លក់
0.02
25.11.2022 22:35:00
168.124
168.396
0.000
167.985
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2022 22:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
168.124
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
168.396
កាត់ចំណេញ
167.985
លក់
0.01
25.11.2022 21:00:00
167.962
168.396
0.000
167.985
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2022 21:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
167.962
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
168.396
កាត់ចំណេញ
167.985
លក់
0.01
25.11.2022 20:55:00
167.890
168.396
0.000
167.985
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2022 20:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
167.890
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
168.396
កាត់ចំណេញ
167.985
ចម្លង
103.49 USD
16.11.2022 07:16:09
24845.28%
28530.07%
0.00
0.00
ចំណេញ
13.02 USD
jm
jmusa77
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2022 07:16:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
13.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
103.49 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
71.37 USD
26.09.2022 20:30:13
4.01%
5.76%
0.00
0.00
ចំណេញ
19.84 USD
DealX_Int
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 20:30:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
19.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
71.37 USD
កាត់ចំណេញ
0.00