21.11.2023 22:39:11
01.12.2023 19:05:35
លក់
150
372.28
372.92
ចំណេញ
-94.10 USD
#MSFT
ព្រមព្រៀង
#193948114
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2023 22:39:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
372.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
39.40 USD
សរុប
-96.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 19:05:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
150
ចេញ
372.92
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-37.50 USD
ចំណេញ
-94.10 USD
24.11.2023 10:22:11
01.12.2023 16:52:54
ទិញ
1000
32.99
30.93
ចំណេញ
-2 524.33 USD
#BAYN
ព្រមព្រៀង
#194031700
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 10:22:11
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
32.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-40.55 USD
សរុប
-2 233.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:52:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
ចេញ
30.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-250.00 USD
ចំណេញ
-2 524.33 USD
30.11.2023 18:36:01
01.12.2023 16:50:59
ទិញ
500
240.06
233.04
ចំណេញ
-3 655.02 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#194424242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 18:36:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
240.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-20.02 USD
សរុប
-3 510.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:50:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
500
ចេញ
233.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-125.00 USD
ចំណេញ
-3 655.02 USD
29.11.2023 19:05:46
01.12.2023 16:47:31
ទិញ
1000
74.79
72.72
ចំណេញ
-2 344.92 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#194338549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 19:05:46
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.79
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-24.92 USD
សរុប
-2 070.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:47:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
ចេញ
72.72
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-250.00 USD
ចំណេញ
-2 344.92 USD
29.11.2023 19:06:03
01.12.2023 16:47:05
ទិញ
1000
74.96
72.62
ចំណេញ
-2 614.92 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#194338572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 19:06:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-24.92 USD
សរុប
-2 340.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:47:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
ចេញ
72.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-250.00 USD
ចំណេញ
-2 614.92 USD
29.11.2023 19:42:51
01.12.2023 16:46:57
ទិញ
1000
75.01
72.54
ចំណេញ
-2 744.92 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#194340363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 19:42:51
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.01
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-24.92 USD
សរុប
-2 470.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:46:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
ចេញ
72.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-250.00 USD
ចំណេញ
-2 744.92 USD
30.11.2023 20:57:05
01.12.2023 16:46:37
ទិញ
1000
239.22
233.45
ចំណេញ
-6 060.03 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#194432688
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 20:57:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
239.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-40.03 USD
សរុប
-5 770.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:46:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
ចេញ
233.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-250.00 USD
ចំណេញ
-6 060.03 USD
29.11.2023 18:34:43
01.12.2023 16:42:24
ទិញ
10000
74.8
72.16
ចំណេញ
-29 149.20 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#194337020
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 18:34:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-249.20 USD
សរុប
-26 400.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:42:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
10000
ចេញ
72.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2 500.00 USD
ចំណេញ
-29 149.20 USD
28.11.2023 16:58:19
01.12.2023 16:39:35
ទិញ
10000
7.06
6.89
ចំណេញ
-4 236.07 USD
#NIO
ព្រមព្រៀង
#194232240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 16:58:19
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-36.07 USD
សរុប
-1 700.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:39:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
10000
ចេញ
6.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2 500.00 USD
ចំណេញ
-4 236.07 USD
30.11.2023 17:58:11
01.12.2023 16:37:38
ទិញ
5000
57.65
57.58
ចំណេញ
-1 648.04 USD
#PYPL
ព្រមព្រៀង
#194419976
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 17:58:11
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
57.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-48.04 USD
សរុប
-350.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:37:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
5000
ចេញ
57.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1 250.00 USD
ចំណេញ
-1 648.04 USD
30.11.2023 23:15:07
01.12.2023 16:31:41
ទិញ
2.5
0.57856
0.5791
ចំណេញ
114.44 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#194436261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 23:15:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.57856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
10.35 USD
សរុប
154.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:31:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.5
ចេញ
0.5791
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
114.44 USD
30.11.2023 23:14:27
01.12.2023 16:31:34
លក់
2.5
169.295
169.162
ចំណេញ
161.61 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#194436249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 23:14:27
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
169.295
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-12.74 USD
សរុប
224.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:31:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.5
ចេញ
169.162
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
161.61 USD
29.11.2023 12:26:54
01.12.2023 16:25:58
ទិញ
5
2.812
2.731
ចំណេញ
-7 461.31 USD
XNGUSD
ព្រមព្រៀង
#194301862
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 12:26:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2.812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3 311.31 USD
សរុប
-4 050.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:25:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
2.731
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-100.00 USD
ចំណេញ
-7 461.31 USD
30.11.2023 23:14:02
01.12.2023 16:25:45
ទិញ
2.5
0.64542
0.64805
ចំណេញ
711.86 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#194436240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 23:14:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.64542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
11.43 USD
សរុប
750.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:25:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.5
ចេញ
0.64805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
711.86 USD
30.11.2023 23:08:17
01.12.2023 16:20:53
ទិញ
100
80.361
80.526
ចំណេញ
125.90 USD
UKBRENT
ព្រមព្រៀង
#194436147
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 23:08:17
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
10.90 USD
សរុប
165.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:20:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
80.526
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
125.90 USD
30.11.2023 23:08:13
01.12.2023 16:20:48
ទិញ
100
80.361
80.545
ចំណេញ
144.90 USD
UKBRENT
ព្រមព្រៀង
#194436145
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 23:08:13
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
10.90 USD
សរុប
184.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:20:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
80.545
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
144.90 USD
30.11.2023 23:08:09
01.12.2023 16:20:41
ទិញ
100
80.344
80.546
ចំណេញ
162.90 USD
UKBRENT
ព្រមព្រៀង
#194436141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 23:08:09
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.344
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
10.90 USD
សរុប
202.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 16:20:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
80.546
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
162.90 USD
30.11.2023 23:08:05
01.12.2023 15:16:03
ទិញ
100
80.34
80.033
ចំណេញ
-346.10 USD
UKBRENT
ព្រមព្រៀង
#194436139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 23:08:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
10.90 USD
សរុប
-307.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 15:16:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
80.033
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
-346.10 USD
01.12.2023 02:08:48
01.12.2023 10:31:05
ទិញ
100
7056.1
7086
ចំណេញ
1 477.91 USD
ASX200
ព្រមព្រៀង
#194442541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 02:08:48
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7056.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 977.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 10:31:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
7086
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-500.00 USD
ចំណេញ
1 477.91 USD
30.11.2023 23:19:22
01.12.2023 02:28:01
លក់
25
35915
35948.2
ចំណេញ
-1 040.45 USD
YM
ព្រមព្រៀង
#194436331
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 23:19:22
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
35915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-85.45 USD
សរុប
-830.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 02:28:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
25
ចេញ
35948.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-125.00 USD
ចំណេញ
-1 040.45 USD
30.11.2023 23:18:01
01.12.2023 02:27:53
លក់
25
35917.7
35947.4
ចំណេញ
-952.95 USD
YM
ព្រមព្រៀង
#194436313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 23:18:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
35917.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-85.45 USD
សរុប
-742.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2023 02:27:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
25
ចេញ
35947.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-125.00 USD
ចំណេញ
-952.95 USD
30.11.2023 18:58:01
30.11.2023 19:40:58
ទិញ
100
80.157
81.368
ចំណេញ
1 161.00 USD
UKBRENT
ព្រមព្រៀង
#194425549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 18:58:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.157
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 211.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 19:40:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
81.368
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
1 161.00 USD
30.11.2023 18:57:41
30.11.2023 19:40:54
ទិញ
100
80.111
81.398
ចំណេញ
1 237.00 USD
UKBRENT
ព្រមព្រៀង
#194425534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 18:57:41
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.111
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 287.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 19:40:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
81.398
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
1 237.00 USD
30.11.2023 18:57:54
30.11.2023 19:40:47
ទិញ
100
80.152
81.408
ចំណេញ
1 206.00 USD
UKBRENT
ព្រមព្រៀង
#194425541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 18:57:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.152
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 256.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 19:40:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
81.408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
1 206.00 USD
30.11.2023 18:57:49
30.11.2023 19:40:42
ទិញ
100
80.157
81.437
ចំណេញ
1 230.00 USD
UKBRENT
ព្រមព្រៀង
#194425539
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 18:57:49
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.157
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 280.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 19:40:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
81.437
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
1 230.00 USD
27.11.2023 20:43:57
30.11.2023 18:10:06
លក់
2500
119.08
119.09
ចំណេញ
-584.73 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#194419639
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 20:43:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
119.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
65.27 USD
សរុប
-25.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 18:10:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
2500
ចេញ
119.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-625.00 USD
ចំណេញ
-584.73 USD
27.11.2023 20:43:57
30.11.2023 17:57:06
លក់
2500
119.08
122.04
ចំណេញ
-7 959.73 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#194163979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 20:43:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
119.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
65.27 USD
សរុប
-7 400.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 17:57:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
2500
ចេញ
122.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-625.00 USD
ចំណេញ
-7 959.73 USD
30.11.2023 16:44:36
30.11.2023 17:42:46
ទិញ
2000
241
240.84
ចំណេញ
-820.00 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#194409056
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 16:44:36
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-320.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 17:42:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
2000
ចេញ
240.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-500.00 USD
ចំណេញ
-820.00 USD
30.11.2023 16:07:49
30.11.2023 16:45:00
លក់
50
35595.1
35630
ចំណេញ
-1 995.00 USD
YM
ព្រមព្រៀង
#194402816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 16:07:49
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
35595.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 745.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2023 16:45:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
50
ចេញ
35630
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-250.00 USD
ចំណេញ
-1 995.00 USD
29.11.2023 16:12:00
29.11.2023 19:04:07
លក់
5
168.533
168.451
ចំណេញ
178.12 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#194320113
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 16:12:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
168.533
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
278.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 19:04:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
168.451
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-100.00 USD
ចំណេញ
178.12 USD
28.11.2023 18:53:34
29.11.2023 18:28:40
លក់
2000
126.96
127.67
ចំណេញ
-1 902.19 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#194251291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 18:53:34
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
126.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
17.81 USD
សរុប
-1 420.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 18:28:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
2000
ចេញ
127.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-500.00 USD
ចំណេញ
-1 902.19 USD
28.11.2023 22:51:54
29.11.2023 18:23:28
លក់
2000
128.63
128.81
ចំណេញ
-842.19 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#194265108
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 22:51:54
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
128.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
17.81 USD
សរុប
-360.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 18:23:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
2000
ចេញ
128.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-500.00 USD
ចំណេញ
-842.19 USD
27.11.2023 09:14:40
29.11.2023 18:12:39
ទិញ
100
17560.3
17021.1
ចំណេញ
-7 454.41 USD
HK50
ព្រមព្រៀង
#194105169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 09:14:40
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
17560.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.01 USD
សរុប
-6 908.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 18:12:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
17021.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-500.00 USD
ចំណេញ
-7 454.41 USD
29.11.2023 03:54:01
29.11.2023 18:12:13
ទិញ
100
17198.5
17029.2
ចំណេញ
-2 669.17 USD
HK50
ព្រមព្រៀង
#194274641
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 03:54:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
17198.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 169.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 18:12:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
17029.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-500.00 USD
ចំណេញ
-2 669.17 USD
29.11.2023 16:35:36
29.11.2023 18:07:01
ទិញ
10000
75.31
74.98
ចំណេញ
-5 800.00 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#194322681
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 16:35:36
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3 300.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 18:07:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
10000
ចេញ
74.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2 500.00 USD
ចំណេញ
-5 800.00 USD
21.11.2023 21:13:03
29.11.2023 17:33:51
ទិញ
2000
47.95
48.35
ចំណេញ
171.71 USD
#CSCO
ព្រមព្រៀង
#193877498
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2023 21:13:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
47.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-128.29 USD
សរុប
800.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 17:33:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
2000
ចេញ
48.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-500.00 USD
ចំណេញ
171.71 USD
21.11.2023 16:58:14
29.11.2023 17:06:35
ទិញ
3000
55.88
58.92
ចំណេញ
8 144.89 USD
#PYPL
ព្រមព្រៀង
#193859733
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2023 16:58:14
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
55.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-225.11 USD
សរុប
9 120.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 17:06:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
3000
ចេញ
58.92
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-750.00 USD
ចំណេញ
8 144.89 USD
17.11.2023 17:27:35
29.11.2023 17:06:30
ទិញ
2001
56.96
58.94
ចំណេញ
3 236.02 USD
#PYPL
ព្រមព្រៀង
#193709283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.11.2023 17:27:35
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
56.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-225.71 USD
សរុប
3 961.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 17:06:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
2001
ចេញ
58.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-500.25 USD
ចំណេញ
3 236.02 USD
28.11.2023 16:46:59
29.11.2023 16:35:01
ទិញ
6000
75.98
75.01
ចំណេញ
-7 396.76 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#194230516
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 16:46:59
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-76.76 USD
សរុប
-5 820.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 16:35:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
6000
ចេញ
75.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1 500.00 USD
ចំណេញ
-7 396.76 USD
28.11.2023 16:45:44
29.11.2023 16:35:01
ទិញ
6000
75.87
75.01
ចំណេញ
-6 736.76 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#194230101
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 16:45:44
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-76.76 USD
សរុប
-5 160.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 16:35:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
6000
ចេញ
75.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1 500.00 USD
ចំណេញ
-6 736.76 USD
28.11.2023 16:45:14
29.11.2023 16:35:01
ទិញ
6000
75.78
75.01
ចំណេញ
-6 196.76 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#194230009
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 16:45:14
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-76.76 USD
សរុប
-4 620.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 16:35:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
6000
ចេញ
75.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1 500.00 USD
ចំណេញ
-6 196.76 USD
28.11.2023 16:44:44
29.11.2023 16:35:01
ទិញ
6000
75.63
75.01
ចំណេញ
-5 296.76 USD
#BABA
ព្រមព្រៀង
#194229925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 16:44:44
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-76.76 USD
សរុប
-3 720.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 16:35:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
6000
ចេញ
75.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1 500.00 USD
ចំណេញ
-5 296.76 USD
27.11.2023 09:11:48
29.11.2023 16:14:01
ទិញ
100
7008.8
7066.5
ចំណេញ
3 223.72 USD
ASX200
ព្រមព្រៀង
#194104950
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 09:11:48
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7008.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-91.52 USD
សរុប
3 815.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 16:14:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
7066.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-500.00 USD
ចំណេញ
3 223.72 USD
29.11.2023 01:09:41
29.11.2023 09:03:53
ទិញ
5
2.792
2.735
ចំណេញ
-2 950.00 USD
XNGUSD
ព្រមព្រៀង
#194267567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 01:09:41
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2.792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 850.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.11.2023 09:03:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
2.735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-100.00 USD
ចំណេញ
-2 950.00 USD
21.11.2023 21:13:57
28.11.2023 22:55:50
លក់
3
167.869
167.904
ចំណេញ
-237.50 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#193877570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2023 21:13:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
167.869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-106.30 USD
សរុប
-71.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 22:55:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
167.904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-60.00 USD
ចំណេញ
-237.50 USD
28.11.2023 19:29:10
28.11.2023 21:30:15
លក់
2000
128.17
128.31
ចំណេញ
-780.00 USD
#COIN
ព្រមព្រៀង
#194255169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.11.2023 19:29:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
128.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-280.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 21:30:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
2000
ចេញ
128.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-500.00 USD
ចំណេញ
-780.00 USD
24.11.2023 19:17:27
28.11.2023 20:00:13
ទិញ
1000
145.33
146.16
ចំណេញ
483.45 USD
#CVX
ព្រមព្រៀង
#194073598
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 19:17:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
145.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-96.55 USD
សរុប
830.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 20:00:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
ចេញ
146.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-250.00 USD
ចំណេញ
483.45 USD
24.11.2023 16:43:11
28.11.2023 19:57:30
លក់
5
169.334
168.16
ចំណេញ
3 827.10 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#194060590
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 16:43:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
169.334
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-50.68 USD
សរុប
3 977.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 19:57:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
168.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-100.00 USD
ចំណេញ
3 827.10 USD
27.11.2023 03:36:24
28.11.2023 19:56:45
លក់
2
169.141
168.171
ចំណេញ
1 264.48 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#194092012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 03:36:24
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
169.141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-10.16 USD
សរុប
1 314.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 19:56:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
168.171
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-40.00 USD
ចំណេញ
1 264.48 USD
27.11.2023 15:09:03
28.11.2023 19:56:38
លក់
5
168.904
168.165
ចំណេញ
2 378.64 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#194132155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 15:09:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
168.904
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-25.40 USD
សរុប
2 504.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.11.2023 19:56:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
168.165
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-100.00 USD
ចំណេញ
2 378.64 USD