14.06.2024 07:54:28
18.06.2024 16:54:08
ទិញ
0.01
1.07368
1.07448
ចំណេញ
0.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116975931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 07:54:28
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07368
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 16:54:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07448
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
14.06.2024 07:54:29
18.06.2024 16:54:04
ទិញ
0.01
1.07363
1.07446
ចំណេញ
0.83 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116975937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 07:54:29
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07363
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 16:54:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
14.06.2024 07:54:31
18.06.2024 16:54:00
ទិញ
0.01
1.07362
1.07462
ចំណេញ
1.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116975943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 07:54:31
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07362
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 16:54:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
14.06.2024 07:54:38
18.06.2024 16:53:56
ទិញ
0.01
1.0736
1.07465
ចំណេញ
1.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116975948
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 07:54:38
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0736
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 16:53:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07465
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.05 USD
17.06.2024 19:14:24
18.06.2024 16:53:51
ទិញ
0.01
1.07259
1.07473
ចំណេញ
2.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#117019450
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2024 19:14:24
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 16:53:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.14 USD
17.06.2024 19:14:25
18.06.2024 16:53:47
ទិញ
0.01
1.07259
1.07476
ចំណេញ
2.17 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#117019455
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2024 19:14:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 16:53:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.17 USD
18.06.2024 14:28:33
18.06.2024 16:53:44
ទិញ
0.01
1.07162
1.07475
ចំណេញ
3.13 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#117036122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2024 14:28:33
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07162
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 16:53:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.13 USD
18.06.2024 14:28:34
18.06.2024 16:53:39
ទិញ
0.01
1.07158
1.07476
ចំណេញ
3.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#117036127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2024 14:28:34
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 16:53:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.18 USD
18.06.2024 14:28:35
18.06.2024 16:53:35
ទិញ
0.01
1.0716
1.07483
ចំណេញ
3.23 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#117036131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2024 14:28:35
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0716
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2024 16:53:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07483
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.23 USD
14.06.2024 10:20:07
17.06.2024 19:14:23
ទិញ
0.01
1.07135
1.07247
ចំណេញ
1.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116980509
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 10:20:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 19:14:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.12 USD
14.06.2024 10:20:08
17.06.2024 19:14:22
ទិញ
0.01
1.07135
1.07246
ចំណេញ
1.11 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116980515
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 10:20:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 19:14:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.11 USD
14.06.2024 10:20:09
17.06.2024 19:14:20
ទិញ
0.01
1.07135
1.07245
ចំណេញ
1.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116980526
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 10:20:09
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 19:14:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.10 USD
14.06.2024 10:20:09
17.06.2024 19:14:20
ទិញ
0.01
1.07135
1.07245
ចំណេញ
1.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116980520
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 10:20:09
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 19:14:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.10 USD
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:33
ទិញ
0.01
1.07
1.07157
ចំណេញ
1.57 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116917968
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 11:40:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 14:27:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07157
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.57 USD
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:31
ទិញ
0.01
1.07
1.07156
ចំណេញ
1.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116917963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 11:40:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 14:27:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.56 USD
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:30
ទិញ
0.01
1.07
1.07156
ចំណេញ
1.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116917969
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 11:40:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 14:27:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.56 USD
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:29
ទិញ
0.01
1.069
1.07156
ចំណេញ
2.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116918124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:01:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.069
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 14:27:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.56 USD
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:29
ទិញ
0.01
1.07
1.07156
ចំណេញ
1.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116917970
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 11:40:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 14:27:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.56 USD
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:27
ទិញ
0.01
1.069
1.07156
ចំណេញ
2.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116918128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:01:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.069
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 14:27:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.56 USD
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:27
ទិញ
0.01
1.069
1.07156
ចំណេញ
2.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116918127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:01:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.069
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 14:27:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.56 USD
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:27
ទិញ
0.01
1.069
1.07156
ចំណេញ
2.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116918125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:01:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.069
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2024 14:27:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.56 USD
14.06.2024 12:16:01
14.06.2024 13:47:06
ទិញ
0.01
1.06846
1.0695
ចំណេញ
1.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116985289
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:16:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:47:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.04 USD
14.06.2024 12:16:00
14.06.2024 13:47:06
ទិញ
0.01
1.06846
1.0695
ចំណេញ
1.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116985284
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:16:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:47:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.04 USD
14.06.2024 12:15:59
14.06.2024 13:47:06
ទិញ
0.01
1.06845
1.0695
ចំណេញ
1.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116985280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:15:59
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:47:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.05 USD
14.06.2024 12:15:58
14.06.2024 13:47:06
ទិញ
0.01
1.06844
1.0695
ចំណេញ
1.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116985275
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:15:58
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06844
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:47:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.06 USD
14.06.2024 12:42:59
14.06.2024 13:47:06
ទិញ
0.01
1.06761
1.0695
ចំណេញ
1.89 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116986025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:42:59
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:47:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.89 USD
14.06.2024 12:42:58
14.06.2024 13:47:06
ទិញ
0.01
1.06761
1.0695
ចំណេញ
1.89 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116986022
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:42:58
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:47:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.89 USD
14.06.2024 12:42:57
14.06.2024 13:47:06
ទិញ
0.01
1.06761
1.0695
ចំណេញ
1.89 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116986017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:42:57
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:47:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.89 USD
14.06.2024 12:42:56
14.06.2024 13:47:06
ទិញ
0.01
1.06761
1.0695
ចំណេញ
1.89 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116986012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:42:56
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:47:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.89 USD
14.06.2024 12:16:37
14.06.2024 13:47:06
ទិញ
0.01
1.06847
1.0695
ចំណេញ
1.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116985334
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:16:37
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06847
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:47:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.03 USD
14.06.2024 12:16:36
14.06.2024 13:47:06
ទិញ
0.01
1.06847
1.0695
ចំណេញ
1.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116985329
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 12:16:36
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06847
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 13:47:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.03 USD
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:15:04
ទិញ
0.01
1.073
1.06833
ចំណេញ
-4.67 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116919261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 09:02:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.073
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 12:15:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.67 USD
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:15:01
ទិញ
0.01
1.073
1.06831
ចំណេញ
-4.69 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116919258
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 09:02:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.073
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 12:15:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06831
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.69 USD
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:15:00
ទិញ
0.01
1.073
1.0681
ចំណេញ
-4.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116919256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 09:02:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.073
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 12:15:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.90 USD
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:14:59
ទិញ
0.01
1.073
1.06811
ចំណេញ
-4.89 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116919254
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2024 09:02:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.073
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2024 12:14:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06811
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.89 USD
12.06.2024 16:16:00
12.06.2024 22:57:23
លក់
0.01
1.08256
1.08071
ចំណេញ
1.85 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116928395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 16:16:00
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08256
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:57:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08071
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.85 USD
12.06.2024 16:16:02
12.06.2024 22:57:21
លក់
0.01
1.08257
1.08071
ចំណេញ
1.86 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116928410
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 16:16:02
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08257
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08071
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.86 USD
12.06.2024 16:16:04
12.06.2024 22:57:20
លក់
0.01
1.08258
1.08069
ចំណេញ
1.89 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116928416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 16:16:04
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08258
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:57:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.89 USD
12.06.2024 16:16:01
12.06.2024 22:57:19
លក់
0.01
1.08259
1.08069
ចំណេញ
1.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116928402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 16:16:01
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:57:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.90 USD
12.06.2024 16:32:55
12.06.2024 22:57:18
លក់
0.01
1.08355
1.08069
ចំណេញ
2.86 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116929166
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 16:32:55
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:57:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.86 USD
12.06.2024 16:32:56
12.06.2024 22:57:17
លក់
0.01
1.08356
1.08069
ចំណេញ
2.87 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116929176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 16:32:56
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:57:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.87 USD
12.06.2024 16:32:53
12.06.2024 22:57:17
លក់
0.01
1.08357
1.08069
ចំណេញ
2.88 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116929151
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 16:32:53
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:57:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.88 USD
12.06.2024 16:32:54
12.06.2024 22:57:16
លក់
0.01
1.08357
1.0807
ចំណេញ
2.87 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116929159
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 16:32:54
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:57:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0807
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.87 USD
12.06.2024 17:54:35
12.06.2024 22:57:14
លក់
0.01
1.08478
1.08069
ចំណេញ
4.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116933331
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 17:54:35
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08478
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:57:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.09 USD
12.06.2024 17:54:34
12.06.2024 22:57:13
លក់
0.01
1.0848
1.08069
ចំណេញ
4.11 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116933326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 17:54:34
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0848
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:57:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.11 USD
12.06.2024 17:54:33
12.06.2024 22:57:13
លក់
0.01
1.08479
1.08069
ចំណេញ
4.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116933320
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 17:54:33
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:57:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.10 USD
12.06.2024 17:54:32
12.06.2024 22:57:13
លក់
0.01
1.08481
1.08069
ចំណេញ
4.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116933315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2024 17:54:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08481
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 22:57:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.12 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:30
ទិញ
0.01
1.083
1.08477
ចំណេញ
1.77 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116786811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 15:38:09
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.083
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 17:54:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.77 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:29
ទិញ
0.01
1.083
1.08477
ចំណេញ
1.77 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116786812
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 15:38:09
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.083
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 17:54:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.77 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:27
ទិញ
0.01
1.083
1.08483
ចំណេញ
1.83 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#116786815
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2024 15:38:09
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.083
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.06.2024 17:54:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08483
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.83 USD