ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၃၅:၀၂
1.19421
1.27165
0.00000
0.00000
အမြတ်
-77.54 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၃ ၁၀:၃၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19421
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-77.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27165
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၅၀
1.18114
1.27165
0.00000
1.18020
အမြတ်
-90.61 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18114
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-90.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27165
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18020
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၉
1.18113
1.27165
0.00000
1.18020
အမြတ်
-90.62 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18113
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-90.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27165
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18020
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၇
1.18111
1.27165
0.00000
1.18020
အမြတ်
-90.64 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18111
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-90.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27165
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18020
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၆
1.18112
1.27165
0.00000
1.18020
အမြတ်
-90.63 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18112
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-90.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27165
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18020
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၅
1.18114
1.27165
0.00000
1.18020
အမြတ်
-90.61 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18114
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-90.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27165
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18020