حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۰.۰۳.۲۰۲۳ ۱۰:۳۵:۰۲
1.19421
1.27189
0.00000
0.00000
سود
‪-77.78 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۳ ۱۰:۳۵:۰۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.19421
Stop loss
0.00000
سود
‪-77.78 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.27189
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۸.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۵۰
1.18114
1.27189
0.00000
1.18020
سود
‪-90.85 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۵۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.18114
Stop loss
0.00000
سود
‪-90.85 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.27189
Take profit
1.18020
فروش
0.01
۰۸.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۹
1.18113
1.27189
0.00000
1.18020
سود
‪-90.86 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۹
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.18113
Stop loss
0.00000
سود
‪-90.86 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.27189
Take profit
1.18020
فروش
0.01
۰۸.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۷
1.18111
1.27189
0.00000
1.18020
سود
‪-90.88 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۷
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.18111
Stop loss
0.00000
سود
‪-90.88 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.27189
Take profit
1.18020
فروش
0.01
۰۸.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۶
1.18112
1.27189
0.00000
1.18020
سود
‪-90.87 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۶
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.18112
Stop loss
0.00000
سود
‪-90.87 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.27189
Take profit
1.18020
فروش
0.01
۰۸.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۵
1.18114
1.27189
0.00000
1.18020
سود
‪-90.85 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۵
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.18114
Stop loss
0.00000
سود
‪-90.85 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.27189
Take profit
1.18020