07.12.2023 16:24:03
07.12.2023 18:46:24
خرید
0.05
1.07771
1.07932
منافع
‪8.05 USD‬
EURUSD
سودا
#112876325
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 16:24:03
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07771
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪8.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 18:46:24
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07932
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.05 USD‬
07.12.2023 16:24:05
07.12.2023 18:46:23
خرید
0.05
1.07777
1.07936
منافع
‪7.95 USD‬
EURUSD
سودا
#112876330
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 16:24:05
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07777
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.95 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 18:46:23
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07936
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.95 USD‬
07.12.2023 16:24:04
07.12.2023 18:46:23
خرید
0.05
1.07772
1.07935
منافع
‪8.15 USD‬
EURUSD
سودا
#112876328
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 16:24:04
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07772
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪8.15 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 18:46:23
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07935
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.15 USD‬
07.12.2023 16:24:06
07.12.2023 18:46:22
خرید
0.05
1.07775
1.07937
منافع
‪8.10 USD‬
EURUSD
سودا
#112876332
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 16:24:06
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07775
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪8.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 18:46:22
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07937
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.10 USD‬
07.12.2023 09:48:20
07.12.2023 15:54:46
خرید
0.05
1.07814
1.07964
منافع
‪7.50 USD‬
EURUSD
سودا
#112860128
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:20
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07814
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:54:46
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07964
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.50 USD‬
07.12.2023 09:48:21
07.12.2023 15:54:44
خرید
0.05
1.07814
1.07965
منافع
‪7.55 USD‬
EURUSD
سودا
#112860131
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:21
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07814
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.55 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:54:44
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07965
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.55 USD‬
07.12.2023 09:48:22
07.12.2023 15:54:43
خرید
0.05
1.07812
1.07967
منافع
‪7.75 USD‬
EURUSD
سودا
#112860139
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:22
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07812
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:54:43
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07967
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.75 USD‬
07.12.2023 09:48:22
07.12.2023 15:54:42
خرید
0.05
1.07814
1.07965
منافع
‪7.55 USD‬
EURUSD
سودا
#112860136
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:22
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07814
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.55 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:54:42
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07965
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.55 USD‬
07.12.2023 12:39:10
07.12.2023 15:38:30
خرید
0.05
1.07689
1.07837
منافع
‪7.40 USD‬
EURUSD
سودا
#112866637
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 12:39:10
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07689
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:38:30
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07837
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.40 USD‬
07.12.2023 12:39:12
07.12.2023 15:38:29
خرید
0.05
1.07672
1.07838
منافع
‪8.30 USD‬
EURUSD
سودا
#112866643
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 12:39:12
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07672
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪8.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:38:29
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07838
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.30 USD‬
07.12.2023 12:39:14
07.12.2023 15:38:28
خرید
0.05
1.07674
1.07837
منافع
‪8.15 USD‬
EURUSD
سودا
#112866650
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 12:39:14
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07674
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪8.15 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:38:28
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07837
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.15 USD‬
07.12.2023 12:39:13
07.12.2023 15:38:28
خرید
0.05
1.07674
1.07837
منافع
‪8.15 USD‬
EURUSD
سودا
#112866646
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 12:39:13
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07674
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪8.15 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:38:28
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07837
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.15 USD‬
07.12.2023 12:39:11
07.12.2023 15:38:28
خرید
0.05
1.07684
1.07837
منافع
‪7.65 USD‬
EURUSD
سودا
#112866640
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 12:39:11
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07684
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.65 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:38:28
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07837
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.65 USD‬
07.12.2023 14:27:58
07.12.2023 15:26:13
خرید
0.05
1.07607
1.0775
منافع
‪7.15 USD‬
EURUSD
سودا
#112869284
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 14:27:58
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07607
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.15 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:26:13
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.0775
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.15 USD‬
07.12.2023 14:28:02
07.12.2023 15:26:12
خرید
0.05
1.0761
1.0775
منافع
‪7.00 USD‬
EURUSD
سودا
#112869298
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 14:28:02
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.0761
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:26:12
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.0775
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.00 USD‬
07.12.2023 14:28:00
07.12.2023 15:26:11
خرید
0.05
1.07608
1.0775
منافع
‪7.10 USD‬
EURUSD
سودا
#112869291
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 14:28:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07608
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:26:11
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.0775
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.10 USD‬
07.12.2023 14:27:59
07.12.2023 15:26:11
خرید
0.05
1.07607
1.0775
منافع
‪7.15 USD‬
EURUSD
سودا
#112869287
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 14:27:59
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07607
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.15 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:26:11
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.0775
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.15 USD‬
07.12.2023 14:28:03
07.12.2023 15:26:10
خرید
0.05
1.07609
1.0775
منافع
‪7.05 USD‬
EURUSD
سودا
#112869302
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 14:28:03
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07609
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:26:10
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.0775
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.05 USD‬
07.12.2023 14:28:01
07.12.2023 15:26:10
خرید
0.05
1.07607
1.0775
منافع
‪7.15 USD‬
EURUSD
سودا
#112869295
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 14:28:01
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07607
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.15 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:26:10
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.0775
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.15 USD‬
07.12.2023 14:28:04
07.12.2023 15:26:09
خرید
0.05
1.07609
1.0775
منافع
‪7.05 USD‬
EURUSD
سودا
#112869305
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 14:28:04
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07609
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 15:26:09
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.0775
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.05 USD‬
05.12.2023 17:15:50
07.12.2023 09:50:52
خرید
0.05
1.08236
1.07768
منافع
‪-25.08 USD‬
EURUSD
سودا
#112806734
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.12.2023 17:15:50
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08236
سود
‪-1.68 USD‬
کل
‪-23.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:50:52
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07768
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-25.08 USD‬
05.12.2023 17:15:51
07.12.2023 09:50:51
خرید
0.05
1.08236
1.07768
منافع
‪-25.08 USD‬
EURUSD
سودا
#112806737
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.12.2023 17:15:51
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08236
سود
‪-1.68 USD‬
کل
‪-23.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:50:51
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07768
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-25.08 USD‬
07.12.2023 03:25:07
07.12.2023 09:48:19
خرید
0.05
1.07687
1.07797
منافع
‪5.50 USD‬
EURUSD
سودا
#112851100
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 03:25:07
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07687
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:19
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07797
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.50 USD‬
07.12.2023 03:25:08
07.12.2023 09:48:18
خرید
0.05
1.07687
1.078
منافع
‪5.65 USD‬
EURUSD
سودا
#112851102
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 03:25:08
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07687
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.65 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:18
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.078
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.65 USD‬
07.12.2023 03:25:09
07.12.2023 09:48:17
خرید
0.05
1.07685
1.07792
منافع
‪5.35 USD‬
EURUSD
سودا
#112851106
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 03:25:09
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07685
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.35 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:17
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07792
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.35 USD‬
07.12.2023 03:25:08
07.12.2023 09:48:17
خرید
0.05
1.07687
1.07792
منافع
‪5.25 USD‬
EURUSD
سودا
#112851104
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 03:25:08
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07687
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:17
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07792
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.25 USD‬
07.12.2023 03:25:10
07.12.2023 09:48:16
خرید
0.05
1.07687
1.07792
منافع
‪5.25 USD‬
EURUSD
سودا
#112851108
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 03:25:10
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07687
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:16
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07792
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.25 USD‬
07.12.2023 05:31:37
07.12.2023 09:48:15
خرید
0.05
1.07654
1.07793
منافع
‪6.95 USD‬
EURUSD
سودا
#112853899
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 05:31:37
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07654
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪6.95 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:15
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07793
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪6.95 USD‬
07.12.2023 05:31:36
07.12.2023 09:48:15
خرید
0.05
1.07654
1.07793
منافع
‪6.95 USD‬
EURUSD
سودا
#112853897
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 05:31:36
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07654
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪6.95 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:15
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07793
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪6.95 USD‬
07.12.2023 05:31:39
07.12.2023 09:48:14
خرید
0.05
1.07654
1.07793
منافع
‪6.95 USD‬
EURUSD
سودا
#112853905
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 05:31:39
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07654
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪6.95 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:14
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07793
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪6.95 USD‬
07.12.2023 05:31:38
07.12.2023 09:48:14
خرید
0.05
1.07654
1.07792
منافع
‪6.90 USD‬
EURUSD
سودا
#112853903
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 05:31:38
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07654
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪6.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:14
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07792
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪6.90 USD‬
07.12.2023 05:31:38
07.12.2023 09:48:14
خرید
0.05
1.07654
1.07792
منافع
‪6.90 USD‬
EURUSD
سودا
#112853901
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 05:31:38
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07654
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪6.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:48:14
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07792
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪6.90 USD‬
07.12.2023 05:55:27
07.12.2023 09:24:23
خرید
0.05
1.07613
1.07698
منافع
‪4.25 USD‬
EURUSD
سودا
#112854531
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 05:55:27
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07613
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪4.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:24:23
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07698
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪4.25 USD‬
07.12.2023 05:55:29
07.12.2023 09:24:22
خرید
0.05
1.07613
1.07698
منافع
‪4.25 USD‬
EURUSD
سودا
#112854535
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 05:55:29
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07613
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪4.25 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:24:22
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07698
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪4.25 USD‬
07.12.2023 05:55:28
07.12.2023 09:24:22
خرید
0.05
1.07613
1.07699
منافع
‪4.30 USD‬
EURUSD
سودا
#112854533
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.12.2023 05:55:28
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07613
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪4.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.12.2023 09:24:22
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07699
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪4.30 USD‬
06.12.2023 09:02:24
06.12.2023 15:47:08
خرید
0.05
1.0783
1.07946
منافع
‪5.80 USD‬
EURUSD
سودا
#112824358
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.12.2023 09:02:24
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.0783
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.80 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.12.2023 15:47:08
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07946
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.80 USD‬
06.12.2023 09:02:24
06.12.2023 15:47:07
خرید
0.05
1.07831
1.07946
منافع
‪5.75 USD‬
EURUSD
سودا
#112824360
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.12.2023 09:02:24
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07831
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.75 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.12.2023 15:47:07
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07946
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.75 USD‬
06.12.2023 10:33:21
06.12.2023 15:47:06
خرید
0.05
1.07785
1.07943
منافع
‪7.90 USD‬
EURUSD
سودا
#112828625
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.12.2023 10:33:21
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07785
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.12.2023 15:47:06
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07943
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.90 USD‬
06.12.2023 09:02:25
06.12.2023 15:47:06
خرید
0.05
1.07833
1.07944
منافع
‪5.55 USD‬
EURUSD
سودا
#112824364
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.12.2023 09:02:25
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07833
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪5.55 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.12.2023 15:47:06
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07944
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪5.55 USD‬
06.12.2023 10:33:21
06.12.2023 15:47:05
خرید
0.05
1.07785
1.07944
منافع
‪7.95 USD‬
EURUSD
سودا
#112828628
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.12.2023 10:33:21
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07785
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.95 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.12.2023 15:47:05
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07944
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.95 USD‬
06.12.2023 10:33:23
06.12.2023 15:47:04
خرید
0.05
1.07786
1.07943
منافع
‪7.85 USD‬
EURUSD
سودا
#112828634
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.12.2023 10:33:23
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07786
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.85 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.12.2023 15:47:04
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07943
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.85 USD‬
06.12.2023 10:33:22
06.12.2023 15:47:04
خرید
0.05
1.07785
1.07945
منافع
‪8.00 USD‬
EURUSD
سودا
#112828631
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.12.2023 10:33:22
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07785
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪8.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.12.2023 15:47:04
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07945
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.00 USD‬
06.12.2023 10:33:24
06.12.2023 15:47:03
خرید
0.05
1.07786
1.07944
منافع
‪7.90 USD‬
EURUSD
سودا
#112828638
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.12.2023 10:33:24
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07786
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪7.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.12.2023 15:47:03
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07944
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪7.90 USD‬
06.12.2023 04:20:49
06.12.2023 05:27:18
خرید
0.05
1.07907
1.07968
منافع
‪3.05 USD‬
EURUSD
سودا
#112818870
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.12.2023 04:20:49
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07907
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.12.2023 05:27:18
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07968
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3.05 USD‬
06.12.2023 04:20:51
06.12.2023 05:27:16
خرید
0.05
1.07907
1.07968
منافع
‪3.05 USD‬
EURUSD
سودا
#112818874
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.12.2023 04:20:51
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07907
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.12.2023 05:27:16
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07968
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3.05 USD‬
06.12.2023 04:20:50
06.12.2023 05:27:16
خرید
0.05
1.07907
1.07968
منافع
‪3.05 USD‬
EURUSD
سودا
#112818872
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.12.2023 04:20:50
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.07907
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.12.2023 05:27:16
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.07968
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3.05 USD‬
05.12.2023 16:27:56
05.12.2023 17:01:48
خرید
0.05
1.08185
1.08368
منافع
‪9.15 USD‬
EURUSD
سودا
#112802471
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.12.2023 16:27:56
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08185
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪9.15 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 17:01:48
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.08368
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪9.15 USD‬
05.12.2023 16:27:57
05.12.2023 17:01:47
خرید
0.05
1.08185
1.08371
منافع
‪9.30 USD‬
EURUSD
سودا
#112802474
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.12.2023 16:27:57
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08185
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪9.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 17:01:47
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.08371
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪9.30 USD‬
05.12.2023 16:27:58
05.12.2023 17:01:46
خرید
0.05
1.08185
1.08361
منافع
‪8.80 USD‬
EURUSD
سودا
#112802477
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.12.2023 16:27:58
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08185
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪8.80 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 17:01:46
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.08361
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.80 USD‬
05.12.2023 16:46:38
05.12.2023 17:01:44
خرید
0.05
1.08092
1.08372
منافع
‪14.00 USD‬
EURUSD
سودا
#112803591
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.12.2023 16:46:38
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08092
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪14.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.12.2023 17:01:44
ٹریڈ حجم
0.05
خروج
1.08372
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪14.00 USD‬