លក់
0.02
22.09.2023 18:00:03
0.58517
0.58512
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.03 USD
AUDCHF_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2023 18:00:03
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.58517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.58512
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
22.09.2023 16:00:07
2.04955
2.04802
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.95 USD
GBPNZD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2023 16:00:07
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2.04955
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2.04802
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
22.09.2023 15:47:39
2.04991
2.04802
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.19 USD
GBPNZD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2023 15:47:39
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2.04991
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2.04802
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
22.09.2023 15:00:06
0.54132
0.54462
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-7.33 USD
NZDCHF_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2023 15:00:06
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.54132
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.54462
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
22.09.2023 13:00:15
2.05572
2.04802
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-4.64 USD
GBPNZD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2023 13:00:15
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2.05572
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2.04802
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
22.09.2023 12:29:18
1.64700
1.64308
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-5.94 USD
GBPCAD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2023 12:29:18
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.64700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.64308
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
22.09.2023 10:40:44
1.90824
1.90620
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.74 USD
GBPAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2023 10:40:44
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.90824
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.90620
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
22.09.2023 10:07:24
2.06637
2.04802
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-10.95 USD
GBPNZD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2023 10:07:24
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
2.06637
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2.04802
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
21.09.2023 15:00:14
181.508
181.035
0.000
0.000
ចំណេញ
-3.24 USD
GBPJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 15:00:14
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
181.508
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
181.035
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.01
21.09.2023 15:00:06
1.22679
1.21386
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-13.00 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 15:00:06
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22679
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21386
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
21.09.2023 15:00:02
1.22679
1.21386
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-13.00 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 15:00:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22679
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21386
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
21.09.2023 14:00:29
1.65460
1.64256
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-17.93 USD
GBPCAD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 14:00:29
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.65460
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.64256
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
21.09.2023 14:00:29
0.86887
0.86809
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.87 USD
EURGBP_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 14:00:29
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.86887
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86809
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
21.09.2023 14:00:27
163.067
162.312
0.000
0.000
ចំណេញ
-5.13 USD
CHFJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 14:00:27
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
163.067
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-5.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
162.312
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
21.09.2023 11:00:12
0.90526
0.91882
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-14.83 USD
USDCHF_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 11:00:12
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.90526
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91882
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
21.09.2023 11:00:08
0.90522
0.91841
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-28.86 USD
USDCHF_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 11:00:08
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.90522
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91841
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
21.09.2023 10:42:32
0.67096
0.67881
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-17.24 USD
CADCHF_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2023 10:42:32
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.67096
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.67881
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
20.09.2023 18:23:48
1.43611
1.42671
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-7.01 USD
EURCAD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 18:23:48
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.43611
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.42671
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
20.09.2023 14:15:17
0.58189
0.58512
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.59 USD
AUDCHF_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2023 14:15:17
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.58189
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.58512
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
19.09.2023 16:00:04
0.66899
0.67881
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-21.73 USD
CADCHF_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2023 16:00:04
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.66899
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-21.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.67881
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
19.09.2023 16:00:03
1.66229
1.64308
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-28.59 USD
GBPCAD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2023 16:00:03
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.66229
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.64308
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
18.09.2023 23:00:12
0.86305
0.86831
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-12.81 USD
EURGBP_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2023 23:00:12
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.86305
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86831
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
14.09.2023 16:00:11
1.44403
1.42671
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-26.18 USD
EURCAD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2023 16:00:11
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.44403
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.42671
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
14.09.2023 16:00:10
1.44405
1.42671
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-26.21 USD
EURCAD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2023 16:00:10
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.44405
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.42671
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
14.09.2023 16:00:09
0.66157
0.67881
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-38.48 USD
CADCHF_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2023 16:00:09
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.66157
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.67881
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
14.09.2023 16:00:08
0.57641
0.58512
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-19.67 USD
AUDCHF_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2023 16:00:08
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.57641
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.58512
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:36:25
0.63709
0.63662
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.13 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:36:25
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.63709
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63662
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:35:41
0.63695
0.63662
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.85 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:35:41
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.63695
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63662
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:33:17
1.06952
1.05372
0.00000
0.00000
ចំណេញ
31.69 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:33:17
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06952
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
31.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05372
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:32:34
1.24593
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
63.15 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:32:34
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24593
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
63.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
07.09.2023 17:21:03
1.67812
1.65516
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-30.03 USD
EURAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:21:03
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.67812
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-30.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.65516
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
07.09.2023 17:18:41
147.380
149.137
0.000
0.000
ចំណេញ
25.08 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:18:41
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
147.380
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
25.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.137
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.02
07.09.2023 17:16:12
147.392
149.137
0.000
0.000
ចំណេញ
24.92 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:16:12
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
147.392
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
24.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.137
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
07.09.2023 17:11:29
1.06977
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
30.67 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:11:29
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06977
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
30.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:11:19
0.63803
0.63710
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2.05 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:11:19
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.63803
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63710
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:09:29
1.06921
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
29.55 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:09:29
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06921
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
29.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:09:09
0.63748
0.63710
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.95 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:09:09
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.63748
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63710
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:07:32
1.06898
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
29.09 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:07:32
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06898
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
29.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:06:27
1.24475
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
60.79 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:06:27
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24475
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
60.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 16:26:25
147.188
149.140
0.000
0.000
ចំណេញ
-30.02 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 16:26:25
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
147.188
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-30.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.140
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
07.09.2023 15:56:15
1.06938
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
29.89 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:56:15
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06938
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
29.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
07.09.2023 15:54:04
1.67513
1.65516
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-26.22 USD
EURAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:54:04
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.67513
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.65516
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 15:52:48
1.06890
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
28.93 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:52:48
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06890
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
28.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 15:49:57
1.06874
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
28.61 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:49:57
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06874
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
28.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 15:44:22
1.24559
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
62.47 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:44:22
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24559
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
62.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 15:43:06
1.06940
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
29.93 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:43:06
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06940
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
29.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 15:42:59
1.24525
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
61.79 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:42:59
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24525
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
61.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
07.09.2023 15:24:40
1.07018
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-33.40 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:24:40
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07018
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-33.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 13:29:38
1.24547
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
62.23 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 13:29:38
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24547
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
62.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 11:15:39
1.24623
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
63.75 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 11:15:39
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24623
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
63.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 10:33:59
1.24659
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
64.47 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 10:33:59
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24659
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
64.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 10:07:30
1.24802
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
67.33 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 10:07:30
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24802
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
67.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
07.09.2023 03:42:58
147.827
149.137
0.000
0.000
ចំណេញ
19.09 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 03:42:58
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
147.827
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
19.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.137
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.02
07.09.2023 03:31:57
147.805
149.137
0.000
0.000
ចំណេញ
19.38 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 03:31:57
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
147.805
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
19.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.137
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
06.09.2023 18:23:02
1.07139
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
33.98 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 18:23:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07139
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
33.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
06.09.2023 18:01:28
1.24904
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
69.42 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 18:01:28
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24904
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
69.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
06.09.2023 17:39:02
147.634
149.137
0.000
0.000
ចំណេញ
22.14 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 17:39:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
147.634
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
22.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.137
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
06.09.2023 16:31:33
1.25259
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
76.52 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 16:31:33
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.25259
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
76.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
06.09.2023 16:29:07
1.25415
1.21437
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-80.42 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 16:29:07
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25415
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-80.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21437
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
06.09.2023 12:41:33
147.480
149.137
0.000
0.000
ចំណេញ
24.20 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 12:41:33
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
147.480
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
24.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.137
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
06.09.2023 09:23:12
1.67838
1.65519
0.00000
0.00000
ចំណេញ
29.53 USD
EURAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 09:23:12
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.67838
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
29.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.65519
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
06.09.2023 08:56:21
147.061
149.140
0.000
0.000
ចំណេញ
-32.73 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 08:56:21
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
147.061
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-32.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.140
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
06.09.2023 05:36:57
0.63775
0.63710
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.58 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 05:36:57
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.63775
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63710
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
06.09.2023 04:16:01
147.762
149.137
0.000
0.000
ចំណេញ
20.42 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 04:16:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
147.762
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
20.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.137
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
06.09.2023 03:50:07
1.07176
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
34.72 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 03:50:07
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07176
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
34.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
06.09.2023 03:49:57
0.63664
0.63710
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.64 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2023 03:49:57
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.63664
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63710
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
05.09.2023 20:22:26
147.710
149.137
0.000
0.000
ចំណេញ
21.27 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 20:22:26
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
147.710
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
21.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.137
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.02
05.09.2023 19:29:15
1.68071
1.65516
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-33.55 USD
EURAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 19:29:15
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.68071
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-33.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.65516
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
05.09.2023 15:31:55
1.07230
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
35.82 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 15:31:55
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.07230
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
35.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
05.09.2023 14:28:23
0.63620
0.63710
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.49 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 14:28:23
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.63620
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63710
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
05.09.2023 10:33:59
0.63735
0.63710
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.81 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 10:33:59
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.63735
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63710
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
05.09.2023 10:25:17
0.63718
0.63709
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.22 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 10:25:17
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.63718
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63709
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
05.09.2023 09:35:47
1.07598
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-45.67 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 09:35:47
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.07598
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-45.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
05.09.2023 03:25:55
0.64495
0.63709
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-16.76 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2023 03:25:55
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.64495
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63709
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
04.09.2023 04:39:13
1.66932
1.65519
0.00000
0.00000
ចំណេញ
18.01 USD
EURAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2023 04:39:13
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.66932
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
18.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.65519
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
04.09.2023 04:26:23
1.66807
1.65524
0.00000
0.00000
ចំណេញ
16.33 USD
EURAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2023 04:26:23
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.66807
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
16.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.65524
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
01.09.2023 17:26:57
1.26272
1.21386
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-98.73 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2023 17:26:57
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.26272
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-98.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21386
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
01.09.2023 16:45:32
1.26686
1.21386
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-107.01 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2023 16:45:32
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.26686
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-107.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21386
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
01.09.2023 16:24:15
1.67228
1.65524
0.00000
0.00000
ចំណេញ
21.70 USD
EURAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2023 16:24:15
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.67228
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
21.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.65524
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
31.08.2023 11:57:24
1.08795
1.05372
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-71.64 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2023 11:57:24
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.08795
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-71.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05372
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
31.08.2023 11:09:23
1.27029
1.21386
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-113.92 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2023 11:09:23
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.27029
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-113.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21386
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
30.08.2023 16:39:05
1.09304
1.05372
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-82.32 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2023 16:39:05
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.09304
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-82.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05372
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
24.08.2023 03:22:20
144.632
149.140
0.000
0.000
ចំណេញ
-69.03 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2023 03:22:20
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
144.632
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-69.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.140
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.02
23.08.2023 10:35:54
1.27184
1.21437
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-116.52 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.08.2023 10:35:54
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.27184
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-116.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21437
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
22.08.2023 14:59:02
1.68798
1.65516
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-43.63 USD
EURAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.08.2023 14:59:02
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.68798
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-43.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.65516
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
17.08.2023 10:01:21
1.69972
1.65516
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-58.77 USD
EURAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.08.2023 10:01:21
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.69972
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-58.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.65516
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
11.08.2023 15:39:49
1.09755
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-92.69 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2023 15:39:49
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.09755
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-92.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
10.08.2023 20:57:16
0.65219
0.63709
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-32.68 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2023 20:57:16
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.65219
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-32.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63709
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
08.08.2023 21:17:52
143.363
149.140
0.000
0.000
ចំណេញ
-92.19 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.08.2023 21:17:52
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
143.363
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-92.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.140
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.02
08.08.2023 04:35:37
1.27589
1.21437
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-125.39 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.08.2023 04:35:37
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.27589
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-125.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21437
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
02.08.2023 05:51:50
0.66031
0.63709
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-49.52 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2023 05:51:50
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.66031
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-49.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63709
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
01.08.2023 05:24:52
0.67000
0.63709
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-68.96 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.08.2023 05:24:52
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.67000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-68.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63709
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
31.07.2023 10:53:13
1.28567
1.21437
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-145.36 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.07.2023 10:53:13
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.28567
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-145.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21437
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
31.07.2023 06:50:20
141.819
149.140
0.000
0.000
ចំណេញ
-115.69 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.07.2023 06:50:20
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
141.819
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-115.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.140
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
28.07.2023 04:30:02
1.63890
1.65519
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-20.44 USD
EURAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2023 04:30:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.63890
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-20.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.65519
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
28.07.2023 02:52:55
138.855
149.140
0.000
0.000
ចំណេញ
-155.78 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2023 02:52:55
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
138.855
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-155.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.140
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
28.07.2023 01:05:58
138.907
149.140
0.000
0.000
ចំណេញ
-155.09 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2023 01:05:58
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
138.907
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-155.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.140
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.02
28.07.2023 01:05:36
139.022
149.140
0.000
0.000
ចំណេញ
-153.54 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2023 01:05:36
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
139.022
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-153.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.140
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.02
27.07.2023 16:32:27
0.67559
0.63709
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-80.32 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 16:32:27
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.67559
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-80.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63709
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.07.2023 15:32:53
1.29032
1.21386
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-155.78 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 15:32:53
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.29032
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-155.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21386
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.07.2023 15:30:23
0.67818
0.63661
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-86.46 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 15:30:23
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.67818
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-86.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.63661
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.07.2023 15:30:14
1.10828
1.05372
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-118.20 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 15:30:14
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.10828
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-118.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05372
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.07.2023 15:30:01
1.10920
1.05372
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-120.04 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 15:30:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.10920
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-120.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05372
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.07.2023 15:06:44
1.11272
1.05372
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-127.08 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 15:06:44
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.11272
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-127.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05372
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.07.2023 12:44:43
1.29638
1.21386
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-167.90 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 12:44:43
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.29638
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-167.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21386
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
26.07.2023 21:55:35
1.29444
1.21386
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-164.18 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2023 21:55:35
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.29444
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-164.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21386
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
20.07.2023 17:26:59
1.11526
1.05372
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-133.34 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2023 17:26:59
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.11526
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-133.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05372
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
20.07.2023 15:02:37
1.11989
1.05372
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-142.60 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2023 15:02:37
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.11989
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-142.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05372
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.12
12.07.2023 17:27:44
1.29805
1.21437
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1 027.30 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2023 17:27:44
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.29805
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1 027.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21437
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.11
12.07.2023 17:27:29
1.10992
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-675.12 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2023 17:27:29
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.10992
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-675.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
11.07.2023 13:00:02
1.29126
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
77.51 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2023 13:00:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.29126
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
77.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
10.07.2023 23:00:09
1.28617
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
144.76 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2023 23:00:09
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.28617
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
144.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
10.07.2023 23:00:08
1.28617
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
72.43 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2023 23:00:08
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.28617
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
72.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
10.07.2023 19:00:02
1.28352
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
69.78 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2023 19:00:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.28352
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
69.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
10.07.2023 17:00:02
1.27895
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
65.21 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2023 17:00:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.27895
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
65.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
10.07.2023 15:30:08
1.27617
1.21439
0.00000
0.00000
ចំណេញ
62.43 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.07.2023 15:30:08
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.27617
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
62.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21439
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.07.2023 18:00:08
1.09481
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
82.08 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2023 18:00:08
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.09481
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
82.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
07.07.2023 18:00:03
1.09485
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
41.03 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2023 18:00:03
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.09485
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
41.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
07.07.2023 16:00:09
1.09097
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
37.15 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2023 16:00:09
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.09097
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
37.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
06.07.2023 20:00:02
1.08722
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
33.41 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2023 20:00:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08722
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
33.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
06.07.2023 17:35:03
1.08365
1.05448
0.00000
0.00000
ចំណេញ
29.84 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2023 17:35:03
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08365
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
29.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.05448
កាត់ចំណេញ
0.00000