ទិញ
0.03
16.05.2024 14:23:37
1.08691
1.08589
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.81 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2024 14:23:37
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08691
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08589
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
15.05.2024 22:21:43
1.08819
1.08589
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-5.61 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 22:21:43
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08819
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08589
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.58
15.05.2024 17:11:40
1.08442
1.08601
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-88.39 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2024 17:11:40
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08442
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-88.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.41
14.05.2024 18:48:19
1.08193
1.08601
0.00000
1.08093
ចំណេញ
-164.13 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 18:48:19
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08193
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-164.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.08093
លក់
0.27
14.05.2024 15:37:42
1.07943
1.08601
0.00000
1.07843
ចំណេញ
-175.57 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2024 15:37:42
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07943
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-175.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07843
លក់
0.18
09.05.2024 18:55:00
1.07692
1.08601
0.00000
1.07592
ចំណេញ
-161.63 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.05.2024 18:55:00
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07692
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-161.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08601
កាត់ចំណេញ
1.07592
ចម្លង
6 286.97 USD
27.02.2024 08:24:58
133.20%
193.48%
0.00
0.00
ចំណេញ
174.92 USD
vietnamtrader10
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2024 08:24:58
ប្រភេទ
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
174.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
6 286.97 USD
កាត់ចំណេញ
0.00