15.11.2023 17:14:43
13.02.2024 11:31:58
خرید
0.05
0.64957
0.65475
منافع
‪29.04 USD‬
CADCHF
سودا
#193568242
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.11.2023 17:14:43
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.64957
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪29.39 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.02.2024 11:31:58
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
0.65475
کمیشن فیس
‪-0.35 USD‬
منافع
‪29.04 USD‬
16.11.2023 17:00:35
08.02.2024 17:00:02
خرید
0.05
0.64517
0.64949
منافع
‪24.33 USD‬
CADCHF
سودا
#193637810
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.11.2023 17:00:35
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.64517
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪24.68 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.02.2024 17:00:02
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
0.64949
کمیشن فیس
‪-0.35 USD‬
منافع
‪24.33 USD‬
28.12.2023 11:36:10
12.01.2024 12:52:13
خرید
0.02
1.11378
1.09599
منافع
‪-35.72 USD‬
EURUSD
سودا
#195755212
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.12.2023 11:36:10
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.11378
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-35.58 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:13
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09599
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-35.72 USD‬
28.12.2023 14:26:26
12.01.2024 12:52:12
خرید
0.02
1.11128
1.09599
منافع
‪-30.72 USD‬
EURUSD
سودا
#195765001
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.12.2023 14:26:26
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.11128
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-30.58 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:12
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09599
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-30.72 USD‬
05.01.2024 17:10:03
12.01.2024 12:52:11
خرید
0.02
1.09936
1.09598
منافع
‪-6.90 USD‬
EURUSD
سودا
#196092702
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 17:10:03
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.09936
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-6.76 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:11
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09598
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-6.90 USD‬
28.12.2023 12:38:41
12.01.2024 12:52:10
خرید
0.02
1.11249
1.09598
منافع
‪-33.16 USD‬
EURUSD
سودا
#195760103
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.12.2023 12:38:41
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.11249
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-33.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:10
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09598
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-33.16 USD‬
29.12.2023 02:54:50
12.01.2024 12:52:10
خرید
0.02
1.10771
1.096
منافع
‪-23.56 USD‬
EURUSD
سودا
#195802045
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.12.2023 02:54:50
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.10771
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-23.42 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:10
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.096
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-23.56 USD‬
29.12.2023 19:52:40
12.01.2024 12:52:09
خرید
0.02
1.10652
1.096
منافع
‪-21.18 USD‬
EURUSD
سودا
#195848029
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.12.2023 19:52:40
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.10652
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-21.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:09
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.096
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-21.18 USD‬
05.01.2024 15:30:46
12.01.2024 12:52:08
فروخت
0.02
1.08775
1.09608
منافع
‪-16.80 USD‬
EURUSD
سودا
#196071992
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:30:46
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08775
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-16.66 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:08
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09608
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-16.80 USD‬
05.01.2024 15:52:33
12.01.2024 12:52:07
فروخت
0.02
1.09208
1.09608
منافع
‪-8.14 USD‬
EURUSD
سودا
#196079005
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:52:33
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.09208
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-8.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:07
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09608
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-8.14 USD‬
05.01.2024 15:42:40
12.01.2024 12:52:06
فروخت
0.02
1.0909
1.09606
منافع
‪-10.46 USD‬
EURUSD
سودا
#196076646
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:42:40
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.0909
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-10.32 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:06
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09606
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-10.46 USD‬
05.01.2024 15:32:46
12.01.2024 12:52:06
فروخت
0.02
1.08956
1.09608
منافع
‪-13.18 USD‬
EURUSD
سودا
#196073439
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:32:46
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08956
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-13.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:06
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09608
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-13.18 USD‬
05.01.2024 17:49:54
12.01.2024 12:52:04
خرید
0.02
1.09814
1.09605
منافع
‪-4.32 USD‬
EURUSD
سودا
#196097934
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 17:49:54
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.09814
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4.18 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:04
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09605
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-4.32 USD‬
10.01.2024 09:57:45
12.01.2024 12:52:03
فروخت
0.02
1.09324
1.09609
منافع
‪-5.84 USD‬
EURUSD
سودا
#196253962
افتتاحی تاریخ اور وقت
10.01.2024 09:57:45
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.09324
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-5.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:03
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09609
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-5.84 USD‬
12.01.2024 09:09:08
12.01.2024 12:52:03
فروخت
0.02
1.09682
1.09609
منافع
‪1.32 USD‬
EURUSD
سودا
#196388890
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.01.2024 09:09:08
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.09682
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.46 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:52:03
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09609
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪1.32 USD‬
05.01.2024 15:32:44
12.01.2024 12:51:42
فروخت
0.02
1.26309
1.27539
منافع
‪-24.74 USD‬
GBPUSD
سودا
#196073355
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:32:44
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.26309
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-24.60 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:51:42
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.27539
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-24.74 USD‬
05.01.2024 15:30:53
12.01.2024 12:51:41
فروخت
0.02
1.26148
1.27539
منافع
‪-27.96 USD‬
GBPUSD
سودا
#196072148
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:30:53
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.26148
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-27.82 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:51:41
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.27539
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-27.96 USD‬
05.01.2024 15:42:45
12.01.2024 12:51:40
فروخت
0.02
1.26485
1.27539
منافع
‪-21.22 USD‬
GBPUSD
سودا
#196076743
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:42:45
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.26485
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-21.08 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:51:40
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.27539
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-21.22 USD‬
05.01.2024 16:04:49
12.01.2024 12:51:40
فروخت
0.02
1.26657
1.27539
منافع
‪-17.78 USD‬
GBPUSD
سودا
#196081417
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 16:04:49
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.26657
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-17.64 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:51:40
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.27539
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-17.78 USD‬
08.01.2024 11:04:09
12.01.2024 12:51:39
فروخت
0.02
1.26825
1.27532
منافع
‪-14.28 USD‬
GBPUSD
سودا
#196135933
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.01.2024 11:04:09
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.26825
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-14.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:51:39
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.27532
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-14.28 USD‬
08.01.2024 12:18:02
12.01.2024 12:51:38
فروخت
0.02
1.2702
1.27532
منافع
‪-10.38 USD‬
GBPUSD
سودا
#196140550
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.01.2024 12:18:02
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.2702
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-10.24 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:51:38
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.27532
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-10.38 USD‬
11.01.2024 08:35:53
12.01.2024 12:51:37
خرید
0.02
1.27743
1.27532
منافع
‪-4.36 USD‬
GBPUSD
سودا
#196312646
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 08:35:53
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.27743
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4.22 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:51:37
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.27532
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-4.36 USD‬
12.01.2024 09:35:13
12.01.2024 12:51:36
فروخت
0.02
1.27547
1.27532
منافع
‪0.16 USD‬
GBPUSD
سودا
#196390241
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.01.2024 09:35:13
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.27547
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 12:51:36
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.27532
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪0.16 USD‬
05.01.2024 15:30:45
12.01.2024 02:46:46
خرید
0.02
0.85751
0.85211
منافع
‪-12.81 USD‬
USDCHF
سودا
#196071949
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:30:45
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.85751
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-12.67 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 02:46:46
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.85211
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-12.81 USD‬
05.01.2024 15:30:50
12.01.2024 02:46:45
خرید
0.02
0.85742
0.85211
منافع
‪-12.60 USD‬
USDCHF
سودا
#196072091
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:30:50
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.85742
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-12.46 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 02:46:45
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.85211
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-12.60 USD‬
05.01.2024 17:50:45
12.01.2024 02:46:44
فروخت
0.02
0.8469
0.85217
منافع
‪-12.51 USD‬
USDCHF
سودا
#196098095
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 17:50:45
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.8469
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-12.37 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 02:46:44
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.85217
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-12.51 USD‬
05.01.2024 17:06:07
12.01.2024 02:46:43
فروخت
0.02
0.8457
0.85218
منافع
‪-15.35 USD‬
USDCHF
سودا
#196091750
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 17:06:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.8457
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-15.21 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 02:46:43
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.85218
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-15.35 USD‬
09.01.2024 08:30:29
12.01.2024 02:46:42
فروخت
0.02
0.8481
0.85218
منافع
‪-9.72 USD‬
USDCHF
سودا
#196188315
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.01.2024 08:30:29
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.8481
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-9.58 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 02:46:42
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.85218
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-9.72 USD‬
11.01.2024 04:16:36
12.01.2024 02:46:42
فروخت
0.02
0.84923
0.85219
منافع
‪-7.09 USD‬
USDCHF
سودا
#196306934
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 04:16:36
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.84923
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-6.95 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 02:46:42
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.85219
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-7.09 USD‬
11.01.2024 09:44:11
12.01.2024 02:46:41
فروخت
0.02
0.85045
0.85214
منافع
‪-4.11 USD‬
USDCHF
سودا
#196315063
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 09:44:11
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.85045
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-3.97 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 02:46:41
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.85214
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-4.11 USD‬
11.01.2024 15:34:00
12.01.2024 02:46:40
فروخت
0.02
0.85166
0.85214
منافع
‪-1.27 USD‬
USDCHF
سودا
#196337837
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:34:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.85166
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-1.13 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 02:46:40
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.85214
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-1.27 USD‬
11.01.2024 11:06:20
12.01.2024 01:42:54
خرید
0.02
1.27566
1.27742
منافع
‪3.38 USD‬
GBPUSD
سودا
#196319573
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 11:06:20
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.27566
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.52 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.01.2024 01:42:54
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.27742
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪3.38 USD‬
11.01.2024 15:38:49
11.01.2024 21:40:33
خرید
0.02
1.09694
1.09806
منافع
‪2.10 USD‬
EURUSD
سودا
#196339956
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:38:49
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.09694
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.24 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 21:40:33
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09806
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪2.10 USD‬
05.01.2024 15:33:47
11.01.2024 18:39:20
خرید
0.02
0.85539
0.85648
منافع
‪2.41 USD‬
USDCHF
سودا
#196073924
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:33:47
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.85539
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.55 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 18:39:20
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.85648
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪2.41 USD‬
11.01.2024 15:32:03
11.01.2024 16:05:45
فروخت
0.02
1.09428
1.09327
منافع
‪1.88 USD‬
EURUSD
سودا
#196336267
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:32:03
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.09428
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 16:05:45
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09327
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪1.88 USD‬
11.01.2024 15:31:33
11.01.2024 16:04:54
فروخت
0.02
1.27208
1.27031
منافع
‪3.40 USD‬
GBPUSD
سودا
#196335944
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:31:33
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.27208
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.54 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 16:04:54
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.27031
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪3.40 USD‬
05.01.2024 15:43:25
11.01.2024 16:04:30
خرید
0.02
0.85413
0.85525
منافع
‪2.48 USD‬
USDCHF
سودا
#196077018
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:43:25
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.85413
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.62 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 16:04:30
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.85525
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪2.48 USD‬
11.01.2024 15:38:54
11.01.2024 15:53:11
فروخت
0.02
1.27359
1.27192
منافع
‪3.20 USD‬
GBPUSD
سودا
#196340069
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:38:54
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.27359
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.34 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:53:11
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.27192
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪3.20 USD‬
11.01.2024 15:40:55
11.01.2024 15:53:09
فروخت
0.02
1.09567
1.09453
منافع
‪2.14 USD‬
EURUSD
سودا
#196340747
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:40:55
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.09567
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.28 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:53:09
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09453
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪2.14 USD‬
11.01.2024 15:39:28
11.01.2024 15:49:09
خرید
0.02
0.85294
0.85414
منافع
‪2.67 USD‬
USDCHF
سودا
#196340323
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:39:28
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.85294
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.81 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:49:09
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.85414
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪2.67 USD‬
11.01.2024 15:33:34
11.01.2024 15:36:36
خرید
0.02
1.0965
1.09807
منافع
‪3.00 USD‬
EURUSD
سودا
#196337558
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:33:34
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.0965
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:36:36
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.09807
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪3.00 USD‬
05.01.2024 17:09:58
11.01.2024 15:36:25
خرید
0.02
0.67459
0.66975
منافع
‪-9.82 USD‬
AUDUSD
سودا
#196092572
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 17:09:58
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.67459
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-9.68 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:36:25
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.66975
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-9.82 USD‬
05.01.2024 15:30:47
11.01.2024 15:36:24
فروخت
0.02
0.6645
0.66986
منافع
‪-10.86 USD‬
AUDUSD
سودا
#196072017
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:30:47
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.6645
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-10.72 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:36:24
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.66986
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-10.86 USD‬
08.01.2024 03:19:58
11.01.2024 15:36:23
خرید
0.02
0.67343
0.66974
منافع
‪-7.52 USD‬
AUDUSD
سودا
#196120639
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.01.2024 03:19:58
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.67343
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-7.38 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:36:23
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.66974
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-7.52 USD‬
05.01.2024 15:43:36
11.01.2024 15:36:22
فروخت
0.02
0.66726
0.66983
منافع
‪-5.28 USD‬
AUDUSD
سودا
#196077152
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:43:36
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.66726
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-5.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:36:22
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.66983
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-5.28 USD‬
05.01.2024 15:34:07
11.01.2024 15:36:21
فروخت
0.02
0.66609
0.66972
منافع
‪-7.40 USD‬
AUDUSD
سودا
#196074100
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.01.2024 15:34:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.66609
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-7.26 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:36:21
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.66972
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-7.40 USD‬
09.01.2024 06:13:27
11.01.2024 15:36:21
خرید
0.02
0.67216
0.66957
منافع
‪-5.32 USD‬
AUDUSD
سودا
#196184845
افتتاحی تاریخ اور وقت
09.01.2024 06:13:27
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.67216
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-5.18 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:36:21
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.66957
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-5.32 USD‬
11.01.2024 11:20:54
11.01.2024 15:36:20
خرید
0.02
0.67094
0.66958
منافع
‪-2.86 USD‬
AUDUSD
سودا
#196320583
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 11:20:54
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.67094
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-2.72 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:36:20
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.66958
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪-2.86 USD‬
11.01.2024 15:30:12
11.01.2024 15:36:19
خرید
0.02
0.66929
0.66969
منافع
‪0.66 USD‬
AUDUSD
سودا
#196334527
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:30:12
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.66929
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.80 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:36:19
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
0.66969
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪0.66 USD‬
11.01.2024 15:33:31
11.01.2024 15:36:02
خرید
0.02
1.27396
1.27557
منافع
‪3.08 USD‬
GBPUSD
سودا
#196337451
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:33:31
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.27396
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.22 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.01.2024 15:36:02
ٹریڈ حجم
0.02
خروج
1.27557
کمیشن فیس
‪-0.14 USD‬
منافع
‪3.08 USD‬