၁၅.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၁၄:၄၃
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၃၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.64957
0.65475
အမြတ်
29.04 USD
CADCHF
စာချုပ်
#193568242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၁၄:၄၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၁:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.65475
ကော်မရှင်ခ
-0.35 USD
အမြတ်
29.04 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၃၅
၀၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၀၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.64517
0.64949
အမြတ်
24.33 USD
CADCHF
စာချုပ်
#193637810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၃၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.64517
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.64949
ကော်မရှင်ခ
-0.35 USD
အမြတ်
24.33 USD
၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၆:၁၀
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11378
1.09599
အမြတ်
-35.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#195755212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၆:၁၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-35.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09599
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-35.72 USD
၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၄:၂၆:၂၆
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11128
1.09599
အမြတ်
-30.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#195765001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၄:၂၆:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09599
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-30.72 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၁၀:၀၃
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09936
1.09598
အမြတ်
-6.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#196092702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၁၀:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09598
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-6.90 USD
၂၉.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၅၄:၅၀
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10771
1.096
အမြတ်
-23.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#195802045
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၅၄:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.096
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-23.56 USD
၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၈:၄၁
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.11249
1.09598
အမြတ်
-33.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#195760103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၈:၄၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-33.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09598
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-33.16 USD
၂၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၅၂:၄၀
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.10652
1.096
အမြတ်
-21.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#195848029
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၅၂:၄၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.096
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-21.18 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၄၆
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.08775
1.09608
အမြတ်
-16.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#196071992
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09608
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-16.80 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၅၂:၃၃
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.09208
1.09608
အမြတ်
-8.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#196079005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၅၂:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09608
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-8.14 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၂:၄၀
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.0909
1.09606
အမြတ်
-10.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#196076646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၂:၄၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09606
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-10.46 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၄၆
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.08956
1.09608
အမြတ်
-13.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#196073439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09608
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-13.18 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၄၉:၅၄
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09814
1.09605
အမြတ်
-4.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#196097934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၄၉:၅၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09605
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-4.32 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၄ ၀၉:၅၇:၄၅
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.09324
1.09609
အမြတ်
-5.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#196253962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၄ ၀၉:၅၇:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09609
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-5.84 USD
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၉:၀၉:၀၈
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.09682
1.09609
အမြတ်
1.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#196388890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၉:၀၉:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09682
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09609
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
1.32 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၄၄
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.26309
1.27539
အမြတ်
-24.74 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#196073355
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27539
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-24.74 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၃
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.26148
1.27539
အမြတ်
-27.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#196072148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27539
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-27.96 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၀၄:၄၉
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.26657
1.27539
အမြတ်
-17.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#196081417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၀၄:၄၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27539
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-17.78 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၂:၄၅
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.26485
1.27539
အမြတ်
-21.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#196076743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၂:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26485
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27539
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-21.22 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၉
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.26825
1.27532
အမြတ်
-14.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#196135933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26825
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-14.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27532
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-14.28 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၁၈:၀၂
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.2702
1.27532
အမြတ်
-10.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#196140550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၁၈:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2702
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27532
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-10.38 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၃၅:၅၃
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.27743
1.27532
အမြတ်
-4.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#196312646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၃၅:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27532
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-4.36 USD
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၉:၃၅:၁၃
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.27547
1.27532
အမြတ်
0.16 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#196390241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၉:၃၅:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၅၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27532
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
0.16 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၄၅
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.85751
0.85211
အမြတ်
-12.81 USD
USDCHF
စာချုပ်
#196071949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၄၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85211
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-12.81 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၀
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.85742
0.85211
အမြတ်
-12.60 USD
USDCHF
စာချုပ်
#196072091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85211
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-12.60 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၅၀:၄၅
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.8469
0.85217
အမြတ်
-12.51 USD
USDCHF
စာချုပ်
#196098095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၅၀:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8469
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85217
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-12.51 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၆:၀၇
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.8457
0.85218
အမြတ်
-15.35 USD
USDCHF
စာချုပ်
#196091750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၆:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85218
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-15.35 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၃၀:၂၉
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.8481
0.85218
အမြတ်
-9.72 USD
USDCHF
စာချုပ်
#196188315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၈:၃၀:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8481
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85218
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-9.72 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၁၆:၃၆
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.84923
0.85219
အမြတ်
-7.09 USD
USDCHF
စာချုပ်
#196306934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၁၆:၃၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85219
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-7.09 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၉:၄၄:၁၁
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.85045
0.85214
အမြတ်
-4.11 USD
USDCHF
စာချုပ်
#196315063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၉:၄၄:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85214
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-4.11 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၄:၀၀
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.85166
0.85214
အမြတ်
-1.27 USD
USDCHF
စာချုပ်
#196337837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၄:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၄၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85214
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-1.27 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၆:၂၀
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၁:၄၂:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.27566
1.27742
အမြတ်
3.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#196319573
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၀၆:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27566
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၄ ၀၁:၄၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27742
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
3.38 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၄၉
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၁:၄၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09694
1.09806
အမြတ်
2.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#196339956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၂၁:၄၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09806
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
2.10 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၄၇
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၈:၃၉:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.85539
0.85648
အမြတ်
2.41 USD
USDCHF
စာချုပ်
#196073924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၈:၃၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85648
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
2.41 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၀၃
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၀၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.09428
1.09327
အမြတ်
1.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#196336267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၀၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09327
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
1.88 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၁:၃၃
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၀၄:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.27208
1.27031
အမြတ်
3.40 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#196335944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၁:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27031
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
3.40 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၃:၂၅
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၀၄:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.85413
0.85525
အမြတ်
2.48 USD
USDCHF
စာချုပ်
#196077018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၃:၂၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၀၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85525
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
2.48 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၅၄
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၅၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.27359
1.27192
အမြတ်
3.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#196340069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၅၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27192
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
3.20 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၀:၅၅
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၅၃:၀၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.09567
1.09453
အမြတ်
2.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#196340747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၀:၅၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၅၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09453
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
2.14 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၉:၂၈
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၉:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.85294
0.85414
အမြတ်
2.67 USD
USDCHF
စာချုပ်
#196340323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၉:၂၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.85294
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.85414
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
2.67 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၃၄
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.0965
1.09807
အမြတ်
3.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#196337558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09807
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
3.00 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၉:၅၈
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.67459
0.66975
အမြတ်
-9.82 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#196092572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၉:၅၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66975
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-9.82 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၄၇
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
0.6645
0.66986
အမြတ်
-10.86 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#196072017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66986
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-10.86 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၁၉:၅၈
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.67343
0.66974
အမြတ်
-7.52 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#196120639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၃:၁၉:၅၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66974
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-7.52 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၃:၃၆
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
0.66726
0.66983
အမြတ်
-5.28 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#196077152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၃:၃၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66983
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-5.28 USD
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၄:၀၇
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.66609
0.66972
အမြတ်
-7.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#196074100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၄:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66609
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66972
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-7.40 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၆:၁၃:၂၇
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.67216
0.66957
အမြတ်
-5.32 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#196184845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၆:၁၃:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67216
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66957
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-5.32 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၂၀:၅၄
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.67094
0.66958
အမြတ်
-2.86 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#196320583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၂၀:၅၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67094
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66958
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-2.86 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၁၂
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.66929
0.66969
အမြတ်
0.66 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#196334527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၁၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.66969
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၃၁
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.27396
1.27557
အမြတ်
3.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#196337451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၃၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.27557
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
3.08 USD