21.03.2024 11:04:35
21.03.2024 11:25:09
លក់
0.01
2200.82
2205.02
ចំណេញ
-4.25 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#63684059
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 11:04:35
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2200.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.03.2024 11:25:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2205.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-4.25 USD
13.12.2023 08:53:40
28.02.2024 09:31:20
ចម្លង
0%
3.47%
ចំណេញ
30.60 USD
Maximum_Profit
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2023 08:53:40
ចំណុច​ចូល
0%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 09:31:20
ចេញ
3.47%
ចំណេញ
30.60 USD
03.02.2024 19:25:20
28.02.2024 09:31:13
ចម្លង
-0.03%
-0.03%
ចំណេញ
0.00 USD
Amsterdam
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2024 19:25:20
ចំណុច​ចូល
-0.03%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2024 09:31:13
ចេញ
-0.03%
ចំណេញ
0.00 USD
24.08.2022 10:54:17
04.12.2023 02:29:27
ចម្លង
4.83%
6.45%
ចំណេញ
7.17 USD
TraderMexico
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2022 10:54:17
ចំណុច​ចូល
4.83%
ប្រភេទ
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2023 02:29:27
ចេញ
6.45%
ចំណេញ
7.17 USD
01.03.2023 05:59:44
01.03.2023 12:34:36
លក់
0.01
1.20386
1.203
ចំណេញ
0.76 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56916417
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2023 05:59:44
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2023 12:34:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.76 USD
01.03.2023 05:59:43
01.03.2023 12:34:36
លក់
0.01
1.20386
1.203
ចំណេញ
0.76 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56916416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2023 05:59:43
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2023 12:34:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.76 USD
01.03.2023 05:59:48
01.03.2023 12:34:36
លក់
0.01
1.20387
1.203
ចំណេញ
0.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56916420
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2023 05:59:48
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2023 12:34:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.77 USD
01.03.2023 05:59:47
01.03.2023 12:34:36
លក់
0.01
1.20387
1.203
ចំណេញ
0.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56916419
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2023 05:59:47
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2023 12:34:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.77 USD
01.03.2023 05:59:46
01.03.2023 12:34:36
លក់
0.01
1.20386
1.203
ចំណេញ
0.76 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56916418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2023 05:59:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2023 12:34:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.76 USD
28.02.2023 05:00:17
28.02.2023 13:01:43
លក់
0.01
1.35751
1.3565
ចំណេញ
0.64 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56878185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2023 05:00:17
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35751
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2023 13:01:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.64 USD
28.02.2023 05:00:15
28.02.2023 13:01:43
លក់
0.01
1.35751
1.3565
ចំណេញ
0.64 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56878183
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2023 05:00:15
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35751
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2023 13:01:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.64 USD
28.02.2023 05:00:14
28.02.2023 13:01:43
លក់
0.01
1.35748
1.3565
ចំណេញ
0.62 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56878182
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2023 05:00:14
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2023 13:01:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.62 USD
28.02.2023 05:00:12
28.02.2023 13:01:43
លក់
0.01
1.35748
1.3565
ចំណេញ
0.62 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56878180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2023 05:00:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2023 13:01:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.62 USD
28.02.2023 05:00:07
28.02.2023 13:01:43
លក់
0.01
1.35748
1.3565
ចំណេញ
0.62 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56878178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2023 05:00:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.02.2023 13:01:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.62 USD
27.02.2023 05:59:40
27.02.2023 07:33:34
លក់
0.01
1.19447
1.1936
ចំណេញ
0.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56852623
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2023 05:59:40
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2023 07:33:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.77 USD
27.02.2023 05:59:39
27.02.2023 07:33:34
លក់
0.01
1.19447
1.1936
ចំណេញ
0.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56852622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2023 05:59:39
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2023 07:33:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.77 USD
27.02.2023 05:59:37
27.02.2023 07:33:34
លក់
0.01
1.19448
1.1936
ចំណេញ
0.78 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56852620
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2023 05:59:37
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19448
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2023 07:33:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.78 USD
27.02.2023 05:59:34
27.02.2023 07:33:34
លក់
0.01
1.19447
1.1936
ចំណេញ
0.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56852619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2023 05:59:34
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2023 07:33:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.77 USD
27.02.2023 05:59:33
27.02.2023 07:33:34
លក់
0.01
1.19447
1.1936
ចំណេញ
0.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56852617
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2023 05:59:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.02.2023 07:33:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.77 USD
23.02.2023 03:59:43
23.02.2023 10:05:27
លក់
0.01
1.20572
1.2049
ចំណេញ
0.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56793272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2023 03:59:43
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2023 10:05:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2049
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.72 USD
23.02.2023 03:59:49
23.02.2023 10:05:27
លក់
0.01
1.20572
1.2049
ចំណេញ
0.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56793276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2023 03:59:49
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2023 10:05:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2049
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.72 USD
23.02.2023 03:59:47
23.02.2023 10:05:27
លក់
0.01
1.20572
1.2049
ចំណេញ
0.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56793275
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2023 03:59:47
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2023 10:05:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2049
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.72 USD
23.02.2023 03:59:46
23.02.2023 10:05:27
លក់
0.01
1.20572
1.2049
ចំណេញ
0.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56793274
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2023 03:59:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2023 10:05:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2049
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.72 USD
23.02.2023 03:59:45
23.02.2023 10:05:27
លក់
0.01
1.20572
1.2049
ចំណេញ
0.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56793273
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2023 03:59:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2023 10:05:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2049
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.72 USD
21.02.2023 02:06:12
21.02.2023 11:47:31
លក់
0.01
1.34574
1.345
ចំណេញ
0.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56733900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2023 02:06:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34574
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2023 11:47:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.45 USD
21.02.2023 02:06:10
21.02.2023 11:47:31
លក់
0.01
1.34573
1.345
ចំណេញ
0.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56733899
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2023 02:06:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34573
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2023 11:47:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.44 USD
21.02.2023 02:06:09
21.02.2023 11:47:31
លក់
0.01
1.34572
1.345
ចំណេញ
0.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56733898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2023 02:06:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2023 11:47:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.44 USD
21.02.2023 02:06:07
21.02.2023 11:47:31
លក់
0.01
1.34572
1.345
ចំណេញ
0.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56733897
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2023 02:06:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2023 11:47:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.44 USD
21.02.2023 02:06:06
21.02.2023 11:47:31
លក់
0.01
1.34572
1.345
ចំណេញ
0.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56733896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.02.2023 02:06:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.02.2023 11:47:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.44 USD
16.02.2023 03:00:07
16.02.2023 15:32:14
លក់
0.01
1.2018
1.20176
ចំណេញ
-0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56658442
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2023 03:00:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2018
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2023 15:32:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20176
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
16.02.2023 03:00:05
16.02.2023 15:32:13
លក់
0.01
1.20179
1.20157
ចំណេញ
0.12 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56658441
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2023 03:00:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20179
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2023 15:32:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20157
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.12 USD
16.02.2023 03:00:08
16.02.2023 15:32:12
លក់
0.01
1.20182
1.20155
ចំណេញ
0.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56658443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2023 03:00:08
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2023 15:32:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.17 USD
16.02.2023 03:00:11
16.02.2023 15:32:11
លក់
0.01
1.20181
1.2015
ចំណេញ
0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56658445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2023 03:00:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20181
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2023 15:32:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2015
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.21 USD
16.02.2023 03:00:09
16.02.2023 15:32:11
លក់
0.01
1.20182
1.20151
ចំណេញ
0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56658444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.02.2023 03:00:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.02.2023 15:32:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.21 USD
08.02.2023 01:00:03
08.02.2023 08:45:10
លក់
0.01
1.33924
1.33887
ចំណេញ
0.18 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56430057
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2023 01:00:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33924
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2023 08:45:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33887
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.18 USD
08.02.2023 01:00:22
08.02.2023 08:45:09
លក់
0.01
1.33932
1.33887
ចំណេញ
0.24 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56430062
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2023 01:00:22
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2023 08:45:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33887
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.24 USD
08.02.2023 01:00:29
08.02.2023 08:45:07
លក់
0.01
1.33932
1.33886
ចំណេញ
0.24 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56430069
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2023 01:00:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2023 08:45:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.24 USD
08.02.2023 01:00:26
08.02.2023 08:45:07
លក់
0.01
1.33932
1.33887
ចំណេញ
0.24 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56430065
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2023 01:00:26
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2023 08:45:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33887
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.24 USD
08.02.2023 01:00:31
08.02.2023 08:45:06
លក់
0.01
1.33932
1.33886
ចំណេញ
0.24 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56430070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2023 01:00:31
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2023 08:45:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.24 USD
06.02.2023 01:29:16
06.02.2023 01:39:36
លក់
0.01
1.20537
1.2044
ចំណេញ
0.87 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56341620
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.02.2023 01:29:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20537
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.02.2023 01:39:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.87 USD
06.02.2023 01:29:15
06.02.2023 01:39:36
លក់
0.01
1.20539
1.2044
ចំណេញ
0.89 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56341619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.02.2023 01:29:15
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20539
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.02.2023 01:39:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.89 USD
06.02.2023 01:29:13
06.02.2023 01:39:36
លក់
0.01
1.20537
1.2044
ចំណេញ
0.87 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56341618
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.02.2023 01:29:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20537
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.02.2023 01:39:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.87 USD
06.02.2023 01:29:11
06.02.2023 01:39:36
លក់
0.01
1.20538
1.2044
ចំណេញ
0.88 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56341617
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.02.2023 01:29:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20538
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.02.2023 01:39:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.88 USD
06.02.2023 01:29:07
06.02.2023 01:39:36
លក់
0.01
1.20538
1.2044
ចំណេញ
0.88 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56341615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.02.2023 01:29:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20538
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.02.2023 01:39:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.88 USD
03.02.2023 02:59:47
03.02.2023 04:14:23
ទិញ
0.01
1.3326
1.3335
ចំណេញ
0.57 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56291951
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2023 02:59:47
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2023 04:14:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3335
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.57 USD
03.02.2023 02:59:46
03.02.2023 04:14:23
ទិញ
0.01
1.3326
1.3335
ចំណេញ
0.57 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56291949
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2023 02:59:46
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2023 04:14:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3335
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.57 USD
03.02.2023 02:59:45
03.02.2023 04:14:23
ទិញ
0.01
1.3326
1.3335
ចំណេញ
0.57 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56291948
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2023 02:59:45
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2023 04:14:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3335
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.57 USD
03.02.2023 02:59:50
03.02.2023 04:14:23
ទិញ
0.01
1.3326
1.3335
ចំណេញ
0.57 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56291953
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2023 02:59:50
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2023 04:14:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3335
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.57 USD
03.02.2023 02:59:49
03.02.2023 04:14:23
ទិញ
0.01
1.3326
1.3335
ចំណេញ
0.57 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#56291952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2023 02:59:49
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2023 04:14:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3335
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.57 USD
27.01.2023 02:36:58
30.01.2023 09:15:33
ទិញ
0.01
1.24172
1.23941
ចំណេញ
-2.41 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56047002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.01.2023 02:36:58
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24172
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.01.2023 09:15:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23941
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.41 USD