ទិញ
1000
01.12.2023 20:34:15
73.58
74.01
73.60
0.00
ចំណេញ
142.99 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 20:34:15
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
73.58
បញ្ឈប់ការខាតបង់
73.60
ចំណេញ
142.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1000
01.12.2023 19:06:34
73.33
74.01
73.34
0.00
ចំណេញ
392.99 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 19:06:34
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
73.33
បញ្ឈប់ការខាតបង់
73.34
ចំណេញ
392.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
3000
01.12.2023 17:08:13
73.12
74.01
73.18
0.00
ចំណេញ
1 808.98 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2023 17:08:13
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
73.12
បញ្ឈប់ការខាតបង់
73.18
ចំណេញ
1 808.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
500
30.11.2023 19:16:05
240.79
238.68
0.00
240.93
ចំណេញ
-1 259.69 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 19:16:05
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
240.79
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 259.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
500
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
238.68
កាត់ចំណេញ
240.93
ទិញ
400
30.11.2023 17:51:52
241.44
238.68
0.00
241.74
ចំណេញ
-1 267.75 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 17:51:52
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
241.44
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 267.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
400
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
238.68
កាត់ចំណេញ
241.74
ទិញ
400
30.11.2023 17:15:17
243.40
238.68
0.00
0.00
ចំណេញ
-2 051.75 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2023 17:15:17
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
243.40
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2 051.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
400
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
238.68
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1000
29.11.2023 19:03:42
74.73
74.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-1 031.93 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 19:03:42
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
74.73
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 031.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1000
29.11.2023 19:03:33
74.73
74.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-1 031.93 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 19:03:33
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
74.73
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 031.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1000
29.11.2023 18:36:06
74.87
74.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-1 171.93 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.11.2023 18:36:06
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
74.87
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 171.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1000
27.11.2023 17:22:29
77.82
74.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-4 147.64 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 17:22:29
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
77.82
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-4 147.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1000
27.11.2023 16:39:53
77.55
74.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-3 877.64 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 16:39:53
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
77.55
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3 877.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
10000
27.11.2023 16:35:40
77.61
74.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-39 376.38 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2023 16:35:40
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
77.61
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-39 376.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1000
24.11.2023 19:56:20
78.50
74.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-4 866.89 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 19:56:20
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
78.50
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-4 866.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2000
24.11.2023 18:04:02
78.78
74.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-10 293.77 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 18:04:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
78.78
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-10 293.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
1000
24.11.2023 18:03:42
32.72
31.14
0.00
0.00
ចំណេញ
-2 024.61 USD
#BAYN
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2023 18:03:42
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
32.72
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2 024.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
31.14
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2
23.11.2023 17:28:01
3.052
2.741
2.486
3.711
ចំណេញ
-9 240.17 USD
XNGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2023 17:28:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
3.052
បញ្ឈប់ការខាតបង់
2.486
ចំណេញ
-9 240.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2.741
កាត់ចំណេញ
3.711
ទិញ
50
23.11.2023 17:15:29
1525.50
1486.00
0.00
1532.89
ចំណេញ
-2 689.02 USD
#BRBY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2023 17:15:29
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1525.50
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2 689.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
50
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1486.00
កាត់ចំណេញ
1532.89
ទិញ
100
23.11.2023 16:42:01
17883.8
16886.0
0.0
17934.2
ចំណេញ
-13 520.38 USD
HK50
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2023 16:42:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
17883.8
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-13 520.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
16886.0
កាត់ចំណេញ
17934.2
ទិញ
4000
22.11.2023 21:00:44
78.74
74.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-20 532.77 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2023 21:00:44
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
78.74
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-20 532.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
2000
21.11.2023 22:41:12
79.09
74.01
0.00
0.00
ចំណេញ
-10 992.70 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2023 22:41:12
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
79.09
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-10 992.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
74.01
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
5000
21.11.2023 18:01:07
7.50
7.15
0.00
0.00
ចំណេញ
-3 079.09 USD
#NIO
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2023 18:01:07
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
7.50
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3 079.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
7.15
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
5000
21.11.2023 17:02:52
7.63
7.15
0.00
0.00
ចំណេញ
-3 729.09 USD
#NIO
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2023 17:02:52
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
7.63
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-3 729.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
7.15
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
3000
21.11.2023 10:20:26
34.23
31.14
0.00
82.75
ចំណេញ
-11 051.39 USD
#BAYN
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.11.2023 10:20:26
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
34.23
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-11 051.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
31.14
កាត់ចំណេញ
82.75
ទិញ
5000
20.11.2023 16:51:38
8.00
7.15
6.70
0.00
ចំណេញ
-5 585.59 USD
#NIO
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.11.2023 16:51:38
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
8.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
6.70
ចំណេញ
-5 585.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
7.15
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
50
16.11.2023 12:10:33
1587.00
1486.00
0.00
1594.17
ចំណេញ
-6 700.27 USD
#BRBY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2023 12:10:33
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1587.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-6 700.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
50
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1486.00
កាត់ចំណេញ
1594.17
ទិញ
5000
15.11.2023 16:51:23
7.87
7.15
0.00
0.00
ចំណេញ
-4 966.82 USD
#NIO
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.11.2023 16:51:23
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
7.87
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-4 966.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
7.15
កាត់ចំណេញ
0.00