حالت آزمایشی
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۳۵
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۲۵:۰۹
فروش
0.01
2200.82
2205.02
سود
‪-4.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#63684059
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۳۵
نوع
فروش
نقطه ورود
2200.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۲۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
2205.02
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-4.25 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۵۳:۴۰
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۱:۲۰
کپی
‪0%‪
‪3.47%‪
سود
‪30.60 USD‬
Maximum_Profit
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۵۳:۴۰
نقطه ورود
‪0%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۱:۲۰
خروج
‪3.47%‪
سود
‪30.60 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۲۰
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۱:۱۳
کپی
‪-0.03%‪
‪-0.03%‪
سود
‪0.00 USD‬
Amsterdam
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۲۰
نقطه ورود
‪-0.03%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۱:۱۳
خروج
‪-0.03%‪
سود
‪0.00 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۴:۱۷
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۲۹:۲۷
کپی
‪4.83%‪
‪6.45%‪
سود
‪7.17 USD‬
TraderMexico
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۴:۱۷
نقطه ورود
‪4.83%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۲۹:۲۷
خروج
‪6.45%‪
سود
‪7.17 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۸
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
فروش
0.01
1.20387
1.203
سود
‪0.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#56916420
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.203
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۷
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
فروش
0.01
1.20387
1.203
سود
‪0.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#56916419
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.203
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۶
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
فروش
0.01
1.20386
1.203
سود
‪0.76 USD‬
GBPUSD
معامله
#56916418
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.203
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۴
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
فروش
0.01
1.20386
1.203
سود
‪0.76 USD‬
GBPUSD
معامله
#56916417
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.203
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۳
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
فروش
0.01
1.20386
1.203
سود
‪0.76 USD‬
GBPUSD
معامله
#56916416
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.203
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
فروش
0.01
1.35751
1.3565
سود
‪0.64 USD‬
USDCAD
معامله
#56878185
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.35751
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3565
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
فروش
0.01
1.35751
1.3565
سود
‪0.64 USD‬
USDCAD
معامله
#56878183
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.35751
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3565
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۴
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
فروش
0.01
1.35748
1.3565
سود
‪0.62 USD‬
USDCAD
معامله
#56878182
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.35748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3565
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
فروش
0.01
1.35748
1.3565
سود
‪0.62 USD‬
USDCAD
معامله
#56878180
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.35748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3565
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۰۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
فروش
0.01
1.35748
1.3565
سود
‪0.62 USD‬
USDCAD
معامله
#56878178
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.35748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3565
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۷
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
فروش
0.01
1.19448
1.1936
سود
‪0.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#56852620
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.19448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1936
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۴
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
فروش
0.01
1.19447
1.1936
سود
‪0.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#56852619
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.19447
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1936
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۳
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
فروش
0.01
1.19447
1.1936
سود
‪0.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#56852617
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.19447
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1936
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۰
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
فروش
0.01
1.19447
1.1936
سود
‪0.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#56852623
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.19447
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1936
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۹
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
فروش
0.01
1.19447
1.1936
سود
‪0.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#56852622
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.19447
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1936
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۹
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
فروش
0.01
1.20572
1.2049
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#56793276
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2049
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۷
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
فروش
0.01
1.20572
1.2049
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#56793275
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2049
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۶
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
فروش
0.01
1.20572
1.2049
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#56793274
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2049
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۵
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
فروش
0.01
1.20572
1.2049
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#56793273
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2049
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۳
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
فروش
0.01
1.20572
1.2049
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#56793272
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2049
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۱۲
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
فروش
0.01
1.34574
1.345
سود
‪0.45 USD‬
USDCAD
معامله
#56733900
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۱۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.34574
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.345
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۱۰
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
فروش
0.01
1.34573
1.345
سود
‪0.44 USD‬
USDCAD
معامله
#56733899
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۱۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.34573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.345
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۰۹
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
فروش
0.01
1.34572
1.345
سود
‪0.44 USD‬
USDCAD
معامله
#56733898
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۰۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.34572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.345
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۰۷
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
فروش
0.01
1.34572
1.345
سود
‪0.44 USD‬
USDCAD
معامله
#56733897
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.34572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.345
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۰۶
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
فروش
0.01
1.34572
1.345
سود
‪0.44 USD‬
USDCAD
معامله
#56733896
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.34572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.345
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۷
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۴
فروش
0.01
1.2018
1.20176
سود
‪-0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#56658442
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.2018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20176
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۵
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۳
فروش
0.01
1.20179
1.20157
سود
‪0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#56658441
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20157
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۸
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۲
فروش
0.01
1.20182
1.20155
سود
‪0.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#56658443
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20155
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۱۱
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۱
فروش
0.01
1.20181
1.2015
سود
‪0.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#56658445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20181
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.2015
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۹
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۱
فروش
0.01
1.20182
1.20151
سود
‪0.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#56658444
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.20151
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۳
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۱۰
فروش
0.01
1.33924
1.33887
سود
‪0.18 USD‬
USDCAD
معامله
#56430057
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.33924
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.33887
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۲
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۹
فروش
0.01
1.33932
1.33887
سود
‪0.24 USD‬
USDCAD
معامله
#56430062
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.33932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.33887
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۹
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۷
فروش
0.01
1.33932
1.33886
سود
‪0.24 USD‬
USDCAD
معامله
#56430069
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.33932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.33886
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۶
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۷
فروش
0.01
1.33932
1.33887
سود
‪0.24 USD‬
USDCAD
معامله
#56430065
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.33932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.33887
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۳۱
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۶
فروش
0.01
1.33932
1.33886
سود
‪0.24 USD‬
USDCAD
معامله
#56430070
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۳۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.33932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.33886
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۶
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
فروش
0.01
1.20537
1.2044
سود
‪0.87 USD‬
GBPUSD
معامله
#56341620
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20537
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2044
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۵
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
فروش
0.01
1.20539
1.2044
سود
‪0.89 USD‬
GBPUSD
معامله
#56341619
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20539
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2044
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۳
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
فروش
0.01
1.20537
1.2044
سود
‪0.87 USD‬
GBPUSD
معامله
#56341618
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20537
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2044
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۱
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
فروش
0.01
1.20538
1.2044
سود
‪0.88 USD‬
GBPUSD
معامله
#56341617
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2044
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۰۷
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
فروش
0.01
1.20538
1.2044
سود
‪0.88 USD‬
GBPUSD
معامله
#56341615
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.20538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2044
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۵۰
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
خرید
0.01
1.3326
1.3335
سود
‪0.57 USD‬
USDCAD
معامله
#56291953
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۵۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.3326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3335
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۹
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
خرید
0.01
1.3326
1.3335
سود
‪0.57 USD‬
USDCAD
معامله
#56291952
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.3326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3335
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۷
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
خرید
0.01
1.3326
1.3335
سود
‪0.57 USD‬
USDCAD
معامله
#56291951
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.3326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3335
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۶
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
خرید
0.01
1.3326
1.3335
سود
‪0.57 USD‬
USDCAD
معامله
#56291949
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.3326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3335
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۵
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
خرید
0.01
1.3326
1.3335
سود
‪0.57 USD‬
USDCAD
معامله
#56291948
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.3326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3335
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۳ ۰۲:۳۶:۵۸
۳۰.۰۱.۲۰۲۳ ۰۹:۱۵:۳۳
خرید
0.01
1.24172
1.23941
سود
‪-2.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#56047002
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۳ ۰۲:۳۶:۵۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.24172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۳ ۰۹:۱۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.23941
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.41 USD‬