12.06.2024 15:44:16
14.06.2024 20:34:15
លក់
0.45
0.89067
0.88962
ចំណេញ
0.53 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#72695633
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 15:44:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 20:34:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
0.88962
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
14.06.2024 16:51:24
14.06.2024 17:57:28
ទិញ
5
1.067
1.06833
ចំណេញ
6.65 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72798937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 16:51:24
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 17:57:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.06833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.65 USD
14.06.2024 16:46:23
14.06.2024 17:57:24
ទិញ
5
1.0677
1.06829
ចំណេញ
2.95 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72798665
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 16:46:23
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 17:57:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.06829
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.95 USD
12.06.2024 18:45:05
14.06.2024 17:26:53
លក់
0.45
0.89183
0.89076
ចំណេញ
0.54 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#72695624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 18:45:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89183
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 17:26:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
0.89076
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.54 USD
12.06.2024 17:33:05
14.06.2024 16:32:13
ទិញ
0.45
0.67001
0.65932
ចំណេញ
-4.81 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#72712283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 17:33:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 16:32:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
0.65932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.81 USD
12.06.2024 22:24:00
14.06.2024 16:32:11
ទិញ
0.45
0.66641
0.65935
ចំណេញ
-3.18 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#72712281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 22:24:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66641
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 16:32:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
0.65935
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.18 USD
12.06.2024 21:00:06
14.06.2024 16:32:07
ទិញ
0.45
0.66778
0.65936
ចំណេញ
-3.79 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#72712279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 21:00:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 16:32:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
0.65936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.79 USD
12.06.2024 21:44:33
14.06.2024 16:32:06
ទិញ
0.45
0.66761
0.65936
ចំណេញ
-3.71 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#72712275
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 21:44:33
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 16:32:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
0.65936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.71 USD
10.06.2024 13:04:30
14.06.2024 15:28:02
លក់
0.9
1.26934
1.26818
ចំណេញ
1.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72557023
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 13:04:30
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26934
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 15:28:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.26818
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.04 USD
10.06.2024 12:48:32
14.06.2024 15:26:52
លក់
0.9
1.26982
1.26849
ចំណេញ
1.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72555958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 12:48:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 15:26:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.26849
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.20 USD
07.06.2024 17:14:10
14.06.2024 14:11:01
លក់
6
1.27169
1.27082
ចំណេញ
5.22 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72516650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 17:14:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27169
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 14:11:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
6
ចេញ
1.27082
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.22 USD
14.06.2024 11:38:06
14.06.2024 13:57:39
ទិញ
5
1.07028
1.06974
ចំណេញ
-2.70 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72776642
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 11:38:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:57:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.06974
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.70 USD
14.06.2024 11:56:46
14.06.2024 13:57:38
ទិញ
5
1.06925
1.06974
ចំណេញ
2.45 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72777972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 11:56:46
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06925
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:57:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.06974
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.45 USD
14.06.2024 12:20:12
14.06.2024 13:57:37
ទិញ
5
1.06857
1.06973
ចំណេញ
5.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72780678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:20:12
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06857
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:57:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.06973
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.80 USD
14.06.2024 12:39:27
14.06.2024 13:57:36
ទិញ
5
1.06743
1.06976
ចំណេញ
11.65 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72782359
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:39:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:57:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.06976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.65 USD
14.06.2024 10:16:18
14.06.2024 13:30:04
លក់
3.15
1.07137
1.06905
ចំណេញ
7.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72770096
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 10:16:18
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.15
ចេញ
1.06905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.31 USD
14.06.2024 11:08:26
14.06.2024 12:56:23
ទិញ
0.9
0.89296
0.89401
ចំណេញ
1.06 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#72774767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 11:08:26
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 12:56:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.89401
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.06 USD
10.06.2024 14:24:21
14.06.2024 12:38:55
លក់
0.9
1.2708
1.26943
ចំណេញ
1.23 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72559774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:24:21
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2708
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 12:38:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.26943
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.23 USD
10.06.2024 14:45:10
14.06.2024 12:36:05
លក់
0.9
1.27124
1.26988
ចំណេញ
1.22 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72560376
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2024 14:45:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 12:36:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.26988
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.22 USD
14.06.2024 09:06:20
14.06.2024 12:31:29
លក់
0.9
0.66202
0.66084
ចំណេញ
1.06 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#72764876
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 09:06:20
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 12:31:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.66084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.06 USD
14.06.2024 10:19:00
14.06.2024 12:30:56
លក់
0.9
1.27229
1.27098
ចំណេញ
1.18 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72770313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 10:19:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27229
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 12:30:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.27098
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.18 USD
13.06.2024 13:39:55
14.06.2024 12:29:45
លក់
4.5
1.27788
1.27127
ចំណេញ
29.75 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72708972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 13:39:55
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27788
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 12:29:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.5
ចេញ
1.27127
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
29.75 USD
14.06.2024 10:15:29
14.06.2024 12:28:18
លក់
3.15
1.27277
1.27128
ចំណេញ
4.69 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72770002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 10:15:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27277
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 12:28:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.15
ចេញ
1.27128
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.69 USD
12.06.2024 21:00:04
14.06.2024 11:43:12
លក់
0.45
0.89361
0.89184
ចំណេញ
0.89 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#72695627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 21:00:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 11:43:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
0.89184
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD
12.06.2024 21:52:24
14.06.2024 11:08:27
លក់
0.45
0.894
0.89297
ចំណេញ
0.52 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#72695635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 21:52:24
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 11:08:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
0.89297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.52 USD
14.06.2024 09:03:59
14.06.2024 10:19:13
លក់
0.9
0.61451
0.61338
ចំណេញ
1.02 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#72764656
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 09:03:59
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61451
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 10:19:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.61338
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.02 USD
14.06.2024 09:06:27
14.06.2024 10:18:59
លក់
0.9
1.27376
1.27238
ចំណេញ
1.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72764888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 09:06:27
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 10:18:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.27238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.24 USD
13.06.2024 19:06:14
14.06.2024 09:06:27
លក់
0.9
1.27515
1.27385
ចំណេញ
1.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72741437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 19:06:14
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27515
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 09:06:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.27385
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.17 USD
13.06.2024 17:49:00
14.06.2024 09:06:19
លក់
0.9
0.66322
0.66208
ចំណេញ
1.03 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#72733565
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 17:49:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66322
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 09:06:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.66208
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.03 USD
14.06.2024 03:07:33
14.06.2024 09:06:02
លក់
0.9
0.61575
0.6146
ចំណេញ
1.04 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#72756038
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 03:07:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 09:06:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.6146
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.04 USD
13.06.2024 08:30:10
14.06.2024 03:10:22
លក់
0.9
0.61668
0.61547
ចំណេញ
1.09 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#72696691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 08:30:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61668
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 03:10:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.61547
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.09 USD
13.06.2024 08:06:52
14.06.2024 03:10:16
លក់
0.9
0.61673
0.61561
ចំណេញ
1.01 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#72695898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 08:06:52
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 03:10:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.61561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.01 USD
13.06.2024 14:45:12
14.06.2024 03:07:34
លក់
0.9
0.61695
0.61579
ចំណេញ
1.04 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#72713734
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 14:45:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61695
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 03:07:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.61579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.04 USD
13.06.2024 21:53:52
13.06.2024 23:00:15
លក់
0.04
0.84843
0.84757
ចំណេញ
0.03 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#72748856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 21:53:52
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 23:00:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.84757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
13.06.2024 19:49:58
13.06.2024 21:53:52
ទិញ
0.04
0.84759
0.84844
ចំណេញ
0.02 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#72743919
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 19:49:58
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.84759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 21:53:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.84844
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.06.2024 10:37:49
13.06.2024 19:49:57
លក់
0.04
0.84841
0.8476
ចំណេញ
0.02 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#72700288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 10:37:49
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84841
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.8476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.06.2024 08:56:29
13.06.2024 19:20:26
លក់
0.9
0.66394
0.6628
ចំណេញ
1.03 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#72697129
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 08:56:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:20:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.6628
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.03 USD
13.06.2024 18:27:51
13.06.2024 19:08:00
លក់
0.9
1.07591
1.07487
ចំណេញ
0.94 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72737547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 18:27:51
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07591
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 19:08:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.07487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.94 USD
13.06.2024 17:34:21
13.06.2024 18:27:50
លក់
0.9
1.07689
1.07596
ចំណេញ
0.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72732619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 17:34:21
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07689
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 18:27:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.07596
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
13.06.2024 14:30:13
13.06.2024 17:48:56
លក់
0.9
0.66442
0.6633
ចំណេញ
1.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#72712286
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 14:30:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66442
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 17:48:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.6633
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.01 USD
13.06.2024 17:25:30
13.06.2024 17:34:20
លក់
0.9
1.07789
1.077
ចំណេញ
0.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72731561
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 17:25:30
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07789
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 17:34:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.077
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
13.06.2024 14:30:20
13.06.2024 17:25:30
លក់
0.9
1.07898
1.07797
ចំណេញ
0.91 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72712293
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 14:30:20
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 17:25:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.07797
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.91 USD
13.06.2024 15:30:04
13.06.2024 17:10:44
លក់
0.9
0.66588
0.66446
ចំណេញ
1.28 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#72717923
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 15:30:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 17:10:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.66446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.28 USD
13.06.2024 15:30:08
13.06.2024 16:13:12
ទិញ
0.9
0.89449
0.89549
ចំណេញ
1.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#72718095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 15:30:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89449
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 16:13:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.89549
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.01 USD
13.06.2024 14:30:27
13.06.2024 16:08:32
ទិញ
3.6
1.07907
1.07939
ចំណេញ
1.15 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72712297
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 14:30:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07907
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 16:08:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.6
ចេញ
1.07939
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.15 USD
13.06.2024 14:30:19
13.06.2024 16:06:36
លក់
8.55
1.07899
1.07898
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72712292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 14:30:19
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 16:06:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
8.55
ចេញ
1.07898
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
13.06.2024 15:30:05
13.06.2024 16:04:09
លក់
0.9
1.08009
1.07913
ចំណេញ
0.86 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72717962
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 15:30:05
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08009
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 16:04:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.07913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.86 USD
13.06.2024 15:30:18
13.06.2024 16:04:08
ទិញ
0.9
0.89413
0.89509
ចំណេញ
0.97 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#72718306
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 15:30:18
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 16:04:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.89509
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.97 USD
13.06.2024 15:30:19
13.06.2024 15:50:03
លក់
0.9
0.6668
0.66565
ចំណេញ
1.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#72718314
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 15:30:19
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.6668
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 15:50:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.66565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.04 USD
13.06.2024 15:30:23
13.06.2024 15:49:58
លក់
0.9
0.61914
0.61803
ចំណេញ
1.00 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#72718378
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 15:30:23
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61914
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 15:49:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
0.61803
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD