ဝယ်ယူမှု
5
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၇:၃၈
1.06200
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.50 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၇:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၆:၂၁
1.06204
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.30 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၆:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06204
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
6.45
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၀၅:၁၂
1.24303
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
4.77 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၀၅:၁၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24303
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.45
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
20
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၅၁
2376.62
2396.16
2376.71
0.00
အမြတ်
390.80 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၅၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2376.62
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
2376.71
အမြတ်
390.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
50
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၀၇:၅၁
2372.10
2396.16
0.00
0.00
အမြတ်
1 203.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၀၇:၅၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2372.10
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1 203.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
7.5
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၂၄:၅၄
1.24396
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.43 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၂၄:၅၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24396
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၃၄:၃၈
1.06118
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
7.60 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၃၄:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06118
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
7.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၁၇:၀၅
0.81120
0.81341
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.06 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၁၇:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.81120
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.81341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
3
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၅၀:၂၂
138.64
131.14
0.00
0.00
အမြတ်
-22.50 USD
SOLUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၅၀:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
138.64
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-22.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.14
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
5.55
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၄၇:၁၄
1.24453
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.22 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၄၇:၁၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24453
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.55
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
50
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၃၇:၁၆
2349.06
2396.48
0.00
2348.30
အမြတ်
-2 371.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၃၇:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2349.06
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2 371.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.48
အမြတ်ရယူခြင်း
2348.30
ဝယ်ယူမှု
5
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၄:၅၈
144.96
131.14
0.00
0.00
အမြတ်
-69.10 USD
SOLUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၄:၅၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
144.96
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-69.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.14
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
100
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၄:၃၀
3137.73
3045.27
0.00
3513.71
အမြတ်
-92.46 USD
ETHUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၄:၃၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
3137.73
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-92.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
လက်ရှိစျေးနှုန်း
3045.27
အမြတ်ရယူခြင်း
3513.71
ဝယ်ယူမှု
4.8
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၀၀
1.06334
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.07 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06334
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၁:၄၁
1.06345
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.75 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၁:၄၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06345
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
50
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၀၂:၄၉
2359.07
2396.16
2359.28
2429.90
အမြတ်
1 854.50 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၀၂:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2359.07
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
2359.28
အမြတ်
1 854.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.16
အမြတ်ရယူခြင်း
2429.90
ဝယ်ယူမှု
5
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၅၁:၂၅
153.90
131.14
0.00
172.40
အမြတ်
-113.80 USD
SOLUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၅၁:၂၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
153.90
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-113.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.14
အမြတ်ရယူခြင်း
172.40
ဝယ်ယူမှု
30
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၅၁:၃၇
0.51467
0.49190
0.00000
0.63000
အမြတ်
-68.31 USD
XRPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၅၁:၃၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.51467
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-68.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
30
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.49190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၀:၃၈:၃၈
0.89133
0.88552
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.25 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၀:၃၈:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89133
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88552
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၀:၁၈:၃၄
0.81919
0.81341
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.17 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၀:၁၈:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.81919
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.81341
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၁:၂၁
64468.51
62349.49
0.00
0.00
အမြတ်
-105.95 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၁:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
64468.51
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-105.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
62349.49
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
100
၁၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၃:၃၇:၁၉
2971.69
3045.27
0.00
3512.17
အမြတ်
73.58 USD
ETHUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၃:၃၇:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2971.69
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
73.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
လက်ရှိစျေးနှုန်း
3045.27
အမြတ်ရယူခြင်း
3512.17
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၄၇:၁၀
68446.75
62349.49
0.00
70000.00
အမြတ်
-304.86 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၄၇:၁၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
68446.75
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-304.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
62349.49
အမြတ်ရယူခြင်း
70000.00
ဝယ်ယူမှု
3000
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၄:၄၀
268.40
266.14
0.00
295.35
အမြတ်
-67.80 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၄:၄၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
268.40
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-67.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3000
လက်ရှိစျေးနှုန်း
266.14
အမြတ်ရယူခြင်း
295.35
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၃၇
2400.49
2396.16
0.00
0.00
အမြတ်
-0.43 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၃၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2400.49
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၀၅:၂၀
2429.74
2396.16
0.00
0.00
အမြတ်
-3.36 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၀၅:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2429.74
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.16
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၅၃
1.06249
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.05 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06249
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၅၁
1.06244
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.30 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၅၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06244
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၀၃
1.06244
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06244
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၀၂
1.06244
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06244
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
4.8
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၈:၂၃
1.24602
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.80 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၈:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24602
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၅၄
1.06397
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.35 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၅၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06397
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၄၈
1.06397
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.35 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06397
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၂၅:၀၉
38351.0
37885.4
0.0
0.0
အမြတ်
-4.66 USD
YM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၂၅:၀၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38351.0
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-4.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37885.4
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၀၃:၃၄
1.06498
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.40 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၀၃:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06498
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၀၂:၅၆
1.06504
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.70 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၀၂:၅၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06504
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
4.2
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၅၂:၁၆
1.24747
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-15.54 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၅၂:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24747
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
3.6
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၄၅:၀၂
1.24907
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.08 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၄၅:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24907
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
4.2
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၄၀:၀၁
1.06611
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-14.32 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၄၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06611
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၃၆:၄၈
1.06613
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-17.15 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၃၆:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06613
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၃၆:၄၆
1.06613
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-17.15 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၃၆:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06613
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
3.15
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၂၀:၀၀
1.25068
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.77 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၂၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25068
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၁၃
1.06741
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-23.55 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၁၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06741
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၀၁:၃၂
1.06723
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.65 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၀၁:၃၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06723
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၄၉:၁၇
1.06800
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-26.50 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၄၉:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၅၁
1.06794
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-26.20 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၅၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06794
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
2.7
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၆:၀၆
1.25220
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.76 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၆:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25220
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.7
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
3.6
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၆:၀၂
1.06860
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.24 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၆:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06860
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
5
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၄:၀၈
1.07128
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-42.90 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၄:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07128
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-42.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
3.15
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၄၅:၀၂
1.07055
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-24.73 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၄၅:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07055
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
2.4
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၁၃
1.25368
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-23.78 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၁၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25368
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
10
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၃:၅၂
172.38
131.14
0.00
189.50
အမြတ်
-412.40 USD
SOLUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၃:၅၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
172.38
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-412.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.14
အမြတ်ရယူခြင်း
189.50
ဝယ်ယူမှု
2.7
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၀:၀၁
1.07208
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-25.33 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07208
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.7
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
100
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၁၀:၃၅
267.82
266.14
0.00
0.00
အမြတ်
-1.68 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၁၀:၃၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
267.82
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
လက်ရှိစျေးနှုန်း
266.14
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
6
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၂၉:၀၂
1.25258
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-52.86 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၂၉:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25258
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-52.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
2.4
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၅:၀၄
1.07328
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-25.39 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၅:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07328
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
2.1
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၀:၃၃
1.07427
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-24.30 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၀:၃၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07427
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
2.1
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၃:၂၂
1.25519
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-23.98 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၃:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25519
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1.8
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၀၀:၀၂
1.25664
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-23.17 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25664
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1.8
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၅၀:၀၁
1.07531
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.70 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၅၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07531
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
6
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၂
1.25792
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-84.90 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25792
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-84.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1.5
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၂:၀၄
1.07634
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-20.46 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၂:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07634
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1.35
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၀:၁၆
1.07732
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.74 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၀:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07732
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1.2
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၀:၀၈
1.07829
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.71 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၀:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07829
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1.05
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၀၁
1.07934
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-17.47 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07934
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.9
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၁၅:၂၄
1.08537
1.06270
0.00000
0.00000
အမြတ်
-20.40 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၁၅:၂၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08537
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06270
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
10
၀၈.၀၄.၂၀၂၄ ၂၃:၀၇:၃၆
179.41
131.14
0.00
189.50
အမြတ်
-482.70 USD
SOLUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၄ ၂၃:၀၇:၃၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
179.41
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-482.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.14
အမြတ်ရယူခြင်း
189.50
ဝယ်ယူမှု
100
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၃၁:၂၂
207.42
238.57
0.00
0.00
အမြတ်
311.50 USD
COFFEE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၃၁:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
207.42
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
311.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
လက်ရှိစျေးနှုန်း
238.57
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၃၁:၁၅
207.42
238.57
207.85
0.00
အမြတ်
3.12 USD
COFFEE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၃၁:၁၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
207.42
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
207.85
အမြတ်
3.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
238.57
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၅၉
39383.9
37885.4
0.0
0.0
အမြတ်
-14.99 USD
YM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၅၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39383.9
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-14.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37885.4
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
1
၀၁.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၅၇:၃၁
39507.7
37885.4
0.0
0.0
အမြတ်
-16.22 USD
YM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၅၇:၃၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39507.7
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-16.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37885.4
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
2
၀၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၂၆:၂၆
39951.9
37885.4
0.0
0.0
အမြတ်
-41.33 USD
YM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၂၆:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
39951.9
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
-41.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37885.4
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ဝယ်ယူမှု
20
၂၇.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၀၃:၂၃
1.781
1.871
0.000
0.000
အမြတ်
180.00 USD
XNGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၀၃:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.781
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
180.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.871
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
3
၂၆.၀၃.၂၀၂၄ ၂၁:၃၉:၀၇
2177.62
2396.48
0.00
2073.83
အမြတ်
-656.58 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၄ ၂၁:၃၉:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2177.62
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-656.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.48
အမြတ်ရယူခြင်း
2073.83
ဝယ်ယူမှု
200
၂၆.၀၃.၂၀၂၄ ၂၀:၃၀:၂၇
279.16
266.14
0.00
0.00
အမြတ်
-26.04 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၄ ၂၀:၃၀:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
279.16
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-26.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
200
လက်ရှိစျေးနှုန်း
266.14
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
7
၂၅.၀၃.၂၀၂၄ ၁၅:၂၅:၁၇
1.835
1.871
0.000
0.000
အမြတ်
25.20 USD
XNGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၃.၂၀၂၄ ၁၅:၂၅:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.835
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
25.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.871
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
2
၂၂.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၄၂:၁၅
2168.14
2396.48
0.00
2073.83
အမြတ်
-456.68 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၄၂:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2168.14
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-456.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.48
အမြတ်ရယူခြင်း
2073.83
ဝယ်ယူမှု
5.25
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၀၈:၃၉
1.26906
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-132.77 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၀၈:၃၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26906
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-132.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.25
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
4.5
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၃:၃၆:၃၆
1.27482
1.24377
0.00000
0.00000
အမြတ်
-139.73 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၃:၃၆:၃၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27482
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-139.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24377
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.08
၂၀.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၁၇:၁၀
2156.47
2396.48
0.00
2073.83
အမြတ်
-19.20 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၁၇:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2156.47
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-19.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.48
အမြတ်ရယူခြင်း
2073.83
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၁၀:၂၁
2157.89
2396.48
0.00
2073.83
အမြတ်
-2.39 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၁၀:၂၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2157.89
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.48
အမြတ်ရယူခြင်း
2073.83
ရောင်းချမှု
7
၂၀.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၂၈:၃၁
151.668
154.599
0.000
0.000
အမြတ်
-132.71 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၂၈:၃၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
151.668
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-132.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7
လက်ရှိစျေးနှုန်း
154.599
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၁၉.၀၃.၂၀၂၄ ၁၅:၄၄:၅၁
2151.77
2396.48
0.00
2073.83
အမြတ်
-24.47 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၃.၂၀၂၄ ၁၅:၄၄:၅၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2151.77
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-24.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.48
အမြတ်ရယူခြင်း
2073.83
ဝယ်ယူမှု
100
၁၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၃၅:၁၃
279.26
266.14
0.00
330.00
အမြတ်
-13.12 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၃၅:၁၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
279.26
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-13.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
လက်ရှိစျေးနှုန်း
266.14
အမြတ်ရယူခြင်း
330.00
ဝယ်ယူမှု
1
၁၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၄၆:၂၇
1.814
1.871
0.000
2.700
အမြတ်
5.70 USD
XNGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၄၆:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.814
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
5.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.871
အမြတ်ရယူခြင်း
2.700
ဝယ်ယူမှု
300
၁၃.၀၃.၂၀၂၄ ၂၁:၃၅:၂၀
284.36
266.14
0.00
330.00
အမြတ်
-54.66 USD
#MCD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၄ ၂၁:၃၅:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
284.36
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-54.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
300
လက်ရှိစျေးနှုန်း
266.14
အမြတ်ရယူခြင်း
330.00
ဝယ်ယူမှု
1000
၁၂.၀၃.၂၀၂၄ ၂၁:၄၅:၁၂
173.87
169.22
0.00
200.00
အမြတ်
-46.50 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၄ ၂၁:၄၅:၁၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
173.87
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-46.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1000
လက်ရှိစျေးနှုန်း
169.22
အမြတ်ရယူခြင်း
200.00
ရောင်းချမှု
15
၀၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၁၄:၄၄
2098.61
2396.48
0.00
2073.83
အမြတ်
-4 468.05 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၄ ၁၇:၁၄:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2098.61
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4 468.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.48
အမြတ်ရယူခြင်း
2073.83
ရောင်းချမှု
7
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၄၄:၄၇
2077.91
2396.48
0.00
2073.83
အမြတ်
-2 229.99 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၄၄:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2077.91
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2 229.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.48
အမြတ်ရယူခြင်း
2073.83
ရောင်းချမှု
25
၂၉.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၃၅
2046.23
2396.48
0.00
2073.83
အမြတ်
-8 756.25 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၃၆:၃၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2046.23
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-8 756.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
25
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.48
အမြတ်ရယူခြင်း
2073.83
ရောင်းချမှု
25
၂၉.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၅၀
2041.39
2396.48
0.00
2073.83
အမြတ်
-8 877.25 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2041.39
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-8 877.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
25
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.48
အမြတ်ရယူခြင်း
2073.83
ဝယ်ယူမှု
300
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၅၉:၁၇
181.40
169.22
0.00
200.00
အမြတ်
-36.54 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၅၉:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
181.40
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-36.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
300
လက်ရှိစျေးနှုန်း
169.22
အမြတ်ရယူခြင်း
200.00
ရောင်းချမှု
3
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၁၄:၃၄
2026.54
2396.48
0.00
2073.83
အမြတ်
-1 109.82 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၁၄:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2026.54
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 109.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.48
အမြတ်ရယူခြင်း
2073.83
ရောင်းချမှု
7
၁၄.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၀၄:၄၉
1988.29
2396.48
0.00
2073.83
အမြတ်
-2 857.33 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၀၄:၄၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1988.29
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2 857.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2396.48
အမြတ်ရယူခြင်း
2073.83
ဝယ်ယူမှု
1.35
၁၂.၀၂.၂၀၂၄ ၂၀:၂၅:၅၃
1.825
1.871
0.000
2.700
အမြတ်
6.21 USD
XNGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၄ ၂၀:၂၅:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.825
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
6.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.871
အမြတ်ရယူခြင်း
2.700
ဝယ်ယူမှု
200
၁၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၂၁:၀၇
188.08
169.22
0.00
200.00
အမြတ်
-37.72 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၂၁:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
188.08
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-37.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
200
လက်ရှိစျေးနှုန်း
169.22
အမြတ်ရယူခြင်း
200.00
ဝယ်ယူမှု
1.35
၁၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၁၃
1.864
1.871
0.000
2.700
အမြတ်
0.95 USD
XNGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၁၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.864
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.871
အမြတ်ရယူခြင်း
2.700
ဝယ်ယူမှု
250
၀၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၇:၄၉
190.55
157.76
0.00
212.00
အမြတ်
-81.98 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၇:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
190.55
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-81.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
250
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.76
အမြတ်ရယူခြင်း
212.00
ရောင်းချမှု
6
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၂၂:၃၄:၂၇
146.320
154.599
0.000
0.000
အမြတ်
-321.31 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၂၂:၃၄:၂၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
146.320
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-321.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
154.599
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
500
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၃၇:၀၇
188.58
169.22
0.00
200.00
အမြတ်
-96.80 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၃၇:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
188.58
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-96.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
500
လက်ရှိစျေးနှုန်း
169.22
အမြတ်ရယူခြင်း
200.00
ဝယ်ယူမှု
50
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၄၈:၁၆
187.80
157.76
0.00
212.00
အမြတ်
-15.02 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၄၈:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
187.80
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-15.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.76
အမြတ်ရယူခြင်း
212.00
ရောင်းချမှု
7
၂၆.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၁၂:၂၄
148.078
154.599
0.000
141.997
အမြတ်
-295.26 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၄ ၂၂:၁၂:၂၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
148.078
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-295.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7
လက်ရှိစျေးနှုန်း
154.599
အမြတ်ရယူခြင်း
141.997
ဝယ်ယူမှု
100
၂၆.၀၁.၂၀၂၄ ၁၈:၃၀:၀၃
184.38
157.76
0.00
212.00
အမြတ်
-26.62 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၄ ၁၈:၃၀:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
184.38
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-26.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.76
အမြတ်ရယူခြင်း
212.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၅.၀၁.၂၀၂၄ ၂၀:၂၄:၄၆
2.173
1.871
0.000
2.700
အမြတ်
-3.02 USD
XNGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၄ ၂၀:၂၄:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.173
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.871
အမြတ်ရယူခြင်း
2.700
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၁၄:၄၂
2.284
1.871
0.000
2.700
အမြတ်
-4.13 USD
XNGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၁၄:၄၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.284
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-4.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.871
အမြတ်ရယူခြင်း
2.700
ဝယ်ယူမှု
5
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၃၁:၁၉
2.315
1.871
0.000
2.700
အမြတ်
-222.00 USD
XNGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၃၁:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.315
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-222.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.871
အမြတ်ရယူခြင်း
2.700
ဝယ်ယူမှု
1
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၂:၀၈
2.457
1.871
0.000
2.700
အမြတ်
-58.60 USD
XNGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၂:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.457
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-58.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.871
အမြတ်ရယူခြင်း
2.700
ဝယ်ယူမှု
5
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၃၁:၄၀
2.518
1.871
0.000
2.700
အမြတ်
-323.50 USD
XNGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၃၁:၄၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.518
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-323.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.871
အမြတ်ရယူခြင်း
2.700
ရောင်းချမှု
0.45
၁၆.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၀၀:၀၀
1.34770
1.38191
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.14 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၀၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34770
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38191
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.27
၁၆.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၀၀:၀၁
1.34516
1.38191
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.18 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34516
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38191
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.27
၁၆.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၀၀:၀၁
0.66266
0.64084
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.89 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66266
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64084
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
3
၁၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၄:၄၉
2.674
1.871
0.000
2.700
အမြတ်
-240.90 USD
XNGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၄:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.674
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-240.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.871
အမြတ်ရယူခြင်း
2.700
ဝယ်ယူမှု
0.15
၁၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၀၀:၀၁
0.66577
0.64084
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.74 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66577
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64084
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.15
၁၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၀၀:၀၁
1.34153
1.38191
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.38 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34153
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38191
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.09
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၀၀:၀၂
0.66909
0.64084
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.54 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၉:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66909
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64084
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.09
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၈:၀၀:၀၁
1.33856
1.38191
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.82 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၈:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33856
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38191
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၀၂
1.33452
1.38191
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.06 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33452
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38191
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၀၂
0.67174
0.64084
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.85 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67174
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64084
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
1
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၃၃
145.196
154.599
0.000
141.997
အမြတ်
-60.82 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
145.196
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-60.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
154.599
အမြတ်ရယူခြင်း
141.997
ဝယ်ယူမှု
1
၀၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၄၇:၃၈
34140.7
37885.4
0.0
0.0
အမြတ်
37.45 USD
YM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၄၇:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
34140.7
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.0
အမြတ်
37.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37885.4
အမြတ်ရယူခြင်း
0.0
ရောင်းချမှု
2.4
၀၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၃၇:၃၁
0.59295
0.58876
0.00000
0.00000
အမြတ်
10.06 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၃၇:၃၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.59295
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
10.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.58876
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.12
၀၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၁၀:၀၂
1.38047
1.38181
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.12 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၁၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38047
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38181
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.12
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၉:၅၀:၀၂
0.59154
0.58876
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.33 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၉:၅၀:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.59154
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.58876
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
500
၃၀.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၅၀:၂၆
83.53
69.94
0.00
118.00
အမြတ်
-67.95 USD
#BABA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၅၀:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.53
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-67.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
500
လက်ရှိစျေးနှုန်း
69.94
အမြတ်ရယူခြင်း
118.00
ဝယ်ယူမှု
2
၂၀.၁၀.၂၀၂၃ ၁၉:၅၃:၂၈
214.81
157.76
0.00
212.00
အမြတ်
-1.14 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၃ ၁၉:၅၃:၂၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
214.81
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.76
အမြတ်ရယူခြင်း
212.00
ဝယ်ယူမှု
100
၁၉.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၄၁:၁၀
221.93
157.76
0.00
212.00
အမြတ်
-64.17 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၄၁:၁၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
221.93
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-64.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.76
အမြတ်ရယူခြင်း
212.00
ဝယ်ယူမှု
10000
၁၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၂၀
87.02
69.94
0.00
118.00
အမြတ်
-1 708.00 USD
#BABA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
87.02
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 708.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10000
လက်ရှိစျေးနှုန်း
69.94
အမြတ်ရယူခြင်း
118.00
ဝယ်ယူမှု
10000
၁၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၁၉
87.02
69.94
0.00
118.00
အမြတ်
-1 708.00 USD
#BABA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
87.02
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1 708.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10000
လက်ရှိစျေးနှုန်း
69.94
အမြတ်ရယူခြင်း
118.00
ရောင်းချမှု
3.6
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၀:၀၅
95.410
99.085
0.000
88.592
အမြတ်
-85.58 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၀:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
95.410
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-85.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
99.085
အမြတ်ရယူခြင်း
88.592
ဝယ်ယူမှု
1000
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၄၃:၀၃
88.52
69.94
0.00
118.00
အမြတ်
-185.80 USD
#BABA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၄၃:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
88.52
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-185.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1000
လက်ရှိစျေးနှုန်း
69.94
အမြတ်ရယူခြင်း
118.00
ဝယ်ယူမှု
50
၂၄.၀၇.၂၀၂၃ ၁၉:၂၆:၃၉
267.08
157.76
0.00
212.00
အမြတ်
-54.66 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၃ ၁၉:၂၆:၃၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
267.08
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-54.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.76
အမြတ်ရယူခြင်း
212.00