ဝယ်ယူမှု
0.08
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၃:၄၅:၂၂
1.08102
1.08066
0.00000
1.08202
အမြတ်
-4.90 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၃:၄၅:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08102
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08066
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08202
ရောင်းချမှု
0.05
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၅၃:၀၂
1.08073
1.08078
0.00000
1.07971
အမြတ်
-0.08 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၅၃:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08073
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08078
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07971
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၂၉:၄၇
1.08355
1.08066
0.00000
0.00000
အမြတ်
-15.71 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၂၉:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08355
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08066
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၁၁.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၄၀:၀၀
1.07446
1.08078
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.83 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၄၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07446
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08078
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၁၈:၃၂
1.07248
1.08078
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.51 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၁၈:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07248
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08078
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၄.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၄၀:၀၀
1.08694
1.08066
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.61 USD
EURUSD.
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၄၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08694
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08066
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
6 286.97 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၀၈:၂၄:၅၈
133.20%
194.69%
0.00
0.00
အမြတ်
174.92 USD
vietnamtrader10
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၄ ၀၈:၂၄:၅၈
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
174.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6 286.97 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00