15.11.2023 17:14:43
13.02.2024 11:31:58
ទិញ
0.05
0.64957
0.65475
ចំណេញ
29.04 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#193568242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.11.2023 17:14:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.64957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.02.2024 11:31:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.65475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
29.04 USD
16.11.2023 17:00:35
08.02.2024 17:00:02
ទិញ
0.05
0.64517
0.64949
ចំណេញ
24.33 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#193637810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2023 17:00:35
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.64517
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2024 17:00:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.64949
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
24.33 USD
28.12.2023 11:36:10
12.01.2024 12:52:13
ទិញ
0.02
1.11378
1.09599
ចំណេញ
-35.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#195755212
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2023 11:36:10
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.11378
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-35.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-35.72 USD
28.12.2023 14:26:26
12.01.2024 12:52:12
ទិញ
0.02
1.11128
1.09599
ចំណេញ
-30.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#195765001
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2023 14:26:26
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.11128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-30.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-30.72 USD
05.01.2024 17:10:03
12.01.2024 12:52:11
ទិញ
0.02
1.09936
1.09598
ចំណេញ
-6.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#196092702
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 17:10:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.09936
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09598
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-6.90 USD
28.12.2023 12:38:41
12.01.2024 12:52:10
ទិញ
0.02
1.11249
1.09598
ចំណេញ
-33.16 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#195760103
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2023 12:38:41
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.11249
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-33.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09598
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-33.16 USD
29.12.2023 02:54:50
12.01.2024 12:52:10
ទិញ
0.02
1.10771
1.096
ចំណេញ
-23.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#195802045
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.12.2023 02:54:50
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10771
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-23.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.096
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-23.56 USD
29.12.2023 19:52:40
12.01.2024 12:52:09
ទិញ
0.02
1.10652
1.096
ចំណេញ
-21.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#195848029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.12.2023 19:52:40
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10652
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-21.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.096
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-21.18 USD
05.01.2024 15:30:46
12.01.2024 12:52:08
លក់
0.02
1.08775
1.09608
ចំណេញ
-16.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#196071992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:30:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09608
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-16.80 USD
05.01.2024 15:52:33
12.01.2024 12:52:07
លក់
0.02
1.09208
1.09608
ចំណេញ
-8.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#196079005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:52:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09608
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-8.14 USD
05.01.2024 15:42:40
12.01.2024 12:52:06
លក់
0.02
1.0909
1.09606
ចំណេញ
-10.46 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#196076646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:42:40
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-10.46 USD
05.01.2024 15:32:46
12.01.2024 12:52:06
លក់
0.02
1.08956
1.09608
ចំណេញ
-13.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#196073439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:32:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08956
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09608
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-13.18 USD
05.01.2024 17:49:54
12.01.2024 12:52:04
ទិញ
0.02
1.09814
1.09605
ចំណេញ
-4.32 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#196097934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 17:49:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.09814
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-4.32 USD
10.01.2024 09:57:45
12.01.2024 12:52:03
លក់
0.02
1.09324
1.09609
ចំណេញ
-5.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#196253962
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.01.2024 09:57:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09324
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09609
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-5.84 USD
12.01.2024 09:09:08
12.01.2024 12:52:03
លក់
0.02
1.09682
1.09609
ចំណេញ
1.32 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#196388890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2024 09:09:08
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09682
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:52:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09609
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
1.32 USD
05.01.2024 15:32:44
12.01.2024 12:51:42
លក់
0.02
1.26309
1.27539
ចំណេញ
-24.74 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#196073355
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:32:44
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-24.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:51:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27539
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-24.74 USD
05.01.2024 15:30:53
12.01.2024 12:51:41
លក់
0.02
1.26148
1.27539
ចំណេញ
-27.96 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#196072148
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:30:53
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-27.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:51:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27539
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-27.96 USD
05.01.2024 15:42:45
12.01.2024 12:51:40
លក់
0.02
1.26485
1.27539
ចំណេញ
-21.22 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#196076743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:42:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26485
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-21.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:51:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27539
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-21.22 USD
05.01.2024 16:04:49
12.01.2024 12:51:40
លក់
0.02
1.26657
1.27539
ចំណេញ
-17.78 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#196081417
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 16:04:49
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26657
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-17.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:51:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27539
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-17.78 USD
08.01.2024 11:04:09
12.01.2024 12:51:39
លក់
0.02
1.26825
1.27532
ចំណេញ
-14.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#196135933
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2024 11:04:09
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26825
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:51:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-14.28 USD
08.01.2024 12:18:02
12.01.2024 12:51:38
លក់
0.02
1.2702
1.27532
ចំណេញ
-10.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#196140550
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2024 12:18:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2702
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:51:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-10.38 USD
11.01.2024 08:35:53
12.01.2024 12:51:37
ទិញ
0.02
1.27743
1.27532
ចំណេញ
-4.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#196312646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 08:35:53
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:51:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-4.36 USD
12.01.2024 09:35:13
12.01.2024 12:51:36
លក់
0.02
1.27547
1.27532
ចំណេញ
0.16 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#196390241
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.01.2024 09:35:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27547
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 12:51:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
0.16 USD
05.01.2024 15:30:45
12.01.2024 02:46:46
ទិញ
0.02
0.85751
0.85211
ចំណេញ
-12.81 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#196071949
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:30:45
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85751
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 02:46:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.85211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-12.81 USD
05.01.2024 15:30:50
12.01.2024 02:46:45
ទិញ
0.02
0.85742
0.85211
ចំណេញ
-12.60 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#196072091
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:30:50
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 02:46:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.85211
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-12.60 USD
05.01.2024 17:50:45
12.01.2024 02:46:44
លក់
0.02
0.8469
0.85217
ចំណេញ
-12.51 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#196098095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 17:50:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8469
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 02:46:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.85217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-12.51 USD
05.01.2024 17:06:07
12.01.2024 02:46:43
លក់
0.02
0.8457
0.85218
ចំណេញ
-15.35 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#196091750
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 17:06:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 02:46:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.85218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-15.35 USD
09.01.2024 08:30:29
12.01.2024 02:46:42
លក់
0.02
0.8481
0.85218
ចំណេញ
-9.72 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#196188315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.01.2024 08:30:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8481
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 02:46:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.85218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-9.72 USD
11.01.2024 04:16:36
12.01.2024 02:46:42
លក់
0.02
0.84923
0.85219
ចំណេញ
-7.09 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#196306934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 04:16:36
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84923
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 02:46:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.85219
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-7.09 USD
11.01.2024 09:44:11
12.01.2024 02:46:41
លក់
0.02
0.85045
0.85214
ចំណេញ
-4.11 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#196315063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 09:44:11
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.85045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 02:46:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.85214
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-4.11 USD
11.01.2024 15:34:00
12.01.2024 02:46:40
លក់
0.02
0.85166
0.85214
ចំណេញ
-1.27 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#196337837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 15:34:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.85166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 02:46:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.85214
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-1.27 USD
11.01.2024 11:06:20
12.01.2024 01:42:54
ទិញ
0.02
1.27566
1.27742
ចំណេញ
3.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#196319573
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 11:06:20
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27566
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2024 01:42:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27742
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
3.38 USD
11.01.2024 15:38:49
11.01.2024 21:40:33
ទិញ
0.02
1.09694
1.09806
ចំណេញ
2.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#196339956
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 15:38:49
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.09694
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 21:40:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09806
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
2.10 USD
05.01.2024 15:33:47
11.01.2024 18:39:20
ទិញ
0.02
0.85539
0.85648
ចំណេញ
2.41 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#196073924
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:33:47
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85539
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 18:39:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.85648
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
2.41 USD
11.01.2024 15:32:03
11.01.2024 16:05:45
លក់
0.02
1.09428
1.09327
ចំណេញ
1.88 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#196336267
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 15:32:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 16:05:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09327
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
1.88 USD
11.01.2024 15:31:33
11.01.2024 16:04:54
លក់
0.02
1.27208
1.27031
ចំណេញ
3.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#196335944
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 15:31:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 16:04:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27031
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
3.40 USD
05.01.2024 15:43:25
11.01.2024 16:04:30
ទិញ
0.02
0.85413
0.85525
ចំណេញ
2.48 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#196077018
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:43:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 16:04:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.85525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
2.48 USD
11.01.2024 15:38:54
11.01.2024 15:53:11
លក់
0.02
1.27359
1.27192
ចំណេញ
3.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#196340069
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 15:38:54
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27359
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:53:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27192
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
3.20 USD
11.01.2024 15:40:55
11.01.2024 15:53:09
លក់
0.02
1.09567
1.09453
ចំណេញ
2.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#196340747
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 15:40:55
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:53:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09453
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
2.14 USD
11.01.2024 15:39:28
11.01.2024 15:49:09
ទិញ
0.02
0.85294
0.85414
ចំណេញ
2.67 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#196340323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 15:39:28
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85294
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:49:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.85414
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
2.67 USD
11.01.2024 15:33:34
11.01.2024 15:36:36
ទិញ
0.02
1.0965
1.09807
ចំណេញ
3.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#196337558
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 15:33:34
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0965
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:36:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09807
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
3.00 USD
05.01.2024 17:09:58
11.01.2024 15:36:25
ទិញ
0.02
0.67459
0.66975
ចំណេញ
-9.82 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#196092572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 17:09:58
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67459
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:36:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66975
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-9.82 USD
05.01.2024 15:30:47
11.01.2024 15:36:24
លក់
0.02
0.6645
0.66986
ចំណេញ
-10.86 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#196072017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:30:47
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.6645
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:36:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66986
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-10.86 USD
08.01.2024 03:19:58
11.01.2024 15:36:23
ទិញ
0.02
0.67343
0.66974
ចំណេញ
-7.52 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#196120639
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2024 03:19:58
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67343
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:36:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66974
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-7.52 USD
05.01.2024 15:43:36
11.01.2024 15:36:22
លក់
0.02
0.66726
0.66983
ចំណេញ
-5.28 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#196077152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:43:36
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:36:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-5.28 USD
05.01.2024 15:34:07
11.01.2024 15:36:21
លក់
0.02
0.66609
0.66972
ចំណេញ
-7.40 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#196074100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2024 15:34:07
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66609
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:36:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66972
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-7.40 USD
09.01.2024 06:13:27
11.01.2024 15:36:21
ទិញ
0.02
0.67216
0.66957
ចំណេញ
-5.32 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#196184845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.01.2024 06:13:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67216
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:36:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-5.32 USD
11.01.2024 11:20:54
11.01.2024 15:36:20
ទិញ
0.02
0.67094
0.66958
ចំណេញ
-2.86 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#196320583
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 11:20:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67094
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:36:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66958
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
-2.86 USD
11.01.2024 15:30:12
11.01.2024 15:36:19
ទិញ
0.02
0.66929
0.66969
ចំណេញ
0.66 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#196334527
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 15:30:12
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:36:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.66969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
0.66 USD
11.01.2024 15:33:31
11.01.2024 15:36:02
ទិញ
0.02
1.27396
1.27557
ចំណេញ
3.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#196337451
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2024 15:33:31
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27396
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2024 15:36:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.14 USD
ចំណេញ
3.08 USD