លក់
0.01
10.03.2023 10:35:02
1.19421
1.27389
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-79.78 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.03.2023 10:35:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.19421
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-79.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.27389
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
08.03.2023 05:59:50
1.18114
1.27389
0.00000
1.18020
ចំណេញ
-92.85 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2023 05:59:50
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.18114
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-92.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.27389
កាត់ចំណេញ
1.18020
លក់
0.01
08.03.2023 05:59:49
1.18113
1.27389
0.00000
1.18020
ចំណេញ
-92.86 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2023 05:59:49
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.18113
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-92.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.27389
កាត់ចំណេញ
1.18020
លក់
0.01
08.03.2023 05:59:47
1.18111
1.27389
0.00000
1.18020
ចំណេញ
-92.88 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2023 05:59:47
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.18111
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-92.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.27389
កាត់ចំណេញ
1.18020
លក់
0.01
08.03.2023 05:59:46
1.18112
1.27389
0.00000
1.18020
ចំណេញ
-92.87 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2023 05:59:46
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.18112
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-92.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.27389
កាត់ចំណេញ
1.18020
លក់
0.01
08.03.2023 05:59:45
1.18114
1.27389
0.00000
1.18020
ចំណេញ
-92.85 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2023 05:59:45
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.18114
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-92.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.27389
កាត់ចំណេញ
1.18020