20.09.2023 14:27:30
21.09.2023 13:23:38
លក់
0.01
95.906
94.789
ចំណេញ
7.48 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#189913203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 14:27:30
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
95.906
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2023 13:23:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
94.789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
7.48 USD
15.09.2023 08:00:07
21.09.2023 13:23:37
លក់
0.02
95.41
94.79
ចំណេញ
7.70 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#189657772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2023 08:00:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
95.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.54 USD
សរុប
8.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2023 13:23:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
94.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
7.70 USD
20.09.2023 13:37:14
21.09.2023 08:07:48
ទិញ
0.02
1.90811
1.92274
ចំណេញ
18.61 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#189909746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 13:37:14
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.90811
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2023 08:07:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.92274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
18.61 USD
20.09.2023 15:00:16
21.09.2023 08:07:43
ទិញ
0.02
1.90686
1.92284
ចំណេញ
20.33 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#189915298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 15:00:16
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.90686
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2023 08:07:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.92284
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
20.33 USD
19.09.2023 15:30:05
20.09.2023 15:03:04
ទិញ
0.02
1.43485
1.43707
ចំណេញ
3.05 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#189843779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2023 15:30:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.43485
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
3.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 15:03:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.43707
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
3.05 USD
14.09.2023 19:00:03
20.09.2023 15:02:56
ទិញ
0.02
1.0659
1.0702
ចំណេញ
7.78 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#189632423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2023 19:00:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0659
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.68 USD
សរុប
8.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 15:02:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.0702
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
7.78 USD
14.09.2023 17:00:04
20.09.2023 13:37:15
ទិញ
0.02
1.9284
1.90804
ចំណេញ
-26.43 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#189615970
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2023 17:00:04
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.9284
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.08 USD
សរុប
-26.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2023 13:37:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.90804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-26.43 USD
14.09.2023 16:00:08
19.09.2023 15:30:08
ទិញ
0.02
1.68264
1.66178
ចំណេញ
-31.47 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#189601765
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2023 16:00:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.68264
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.15 USD
សរុប
-31.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2023 15:30:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.66178
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-31.47 USD
14.09.2023 16:00:05
19.09.2023 15:30:08
ទិញ
0.02
1.68255
1.66165
ចំណេញ
-31.52 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#189601659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2023 16:00:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.68255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.15 USD
សរុប
-31.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2023 15:30:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.66165
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-31.52 USD
14.09.2023 20:43:26
15.09.2023 18:00:31
ទិញ
0.02
1.43595
1.44272
ចំណេញ
9.76 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#189640272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2023 20:43:26
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.43595
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
10.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2023 18:00:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.44272
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
9.76 USD
14.09.2023 17:00:05
15.09.2023 17:40:37
ទិញ
0.02
1.65549
1.65466
ចំណេញ
-1.27 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#189615992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2023 17:00:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.65549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
-1.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2023 17:40:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.65466
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-1.27 USD
14.09.2023 20:00:02
15.09.2023 17:40:30
ទិញ
0.02
1.65147
1.65446
ចំណេញ
3.66 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#189637731
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2023 20:00:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.65147
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
3.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2023 17:40:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.65446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
3.66 USD
15.09.2023 05:00:03
15.09.2023 17:40:26
ទិញ
0.02
1.64919
1.65453
ចំណេញ
6.75 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#189652810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2023 05:00:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.64919
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2023 17:40:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.65453
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
6.75 USD
13.09.2023 10:00:04
14.09.2023 16:03:17
លក់
0.02
0.86261
0.85784
ចំណេញ
11.90 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#189475329
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2023 10:00:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.17 USD
សរុប
11.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2023 16:03:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.85784
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
11.90 USD
07.09.2023 22:00:01
13.09.2023 05:36:33
ទិញ
0.02
1.06947
1.07484
ចំណេញ
9.92 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#189212527
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 22:00:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06947
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.68 USD
សរុប
10.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2023 05:36:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07484
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
9.92 USD
12.09.2023 15:32:53
13.09.2023 05:36:28
ទិញ
0.02
1.07111
1.07489
ចំណេញ
7.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#189422828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.09.2023 15:32:53
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07111
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
7.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2023 05:36:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07489
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
7.25 USD
12.09.2023 15:31:58
12.09.2023 15:32:21
ទិញ
0.02
0.58973
0.58971
ចំណេញ
-0.18 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#189422669
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.09.2023 15:31:58
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.58973
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.09.2023 15:32:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.58971
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-0.18 USD
11.09.2023 14:40:56
11.09.2023 14:44:55
ទិញ
0.01
0.85701
0.85694
ចំណេញ
-0.16 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#189336058
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 14:40:56
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 14:44:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85694
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
11.09.2023 14:40:57
11.09.2023 14:44:54
លក់
0.01
1.25118
1.2511
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#189336092
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 14:40:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 14:44:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2511
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.01 USD
11.09.2023 14:40:57
11.09.2023 14:44:53
លក់
0.01
0.64308
0.64316
ចំណេញ
-0.15 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#189336105
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 14:40:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.64308
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 14:44:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.64316
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-0.15 USD
11.09.2023 14:40:59
11.09.2023 14:44:52
លក់
0.01
1.07227
1.07217
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#189336149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 14:40:59
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07227
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 14:44:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.03 USD
11.09.2023 07:26:04
11.09.2023 12:53:26
លក់
0.02
0.64256
0.64332
ចំណេញ
-1.66 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#189304497
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2023 07:26:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.64256
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 12:53:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.64332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-1.66 USD
06.09.2023 15:26:34
11.09.2023 12:53:19
លក់
0.02
1.25456
1.25332
ចំណេញ
2.43 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#189097416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 15:26:34
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25456
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.09 USD
សរុប
2.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 12:53:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
2.43 USD
05.09.2023 20:26:01
11.09.2023 08:04:51
លក់
0.02
1.07255
1.07363
ចំណេញ
-2.17 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#189053112
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 20:26:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.13 USD
សរុប
-2.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 08:04:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07363
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-2.17 USD
05.09.2023 13:58:04
11.09.2023 07:51:41
ទិញ
0.02
1.07395
1.07371
ចំណេញ
-1.63 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#189012665
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 13:58:04
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07395
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.01 USD
សរុប
-0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 07:51:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-1.63 USD
07.09.2023 10:10:45
11.09.2023 07:25:26
ទិញ
0.02
1.24756
1.25081
ចំណេញ
6.26 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#189155385
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 10:10:45
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24756
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.10 USD
សរុប
6.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2023 07:25:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
6.26 USD
07.09.2023 16:25:08
07.09.2023 17:15:48
ទិញ
0.02
147.143
147.406
ចំណេញ
3.43 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#189188915
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 16:25:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
147.143
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 17:15:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
147.406
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
3.43 USD
07.09.2023 16:05:36
07.09.2023 17:05:38
លក់
0.02
1.06984
1.06883
ចំណេញ
1.88 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#189186574
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 16:05:36
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 17:05:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.06883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
1.88 USD
07.09.2023 15:59:44
07.09.2023 16:50:39
លក់
0.02
0.63909
0.63794
ចំណេញ
2.16 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#189185400
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:59:44
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.63909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 16:50:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.63794
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
2.16 USD
05.09.2023 17:48:42
07.09.2023 15:52:32
លក់
0.02
1.07097
1.06877
ចំណេញ
4.35 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#189043452
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 17:48:42
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07097
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.09 USD
សរុប
4.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 15:52:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.06877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
4.35 USD
06.09.2023 17:07:33
07.09.2023 15:30:15
លក់
0.02
1.07159
1.06959
ចំណេញ
3.93 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#189114979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 17:07:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.07 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 15:30:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.06959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
3.93 USD
05.09.2023 11:08:18
07.09.2023 15:30:13
លក់
0.02
1.25531
1.24495
ចំណេញ
20.65 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#188996111
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 11:08:18
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25531
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.07 USD
សរុប
20.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 15:30:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24495
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
20.65 USD
05.09.2023 09:15:06
07.09.2023 14:45:50
លក់
0.02
1.07806
1.07046
ចំណេញ
15.15 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#188984627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 09:15:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.09 USD
សរុប
15.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 14:45:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07046
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
15.15 USD
06.09.2023 03:50:03
07.09.2023 13:23:49
លក់
0.02
1.25552
1.24531
ចំណេញ
20.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#189061311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 03:50:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.05 USD
សរុប
20.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 13:23:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24531
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
20.33 USD
06.09.2023 17:07:19
07.09.2023 09:57:23
លក់
0.02
1.25076
1.2485
ចំណេញ
4.43 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#189114841
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 17:07:19
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.05 USD
សរុប
4.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 09:57:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.2485
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
4.43 USD
07.09.2023 05:24:16
07.09.2023 09:05:37
លក់
0.02
147.692
147.484
ចំណេញ
2.68 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#189146131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 05:24:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
147.692
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 09:05:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
147.484
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
2.68 USD
17.08.2023 06:07:25
07.09.2023 07:47:13
លក់
0.02
0.63826
0.63637
ចំណេញ
4.27 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#187931530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.08.2023 06:07:25
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.63826
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.63 USD
សរុប
3.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 07:47:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.63637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
4.27 USD
07.09.2023 03:42:14
07.09.2023 04:45:56
លក់
0.02
147.853
147.581
ចំណេញ
3.55 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#189143893
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 03:42:14
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
147.853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 04:45:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
147.581
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
3.55 USD
05.09.2023 15:09:47
07.09.2023 03:30:20
ទិញ
0.02
147.42
147.802
ចំណេញ
5.64 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#189018810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 15:09:47
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
147.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.61 USD
សរុប
5.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 03:30:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
147.802
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
5.64 USD
29.08.2023 15:22:29
06.09.2023 17:38:13
ទិញ
0.02
147.239
147.634
ចំណេញ
6.42 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#188634329
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2023 15:22:29
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
147.239
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.21 USD
សរុប
5.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2023 17:38:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
147.634
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
6.42 USD
06.09.2023 17:15:31
06.09.2023 17:25:33
លក់
0.02
1.07207
1.07089
ចំណេញ
2.22 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#189117154
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 17:15:31
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2023 17:25:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07089
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
2.22 USD
05.09.2023 19:01:10
06.09.2023 17:13:59
ទិញ
0.05
0.52304
0.52425
ចំណេញ
6.69 USD
NZDCHF
ព្រមព្រៀង
#189049633
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 19:01:10
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.52304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.27 USD
សរុប
6.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2023 17:13:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.52425
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
6.69 USD
05.09.2023 11:23:27
06.09.2023 17:02:44
លក់
0.02
1.25358
1.24827
ចំណេញ
10.50 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#188998147
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 11:23:27
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.02 USD
សរុប
10.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2023 17:02:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
10.50 USD
05.09.2023 18:53:54
06.09.2023 17:00:25
លក់
0.02
1.07283
1.07386
ចំណេញ
-2.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#189049045
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 18:53:54
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.02 USD
សរុប
-2.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2023 17:00:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07386
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-2.18 USD
06.09.2023 16:34:08
06.09.2023 17:00:14
លក់
0.02
1.25297
1.25327
ចំណេញ
-0.74 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#189106318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 16:34:08
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25297
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2023 17:00:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25327
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
05.09.2023 13:25:48
06.09.2023 17:00:03
ទិញ
0.02
147.235
147.145
ចំណេញ
-1.21 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#189010491
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 13:25:48
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
147.235
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.15 USD
សរុប
-1.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2023 17:00:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
147.145
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-1.21 USD
05.09.2023 11:27:52
06.09.2023 17:00:02
លក់
0.02
1.07446
1.07386
ចំណេញ
1.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#188998771
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 11:27:52
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07446
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.02 USD
សរុប
1.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2023 17:00:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07386
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
1.08 USD
05.09.2023 11:40:28
06.09.2023 17:00:01
លក់
0.02
1.25452
1.25327
ចំណេញ
2.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#189000631
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 11:40:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25452
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.02 USD
សរុប
2.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2023 17:00:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25327
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
2.38 USD
05.09.2023 14:21:12
06.09.2023 17:00:01
លក់
0.02
1.07313
1.07386
ចំណេញ
-1.58 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#189014979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 14:21:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07313
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.02 USD
សរុប
-1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2023 17:00:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07386
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-1.58 USD
05.09.2023 20:27:25
06.09.2023 16:30:22
លក់
0.02
1.2565
1.25364
ចំណេញ
5.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#189053203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 20:27:25
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.02 USD
សរុប
5.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2023 16:30:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.25364
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
5.60 USD