Демо горим
#NIO
7.80
Үнийн санал
-3.47%
Өөрчлөлт (1с)
#BAC
29.22
Үнийн санал
6.80%
Өөрчлөлт (1с)
#PFE
39.09
Үнийн санал
1.22%
Өөрчлөлт (1с)
#BABA
86.13
Үнийн санал
5.54%
Өөрчлөлт (1с)
#MMM
100.77
Үнийн санал
-0.24%
Өөрчлөлт (1с)
#DIS
92.33
Үнийн санал
-10.18%
Өөрчлөлт (1с)
#MO
45.36
Үнийн санал
-1.95%
Өөрчлөлт (1с)
#VZ
35.42
Үнийн санал
-5.57%
Өөрчлөлт (1с)
#AA
35.48
Үнийн санал
-2.02%
Өөрчлөлт (1с)
#T
16.06
Үнийн санал
-5.42%
Өөрчлөлт (1с)
#RNG
33.35
Үнийн санал
27.48%
Өөрчлөлт (1с)
#KMI
17.32
Үнийн санал
2.85%
Өөрчлөлт (1с)
#MCD
285.79
Үнийн санал
-4.24%
Өөрчлөлт (1с)
#V
223.14
Үнийн санал
-3.82%
Өөрчлөлт (1с)
#PM
92.15
Үнийн санал
-2.80%
Өөрчлөлт (1с)
#ADM
72.21
Үнийн санал
-3.26%
Өөрчлөлт (1с)
#NIKE
106.17
Үнийн санал
-14.92%
Өөрчлөлт (1с)
#FTI
14.86
Үнийн санал
8.39%
Өөрчлөлт (1с)
#TAP
66.40
Үнийн санал
2.99%
Өөрчлөлт (1с)
#AMWL
2.48
Үнийн санал
22.77%
Өөрчлөлт (1с)
#C
48.10
Үнийн санал
4.75%
Өөрчлөлт (1с)
#ABBV
137.55
Үнийн санал
-6.78%
Өөрчлөлт (1с)
#DVN
50.02
Үнийн санал
0.70%
Өөрчлөлт (1с)
#BA
218.07
Үнийн санал
7.32%
Өөрчлөлт (1с)
#EDU
42.38
Үнийн санал
3.24%
Өөрчлөлт (1с)
#PG
146.47
Үнийн санал
-5.20%
Өөрчлөлт (1с)
#KO
60.38
Үнийн санал
-4.78%
Өөрчлөлт (1с)
#LMT
463.97
Үнийн санал
2.79%
Өөрчлөлт (1с)
#F
13.60
Үнийн санал
14.29%
Өөрчлөлт (1с)
#RTX
99.08
Үнийн санал
3.56%
Өөрчлөлт (1с)
#SQ
65.06
Үнийн санал
10.97%
Өөрчлөлт (1с)
#CLX
157.37
Үнийн санал
-6.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ABT
100.79
Үнийн санал
-8.52%
Өөрчлөлт (1с)
#CVX
159.25
Үнийн санал
0.28%
Өөрчлөлт (1с)
#OXY
59.73
Үнийн санал
0.59%
Өөрчлөлт (1с)
#TOT
59.50
Үнийн санал
-2.17%
Өөрчлөлт (1с)
#CL
75.74
Үнийн санал
-6.34%
Өөрчлөлт (1с)
#MA
367.01
Үнийн санал
-4.61%
Өөрчлөлт (1с)
#SLB
47.47
Үнийн санал
1.45%
Өөрчлөлт (1с)
#SNOW
174.25
Үнийн санал
6.77%
Өөрчлөлт (1с)
#IBM
134.38
Үнийн санал
10.58%
Өөрчлөлт (1с)
#JNJ
160.38
Үнийн санал
-0.92%
Өөрчлөлт (1с)
#JPM
140.75
Үнийн санал
3.91%
Өөрчлөлт (1с)
#BB
5.19
Үнийн санал
2.98%
Өөрчлөлт (1с)
#NSC
217.31
Үнийн санал
5.88%
Өөрчлөлт (1с)
#VMC
206.20
Үнийн санал
7.00%
Өөрчлөлт (1с)
#XOM
108.17
Үнийн санал
-1.10%
Өөрчлөлт (1с)
#CAT
234.39
Үнийн санал
9.15%
Өөрчлөлт (1с)
#FIS
54.46
Үнийн санал
-1.45%
Өөрчлөлт (1с)
#GD
213.41
Үнийн санал
1.53%
Өөрчлөлт (1с)
#GE
106.06
Үнийн санал
4.68%
Өөрчлөлт (1с)
#KODK
5.24
Үнийн санал
55.95%
Өөрчлөлт (1с)
#TME
7.62
Үнийн санал
8.39%
Өөрчлөлт (1с)
#WMT
152.12
Үнийн санал
-0.59%
Өөрчлөлт (1с)
#ACN
307.02
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#AFG
116.41
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#AFL
68.17
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ALB
219.55
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ALL
111.91
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#AON
312.69
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#APD
283.42
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ASX
8.57
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#AVB
186.39
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#AXP
171.16
Үнийн санал
12.34%
Өөрчлөлт (1с)
#AYX
39.35
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#AZO
2349.34
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#BAP
140.67
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#BAX
41.35
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#BBY
75.32
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#BDX
249.41
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#BE
15.19
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#BK
43.84
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#BLK
680.21
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#BMY
65.30
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#BX
88.65
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#CAH
85.30
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#CB
191.53
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#CCI
115.48
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#CHT
40.54
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#CIM
5.26
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#CMA
43.39
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#CMI
226.87
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#CNC
67.59
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#COF
111.56
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#COTY
11.80
Үнийн санал
1.46%
Өөрчлөлт (1с)
#CPNG
16.01
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#CRM
209.49
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#CSX
32.57
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#CVS
71.74
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#CX
6.87
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#D
53.36
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#DAL
39.11
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#DASH
69.82
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#DE
380.63
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#DELL
47.73
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#DFS
113.60
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#DG
155.91
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#DHI
113.21
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#DHR
235.34
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#DOW
52.78
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#DTE
111.94
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#DUK
91.98
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ECL
176.91
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ED
93.97
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#EL
181.21
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#EMN
80.40
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#EMR
84.05
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#EOG
116.06
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#EPD
26.29
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#EQR
65.21
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ESS
232.63
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ETN
187.66
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#EW
83.96
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#EXC
40.14
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#FDX
224.91
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#FMX
104.73
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#FTV
68.38
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#GFI
15.65
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#GIS
82.65
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#GLW
31.67
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#GM
35.84
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#GPN
100.84
Үнийн санал
-3.22%
Өөрчлөлт (1с)
#GPS
9.46
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#GS
335.29
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#GWW
703.64
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#HAL
32.16
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#HCA
273.45
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#HD
300.99
Үнийн санал
4.59%
Өөрчлөлт (1с)
#HES
137.00
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#HLF
12.40
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#HLT
142.75
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#HOG
34.73
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#HPE
15.80
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#HPQ
30.04
Үнийн санал
-0.40%
Өөрчлөлт (1с)
#HRB
31.65
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#HSY
254.94
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#HUM
509.55
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#HYLN
1.80
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ICE
110.54
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ITW
236.92
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#JBL
94.03
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#JCI
63.55
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#JKS
40.67
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#JWN
19.38
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#KEY
10.97
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#KGC
4.82
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#KKR
54.70
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#KMB
134.67
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#KR
45.78
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#KSS
22.05
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#LAC
21.03
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#LEN
113.33
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#LHX
189.28
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#LLY
445.34
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#LOW
210.44
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#LTHM
26.22
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#LUMN
1.77
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#LUV
30.58
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#LVS
57.83
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#LYB
90.37
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#M
16.01
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#MANU
18.48
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#MCK
388.93
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#MCO
333.04
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#MDT
83.13
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#MET
53.76
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#MFA
11.37
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#MLM
425.29
Үнийн санал
7.33%
Өөрчлөлт (1с)
#MMC
176.29
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#MPC
112.39
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#MPLX
33.73
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#MRKNY
110.31
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#MRO
23.94
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#MS
86.30
Үнийн санал
2.93%
Өөрчлөлт (1с)
#MTB
128.67
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#NBR
105.25
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#NEE
74.89
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#NEM
42.03
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#NOC
455.35
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#NOK
3.99
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#NOW
534.20
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#OIS
7.27
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#OKE
60.72
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#OMC
94.47
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ORCL
107.48
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PANW
222.67
Үнийн санал
14.10%
Өөрчлөлт (1с)
#PBR
13.16
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PCG
16.99
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PEG
62.12
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PGR
131.03
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PH
355.75
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PINS
23.95
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PLD
124.84
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PLTR
15.19
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PNC
128.88
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PPG
141.11
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PRU
84.81
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PSA
290.15
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PSX
99.09
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#PXD
207.00
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#QS
6.81
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#RACE
298.27
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#RCL
90.20
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#RF
18.55
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#RIG
6.29
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ROK
302.81
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ROP
451.91
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SAPNY
132.93
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SCHW
55.01
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SENS
0.73
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SHOP
59.18
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SHW
242.79
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SIG
61.89
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SIX
27.20
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SNAP
10.03
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SO
71.08
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SONY
97.37
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SPCE
4.10
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SPG
109.77
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SPGI
381.97
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SPOT
149.13
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SQM
71.12
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SRE
149.08
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#STLA
16.34
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#STT
73.53
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#STZ
244.37
Үнийн санал
6.92%
Өөрчлөлт (1с)
#SWK
86.32
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SYF
33.76
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SYK
276.69
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#SYY
72.10
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#TAL
6.28
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#TEVA
7.38
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#TFC
33.16
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#TGT
131.21
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#TJX
77.75
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#TMO
515.03
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#TRV
175.00
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#TSM
99.97
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#TSN
50.85
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#TUP
0.84
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#TWLO
62.96
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#UA
6.90
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#UBER
40.25
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#UMC
8.44
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#UNH
490.10
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#UNP
200.88
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#UPS
171.42
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#USB
33.07
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#VALE
14.08
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#VFC
19.64
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#VIPS
17.35
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#VLO
112.38
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#VMW
132.90
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#WBA
31.85
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#WDAY
204.43
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#WFC
42.36
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#WM
162.55
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#WMB
0.00
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#XEL
0.00
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#XPEV
0.00
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#YUM
0.00
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#YUMC
0.00
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ZOM
0.19
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ZTO
0.00
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
#ZTS
0.00
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)