14.06.2024 02:30:00
18.06.2024 19:08:29
ទិញ
0.03
0.84665
0.84232
ចំណេញ
-9.70 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#65284660
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 02:30:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.84665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.08 USD
សរុប
-9.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 19:08:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.84232
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
-9.70 USD
18.06.2024 10:45:01
18.06.2024 19:08:29
ទិញ
0.06
0.83909
0.84232
ចំណេញ
13.83 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#65342414
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2024 10:45:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 19:08:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
0.84232
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
13.83 USD
14.06.2024 16:30:00
18.06.2024 19:08:29
ទិញ
0.03
0.84304
0.84232
ចំណេញ
-1.80 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#65303797
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 16:30:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.84304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.08 USD
សរុប
-1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 19:08:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.84232
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
-1.80 USD
14.06.2024 03:15:01
14.06.2024 04:53:44
ទិញ
0.03
0.9105
0.91158
ចំណេញ
2.21 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#65285046
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 03:15:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 04:53:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.91158
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.21 USD
07.06.2024 17:15:01
10.06.2024 18:31:21
ទិញ
0.03
0.83973
0.84235
ចំណេញ
5.52 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#65179140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 17:15:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.83973
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
5.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2024 18:31:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.84235
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
5.52 USD
07.06.2024 15:45:01
10.06.2024 18:31:21
ទិញ
0.03
0.84381
0.84235
ចំណេញ
-3.38 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#65173990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 15:45:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.84381
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
-3.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2024 18:31:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.84235
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
-3.38 USD
07.06.2024 15:45:00
10.06.2024 17:41:39
ទិញ
0.03
0.90805
0.90913
ចំណេញ
2.12 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#65173961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 15:45:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.08 USD
សរុប
2.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2024 17:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.12 USD
05.06.2024 11:15:01
07.06.2024 15:43:23
លក់
0.06
0.84703
0.84347
ចំណេញ
14.94 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#65115806
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.06.2024 11:15:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84703
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.33 USD
សរុប
15.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:43:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
0.84347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
14.94 USD
03.06.2024 19:15:00
07.06.2024 15:43:23
លក់
0.03
0.84267
0.84347
ចំណេញ
-2.14 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#65065710
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2024 19:15:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84267
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.24 USD
សរុប
-1.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:43:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.84347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
-2.14 USD
03.06.2024 11:30:01
07.06.2024 15:43:23
លក់
0.03
0.83877
0.84347
ចំណេញ
-10.67 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#65048608
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2024 11:30:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83877
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.24 USD
សរុប
-10.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:43:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.84347
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
-10.67 USD
07.06.2024 03:15:01
07.06.2024 15:30:04
លក់
0.03
1.07654
1.07545
ចំណេញ
1.87 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#65157840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 03:15:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07654
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 15:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.07545
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
1.87 USD
05.06.2024 14:00:00
07.06.2024 02:19:07
ទិញ
0.03
1.07477
1.07606
ចំណេញ
1.88 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#65118426
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.06.2024 14:00:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07477
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.37 USD
សរុប
2.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2024 02:19:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.07606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
1.88 USD
05.06.2024 05:00:06
05.06.2024 12:11:26
លក់
0.03
0.9107
0.90962
ចំណេញ
2.22 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#65109832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.06.2024 05:00:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9107
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.06.2024 12:11:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90962
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.22 USD
04.06.2024 12:15:00
04.06.2024 18:03:56
ទិញ
0.03
0.9089
0.90998
ចំណេញ
2.22 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#65090143
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2024 12:15:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9089
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2024 18:03:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.22 USD
04.06.2024 01:15:01
04.06.2024 12:05:45
លក់
0.03
0.91192
0.90933
ចំណេញ
5.53 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#65070890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2024 01:15:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91192
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2024 12:05:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90933
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
5.53 USD
03.06.2024 14:15:01
04.06.2024 12:05:45
លក់
0.03
0.90787
0.90933
ចំណេញ
-3.32 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#65053207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2024 14:15:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.03 USD
សរុប
-3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2024 12:05:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90933
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
-3.32 USD
31.05.2024 17:15:00
03.06.2024 01:00:01
ទិញ
0.03
1.08218
1.08332
ចំណេញ
1.86 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#65026036
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2024 17:15:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08218
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.09 USD
សរុប
2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2024 01:00:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.08332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
1.86 USD
31.05.2024 16:00:00
31.05.2024 17:52:33
លក់
0.03
0.83931
0.83823
ចំណេញ
2.22 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#65022330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2024 16:00:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2024 17:52:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.83823
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.22 USD
31.05.2024 08:30:00
31.05.2024 10:16:02
ទិញ
0.03
1.08249
1.08358
ចំណេញ
1.85 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#65012303
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2024 08:30:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08249
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2024 10:16:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.08358
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
1.85 USD
30.05.2024 16:15:00
30.05.2024 17:13:38
លក់
0.03
0.90874
0.90766
ចំណេញ
2.22 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#64987029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.05.2024 16:15:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90874
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.05.2024 17:13:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90766
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.22 USD
29.05.2024 13:45:01
30.05.2024 14:40:34
ទិញ
0.03
0.90684
0.90803
ចំណេញ
2.20 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#64941374
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.05.2024 13:45:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90684
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.25 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.05.2024 14:40:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90803
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.20 USD
29.05.2024 13:15:01
30.05.2024 12:40:59
ទិញ
0.03
1.08237
1.08361
ចំណេញ
1.84 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#64940016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.05.2024 13:15:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08237
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.28 USD
សរុប
2.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.05.2024 12:40:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.08361
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
1.84 USD
29.05.2024 07:30:00
29.05.2024 10:35:51
លក់
0.03
1.08479
1.0837
ចំណេញ
1.86 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#64920357
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.05.2024 07:30:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.05.2024 10:35:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.0837
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
1.86 USD
27.05.2024 13:15:01
29.05.2024 04:00:04
លក់
0.03
0.83873
0.83763
ចំណេញ
2.19 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#64877133
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2024 13:15:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83873
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.08 USD
សរុប
2.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.05.2024 04:00:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.83763
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.19 USD
28.05.2024 20:45:00
29.05.2024 03:41:42
លក់
0.03
1.08324
1.08215
ចំណេញ
1.86 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#64908571
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2024 20:45:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08324
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.05.2024 03:41:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.08215
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
1.86 USD
28.05.2024 16:30:01
28.05.2024 17:00:17
លក់
0.03
0.90958
0.9085
ចំណេញ
2.22 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#64901326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2024 16:30:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90958
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2024 17:00:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.9085
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.22 USD
16.05.2024 03:45:01
22.05.2024 05:01:08
លក់
0.06
0.83421
0.83624
ចំណេញ
-9.56 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#64691757
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2024 03:45:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.83421
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.32 USD
សរុប
-8.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 05:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
0.83624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-9.56 USD
15.05.2024 17:30:03
22.05.2024 05:01:08
លក់
0.03
0.82931
0.83624
ចំណេញ
-15.68 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#64679970
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 17:30:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.28 USD
សរុប
-15.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 05:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.83624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
-15.68 USD
15.05.2024 03:15:01
22.05.2024 05:01:08
លក់
0.03
0.82523
0.83624
ចំណេញ
-24.67 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#64659738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 03:15:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82523
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.28 USD
សរុប
-24.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 05:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.83624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
-24.67 USD
27.02.2024 02:15:00
22.05.2024 00:01:08
លក់
0.01
1.06093
1.09498
ចំណេញ
-20.80 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#63233712
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 02:15:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06093
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-20.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 00:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-20.80 USD
20.03.2024 18:00:01
22.05.2024 00:01:08
លក់
0.2
1.08194
1.09498
ចំណេញ
-159.43 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#63661958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.03.2024 18:00:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08194
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.54 USD
សរុប
-158.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 00:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.09498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-159.43 USD
18.03.2024 14:30:00
22.05.2024 00:01:08
លក់
0.12
1.07848
1.09498
ចំណេញ
-121.20 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#63609098
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2024 14:30:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07848
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.09 USD
សរុប
-120.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 00:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.09498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-121.20 USD
13.03.2024 17:45:01
22.05.2024 00:01:08
លក់
0.08
1.07514
1.09498
ចំណេញ
-97.04 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#63543893
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2024 17:45:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.10 USD
សរុប
-96.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 00:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.09498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-97.04 USD
06.03.2024 18:00:00
22.05.2024 00:01:08
លក់
0.04
1.07159
1.09498
ចំណេញ
-57.23 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#63417991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.03.2024 18:00:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-57.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 00:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.09498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-57.23 USD
02.04.2024 19:03:56
22.05.2024 00:01:08
លក់
0.52
1.09171
1.09498
ចំណេញ
-105.54 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#63867005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.04.2024 19:03:56
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09171
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.70 USD
សរុប
-103.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 00:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.52
ចេញ
1.09498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.60 USD
ចំណេញ
-105.54 USD
29.02.2024 08:45:00
22.05.2024 00:01:08
លក់
0.02
1.06817
1.09498
ចំណេញ
-32.79 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#63289813
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.02.2024 08:45:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-32.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 00:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-32.79 USD
22.03.2024 02:45:02
22.05.2024 00:01:08
លក់
0.32
1.08689
1.09498
ចំណេញ
-158.81 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#63702006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2024 02:45:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08689
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.59 USD
សរុប
-157.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 00:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
1.09498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.60 USD
ចំណេញ
-158.81 USD
28.02.2024 03:15:01
22.05.2024 00:01:08
លក់
0.01
1.06659
1.09498
ចំណេញ
-17.35 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#63258172
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2024 03:15:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06659
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-17.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.05.2024 00:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-17.35 USD
14.05.2024 09:00:00
14.05.2024 13:38:07
ទិញ
0.03
1.09681
1.0979
ចំណេញ
1.82 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#64638437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 09:00:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.09681
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2024 13:38:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.0979
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
1.82 USD
14.05.2024 10:45:00
14.05.2024 13:29:10
លក់
0.03
0.82417
0.82309
ចំណេញ
2.22 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#64640482
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 10:45:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82417
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2024 13:29:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.82309
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.22 USD
13.05.2024 14:15:03
13.05.2024 20:12:46
លក់
0.02
0.90416
0.90308
ចំណេញ
1.48 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#64624064
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2024 14:15:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2024 20:12:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.48 USD
10.05.2024 15:45:01
13.05.2024 11:49:24
ទិញ
0.03
0.90234
0.90345
ចំណេញ
2.21 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#64604181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2024 15:45:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90234
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.08 USD
សរុប
2.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2024 11:49:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.21 USD
10.05.2024 05:30:00
10.05.2024 09:03:16
ទិញ
0.03
0.90362
0.9047
ចំណេញ
2.22 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#64595292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2024 05:30:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90362
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2024 09:03:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.9047
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.22 USD
10.05.2024 01:15:03
10.05.2024 04:36:37
លក់
0.03
0.82573
0.82465
ចំណេញ
2.22 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#64593373
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2024 01:15:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.82573
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2024 04:36:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.82465
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.22 USD
09.05.2024 15:45:01
09.05.2024 16:12:09
លក់
0.03
0.90552
0.90444
ចំណេញ
2.21 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#64575950
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 15:45:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.05.2024 16:12:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90444
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.21 USD
08.05.2024 12:00:01
09.05.2024 15:30:05
ទិញ
0.03
0.90315
0.90434
ចំណេញ
2.20 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#64542270
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.05.2024 12:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90315
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.25 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.05.2024 15:30:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.90434
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.20 USD
07.05.2024 19:16:10
08.05.2024 11:50:13
លក់
0.04
0.90615
0.90319
ចំណេញ
8.45 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#64529894
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2024 19:16:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90615
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.04 USD
សរុប
8.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.05.2024 11:50:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.90319
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
8.45 USD
03.05.2024 15:45:01
08.05.2024 11:50:13
លក់
0.02
0.90347
0.90319
ចំណេញ
0.36 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#64474047
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2024 15:45:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.06 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.05.2024 11:50:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90319
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.36 USD
02.05.2024 21:15:00
08.05.2024 11:50:13
លក់
0.02
0.89816
0.90319
ចំណេញ
-7.34 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#64459359
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.05.2024 21:15:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89816
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.08 USD
សរុប
-7.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.05.2024 11:50:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90319
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-7.34 USD
01.05.2024 21:45:00
02.05.2024 17:02:39
លក់
0.03
0.81344
0.81231
ចំណេញ
2.20 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#64425395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.05.2024 21:45:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.81344
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
2.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.05.2024 17:02:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.81231
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
2.20 USD