31.03.2023 22:05:13
31.03.2023 22:21:35
លក់
2.9
13152.5
13170.8
ចំណេញ
-55.10 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11624237
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2023 22:05:13
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
13152.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-53.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2023 22:21:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.9
ចេញ
13170.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.03 USD
ចំណេញ
-55.10 USD
31.03.2023 21:21:56
31.03.2023 22:03:47
លក់
3.9
13117.6
13144.1
ចំណេញ
-106.08 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11623623
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2023 21:21:56
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
13117.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-103.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2023 22:03:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.9
ចេញ
13144.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.73 USD
ចំណេញ
-106.08 USD
30.03.2023 22:34:58
31.03.2023 22:03:46
ទិញ
1
12970.6
13142.6
ចំណេញ
169.94 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11594370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2023 22:34:58
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12970.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.36 USD
សរុប
172.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2023 22:03:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
13142.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
169.94 USD
29.03.2023 02:44:41
31.03.2023 22:01:56
លក់
1
12638.3
13145.7
ចំណេញ
-510.55 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11538716
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 02:44:41
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12638.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.45 USD
សរុប
-507.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2023 22:01:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
13145.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
-510.55 USD
31.03.2023 21:02:32
31.03.2023 21:10:21
លក់
3.9
13119.5
13131.9
ចំណេញ
-51.09 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11623195
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2023 21:02:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
13119.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-48.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2023 21:10:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.9
ចេញ
13131.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.73 USD
ចំណេញ
-51.09 USD
31.03.2023 20:36:15
31.03.2023 20:59:19
ទិញ
3.9
13101.7
13114.4
ចំណេញ
46.80 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11622505
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2023 20:36:15
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
13101.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2023 20:59:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.9
ចេញ
13114.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.73 USD
ចំណេញ
46.80 USD
31.03.2023 16:51:51
31.03.2023 19:28:20
លក់
1
13032.4
13119.2
ចំណេញ
-87.50 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11616168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2023 16:51:51
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
13032.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-86.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2023 19:28:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
13119.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
-87.50 USD
31.03.2023 18:22:39
31.03.2023 19:28:17
លក់
1
13076.3
13115.5
ចំណេញ
-39.90 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11619858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2023 18:22:39
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
13076.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-39.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2023 19:28:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
13115.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
-39.90 USD
29.03.2023 02:47:45
30.03.2023 22:33:43
លក់
1
12642.3
12974.1
ចំណេញ
-333.72 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11538760
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 02:47:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12642.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.22 USD
សរុប
-331.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2023 22:33:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
12974.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
-333.72 USD
30.03.2023 20:43:53
30.03.2023 22:33:42
ទិញ
2
12907.4
12973.1
ចំណេញ
130.00 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11593296
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2023 20:43:53
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12907.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
131.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2023 22:33:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
12973.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
130.00 USD
30.03.2023 11:25:31
30.03.2023 22:33:41
ទិញ
2
12877.3
12973
ចំណេញ
190.00 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11577943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2023 11:25:31
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12877.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
191.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2023 22:33:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
12973
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
190.00 USD
30.03.2023 16:25:27
30.03.2023 16:40:44
លក់
2
12955.9
12929.3
ចំណេញ
51.80 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11586795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2023 16:25:27
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12955.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2023 16:40:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
12929.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
51.80 USD
30.03.2023 10:50:42
30.03.2023 11:20:38
ទិញ
2
12880.8
12878.4
ចំណេញ
-6.20 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11576898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2023 10:50:42
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12880.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2023 11:20:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
12878.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
-6.20 USD
30.03.2023 10:50:32
30.03.2023 11:15:59
ទិញ
2
12881.3
12886.6
ចំណេញ
9.20 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11576870
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2023 10:50:32
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12881.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2023 11:15:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
12886.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
9.20 USD
30.03.2023 10:12:26
30.03.2023 10:56:24
លក់
2
12867.6
12880.6
ចំណេញ
-27.40 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11575453
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2023 10:12:26
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12867.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-26.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2023 10:56:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
12880.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
-27.40 USD
30.03.2023 09:57:34
30.03.2023 10:06:03
ទិញ
4
12877.6
12872.6
ចំណេញ
-22.80 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11574659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2023 09:57:34
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12877.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-20.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2023 10:06:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
12872.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.80 USD
ចំណេញ
-22.80 USD
29.03.2023 03:04:26
30.03.2023 09:56:59
លក់
1
12647.6
12878.2
ចំណេញ
-232.52 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11539138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 03:04:26
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12647.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.22 USD
សរុប
-230.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2023 09:56:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
12878.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
-232.52 USD
29.03.2023 20:07:21
30.03.2023 09:47:41
ទិញ
0.1
12795.5
12872.6
ចំណេញ
7.50 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11563964
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 20:07:21
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12795.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 USD
សរុប
7.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2023 09:47:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
12872.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
7.50 USD
29.03.2023 19:50:24
30.03.2023 09:47:35
ទិញ
2.9
12795.3
12873.4
ចំណេញ
220.54 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11563671
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 19:50:24
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12795.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.92 USD
សរុប
226.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2023 09:47:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.9
ចេញ
12873.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.03 USD
ចំណេញ
220.54 USD
29.03.2023 18:37:03
29.03.2023 19:49:15
លក់
1
12787.9
12791
ចំណេញ
-3.80 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11562109
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 18:37:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12787.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2023 19:49:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
12791
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
-3.80 USD
29.03.2023 17:46:39
29.03.2023 18:14:26
ទិញ
2.9
12752.8
12757.7
ចំណេញ
12.18 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11560269
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 17:46:39
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12752.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2023 18:14:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.9
ចេញ
12757.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.03 USD
ចំណេញ
12.18 USD
29.03.2023 02:20:06
29.03.2023 16:45:44
លក់
1
12634.8
12786.5
ចំណេញ
-152.40 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11538444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 02:20:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12634.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-151.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2023 16:45:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
12786.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
-152.40 USD
29.03.2023 10:31:27
29.03.2023 16:39:31
ទិញ
3.9
12738.8
12790.4
ចំណេញ
198.51 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11545201
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 10:31:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12738.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
201.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2023 16:39:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.9
ចេញ
12790.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.73 USD
ចំណេញ
198.51 USD
29.03.2023 10:43:46
29.03.2023 10:51:30
លក់
3.8
12728.3
12727.3
ចំណេញ
1.14 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11545530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 10:43:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12728.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2023 10:51:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.8
ចេញ
12727.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.66 USD
ចំណេញ
1.14 USD
29.03.2023 10:31:18
29.03.2023 10:33:18
ទិញ
4
12739.8
12736.6
ចំណេញ
-15.60 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11545180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 10:31:18
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12739.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2023 10:33:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
12736.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.80 USD
ចំណេញ
-15.60 USD
29.03.2023 08:59:36
29.03.2023 09:00:46
ទិញ
0.1
12700.8
12697.8
ចំណេញ
-0.37 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11542463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 08:59:36
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12700.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2023 09:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
12697.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-0.37 USD
29.03.2023 08:55:54
29.03.2023 09:00:40
ទិញ
3.9
12698.5
12697.6
ចំណេញ
-6.24 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11542352
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2023 08:55:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12698.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2023 09:00:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.9
ចេញ
12697.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.73 USD
ចំណេញ
-6.24 USD
28.03.2023 16:34:07
28.03.2023 17:20:06
ទិញ
1
12607
12611.6
ចំណេញ
3.90 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11519706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.03.2023 16:34:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12607
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2023 17:20:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
12611.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
3.90 USD
28.03.2023 17:00:37
28.03.2023 17:12:01
ទិញ
1
12560
12604.2
ចំណេញ
43.50 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11519965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.03.2023 17:00:37
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12560
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
44.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2023 17:12:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
12604.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
43.50 USD
28.03.2023 03:29:35
28.03.2023 04:05:30
ទិញ
1.9
12696.1
12700.4
ចំណេញ
6.84 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11510340
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.03.2023 03:29:35
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12696.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2023 04:05:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.9
ចេញ
12700.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.33 USD
ចំណេញ
6.84 USD
28.03.2023 03:50:18
28.03.2023 04:05:29
ទិញ
1
12692.9
12699.9
ចំណេញ
6.30 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11510542
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.03.2023 03:50:18
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12692.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.03.2023 04:05:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
12699.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
6.30 USD
27.03.2023 05:20:22
27.03.2023 10:10:36
លក់
1.1
12799.3
12798.4
ចំណេញ
0.22 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11481468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2023 05:20:22
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12799.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2023 10:10:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
12798.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.77 USD
ចំណេញ
0.22 USD
27.03.2023 06:33:03
27.03.2023 10:10:31
លក់
1.1
12808.8
12795.5
ចំណេញ
13.86 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11481965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2023 06:33:03
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12808.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2023 10:10:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
12795.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.77 USD
ចំណេញ
13.86 USD
27.03.2023 03:14:28
27.03.2023 07:19:17
ទិញ
0.5
12818.8
12819.6
ចំណេញ
0.05 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11479838
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2023 03:14:28
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12818.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2023 07:19:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
12819.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
0.05 USD
27.03.2023 03:11:03
27.03.2023 07:19:11
ទិញ
0.5
12821
12822.1
ចំណេញ
0.20 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11479779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2023 03:11:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12821
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2023 07:19:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
12822.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
0.20 USD
27.03.2023 06:37:24
27.03.2023 06:39:00
លក់
0.5
12820.1
12829
ចំណេញ
-4.80 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11482039
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2023 06:37:24
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12820.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2023 06:39:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
12829
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
-4.80 USD
27.03.2023 04:41:43
27.03.2023 05:20:26
ទិញ
0.5
12795
12799.1
ចំណេញ
1.70 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11481002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2023 04:41:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2023 05:20:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
12799.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
1.70 USD
27.03.2023 04:36:40
27.03.2023 05:20:25
ទិញ
0.5
12791.5
12799.1
ចំណេញ
3.45 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11480915
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2023 04:36:40
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12791.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2023 05:20:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
12799.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
3.45 USD
27.03.2023 04:25:26
27.03.2023 04:36:43
លក់
1.1
12802.1
12791.3
ចំណេញ
11.11 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11480787
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2023 04:25:26
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12802.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2023 04:36:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
12791.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.77 USD
ចំណេញ
11.11 USD
27.03.2023 04:25:21
27.03.2023 04:36:42
លក់
1.1
12801.3
12791.3
ចំណេញ
10.23 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11480754
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2023 04:25:21
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12801.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2023 04:36:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
12791.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.77 USD
ចំណេញ
10.23 USD
27.03.2023 03:17:06
27.03.2023 04:25:25
ទិញ
0.5
12805
12800.8
ចំណេញ
-2.45 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11479887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2023 03:17:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2023 04:25:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
12800.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
-2.45 USD
27.03.2023 03:20:50
27.03.2023 03:23:09
លក់
1.6
12799.3
12807.5
ចំណេញ
-14.24 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11479935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2023 03:20:50
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12799.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2023 03:23:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.6
ចេញ
12807.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.12 USD
ចំណេញ
-14.24 USD
23.03.2023 20:31:25
23.03.2023 21:29:45
ទិញ
0.6
12696.3
12679.6
ចំណេញ
-10.44 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11441917
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2023 20:31:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12696.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2023 21:29:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
12679.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.42 USD
ចំណេញ
-10.44 USD
23.03.2023 15:58:32
23.03.2023 21:22:22
លក់
1.3
12763.6
12621.1
ចំណេញ
184.34 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11433814
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2023 15:58:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12763.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
185.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2023 21:22:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.3
ចេញ
12621.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.91 USD
ចំណេញ
184.34 USD
23.03.2023 21:21:05
23.03.2023 21:21:18
ទិញ
1.1
12624.3
12614.1
ចំណេញ
-11.99 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11443675
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2023 21:21:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12624.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2023 21:21:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
12614.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.77 USD
ចំណេញ
-11.99 USD
23.03.2023 21:09:08
23.03.2023 21:21:17
ទិញ
1.1
12696.6
12617.1
ចំណេញ
-88.22 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11443393
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2023 21:09:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12696.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-87.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2023 21:21:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
12617.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.77 USD
ចំណេញ
-88.22 USD
23.03.2023 21:05:23
23.03.2023 21:21:16
លក់
2.8
12692.4
12620.6
ចំណេញ
199.08 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11443215
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2023 21:05:23
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12692.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
201.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2023 21:21:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.8
ចេញ
12620.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.96 USD
ចំណេញ
199.08 USD
23.03.2023 17:24:43
23.03.2023 21:21:15
ទិញ
4.4
12885.7
12620.4
ចំណេញ
-1 170.40 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11437211
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2023 17:24:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12885.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 167.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2023 21:21:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.4
ចេញ
12620.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.08 USD
ចំណេញ
-1 170.40 USD
23.03.2023 16:08:31
23.03.2023 21:21:13
លក់
0.9
12786.5
12625.3
ចំណេញ
144.45 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11434549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2023 16:08:31
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
12786.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
145.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2023 21:21:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
12625.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.63 USD
ចំណេញ
144.45 USD
23.03.2023 15:48:36
23.03.2023 21:21:11
ទិញ
1.3
12730.7
12622.4
ចំណេញ
-141.70 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#11433411
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2023 15:48:36
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12730.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-140.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2023 21:21:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.3
ចេញ
12622.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.91 USD
ចំណេញ
-141.70 USD