Chế độ demo
22.01.2024 05:34:19
23.01.2024 08:52:50
Mua
0.01
1.09062
1.09094
Lợi nhuận
0.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#85725
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2024 05:34:19
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.09062
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2024 08:52:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09094
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
22.01.2024 05:34:18
23.01.2024 08:52:50
Mua
0.01
1.09062
1.09095
Lợi nhuận
0.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#85724
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2024 05:34:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.09062
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2024 08:52:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09095
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
22.01.2024 05:56:21
23.01.2024 08:52:49
Mua
0.01
1.09023
1.09094
Lợi nhuận
0.63 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#85827
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2024 05:56:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.09023
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2024 08:52:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09094
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
22.01.2024 05:56:21
23.01.2024 08:52:49
Mua
0.01
1.09023
1.09094
Lợi nhuận
0.63 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#85826
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2024 05:56:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.09023
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2024 08:52:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09094
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
22.01.2024 05:34:19
23.01.2024 08:52:49
Mua
0.01
1.09062
1.09094
Lợi nhuận
0.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#85726
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2024 05:34:19
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.09062
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2024 08:52:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09094
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
22.01.2024 05:56:22
23.01.2024 08:52:48
Mua
0.01
1.09023
1.09094
Lợi nhuận
0.63 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#85828
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2024 05:56:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.09023
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2024 08:52:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09094
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
18.01.2024 06:49:24
22.01.2024 05:38:31
Mua
0.01
1.08954
1.09046
Lợi nhuận
0.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74390
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 06:49:24
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08954
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2024 05:38:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09046
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
18.01.2024 06:49:26
22.01.2024 05:38:30
Mua
0.01
1.08954
1.09046
Lợi nhuận
0.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74391
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 06:49:26
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08954
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2024 05:38:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09046
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
18.01.2024 06:49:27
22.01.2024 05:38:29
Mua
0.01
1.08954
1.09046
Lợi nhuận
0.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74392
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 06:49:27
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08954
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2024 05:38:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09046
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
18.01.2024 06:49:27
22.01.2024 05:38:28
Mua
0.01
1.08954
1.09046
Lợi nhuận
0.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74393
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 06:49:27
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08954
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2024 05:38:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09046
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
18.01.2024 10:02:18
22.01.2024 04:18:45
Mua
0.01
1.08875
1.0905
Lợi nhuận
1.59 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74872
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 10:02:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08875
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2024 04:18:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0905
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.59 USD
18.01.2024 10:02:17
22.01.2024 04:18:45
Mua
0.01
1.08875
1.0905
Lợi nhuận
1.59 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74871
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 10:02:17
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08875
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2024 04:18:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0905
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.59 USD
18.01.2024 10:02:16
22.01.2024 04:18:45
Mua
0.01
1.08874
1.0905
Lợi nhuận
1.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74870
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 10:02:16
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08874
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
1.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2024 04:18:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0905
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.60 USD
18.01.2024 09:59:49
22.01.2024 04:18:45
Mua
0.01
1.08892
1.0905
Lợi nhuận
1.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74861
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 09:59:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08892
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2024 04:18:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0905
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.42 USD
19.01.2024 08:36:30
19.01.2024 13:30:03
Mua
0.01
1.08786
1.08886
Lợi nhuận
1.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#79924
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 08:36:30
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:30:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08886
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
19.01.2024 08:36:32
19.01.2024 13:30:02
Mua
0.01
1.08786
1.08886
Lợi nhuận
1.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#79927
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 08:36:32
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:30:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08886
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
19.01.2024 08:36:32
19.01.2024 13:30:02
Mua
0.01
1.08786
1.08886
Lợi nhuận
1.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#79926
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 08:36:32
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:30:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08886
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
19.01.2024 08:36:31
19.01.2024 13:30:02
Mua
0.01
1.08786
1.08886
Lợi nhuận
1.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#79925
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 08:36:31
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:30:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08886
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
19.01.2024 08:43:16
19.01.2024 13:30:00
Mua
0.01
1.08797
1.08887
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#79953
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 08:43:16
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08797
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:30:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08887
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
19.01.2024 08:43:15
19.01.2024 13:30:00
Mua
0.01
1.08797
1.08885
Lợi nhuận
0.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#79952
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 08:43:15
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08797
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:30:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08885
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
19.01.2024 10:29:55
19.01.2024 13:10:34
Mua
0.01
1.08732
1.08817
Lợi nhuận
0.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#80408
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 10:29:55
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:10:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08817
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.85 USD
19.01.2024 10:29:57
19.01.2024 13:10:33
Mua
0.01
1.08732
1.08815
Lợi nhuận
0.83 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#80410
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 10:29:57
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:10:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08815
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
19.01.2024 10:29:56
19.01.2024 13:10:33
Mua
0.01
1.08732
1.08815
Lợi nhuận
0.83 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#80409
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 10:29:56
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:10:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08815
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
19.01.2024 10:33:45
19.01.2024 13:10:31
Mua
0.01
1.08707
1.08815
Lợi nhuận
1.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#80450
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 10:33:45
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08707
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:10:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08815
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
19.01.2024 10:33:44
19.01.2024 13:10:31
Mua
0.01
1.08706
1.08815
Lợi nhuận
1.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#80449
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 10:33:44
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08706
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:10:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08815
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
19.01.2024 10:33:46
19.01.2024 13:10:30
Mua
0.01
1.08706
1.08814
Lợi nhuận
1.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#80451
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 10:33:46
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08706
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:10:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08814
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
19.01.2024 10:33:47
19.01.2024 13:10:29
Mua
0.01
1.08706
1.08815
Lợi nhuận
1.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#80453
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 10:33:47
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08706
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:10:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08815
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
19.01.2024 10:33:46
19.01.2024 13:10:29
Mua
0.01
1.08706
1.08814
Lợi nhuận
1.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#80452
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 10:33:46
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08706
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:10:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08814
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
19.01.2024 10:33:49
19.01.2024 13:10:28
Mua
0.01
1.08707
1.08814
Lợi nhuận
1.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#80455
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 10:33:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08707
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:10:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08814
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
19.01.2024 10:33:48
19.01.2024 13:10:28
Mua
0.01
1.08707
1.08815
Lợi nhuận
1.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#80454
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 10:33:48
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08707
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 13:10:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08815
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
19.01.2024 03:25:47
19.01.2024 05:18:59
Mua
0.01
1.08801
1.0888
Lợi nhuận
0.79 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#78861
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 03:25:47
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 05:18:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0888
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.79 USD
19.01.2024 03:25:47
19.01.2024 05:18:42
Mua
0.01
1.08801
1.08879
Lợi nhuận
0.78 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#78862
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 03:25:47
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 05:18:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08879
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
19.01.2024 03:25:49
19.01.2024 05:18:41
Mua
0.01
1.08802
1.08879
Lợi nhuận
0.77 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#78864
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 03:25:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08802
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 05:18:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08879
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
19.01.2024 03:25:48
19.01.2024 05:18:41
Mua
0.01
1.088
1.08879
Lợi nhuận
0.79 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#78863
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 03:25:48
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2024 05:18:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08879
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.79 USD
18.01.2024 10:10:33
18.01.2024 11:45:46
Mua
0.01
1.08823
1.08914
Lợi nhuận
0.91 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74925
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 10:10:33
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
18.01.2024 10:10:32
18.01.2024 11:45:46
Mua
0.01
1.08823
1.08914
Lợi nhuận
0.91 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74924
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 10:10:32
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
18.01.2024 10:10:32
18.01.2024 11:45:46
Mua
0.01
1.08823
1.08913
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74923
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 10:10:32
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08913
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
18.01.2024 10:10:35
18.01.2024 11:45:44
Mua
0.01
1.08821
1.08914
Lợi nhuận
0.93 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74927
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 10:10:35
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08821
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
18.01.2024 10:10:34
18.01.2024 11:45:44
Mua
0.01
1.08823
1.08914
Lợi nhuận
0.91 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74926
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 10:10:34
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
18.01.2024 10:10:35
18.01.2024 11:45:43
Mua
0.01
1.08818
1.08914
Lợi nhuận
0.96 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74928
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 10:10:35
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
18.01.2024 10:10:36
18.01.2024 11:45:42
Mua
0.01
1.08819
1.08914
Lợi nhuận
0.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#74929
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 10:10:36
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08819
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
18.01.2024 11:01:46
18.01.2024 11:45:41
Mua
0.01
1.08792
1.08914
Lợi nhuận
1.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#75168
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 11:01:46
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
18.01.2024 11:01:49
18.01.2024 11:45:41
Mua
0.01
1.08792
1.08914
Lợi nhuận
1.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#75171
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 11:01:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
18.01.2024 11:01:48
18.01.2024 11:45:40
Mua
0.01
1.08792
1.08913
Lợi nhuận
1.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#75170
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 11:01:48
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08913
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
18.01.2024 11:01:47
18.01.2024 11:45:40
Mua
0.01
1.08791
1.08912
Lợi nhuận
1.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#75169
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 11:01:47
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08791
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08912
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
18.01.2024 11:01:50
18.01.2024 11:45:39
Mua
0.01
1.0879
1.08912
Lợi nhuận
1.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#75173
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 11:01:50
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0879
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08912
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
18.01.2024 11:01:50
18.01.2024 11:45:38
Mua
0.01
1.0879
1.08912
Lợi nhuận
1.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#75174
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 11:01:50
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0879
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08912
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
18.01.2024 11:01:49
18.01.2024 11:45:38
Mua
0.01
1.08791
1.08912
Lợi nhuận
1.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#75172
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 11:01:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08791
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2024 11:45:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08912
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
17.01.2024 11:26:22
17.01.2024 11:57:58
Mua
0.01
1.08646
1.08779
Lợi nhuận
1.33 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71180
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2024 11:26:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08646
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2024 11:57:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08779
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.33 USD
17.01.2024 11:26:21
17.01.2024 11:57:58
Mua
0.01
1.08645
1.08779
Lợi nhuận
1.34 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71179
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2024 11:26:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08645
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2024 11:57:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08779
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.34 USD