ទិញ
0.06
18.04.2024 23:41:03
0.88401
0.88428
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 23:41:03
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.88401
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.88428
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
35
18.04.2024 18:24:00
2376.11
2380.78
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 18:24:00
ប្រភេទ
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
2376.11
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.78
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
35
18.04.2024 17:44:40
2374.75
2379.72
0.00
0.00
ចំណេញ
173.95 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 17:44:40
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2374.75
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
173.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2379.72
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
35
18.04.2024 17:44:05
2373.91
2379.72
0.00
0.00
ចំណេញ
203.35 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 17:44:05
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2373.91
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
203.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2379.72
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
35
18.04.2024 17:37:56
2373.37
2379.72
0.00
0.00
ចំណេញ
222.25 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 17:37:56
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2373.37
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
222.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2379.72
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
5.55
18.04.2024 16:45:02
1.24443
1.24341
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-5.66 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 16:45:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.24443
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.55
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24341
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
7.5
18.04.2024 15:49:49
1.24613
1.24341
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-20.40 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2024 15:49:49
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.24613
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-20.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24341
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
17.04.2024 17:47:02
2394.72
2379.72
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.50 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2024 17:47:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2394.72
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2379.72
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.04
17.04.2024 10:58:18
0.81565
0.81259
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.09 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2024 10:58:18
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.81565
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.81259
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
50
15.04.2024 18:37:16
2349.06
2380.15
0.00
2348.30
ចំណេញ
-1 554.50 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 18:37:16
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
2349.06
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 554.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
50
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.15
កាត់ចំណេញ
2348.30
ទិញ
5
15.04.2024 18:14:58
144.96
142.13
0.00
0.00
ចំណេញ
-14.15 USD
SOLUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 18:14:58
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
144.96
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-14.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.13
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
100
15.04.2024 18:14:30
3137.73
3063.32
0.00
3513.71
ចំណេញ
-74.41 USD
ETHUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 18:14:30
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
3137.73
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-74.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
3063.32
កាត់ចំណេញ
3513.71
ទិញ
5
15.04.2024 13:51:25
153.90
142.13
0.00
172.40
ចំណេញ
-58.85 USD
SOLUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 13:51:25
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
153.90
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-58.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.13
កាត់ចំណេញ
172.40
ទិញ
30
15.04.2024 11:51:37
0.51467
0.50129
0.00000
0.63000
ចំណេញ
-40.14 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 11:51:37
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.51467
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-40.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
30
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.50129
កាត់ចំណេញ
0.63000
ទិញ
0.06
15.04.2024 00:38:38
0.89133
0.88428
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.31 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2024 00:38:38
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.89133
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.88428
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
5
14.04.2024 12:11:21
64468.51
63368.48
0.00
0.00
ចំណេញ
-55.00 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2024 12:11:21
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
64468.51
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-55.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
63368.48
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
100
13.04.2024 23:37:19
2971.69
3063.32
0.00
3512.17
ចំណេញ
91.63 USD
ETHUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2024 23:37:19
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2971.69
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
91.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
3063.32
កាត់ចំណេញ
3512.17
ទិញ
5
12.04.2024 20:47:10
68446.75
63368.48
0.00
70000.00
ចំណេញ
-253.91 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 20:47:10
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
68446.75
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-253.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
63368.48
កាត់ចំណេញ
70000.00
ទិញ
3000
12.04.2024 18:44:40
268.40
270.64
0.00
295.35
ចំណេញ
67.20 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 18:44:40
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
268.40
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
67.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
270.64
កាត់ចំណេញ
295.35
ទិញ
0.1
12.04.2024 18:25:37
2400.49
2379.72
0.00
0.00
ចំណេញ
-2.08 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 18:25:37
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2400.49
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2379.72
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.1
12.04.2024 18:05:20
2429.74
2379.72
0.00
0.00
ចំណេញ
-5.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 18:05:20
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2429.74
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-5.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2379.72
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
4.8
12.04.2024 15:48:23
1.24602
1.24341
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-12.53 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 15:48:23
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.24602
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.8
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24341
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1
12.04.2024 14:25:09
38351.0
37741.2
0.0
0.0
ចំណេញ
-6.10 USD
YM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 14:25:09
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
38351.0
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-6.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
37741.2
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
4.2
12.04.2024 13:52:16
1.24747
1.24341
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-17.05 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 13:52:16
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.24747
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24341
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
3.6
12.04.2024 12:45:02
1.24907
1.24341
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-20.38 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 12:45:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.24907
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-20.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.6
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24341
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
4.2
12.04.2024 12:40:01
1.06611
1.06423
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-7.90 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 12:40:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.06611
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06423
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
3.15
12.04.2024 12:20:00
1.25068
1.24341
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-22.90 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 12:20:00
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25068
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-22.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24341
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
2.7
12.04.2024 09:46:06
1.25220
1.24341
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-23.73 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 09:46:06
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25220
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-23.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.7
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24341
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
3.6
12.04.2024 09:46:02
1.06860
1.06423
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-15.73 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2024 09:46:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.06860
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-15.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.6
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06423
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
3.15
11.04.2024 17:45:02
1.07055
1.06423
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-19.91 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.04.2024 17:45:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07055
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06423
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
10
11.04.2024 15:43:52
172.38
142.13
0.00
189.50
ចំណេញ
-302.50 USD
SOLUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.04.2024 15:43:52
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
172.38
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-302.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.13
កាត់ចំណេញ
189.50
ទិញ
2.7
11.04.2024 15:20:01
1.07208
1.06423
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-21.20 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.04.2024 15:20:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07208
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-21.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.7
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06423
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
100
10.04.2024 22:10:35
267.82
270.64
0.00
0.00
ចំណេញ
2.82 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 22:10:35
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
267.82
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
2.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
270.64
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
6
10.04.2024 19:29:02
1.25258
1.24341
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-55.02 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 19:29:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25258
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-55.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
6
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24341
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
2.4
10.04.2024 19:15:04
1.07328
1.06423
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-21.72 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 19:15:04
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07328
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-21.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06423
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
2.1
10.04.2024 18:40:33
1.07427
1.06423
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-21.08 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 18:40:33
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07427
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-21.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06423
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1.8
10.04.2024 16:50:01
1.07531
1.06423
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-19.94 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 16:50:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07531
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06423
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
6
10.04.2024 16:45:32
1.25792
1.24341
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-87.06 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 16:45:32
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25792
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-87.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
6
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24341
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1.5
10.04.2024 16:42:04
1.07634
1.06423
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-18.17 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 16:42:04
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07634
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-18.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06423
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1.35
10.04.2024 16:10:16
1.07732
1.06423
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-17.67 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 16:10:16
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07732
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06423
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1.2
10.04.2024 15:40:08
1.07829
1.06423
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-16.87 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 15:40:08
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07829
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06423
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1.05
10.04.2024 15:35:01
1.07934
1.06423
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-15.87 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.04.2024 15:35:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07934
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-15.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.06423
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
10
08.04.2024 23:07:36
179.41
142.13
0.00
189.50
ចំណេញ
-372.80 USD
SOLUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2024 23:07:36
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
179.41
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-372.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
142.13
កាត់ចំណេញ
189.50
ទិញ
1
04.04.2024 16:30:59
39383.9
37741.2
0.0
0.0
ចំណេញ
-16.43 USD
YM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.04.2024 16:30:59
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
39383.9
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-16.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
37741.2
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
1
01.04.2024 20:57:31
39507.7
37741.2
0.0
0.0
ចំណេញ
-17.67 USD
YM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2024 20:57:31
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
39507.7
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-17.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
37741.2
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
2
01.04.2024 10:26:26
39951.9
37741.2
0.0
0.0
ចំណេញ
-44.21 USD
YM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2024 10:26:26
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
39951.9
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-44.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
37741.2
កាត់ចំណេញ
0.0
ទិញ
20
27.03.2024 16:03:23
1.781
1.966
0.000
0.000
ចំណេញ
370.00 USD
XNGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2024 16:03:23
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.781
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
370.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.966
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
3
26.03.2024 21:39:07
2177.62
2380.15
0.00
2073.83
ចំណេញ
-607.59 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2024 21:39:07
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
2177.62
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-607.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.15
កាត់ចំណេញ
2073.83
ទិញ
200
26.03.2024 20:30:27
279.16
270.64
0.00
0.00
ចំណេញ
-17.04 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2024 20:30:27
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
279.16
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-17.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
200
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
270.64
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
7
25.03.2024 15:25:17
1.835
1.966
0.000
0.000
ចំណេញ
91.70 USD
XNGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2024 15:25:17
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.835
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
91.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.966
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
2
22.03.2024 17:42:15
2168.14
2380.15
0.00
2073.83
ចំណេញ
-424.02 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2024 17:42:15
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
2168.14
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-424.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.15
កាត់ចំណេញ
2073.83
ទិញ
5.25
21.03.2024 17:08:39
1.26906
1.24341
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-134.66 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 17:08:39
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.26906
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-134.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.25
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24341
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
4.5
21.03.2024 13:36:36
1.27482
1.24341
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-141.35 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.03.2024 13:36:36
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.27482
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-141.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.24341
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.08
20.03.2024 18:17:10
2156.47
2380.15
0.00
2073.83
ចំណេញ
-17.89 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.03.2024 18:17:10
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
2156.47
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-17.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.15
កាត់ចំណេញ
2073.83
លក់
0.01
20.03.2024 18:10:21
2157.89
2380.15
0.00
2073.83
ចំណេញ
-2.22 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.03.2024 18:10:21
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
2157.89
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.15
កាត់ចំណេញ
2073.83
លក់
7
20.03.2024 16:28:31
151.668
154.583
0.000
0.000
ចំណេញ
-132.00 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.03.2024 16:28:31
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
151.668
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-132.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
154.583
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.1
19.03.2024 15:44:51
2151.77
2380.15
0.00
2073.83
ចំណេញ
-22.84 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2024 15:44:51
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
2151.77
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-22.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.15
កាត់ចំណេញ
2073.83
ទិញ
100
18.03.2024 17:35:13
279.26
270.64
0.00
330.00
ចំណេញ
-8.62 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2024 17:35:13
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
279.26
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-8.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
270.64
កាត់ចំណេញ
330.00
ទិញ
1
14.03.2024 17:46:27
1.814
1.966
0.000
2.700
ចំណេញ
15.20 USD
XNGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.03.2024 17:46:27
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.814
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
15.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.966
កាត់ចំណេញ
2.700
ទិញ
300
13.03.2024 21:35:20
284.36
270.64
0.00
330.00
ចំណេញ
-41.16 USD
#MCD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2024 21:35:20
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
284.36
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-41.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
300
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
270.64
កាត់ចំណេញ
330.00
ទិញ
1000
12.03.2024 21:45:12
173.87
166.91
0.00
200.00
ចំណេញ
-69.60 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2024 21:45:12
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
173.87
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-69.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
166.91
កាត់ចំណេញ
200.00
លក់
15
04.03.2024 17:14:44
2098.61
2380.15
0.00
2073.83
ចំណេញ
-4 223.10 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2024 17:14:44
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
2098.61
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-4 223.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.15
កាត់ចំណេញ
2073.83
លក់
7
01.03.2024 18:44:47
2077.91
2380.15
0.00
2073.83
ចំណេញ
-2 115.68 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2024 18:44:47
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
2077.91
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2 115.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.15
កាត់ចំណេញ
2073.83
លក់
25
29.02.2024 16:36:35
2046.23
2380.15
0.00
2073.83
ចំណេញ
-8 348.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.02.2024 16:36:35
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
2046.23
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-8 348.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
25
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.15
កាត់ចំណេញ
2073.83
លក់
25
29.02.2024 15:38:50
2041.39
2380.15
0.00
2073.83
ចំណេញ
-8 469.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.02.2024 15:38:50
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
2041.39
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-8 469.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
25
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.15
កាត់ចំណេញ
2073.83
ទិញ
300
26.02.2024 17:59:17
181.40
166.91
0.00
200.00
ចំណេញ
-43.47 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2024 17:59:17
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
181.40
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-43.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
300
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
166.91
កាត់ចំណេញ
200.00
លក់
3
26.02.2024 17:14:34
2026.54
2380.15
0.00
2073.83
ចំណេញ
-1 060.83 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2024 17:14:34
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
2026.54
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 060.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.15
កាត់ចំណេញ
2073.83
លក់
7
14.02.2024 17:04:49
1988.29
2380.15
0.00
2073.83
ចំណេញ
-2 743.02 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.02.2024 17:04:49
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1988.29
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-2 743.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2380.15
កាត់ចំណេញ
2073.83
ទិញ
1.35
12.02.2024 20:25:53
1.825
1.966
0.000
2.700
ចំណេញ
19.04 USD
XNGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2024 20:25:53
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.825
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
19.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.966
កាត់ចំណេញ
2.700
ទិញ
200
12.02.2024 18:21:07
188.08
166.91
0.00
200.00
ចំណេញ
-42.34 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2024 18:21:07
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
188.08
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-42.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
200
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
166.91
កាត់ចំណេញ
200.00
ទិញ
1.35
12.02.2024 15:45:13
1.864
1.966
0.000
2.700
ចំណេញ
13.77 USD
XNGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2024 15:45:13
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.864
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
13.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.966
កាត់ចំណេញ
2.700
ទិញ
250
08.02.2024 19:27:49
190.55
149.76
0.00
212.00
ចំណេញ
-101.98 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2024 19:27:49
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
190.55
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-101.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
250
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.76
កាត់ចំណេញ
212.00
លក់
6
01.02.2024 22:34:27
146.320
154.583
0.000
0.000
ចំណេញ
-320.72 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2024 22:34:27
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
146.320
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-320.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
6
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
154.583
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
500
30.01.2024 19:37:07
188.58
166.91
0.00
200.00
ចំណេញ
-108.35 USD
#AAPL
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.01.2024 19:37:07
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
188.58
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-108.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
500
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
166.91
កាត់ចំណេញ
200.00
ទិញ
50
29.01.2024 19:48:16
187.80
149.76
0.00
212.00
ចំណេញ
-19.02 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2024 19:48:16
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
187.80
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-19.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
50
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.76
កាត់ចំណេញ
212.00
លក់
7
26.01.2024 22:12:24
148.078
154.583
0.000
141.997
ចំណេញ
-294.57 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2024 22:12:24
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
148.078
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-294.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
154.583
កាត់ចំណេញ
141.997
ទិញ
100
26.01.2024 18:30:03
184.38
149.76
0.00
212.00
ចំណេញ
-34.62 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.01.2024 18:30:03
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
184.38
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-34.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.76
កាត់ចំណេញ
212.00
ទិញ
0.1
25.01.2024 20:24:46
2.173
1.966
0.000
2.700
ចំណេញ
-2.07 USD
XNGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2024 20:24:46
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2.173
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.966
កាត់ចំណេញ
2.700
ទិញ
0.1
25.01.2024 15:14:42
2.284
1.966
0.000
2.700
ចំណេញ
-3.18 USD
XNGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2024 15:14:42
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2.284
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.966
កាត់ចំណេញ
2.700
ទិញ
5
19.01.2024 17:31:19
2.315
1.966
0.000
2.700
ចំណេញ
-174.50 USD
XNGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.01.2024 17:31:19
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2.315
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-174.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.966
កាត់ចំណេញ
2.700
ទិញ
1
18.01.2024 15:42:08
2.457
1.966
0.000
2.700
ចំណេញ
-49.10 USD
XNGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2024 15:42:08
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2.457
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-49.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.966
កាត់ចំណេញ
2.700
ទិញ
5
17.01.2024 16:31:40
2.518
1.966
0.000
2.700
ចំណេញ
-276.00 USD
XNGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.01.2024 16:31:40
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2.518
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-276.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.966
កាត់ចំណេញ
2.700
លក់
0.45
16.01.2024 08:00:00
1.34770
1.37716
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-9.63 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.01.2024 08:00:00
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.34770
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37716
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.27
16.01.2024 03:00:01
1.34516
1.37716
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-6.27 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.01.2024 03:00:01
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.34516
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37716
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.27
16.01.2024 03:00:01
0.66266
0.64214
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-5.54 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.01.2024 03:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.66266
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.64214
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
3
15.01.2024 15:44:49
2.674
1.966
0.000
2.700
ចំណេញ
-212.40 USD
XNGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.01.2024 15:44:49
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2.674
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-212.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.966
កាត់ចំណេញ
2.700
ទិញ
0.15
15.01.2024 12:00:01
0.66577
0.64214
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.54 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.01.2024 12:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.66577
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.64214
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.15
15.01.2024 12:00:01
1.34153
1.37716
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.88 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.01.2024 12:00:01
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.34153
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37716
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.09
12.01.2024 19:00:02
0.66909
0.64214
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.43 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2024 19:00:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.66909
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.64214
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.09
12.01.2024 18:00:01
1.33856
1.37716
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.52 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2024 18:00:01
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.33856
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37716
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.06
12.01.2024 16:45:02
1.33452
1.37716
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.86 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2024 16:45:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.33452
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37716
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.06
12.01.2024 16:30:02
0.67174
0.64214
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.78 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2024 16:30:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.67174
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.64214
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
1
12.01.2024 14:10:33
145.196
154.583
0.000
141.997
ចំណេញ
-60.72 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2024 14:10:33
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
145.196
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-60.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
154.583
កាត់ចំណេញ
141.997
ទិញ
1
09.11.2023 13:47:38
34140.7
37741.2
0.0
0.0
ចំណេញ
36.01 USD
YM
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2023 13:47:38
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
34140.7
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
36.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
37741.2
កាត់ចំណេញ
0.0
លក់
2.4
09.11.2023 11:37:31
0.59295
0.59020
0.00000
0.00000
ចំណេញ
6.60 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2023 11:37:31
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.59295
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
6.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.59020
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.12
08.11.2023 18:10:02
1.38047
1.37706
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.30 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.11.2023 18:10:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38047
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37706
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.12
07.11.2023 09:50:02
0.59154
0.59020
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.16 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.11.2023 09:50:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.59154
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.59020
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
500
30.10.2023 18:50:26
83.53
68.84
0.00
118.00
ចំណេញ
-73.45 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2023 18:50:26
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
83.53
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-73.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
500
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
68.84
កាត់ចំណេញ
118.00
ទិញ
2
20.10.2023 19:53:28
214.81
149.76
0.00
212.00
ចំណេញ
-1.30 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2023 19:53:28
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
214.81
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.76
កាត់ចំណេញ
212.00
ទិញ
100
19.10.2023 18:41:10
221.93
149.76
0.00
212.00
ចំណេញ
-72.17 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2023 18:41:10
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
221.93
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-72.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.76
កាត់ចំណេញ
212.00
ទិញ
10000
18.09.2023 17:57:20
87.02
68.84
0.00
118.00
ចំណេញ
-1 818.00 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2023 17:57:20
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
87.02
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 818.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
68.84
កាត់ចំណេញ
118.00
ទិញ
10000
18.09.2023 17:57:19
87.02
68.84
0.00
118.00
ចំណេញ
-1 818.00 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2023 17:57:19
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
87.02
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 818.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
68.84
កាត់ចំណេញ
118.00
លក់
3.6
15.09.2023 08:00:05
95.410
99.277
0.000
88.592
ចំណេញ
-90.06 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2023 08:00:05
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
95.410
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-90.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.6
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
99.277
កាត់ចំណេញ
88.592
ទិញ
1000
14.09.2023 21:43:03
88.52
68.84
0.00
118.00
ចំណេញ
-196.80 USD
#BABA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2023 21:43:03
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
88.52
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-196.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1000
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
68.84
កាត់ចំណេញ
118.00
ទិញ
50
24.07.2023 19:26:39
267.08
149.76
0.00
212.00
ចំណេញ
-58.66 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2023 19:26:39
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
267.08
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-58.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
50
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.76
កាត់ចំណេញ
212.00