21.03.2024 11:04:35
21.03.2024 11:25:09
فروخت
0.01
2200.82
2205.02
منافع
‪-4.25 USD‬
XAUUSD
سودا
#63684059
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.03.2024 11:04:35
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2200.82
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.03.2024 11:25:09
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2205.02
کمیشن فیس
‪-0.05 USD‬
منافع
‪-4.25 USD‬
13.12.2023 08:53:40
28.02.2024 09:31:20
کاپی
‪0%‪
‪3.47%‪
منافع
‪30.60 USD‬
Maximum_Profit
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.12.2023 08:53:40
انٹری پوائنٹ
‪0%‪
قسم
کاپی
اختتامی تاریخ اور وقت
28.02.2024 09:31:20
خروج
‪3.47%‪
منافع
‪30.60 USD‬
03.02.2024 19:25:20
28.02.2024 09:31:13
کاپی
‪-0.03%‪
‪-0.03%‪
منافع
‪0.00 USD‬
Amsterdam
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.02.2024 19:25:20
انٹری پوائنٹ
‪-0.03%‪
قسم
کاپی
اختتامی تاریخ اور وقت
28.02.2024 09:31:13
خروج
‪-0.03%‪
منافع
‪0.00 USD‬
24.08.2022 10:54:17
04.12.2023 02:29:27
کاپی
‪4.83%‪
‪6.45%‪
منافع
‪7.17 USD‬
TraderMexico
افتتاحی تاریخ اور وقت
24.08.2022 10:54:17
انٹری پوائنٹ
‪4.83%‪
قسم
کاپی
اختتامی تاریخ اور وقت
04.12.2023 02:29:27
خروج
‪6.45%‪
منافع
‪7.17 USD‬
01.03.2023 05:59:48
01.03.2023 12:34:36
فروخت
0.01
1.20387
1.203
منافع
‪0.77 USD‬
GBPUSD
سودا
#56916420
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.03.2023 05:59:48
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20387
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.87 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.03.2023 12:34:36
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.203
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.77 USD‬
01.03.2023 05:59:47
01.03.2023 12:34:36
فروخت
0.01
1.20387
1.203
منافع
‪0.77 USD‬
GBPUSD
سودا
#56916419
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.03.2023 05:59:47
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20387
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.87 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.03.2023 12:34:36
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.203
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.77 USD‬
01.03.2023 05:59:46
01.03.2023 12:34:36
فروخت
0.01
1.20386
1.203
منافع
‪0.76 USD‬
GBPUSD
سودا
#56916418
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.03.2023 05:59:46
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20386
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.86 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.03.2023 12:34:36
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.203
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.76 USD‬
01.03.2023 05:59:44
01.03.2023 12:34:36
فروخت
0.01
1.20386
1.203
منافع
‪0.76 USD‬
GBPUSD
سودا
#56916417
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.03.2023 05:59:44
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20386
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.86 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.03.2023 12:34:36
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.203
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.76 USD‬
01.03.2023 05:59:43
01.03.2023 12:34:36
فروخت
0.01
1.20386
1.203
منافع
‪0.76 USD‬
GBPUSD
سودا
#56916416
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.03.2023 05:59:43
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20386
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.86 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.03.2023 12:34:36
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.203
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.76 USD‬
28.02.2023 05:00:14
28.02.2023 13:01:43
فروخت
0.01
1.35748
1.3565
منافع
‪0.62 USD‬
USDCAD
سودا
#56878182
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.02.2023 05:00:14
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.35748
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.72 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.02.2023 13:01:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.3565
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.62 USD‬
28.02.2023 05:00:12
28.02.2023 13:01:43
فروخت
0.01
1.35748
1.3565
منافع
‪0.62 USD‬
USDCAD
سودا
#56878180
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.02.2023 05:00:12
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.35748
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.72 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.02.2023 13:01:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.3565
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.62 USD‬
28.02.2023 05:00:07
28.02.2023 13:01:43
فروخت
0.01
1.35748
1.3565
منافع
‪0.62 USD‬
USDCAD
سودا
#56878178
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.02.2023 05:00:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.35748
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.72 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.02.2023 13:01:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.3565
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.62 USD‬
28.02.2023 05:00:17
28.02.2023 13:01:43
فروخت
0.01
1.35751
1.3565
منافع
‪0.64 USD‬
USDCAD
سودا
#56878185
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.02.2023 05:00:17
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.35751
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.74 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.02.2023 13:01:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.3565
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.64 USD‬
28.02.2023 05:00:15
28.02.2023 13:01:43
فروخت
0.01
1.35751
1.3565
منافع
‪0.64 USD‬
USDCAD
سودا
#56878183
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.02.2023 05:00:15
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.35751
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.74 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.02.2023 13:01:43
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.3565
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.64 USD‬
27.02.2023 05:59:40
27.02.2023 07:33:34
فروخت
0.01
1.19447
1.1936
منافع
‪0.77 USD‬
GBPUSD
سودا
#56852623
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.02.2023 05:59:40
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.19447
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.87 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.02.2023 07:33:34
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.1936
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.77 USD‬
27.02.2023 05:59:39
27.02.2023 07:33:34
فروخت
0.01
1.19447
1.1936
منافع
‪0.77 USD‬
GBPUSD
سودا
#56852622
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.02.2023 05:59:39
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.19447
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.87 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.02.2023 07:33:34
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.1936
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.77 USD‬
27.02.2023 05:59:37
27.02.2023 07:33:34
فروخت
0.01
1.19448
1.1936
منافع
‪0.78 USD‬
GBPUSD
سودا
#56852620
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.02.2023 05:59:37
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.19448
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.88 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.02.2023 07:33:34
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.1936
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.78 USD‬
27.02.2023 05:59:34
27.02.2023 07:33:34
فروخت
0.01
1.19447
1.1936
منافع
‪0.77 USD‬
GBPUSD
سودا
#56852619
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.02.2023 05:59:34
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.19447
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.87 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.02.2023 07:33:34
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.1936
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.77 USD‬
27.02.2023 05:59:33
27.02.2023 07:33:34
فروخت
0.01
1.19447
1.1936
منافع
‪0.77 USD‬
GBPUSD
سودا
#56852617
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.02.2023 05:59:33
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.19447
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.87 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
27.02.2023 07:33:34
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.1936
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.77 USD‬
23.02.2023 03:59:49
23.02.2023 10:05:27
فروخت
0.01
1.20572
1.2049
منافع
‪0.72 USD‬
GBPUSD
سودا
#56793276
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.02.2023 03:59:49
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20572
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.82 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.02.2023 10:05:27
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.2049
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.72 USD‬
23.02.2023 03:59:47
23.02.2023 10:05:27
فروخت
0.01
1.20572
1.2049
منافع
‪0.72 USD‬
GBPUSD
سودا
#56793275
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.02.2023 03:59:47
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20572
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.82 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.02.2023 10:05:27
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.2049
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.72 USD‬
23.02.2023 03:59:46
23.02.2023 10:05:27
فروخت
0.01
1.20572
1.2049
منافع
‪0.72 USD‬
GBPUSD
سودا
#56793274
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.02.2023 03:59:46
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20572
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.82 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.02.2023 10:05:27
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.2049
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.72 USD‬
23.02.2023 03:59:45
23.02.2023 10:05:27
فروخت
0.01
1.20572
1.2049
منافع
‪0.72 USD‬
GBPUSD
سودا
#56793273
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.02.2023 03:59:45
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20572
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.82 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.02.2023 10:05:27
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.2049
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.72 USD‬
23.02.2023 03:59:43
23.02.2023 10:05:27
فروخت
0.01
1.20572
1.2049
منافع
‪0.72 USD‬
GBPUSD
سودا
#56793272
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.02.2023 03:59:43
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20572
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.82 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.02.2023 10:05:27
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.2049
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.72 USD‬
21.02.2023 02:06:07
21.02.2023 11:47:31
فروخت
0.01
1.34572
1.345
منافع
‪0.44 USD‬
USDCAD
سودا
#56733897
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.02.2023 02:06:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.34572
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.54 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.02.2023 11:47:31
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.345
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.44 USD‬
21.02.2023 02:06:06
21.02.2023 11:47:31
فروخت
0.01
1.34572
1.345
منافع
‪0.44 USD‬
USDCAD
سودا
#56733896
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.02.2023 02:06:06
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.34572
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.54 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.02.2023 11:47:31
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.345
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.44 USD‬
21.02.2023 02:06:12
21.02.2023 11:47:31
فروخت
0.01
1.34574
1.345
منافع
‪0.45 USD‬
USDCAD
سودا
#56733900
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.02.2023 02:06:12
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.34574
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.55 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.02.2023 11:47:31
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.345
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.45 USD‬
21.02.2023 02:06:10
21.02.2023 11:47:31
فروخت
0.01
1.34573
1.345
منافع
‪0.44 USD‬
USDCAD
سودا
#56733899
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.02.2023 02:06:10
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.34573
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.54 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.02.2023 11:47:31
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.345
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.44 USD‬
21.02.2023 02:06:09
21.02.2023 11:47:31
فروخت
0.01
1.34572
1.345
منافع
‪0.44 USD‬
USDCAD
سودا
#56733898
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.02.2023 02:06:09
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.34572
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.54 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.02.2023 11:47:31
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.345
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.44 USD‬
16.02.2023 03:00:07
16.02.2023 15:32:14
فروخت
0.01
1.2018
1.20176
منافع
‪-0.06 USD‬
GBPUSD
سودا
#56658442
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.02.2023 03:00:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.2018
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.02.2023 15:32:14
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.20176
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪-0.06 USD‬
16.02.2023 03:00:05
16.02.2023 15:32:13
فروخت
0.01
1.20179
1.20157
منافع
‪0.12 USD‬
GBPUSD
سودا
#56658441
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.02.2023 03:00:05
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20179
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.22 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.02.2023 15:32:13
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.20157
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.12 USD‬
16.02.2023 03:00:08
16.02.2023 15:32:12
فروخت
0.01
1.20182
1.20155
منافع
‪0.17 USD‬
GBPUSD
سودا
#56658443
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.02.2023 03:00:08
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20182
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.27 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.02.2023 15:32:12
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.20155
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.17 USD‬
16.02.2023 03:00:11
16.02.2023 15:32:11
فروخت
0.01
1.20181
1.2015
منافع
‪0.21 USD‬
GBPUSD
سودا
#56658445
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.02.2023 03:00:11
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20181
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.31 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.02.2023 15:32:11
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.2015
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.21 USD‬
16.02.2023 03:00:09
16.02.2023 15:32:11
فروخت
0.01
1.20182
1.20151
منافع
‪0.21 USD‬
GBPUSD
سودا
#56658444
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.02.2023 03:00:09
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20182
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.31 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
16.02.2023 15:32:11
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.20151
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.21 USD‬
08.02.2023 01:00:03
08.02.2023 08:45:10
فروخت
0.01
1.33924
1.33887
منافع
‪0.18 USD‬
USDCAD
سودا
#56430057
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.02.2023 01:00:03
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.33924
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.28 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.02.2023 08:45:10
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.33887
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.18 USD‬
08.02.2023 01:00:22
08.02.2023 08:45:09
فروخت
0.01
1.33932
1.33887
منافع
‪0.24 USD‬
USDCAD
سودا
#56430062
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.02.2023 01:00:22
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.33932
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.34 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.02.2023 08:45:09
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.33887
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.24 USD‬
08.02.2023 01:00:29
08.02.2023 08:45:07
فروخت
0.01
1.33932
1.33886
منافع
‪0.24 USD‬
USDCAD
سودا
#56430069
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.02.2023 01:00:29
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.33932
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.34 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.02.2023 08:45:07
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.33886
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.24 USD‬
08.02.2023 01:00:26
08.02.2023 08:45:07
فروخت
0.01
1.33932
1.33887
منافع
‪0.24 USD‬
USDCAD
سودا
#56430065
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.02.2023 01:00:26
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.33932
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.34 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.02.2023 08:45:07
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.33887
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.24 USD‬
08.02.2023 01:00:31
08.02.2023 08:45:06
فروخت
0.01
1.33932
1.33886
منافع
‪0.24 USD‬
USDCAD
سودا
#56430070
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.02.2023 01:00:31
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.33932
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.34 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.02.2023 08:45:06
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.33886
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.24 USD‬
06.02.2023 01:29:07
06.02.2023 01:39:36
فروخت
0.01
1.20538
1.2044
منافع
‪0.88 USD‬
GBPUSD
سودا
#56341615
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.02.2023 01:29:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20538
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.98 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.02.2023 01:39:36
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.2044
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.88 USD‬
06.02.2023 01:29:16
06.02.2023 01:39:36
فروخت
0.01
1.20537
1.2044
منافع
‪0.87 USD‬
GBPUSD
سودا
#56341620
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.02.2023 01:29:16
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20537
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.97 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.02.2023 01:39:36
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.2044
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.87 USD‬
06.02.2023 01:29:15
06.02.2023 01:39:36
فروخت
0.01
1.20539
1.2044
منافع
‪0.89 USD‬
GBPUSD
سودا
#56341619
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.02.2023 01:29:15
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20539
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.99 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.02.2023 01:39:36
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.2044
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.89 USD‬
06.02.2023 01:29:13
06.02.2023 01:39:36
فروخت
0.01
1.20537
1.2044
منافع
‪0.87 USD‬
GBPUSD
سودا
#56341618
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.02.2023 01:29:13
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20537
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.97 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.02.2023 01:39:36
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.2044
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.87 USD‬
06.02.2023 01:29:11
06.02.2023 01:39:36
فروخت
0.01
1.20538
1.2044
منافع
‪0.88 USD‬
GBPUSD
سودا
#56341617
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.02.2023 01:29:11
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.20538
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.98 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.02.2023 01:39:36
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.2044
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.88 USD‬
03.02.2023 02:59:50
03.02.2023 04:14:23
خرید
0.01
1.3326
1.3335
منافع
‪0.57 USD‬
USDCAD
سودا
#56291953
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.02.2023 02:59:50
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.3326
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.67 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
03.02.2023 04:14:23
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.3335
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.57 USD‬
03.02.2023 02:59:49
03.02.2023 04:14:23
خرید
0.01
1.3326
1.3335
منافع
‪0.57 USD‬
USDCAD
سودا
#56291952
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.02.2023 02:59:49
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.3326
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.67 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
03.02.2023 04:14:23
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.3335
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.57 USD‬
03.02.2023 02:59:47
03.02.2023 04:14:23
خرید
0.01
1.3326
1.3335
منافع
‪0.57 USD‬
USDCAD
سودا
#56291951
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.02.2023 02:59:47
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.3326
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.67 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
03.02.2023 04:14:23
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.3335
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.57 USD‬
03.02.2023 02:59:46
03.02.2023 04:14:23
خرید
0.01
1.3326
1.3335
منافع
‪0.57 USD‬
USDCAD
سودا
#56291949
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.02.2023 02:59:46
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.3326
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.67 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
03.02.2023 04:14:23
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.3335
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.57 USD‬
03.02.2023 02:59:45
03.02.2023 04:14:23
خرید
0.01
1.3326
1.3335
منافع
‪0.57 USD‬
USDCAD
سودا
#56291948
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.02.2023 02:59:45
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.3326
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.67 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
03.02.2023 04:14:23
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.3335
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪0.57 USD‬
27.01.2023 02:36:58
30.01.2023 09:15:33
خرید
0.01
1.24172
1.23941
منافع
‪-2.41 USD‬
GBPUSD
سودا
#56047002
افتتاحی تاریخ اور وقت
27.01.2023 02:36:58
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.24172
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-2.31 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
30.01.2023 09:15:33
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.23941
کمیشن فیس
‪-0.10 USD‬
منافع
‪-2.41 USD‬