14.06.2024 07:54:28
18.06.2024 16:54:08
خرید
0.01
1.07368
1.07448
منافع
‪0.80 USD‬
EURUSD
سودا
#116975931
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 07:54:28
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07368
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.80 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.06.2024 16:54:08
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07448
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.80 USD‬
14.06.2024 07:54:29
18.06.2024 16:54:04
خرید
0.01
1.07363
1.07446
منافع
‪0.83 USD‬
EURUSD
سودا
#116975937
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 07:54:29
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07363
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.83 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.06.2024 16:54:04
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07446
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.83 USD‬
14.06.2024 07:54:31
18.06.2024 16:54:00
خرید
0.01
1.07362
1.07462
منافع
‪1.00 USD‬
EURUSD
سودا
#116975943
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 07:54:31
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07362
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.06.2024 16:54:00
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07462
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.00 USD‬
14.06.2024 07:54:38
18.06.2024 16:53:56
خرید
0.01
1.0736
1.07465
منافع
‪1.05 USD‬
EURUSD
سودا
#116975948
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 07:54:38
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.0736
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.06.2024 16:53:56
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07465
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.05 USD‬
17.06.2024 19:14:24
18.06.2024 16:53:51
خرید
0.01
1.07259
1.07473
منافع
‪2.14 USD‬
EURUSD
سودا
#117019450
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.06.2024 19:14:24
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07259
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.14 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.06.2024 16:53:51
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07473
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.14 USD‬
17.06.2024 19:14:25
18.06.2024 16:53:47
خرید
0.01
1.07259
1.07476
منافع
‪2.17 USD‬
EURUSD
سودا
#117019455
افتتاحی تاریخ اور وقت
17.06.2024 19:14:25
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07259
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.17 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.06.2024 16:53:47
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07476
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.17 USD‬
18.06.2024 14:28:33
18.06.2024 16:53:44
خرید
0.01
1.07162
1.07475
منافع
‪3.13 USD‬
EURUSD
سودا
#117036122
افتتاحی تاریخ اور وقت
18.06.2024 14:28:33
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07162
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.13 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.06.2024 16:53:44
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07475
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3.13 USD‬
18.06.2024 14:28:34
18.06.2024 16:53:39
خرید
0.01
1.07158
1.07476
منافع
‪3.18 USD‬
EURUSD
سودا
#117036127
افتتاحی تاریخ اور وقت
18.06.2024 14:28:34
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07158
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.18 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.06.2024 16:53:39
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07476
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3.18 USD‬
18.06.2024 14:28:35
18.06.2024 16:53:35
خرید
0.01
1.0716
1.07483
منافع
‪3.23 USD‬
EURUSD
سودا
#117036131
افتتاحی تاریخ اور وقت
18.06.2024 14:28:35
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.0716
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.23 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.06.2024 16:53:35
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07483
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3.23 USD‬
14.06.2024 10:20:07
17.06.2024 19:14:23
خرید
0.01
1.07135
1.07247
منافع
‪1.12 USD‬
EURUSD
سودا
#116980509
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 10:20:07
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07135
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.12 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 19:14:23
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07247
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.12 USD‬
14.06.2024 10:20:08
17.06.2024 19:14:22
خرید
0.01
1.07135
1.07246
منافع
‪1.11 USD‬
EURUSD
سودا
#116980515
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 10:20:08
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07135
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.11 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 19:14:22
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07246
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.11 USD‬
14.06.2024 10:20:09
17.06.2024 19:14:20
خرید
0.01
1.07135
1.07245
منافع
‪1.10 USD‬
EURUSD
سودا
#116980526
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 10:20:09
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07135
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 19:14:20
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07245
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.10 USD‬
14.06.2024 10:20:09
17.06.2024 19:14:20
خرید
0.01
1.07135
1.07245
منافع
‪1.10 USD‬
EURUSD
سودا
#116980520
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 10:20:09
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07135
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 19:14:20
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07245
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.10 USD‬
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:33
خرید
0.01
1.07
1.07157
منافع
‪1.57 USD‬
EURUSD
سودا
#116917968
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 11:40:43
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.57 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 14:27:33
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07157
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.57 USD‬
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:31
خرید
0.01
1.07
1.07156
منافع
‪1.56 USD‬
EURUSD
سودا
#116917963
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 11:40:43
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.56 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 14:27:31
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07156
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.56 USD‬
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:30
خرید
0.01
1.07
1.07156
منافع
‪1.56 USD‬
EURUSD
سودا
#116917969
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 11:40:43
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.56 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 14:27:30
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07156
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.56 USD‬
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:29
خرید
0.01
1.069
1.07156
منافع
‪2.56 USD‬
EURUSD
سودا
#116918124
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:01:27
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.069
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.56 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 14:27:29
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07156
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.56 USD‬
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:29
خرید
0.01
1.07
1.07156
منافع
‪1.56 USD‬
EURUSD
سودا
#116917970
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 11:40:43
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.56 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 14:27:29
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07156
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.56 USD‬
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:27
خرید
0.01
1.069
1.07156
منافع
‪2.56 USD‬
EURUSD
سودا
#116918127
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:01:27
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.069
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.56 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 14:27:27
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07156
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.56 USD‬
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:27
خرید
0.01
1.069
1.07156
منافع
‪2.56 USD‬
EURUSD
سودا
#116918125
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:01:27
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.069
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.56 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 14:27:27
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07156
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.56 USD‬
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:27
خرید
0.01
1.069
1.07156
منافع
‪2.56 USD‬
EURUSD
سودا
#116918128
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:01:27
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.069
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.56 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
17.06.2024 14:27:27
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07156
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.56 USD‬
14.06.2024 12:16:00
14.06.2024 13:47:06
خرید
0.01
1.06846
1.0695
منافع
‪1.04 USD‬
EURUSD
سودا
#116985284
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:16:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.06846
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 13:47:06
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0695
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.04 USD‬
14.06.2024 12:15:59
14.06.2024 13:47:06
خرید
0.01
1.06845
1.0695
منافع
‪1.05 USD‬
EURUSD
سودا
#116985280
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:15:59
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.06845
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 13:47:06
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0695
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.05 USD‬
14.06.2024 12:15:58
14.06.2024 13:47:06
خرید
0.01
1.06844
1.0695
منافع
‪1.06 USD‬
EURUSD
سودا
#116985275
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:15:58
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.06844
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.06 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 13:47:06
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0695
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.06 USD‬
14.06.2024 12:42:59
14.06.2024 13:47:06
خرید
0.01
1.06761
1.0695
منافع
‪1.89 USD‬
EURUSD
سودا
#116986025
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:42:59
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.06761
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.89 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 13:47:06
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0695
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.89 USD‬
14.06.2024 12:42:58
14.06.2024 13:47:06
خرید
0.01
1.06761
1.0695
منافع
‪1.89 USD‬
EURUSD
سودا
#116986022
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:42:58
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.06761
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.89 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 13:47:06
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0695
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.89 USD‬
14.06.2024 12:42:57
14.06.2024 13:47:06
خرید
0.01
1.06761
1.0695
منافع
‪1.89 USD‬
EURUSD
سودا
#116986017
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:42:57
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.06761
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.89 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 13:47:06
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0695
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.89 USD‬
14.06.2024 12:42:56
14.06.2024 13:47:06
خرید
0.01
1.06761
1.0695
منافع
‪1.89 USD‬
EURUSD
سودا
#116986012
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:42:56
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.06761
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.89 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 13:47:06
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0695
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.89 USD‬
14.06.2024 12:16:37
14.06.2024 13:47:06
خرید
0.01
1.06847
1.0695
منافع
‪1.03 USD‬
EURUSD
سودا
#116985334
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:16:37
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.06847
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 13:47:06
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0695
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.03 USD‬
14.06.2024 12:16:36
14.06.2024 13:47:06
خرید
0.01
1.06847
1.0695
منافع
‪1.03 USD‬
EURUSD
سودا
#116985329
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:16:36
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.06847
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 13:47:06
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0695
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.03 USD‬
14.06.2024 12:16:01
14.06.2024 13:47:06
خرید
0.01
1.06846
1.0695
منافع
‪1.04 USD‬
EURUSD
سودا
#116985289
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:16:01
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.06846
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 13:47:06
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0695
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.04 USD‬
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:15:04
خرید
0.01
1.073
1.06833
منافع
‪-4.67 USD‬
EURUSD
سودا
#116919261
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 09:02:54
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.073
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4.67 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:15:04
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.06833
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-4.67 USD‬
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:15:01
خرید
0.01
1.073
1.06831
منافع
‪-4.69 USD‬
EURUSD
سودا
#116919258
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 09:02:54
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.073
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4.69 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:15:01
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.06831
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-4.69 USD‬
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:15:00
خرید
0.01
1.073
1.0681
منافع
‪-4.90 USD‬
EURUSD
سودا
#116919256
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 09:02:54
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.073
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:15:00
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0681
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-4.90 USD‬
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:14:59
خرید
0.01
1.073
1.06811
منافع
‪-4.89 USD‬
EURUSD
سودا
#116919254
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.06.2024 09:02:54
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.073
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-4.89 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.06.2024 12:14:59
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.06811
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-4.89 USD‬
12.06.2024 16:16:00
12.06.2024 22:57:23
فروخت
0.01
1.08256
1.08071
منافع
‪1.85 USD‬
EURUSD
سودا
#116928395
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 16:16:00
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08256
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.85 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 22:57:23
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08071
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.85 USD‬
12.06.2024 16:16:02
12.06.2024 22:57:21
فروخت
0.01
1.08257
1.08071
منافع
‪1.86 USD‬
EURUSD
سودا
#116928410
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 16:16:02
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08257
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.86 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 22:57:21
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08071
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.86 USD‬
12.06.2024 16:16:04
12.06.2024 22:57:20
فروخت
0.01
1.08258
1.08069
منافع
‪1.89 USD‬
EURUSD
سودا
#116928416
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 16:16:04
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08258
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.89 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 22:57:20
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08069
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.89 USD‬
12.06.2024 16:16:01
12.06.2024 22:57:19
فروخت
0.01
1.08259
1.08069
منافع
‪1.90 USD‬
EURUSD
سودا
#116928402
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 16:16:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08259
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 22:57:19
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08069
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.90 USD‬
12.06.2024 16:32:55
12.06.2024 22:57:18
فروخت
0.01
1.08355
1.08069
منافع
‪2.86 USD‬
EURUSD
سودا
#116929166
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 16:32:55
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08355
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.86 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 22:57:18
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08069
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.86 USD‬
12.06.2024 16:32:53
12.06.2024 22:57:17
فروخت
0.01
1.08357
1.08069
منافع
‪2.88 USD‬
EURUSD
سودا
#116929151
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 16:32:53
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08357
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.88 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 22:57:17
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08069
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.88 USD‬
12.06.2024 16:32:56
12.06.2024 22:57:17
فروخت
0.01
1.08356
1.08069
منافع
‪2.87 USD‬
EURUSD
سودا
#116929176
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 16:32:56
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08356
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.87 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 22:57:17
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08069
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.87 USD‬
12.06.2024 16:32:54
12.06.2024 22:57:16
فروخت
0.01
1.08357
1.0807
منافع
‪2.87 USD‬
EURUSD
سودا
#116929159
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 16:32:54
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08357
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪2.87 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 22:57:16
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0807
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪2.87 USD‬
12.06.2024 17:54:35
12.06.2024 22:57:14
فروخت
0.01
1.08478
1.08069
منافع
‪4.09 USD‬
EURUSD
سودا
#116933331
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 17:54:35
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08478
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪4.09 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 22:57:14
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08069
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪4.09 USD‬
12.06.2024 17:54:34
12.06.2024 22:57:13
فروخت
0.01
1.0848
1.08069
منافع
‪4.11 USD‬
EURUSD
سودا
#116933326
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 17:54:34
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.0848
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪4.11 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 22:57:13
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08069
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪4.11 USD‬
12.06.2024 17:54:33
12.06.2024 22:57:13
فروخت
0.01
1.08479
1.08069
منافع
‪4.10 USD‬
EURUSD
سودا
#116933320
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 17:54:33
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08479
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪4.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 22:57:13
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08069
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪4.10 USD‬
12.06.2024 17:54:32
12.06.2024 22:57:13
فروخت
0.01
1.08481
1.08069
منافع
‪4.12 USD‬
EURUSD
سودا
#116933315
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.06.2024 17:54:32
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.08481
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪4.12 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 22:57:13
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08069
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪4.12 USD‬
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:30
خرید
0.01
1.083
1.08477
منافع
‪1.77 USD‬
EURUSD
سودا
#116786811
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 15:38:09
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.083
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.77 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 17:54:30
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08477
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.77 USD‬
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:29
خرید
0.01
1.083
1.08477
منافع
‪1.77 USD‬
EURUSD
سودا
#116786812
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 15:38:09
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.083
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.77 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 17:54:29
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08477
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.77 USD‬
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:27
خرید
0.01
1.083
1.08483
منافع
‪1.83 USD‬
EURUSD
سودا
#116786815
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.06.2024 15:38:09
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.083
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.83 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
12.06.2024 17:54:27
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08483
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.83 USD‬