروج
0.83371
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.95 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۱
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۱۹:۲۷
خرید
0.03
0.90929
0.91037
سود
‪2.21 USD‬
AUDCAD
معامله
#65547869
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.90929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۱۹:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.91037
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۱
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۲۰:۱۶
فروش
0.03
0.9104
0.90938
سود
‪2.20 USD‬
AUDCAD
معامله
#65492803
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.9104
بهره
‪0.12 USD‬
مجموع
‪2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۲۰:۱۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.90938
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.20 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۰
۲۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۴:۴۸
فروش
0.03
1.08978
1.0913
سود
‪-2.94 USD‬
AUDNZD
معامله
#65492787
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08978
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۴:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.0913
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪-2.94 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۰۲
۲۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۴:۴۸
فروش
0.03
1.09399
1.0913
سود
‪4.77 USD‬
AUDNZD
معامله
#65500868
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.09399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۴:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.0913
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪4.77 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۰۰
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۲۸
خرید
0.03
1.08619
1.08733
سود
‪1.86 USD‬
AUDNZD
معامله
#65478513
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08619
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.08733
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪1.86 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۱
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۴
خرید
0.03
0.90748
0.90859
سود
‪2.21 USD‬
AUDCAD
معامله
#65480638
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.90748
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪2.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.90859
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۰۱
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۱
فروش
0.03
0.83707
0.83599
سود
‪2.23 USD‬
NZDCAD
معامله
#65477247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.83599
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.23 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۱
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۳۹:۲۷
فروش
0.03
0.91019
0.90911
سود
‪2.22 USD‬
AUDCAD
معامله
#65471519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.91019
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۳۹:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.90911
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۱۵:۰۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۱:۳۳
فروش
0.03
1.08808
1.08699
سود
‪1.86 USD‬
AUDNZD
معامله
#65468959
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۱۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۱:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.08699
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪1.86 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۳۰:۰۱
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۳۱:۰۴
خرید
0.03
0.8352
0.83628
سود
‪2.22 USD‬
NZDCAD
معامله
#65469066
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۳۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.8352
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۳۱:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.83628
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۴۸:۱۸
فروش
0.03
0.91089
0.90981
سود
‪2.22 USD‬
AUDCAD
معامله
#65459524
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
0.91089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.90981
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۰:۰۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۲۵
خرید
0.03
0.90848
0.91082
سود
‪4.98 USD‬
AUDCAD
معامله
#65444143
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.90848
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.91082
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪4.98 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۳۰:۰۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۲۵
خرید
0.03
0.91193
0.91082
سود
‪-2.75 USD‬
AUDCAD
معامله
#65406696
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.91193
بهره
‪-0.16 USD‬
مجموع
‪-2.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.91082
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪-2.75 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۵:۰۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۱
خرید
0.03
1.08516
1.0863
سود
‪1.85 USD‬
AUDNZD
معامله
#65436128
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08516
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪2.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.0863
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۱
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۴۱
فروش
0.03
0.83946
0.83838
سود
‪2.21 USD‬
NZDCAD
معامله
#65426278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.83946
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.83838
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۳۷:۰۸
خرید
0.03
1.08568
1.08677
سود
‪1.85 USD‬
AUDNZD
معامله
#65422792
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۳۷:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.08677
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
فروش
0.12
1.08857
1.08562
سود
‪21.10 USD‬
AUDNZD
معامله
#65395411
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
حجم معامله
0.12
خروج
1.08562
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪21.10 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۴۵:۰۱
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
فروش
0.06
1.08637
1.08562
سود
‪2.47 USD‬
AUDNZD
معامله
#65364510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۴۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08637
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪2.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
حجم معامله
0.06
خروج
1.08562
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.47 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۱۵:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
فروش
0.03
1.08161
1.08562
سود
‪-7.52 USD‬
AUDNZD
معامله
#65339485
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۱۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08161
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.08562
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪-7.52 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
فروش
0.03
1.078
1.08562
سود
‪-14.16 USD‬
AUDNZD
معامله
#65286047
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.08562
هزینه های کمیسیون
‪-0.15 USD‬
سود
‪-14.16 USD‬