លក់
0.02
02.10.2023 16:38:39
1.64767
1.62822
0.00000
0.00000
ចំណេញ
25.88 USD
EURAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.10.2023 16:38:39
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.64767
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
25.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.62822
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:36:25
0.63709
0.66894
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-63.51 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:36:25
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.63709
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-63.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66894
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:35:41
0.63695
0.66894
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-63.79 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:35:41
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.63695
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-63.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66894
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:32:34
1.24593
1.29239
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-92.85 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:32:34
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24593
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-92.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29239
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
07.09.2023 17:21:03
1.67812
1.62819
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-67.57 USD
EURAUD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:21:03
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.67812
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-67.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.62819
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:09:29
1.06921
1.08916
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-39.81 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:09:29
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06921
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-39.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08916
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:09:09
0.63748
0.66894
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-62.73 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:09:09
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.63748
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-62.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66894
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:07:32
1.06898
1.08916
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-40.27 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:07:32
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06898
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-40.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08916
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 17:06:27
1.24475
1.29239
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-95.21 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 17:06:27
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24475
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-95.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29239
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 15:56:15
1.06938
1.08916
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-39.47 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:56:15
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06938
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-39.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08916
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 15:52:48
1.06890
1.08916
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-40.43 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:52:48
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06890
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-40.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08916
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 15:49:57
1.06874
1.08916
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-40.75 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:49:57
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06874
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-40.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08916
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 15:44:22
1.24559
1.29239
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-93.53 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:44:22
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24559
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-93.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29239
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 15:43:06
1.06940
1.08916
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-39.43 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:43:06
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.06940
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-39.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08916
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 15:42:59
1.24525
1.29239
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-94.21 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 15:42:59
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24525
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-94.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29239
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 13:29:38
1.24547
1.29239
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-93.77 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 13:29:38
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24547
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-93.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29239
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
07.09.2023 11:15:39
1.24623
1.29239
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-92.25 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 11:15:39
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.24623
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-92.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29239
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
07.09.2023 03:42:58
147.827
157.451
0.000
0.000
ចំណេញ
61.88 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2023 03:42:58
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
147.827
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
61.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
157.451
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.02
01.08.2023 05:24:52
0.67000
0.66894
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-5.26 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.08.2023 05:24:52
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.67000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66894
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
31.07.2023 10:53:13
1.28567
1.29239
0.00000
0.00000
ចំណេញ
10.68 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.07.2023 10:53:13
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.28567
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
10.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29239
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.07.2023 02:52:55
138.855
157.453
0.000
0.000
ចំណេញ
-127.05 USD
USDJPY_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2023 02:52:55
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
138.855
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-127.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
157.453
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.02
27.07.2023 16:32:27
0.67559
0.66894
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-16.62 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 16:32:27
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.67559
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66894
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.07.2023 15:30:23
0.67818
0.66894
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-21.80 USD
AUDUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 15:30:23
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.67818
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-21.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.66894
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.07.2023 15:30:14
1.10828
1.08916
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-47.32 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 15:30:14
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.10828
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-47.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08916
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.07.2023 15:30:01
1.10920
1.08916
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-49.16 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 15:30:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.10920
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-49.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08916
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.07.2023 15:06:44
1.11272
1.08916
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-56.20 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 15:06:44
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.11272
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-56.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08916
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.07.2023 12:44:43
1.29638
1.29239
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-10.84 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2023 12:44:43
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.29638
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-10.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29239
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
26.07.2023 21:55:35
1.29444
1.29239
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-7.12 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2023 21:55:35
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.29444
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29239
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.12
12.07.2023 17:27:44
1.29805
1.29239
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-91.06 USD
GBPUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2023 17:27:44
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.29805
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-91.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.29239
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.11
12.07.2023 17:27:29
1.10992
1.08916
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-293.64 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.07.2023 17:27:29
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
1.10992
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-293.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08916
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
06.07.2023 20:00:02
1.08722
1.08916
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.27 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2023 20:00:02
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08722
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08916
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
06.07.2023 17:35:03
1.08365
1.08916
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-4.84 USD
EURUSD_o
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2023 17:35:03
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
1.08365
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.08916
កាត់ចំណេញ
0.00000