Chế độ demo
31.03.2023 22:05:13
31.03.2023 22:21:35
Bán
2.9
13152.5
13170.8
Lợi nhuận
-55.10 USD
NQ
Thỏa thuận
#11624237
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2023 22:05:13
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
13152.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-53.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2023 22:21:35
Khối lượng giao dịch
2.9
Thoát
13170.8
Phí hoa hồng
-2.03 USD
Lợi nhuận
-55.10 USD
31.03.2023 21:21:56
31.03.2023 22:03:47
Bán
3.9
13117.6
13144.1
Lợi nhuận
-106.08 USD
NQ
Thỏa thuận
#11623623
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2023 21:21:56
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
13117.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-103.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2023 22:03:47
Khối lượng giao dịch
3.9
Thoát
13144.1
Phí hoa hồng
-2.73 USD
Lợi nhuận
-106.08 USD
30.03.2023 22:34:58
31.03.2023 22:03:46
Mua
1
12970.6
13142.6
Lợi nhuận
169.94 USD
NQ
Thỏa thuận
#11594370
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2023 22:34:58
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12970.6
Phí qua đêm
-1.36 USD
Tổng cộng
172.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2023 22:03:46
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
13142.6
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
169.94 USD
29.03.2023 02:44:41
31.03.2023 22:01:56
Bán
1
12638.3
13145.7
Lợi nhuận
-510.55 USD
NQ
Thỏa thuận
#11538716
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 02:44:41
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12638.3
Phí qua đêm
-2.45 USD
Tổng cộng
-507.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2023 22:01:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
13145.7
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
-510.55 USD
31.03.2023 21:02:32
31.03.2023 21:10:21
Bán
3.9
13119.5
13131.9
Lợi nhuận
-51.09 USD
NQ
Thỏa thuận
#11623195
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2023 21:02:32
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
13119.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-48.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2023 21:10:21
Khối lượng giao dịch
3.9
Thoát
13131.9
Phí hoa hồng
-2.73 USD
Lợi nhuận
-51.09 USD
31.03.2023 20:36:15
31.03.2023 20:59:19
Mua
3.9
13101.7
13114.4
Lợi nhuận
46.80 USD
NQ
Thỏa thuận
#11622505
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2023 20:36:15
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
13101.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
49.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2023 20:59:19
Khối lượng giao dịch
3.9
Thoát
13114.4
Phí hoa hồng
-2.73 USD
Lợi nhuận
46.80 USD
31.03.2023 16:51:51
31.03.2023 19:28:20
Bán
1
13032.4
13119.2
Lợi nhuận
-87.50 USD
NQ
Thỏa thuận
#11616168
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2023 16:51:51
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
13032.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-86.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2023 19:28:20
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
13119.2
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
-87.50 USD
31.03.2023 18:22:39
31.03.2023 19:28:17
Bán
1
13076.3
13115.5
Lợi nhuận
-39.90 USD
NQ
Thỏa thuận
#11619858
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2023 18:22:39
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
13076.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-39.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2023 19:28:17
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
13115.5
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
-39.90 USD
29.03.2023 02:47:45
30.03.2023 22:33:43
Bán
1
12642.3
12974.1
Lợi nhuận
-333.72 USD
NQ
Thỏa thuận
#11538760
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 02:47:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12642.3
Phí qua đêm
-1.22 USD
Tổng cộng
-331.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2023 22:33:43
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
12974.1
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
-333.72 USD
30.03.2023 20:43:53
30.03.2023 22:33:42
Mua
2
12907.4
12973.1
Lợi nhuận
130.00 USD
NQ
Thỏa thuận
#11593296
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2023 20:43:53
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12907.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
131.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2023 22:33:42
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
12973.1
Phí hoa hồng
-1.40 USD
Lợi nhuận
130.00 USD
30.03.2023 11:25:31
30.03.2023 22:33:41
Mua
2
12877.3
12973
Lợi nhuận
190.00 USD
NQ
Thỏa thuận
#11577943
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2023 11:25:31
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12877.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
191.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2023 22:33:41
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
12973
Phí hoa hồng
-1.40 USD
Lợi nhuận
190.00 USD
30.03.2023 16:25:27
30.03.2023 16:40:44
Bán
2
12955.9
12929.3
Lợi nhuận
51.80 USD
NQ
Thỏa thuận
#11586795
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2023 16:25:27
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12955.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2023 16:40:44
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
12929.3
Phí hoa hồng
-1.40 USD
Lợi nhuận
51.80 USD
30.03.2023 10:50:42
30.03.2023 11:20:38
Mua
2
12880.8
12878.4
Lợi nhuận
-6.20 USD
NQ
Thỏa thuận
#11576898
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2023 10:50:42
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12880.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2023 11:20:38
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
12878.4
Phí hoa hồng
-1.40 USD
Lợi nhuận
-6.20 USD
30.03.2023 10:50:32
30.03.2023 11:15:59
Mua
2
12881.3
12886.6
Lợi nhuận
9.20 USD
NQ
Thỏa thuận
#11576870
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2023 10:50:32
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12881.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2023 11:15:59
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
12886.6
Phí hoa hồng
-1.40 USD
Lợi nhuận
9.20 USD
30.03.2023 10:12:26
30.03.2023 10:56:24
Bán
2
12867.6
12880.6
Lợi nhuận
-27.40 USD
NQ
Thỏa thuận
#11575453
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2023 10:12:26
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12867.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-26.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2023 10:56:24
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
12880.6
Phí hoa hồng
-1.40 USD
Lợi nhuận
-27.40 USD
30.03.2023 09:57:34
30.03.2023 10:06:03
Mua
4
12877.6
12872.6
Lợi nhuận
-22.80 USD
NQ
Thỏa thuận
#11574659
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2023 09:57:34
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12877.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2023 10:06:03
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
12872.6
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
-22.80 USD
29.03.2023 03:04:26
30.03.2023 09:56:59
Bán
1
12647.6
12878.2
Lợi nhuận
-232.52 USD
NQ
Thỏa thuận
#11539138
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 03:04:26
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12647.6
Phí qua đêm
-1.22 USD
Tổng cộng
-230.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2023 09:56:59
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
12878.2
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
-232.52 USD
29.03.2023 20:07:21
30.03.2023 09:47:41
Mua
0.1
12795.5
12872.6
Lợi nhuận
7.50 USD
NQ
Thỏa thuận
#11563964
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 20:07:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12795.5
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
7.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2023 09:47:41
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
12872.6
Phí hoa hồng
-0.07 USD
Lợi nhuận
7.50 USD
29.03.2023 19:50:24
30.03.2023 09:47:35
Mua
2.9
12795.3
12873.4
Lợi nhuận
220.54 USD
NQ
Thỏa thuận
#11563671
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 19:50:24
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12795.3
Phí qua đêm
-3.92 USD
Tổng cộng
226.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.03.2023 09:47:35
Khối lượng giao dịch
2.9
Thoát
12873.4
Phí hoa hồng
-2.03 USD
Lợi nhuận
220.54 USD
29.03.2023 18:37:03
29.03.2023 19:49:15
Bán
1
12787.9
12791
Lợi nhuận
-3.80 USD
NQ
Thỏa thuận
#11562109
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 18:37:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12787.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2023 19:49:15
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
12791
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
-3.80 USD
29.03.2023 17:46:39
29.03.2023 18:14:26
Mua
2.9
12752.8
12757.7
Lợi nhuận
12.18 USD
NQ
Thỏa thuận
#11560269
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 17:46:39
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12752.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2023 18:14:26
Khối lượng giao dịch
2.9
Thoát
12757.7
Phí hoa hồng
-2.03 USD
Lợi nhuận
12.18 USD
29.03.2023 02:20:06
29.03.2023 16:45:44
Bán
1
12634.8
12786.5
Lợi nhuận
-152.40 USD
NQ
Thỏa thuận
#11538444
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 02:20:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12634.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-151.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2023 16:45:44
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
12786.5
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
-152.40 USD
29.03.2023 10:31:27
29.03.2023 16:39:31
Mua
3.9
12738.8
12790.4
Lợi nhuận
198.51 USD
NQ
Thỏa thuận
#11545201
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 10:31:27
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12738.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
201.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2023 16:39:31
Khối lượng giao dịch
3.9
Thoát
12790.4
Phí hoa hồng
-2.73 USD
Lợi nhuận
198.51 USD
29.03.2023 10:43:46
29.03.2023 10:51:30
Bán
3.8
12728.3
12727.3
Lợi nhuận
1.14 USD
NQ
Thỏa thuận
#11545530
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 10:43:46
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12728.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2023 10:51:30
Khối lượng giao dịch
3.8
Thoát
12727.3
Phí hoa hồng
-2.66 USD
Lợi nhuận
1.14 USD
29.03.2023 10:31:18
29.03.2023 10:33:18
Mua
4
12739.8
12736.6
Lợi nhuận
-15.60 USD
NQ
Thỏa thuận
#11545180
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 10:31:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12739.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2023 10:33:18
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
12736.6
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
-15.60 USD
29.03.2023 08:59:36
29.03.2023 09:00:46
Mua
0.1
12700.8
12697.8
Lợi nhuận
-0.37 USD
NQ
Thỏa thuận
#11542463
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 08:59:36
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12700.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2023 09:00:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
12697.8
Phí hoa hồng
-0.07 USD
Lợi nhuận
-0.37 USD
29.03.2023 08:55:54
29.03.2023 09:00:40
Mua
3.9
12698.5
12697.6
Lợi nhuận
-6.24 USD
NQ
Thỏa thuận
#11542352
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2023 08:55:54
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12698.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2023 09:00:40
Khối lượng giao dịch
3.9
Thoát
12697.6
Phí hoa hồng
-2.73 USD
Lợi nhuận
-6.24 USD
28.03.2023 16:34:07
28.03.2023 17:20:06
Mua
1
12607
12611.6
Lợi nhuận
3.90 USD
NQ
Thỏa thuận
#11519706
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2023 16:34:07
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2023 17:20:06
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
12611.6
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
28.03.2023 17:00:37
28.03.2023 17:12:01
Mua
1
12560
12604.2
Lợi nhuận
43.50 USD
NQ
Thỏa thuận
#11519965
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2023 17:00:37
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12560
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2023 17:12:01
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
12604.2
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
43.50 USD
28.03.2023 03:29:35
28.03.2023 04:05:30
Mua
1.9
12696.1
12700.4
Lợi nhuận
6.84 USD
NQ
Thỏa thuận
#11510340
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2023 03:29:35
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12696.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2023 04:05:30
Khối lượng giao dịch
1.9
Thoát
12700.4
Phí hoa hồng
-1.33 USD
Lợi nhuận
6.84 USD
28.03.2023 03:50:18
28.03.2023 04:05:29
Mua
1
12692.9
12699.9
Lợi nhuận
6.30 USD
NQ
Thỏa thuận
#11510542
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2023 03:50:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12692.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2023 04:05:29
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
12699.9
Phí hoa hồng
-0.70 USD
Lợi nhuận
6.30 USD
27.03.2023 05:20:22
27.03.2023 10:10:36
Bán
1.1
12799.3
12798.4
Lợi nhuận
0.22 USD
NQ
Thỏa thuận
#11481468
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2023 05:20:22
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12799.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2023 10:10:36
Khối lượng giao dịch
1.1
Thoát
12798.4
Phí hoa hồng
-0.77 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
27.03.2023 06:33:03
27.03.2023 10:10:31
Bán
1.1
12808.8
12795.5
Lợi nhuận
13.86 USD
NQ
Thỏa thuận
#11481965
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2023 06:33:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12808.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2023 10:10:31
Khối lượng giao dịch
1.1
Thoát
12795.5
Phí hoa hồng
-0.77 USD
Lợi nhuận
13.86 USD
27.03.2023 03:14:28
27.03.2023 07:19:17
Mua
0.5
12818.8
12819.6
Lợi nhuận
0.05 USD
NQ
Thỏa thuận
#11479838
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2023 03:14:28
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12818.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2023 07:19:17
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
12819.6
Phí hoa hồng
-0.35 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
27.03.2023 03:11:03
27.03.2023 07:19:11
Mua
0.5
12821
12822.1
Lợi nhuận
0.20 USD
NQ
Thỏa thuận
#11479779
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2023 03:11:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12821
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2023 07:19:11
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
12822.1
Phí hoa hồng
-0.35 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
27.03.2023 06:37:24
27.03.2023 06:39:00
Bán
0.5
12820.1
12829
Lợi nhuận
-4.80 USD
NQ
Thỏa thuận
#11482039
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2023 06:37:24
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12820.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2023 06:39:00
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
12829
Phí hoa hồng
-0.35 USD
Lợi nhuận
-4.80 USD
27.03.2023 04:41:43
27.03.2023 05:20:26
Mua
0.5
12795
12799.1
Lợi nhuận
1.70 USD
NQ
Thỏa thuận
#11481002
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2023 04:41:43
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2023 05:20:26
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
12799.1
Phí hoa hồng
-0.35 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
27.03.2023 04:36:40
27.03.2023 05:20:25
Mua
0.5
12791.5
12799.1
Lợi nhuận
3.45 USD
NQ
Thỏa thuận
#11480915
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2023 04:36:40
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12791.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2023 05:20:25
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
12799.1
Phí hoa hồng
-0.35 USD
Lợi nhuận
3.45 USD
27.03.2023 04:25:26
27.03.2023 04:36:43
Bán
1.1
12802.1
12791.3
Lợi nhuận
11.11 USD
NQ
Thỏa thuận
#11480787
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2023 04:25:26
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12802.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2023 04:36:43
Khối lượng giao dịch
1.1
Thoát
12791.3
Phí hoa hồng
-0.77 USD
Lợi nhuận
11.11 USD
27.03.2023 04:25:21
27.03.2023 04:36:42
Bán
1.1
12801.3
12791.3
Lợi nhuận
10.23 USD
NQ
Thỏa thuận
#11480754
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2023 04:25:21
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12801.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2023 04:36:42
Khối lượng giao dịch
1.1
Thoát
12791.3
Phí hoa hồng
-0.77 USD
Lợi nhuận
10.23 USD
27.03.2023 03:17:06
27.03.2023 04:25:25
Mua
0.5
12805
12800.8
Lợi nhuận
-2.45 USD
NQ
Thỏa thuận
#11479887
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2023 03:17:06
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12805
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2023 04:25:25
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
12800.8
Phí hoa hồng
-0.35 USD
Lợi nhuận
-2.45 USD
27.03.2023 03:20:50
27.03.2023 03:23:09
Bán
1.6
12799.3
12807.5
Lợi nhuận
-14.24 USD
NQ
Thỏa thuận
#11479935
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2023 03:20:50
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12799.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2023 03:23:09
Khối lượng giao dịch
1.6
Thoát
12807.5
Phí hoa hồng
-1.12 USD
Lợi nhuận
-14.24 USD
23.03.2023 20:31:25
23.03.2023 21:29:45
Mua
0.6
12696.3
12679.6
Lợi nhuận
-10.44 USD
NQ
Thỏa thuận
#11441917
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2023 20:31:25
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12696.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2023 21:29:45
Khối lượng giao dịch
0.6
Thoát
12679.6
Phí hoa hồng
-0.42 USD
Lợi nhuận
-10.44 USD
23.03.2023 15:58:32
23.03.2023 21:22:22
Bán
1.3
12763.6
12621.1
Lợi nhuận
184.34 USD
NQ
Thỏa thuận
#11433814
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2023 15:58:32
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12763.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
185.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2023 21:22:22
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
12621.1
Phí hoa hồng
-0.91 USD
Lợi nhuận
184.34 USD
23.03.2023 21:21:05
23.03.2023 21:21:18
Mua
1.1
12624.3
12614.1
Lợi nhuận
-11.99 USD
NQ
Thỏa thuận
#11443675
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2023 21:21:05
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12624.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2023 21:21:18
Khối lượng giao dịch
1.1
Thoát
12614.1
Phí hoa hồng
-0.77 USD
Lợi nhuận
-11.99 USD
23.03.2023 21:09:08
23.03.2023 21:21:17
Mua
1.1
12696.6
12617.1
Lợi nhuận
-88.22 USD
NQ
Thỏa thuận
#11443393
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2023 21:09:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12696.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-87.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2023 21:21:17
Khối lượng giao dịch
1.1
Thoát
12617.1
Phí hoa hồng
-0.77 USD
Lợi nhuận
-88.22 USD
23.03.2023 21:05:23
23.03.2023 21:21:16
Bán
2.8
12692.4
12620.6
Lợi nhuận
199.08 USD
NQ
Thỏa thuận
#11443215
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2023 21:05:23
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12692.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
201.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2023 21:21:16
Khối lượng giao dịch
2.8
Thoát
12620.6
Phí hoa hồng
-1.96 USD
Lợi nhuận
199.08 USD
23.03.2023 17:24:43
23.03.2023 21:21:15
Mua
4.4
12885.7
12620.4
Lợi nhuận
-1 170.40 USD
NQ
Thỏa thuận
#11437211
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2023 17:24:43
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12885.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 167.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2023 21:21:15
Khối lượng giao dịch
4.4
Thoát
12620.4
Phí hoa hồng
-3.08 USD
Lợi nhuận
-1 170.40 USD
23.03.2023 16:08:31
23.03.2023 21:21:13
Bán
0.9
12786.5
12625.3
Lợi nhuận
144.45 USD
NQ
Thỏa thuận
#11434549
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2023 16:08:31
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
12786.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
145.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2023 21:21:13
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
12625.3
Phí hoa hồng
-0.63 USD
Lợi nhuận
144.45 USD
23.03.2023 15:48:36
23.03.2023 21:21:11
Mua
1.3
12730.7
12622.4
Lợi nhuận
-141.70 USD
NQ
Thỏa thuận
#11433411
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2023 15:48:36
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
12730.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-140.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2023 21:21:11
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
12622.4
Phí hoa hồng
-0.91 USD
Lợi nhuận
-141.70 USD