د ډیمو حالت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۴:۱۹
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۵۰
خریداری کول
0.01
1.09062
1.09094
ګټه
‪0.24 USD‬
EURUSD
سودا
#85725
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۴:۱۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09062
ګټنه
‪-0.08 USD‬
ټوله
‪0.32 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09094
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.24 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۴:۱۸
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۵۰
خریداری کول
0.01
1.09062
1.09095
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#85724
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۴:۱۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09062
ګټنه
‪-0.08 USD‬
ټوله
‪0.33 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09095
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۵۶:۲۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۴۹
خریداری کول
0.01
1.09023
1.09094
ګټه
‪0.63 USD‬
EURUSD
سودا
#85827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۵۶:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09023
ګټنه
‪-0.08 USD‬
ټوله
‪0.71 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09094
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.63 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۵۶:۲۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۴۹
خریداری کول
0.01
1.09023
1.09094
ګټه
‪0.63 USD‬
EURUSD
سودا
#85826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۵۶:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09023
ګټنه
‪-0.08 USD‬
ټوله
‪0.71 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09094
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.63 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۴:۱۹
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۴۹
خریداری کول
0.01
1.09062
1.09094
ګټه
‪0.24 USD‬
EURUSD
سودا
#85726
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۴:۱۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09062
ګټنه
‪-0.08 USD‬
ټوله
‪0.32 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09094
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.24 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۵۶:۲۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۴۸
خریداری کول
0.01
1.09023
1.09094
ګټه
‪0.63 USD‬
EURUSD
سودا
#85828
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۵۶:۲۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09023
ګټنه
‪-0.08 USD‬
ټوله
‪0.71 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۵۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09094
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.63 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۴۹:۲۴
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۸:۳۱
خریداری کول
0.01
1.08954
1.09046
ګټه
‪0.76 USD‬
EURUSD
سودا
#74390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۴۹:۲۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08954
ګټنه
‪-0.16 USD‬
ټوله
‪0.92 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09046
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.76 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۴۹:۲۶
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۸:۳۰
خریداری کول
0.01
1.08954
1.09046
ګټه
‪0.76 USD‬
EURUSD
سودا
#74391
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۴۹:۲۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08954
ګټنه
‪-0.16 USD‬
ټوله
‪0.92 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۸:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09046
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.76 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۴۹:۲۷
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۸:۲۹
خریداری کول
0.01
1.08954
1.09046
ګټه
‪0.76 USD‬
EURUSD
سودا
#74392
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۴۹:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08954
ګټنه
‪-0.16 USD‬
ټوله
‪0.92 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09046
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.76 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۴۹:۲۷
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۸:۲۸
خریداری کول
0.01
1.08954
1.09046
ګټه
‪0.76 USD‬
EURUSD
سودا
#74393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۶:۴۹:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08954
ګټنه
‪-0.16 USD‬
ټوله
‪0.92 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۳۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09046
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.76 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۰۲:۱۸
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۱۸:۴۵
خریداری کول
0.01
1.08875
1.0905
ګټه
‪1.59 USD‬
EURUSD
سودا
#74872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۰۲:۱۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08875
ګټنه
‪-0.16 USD‬
ټوله
‪1.75 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۱۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0905
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.59 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۰۲:۱۷
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۱۸:۴۵
خریداری کول
0.01
1.08875
1.0905
ګټه
‪1.59 USD‬
EURUSD
سودا
#74871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۰۲:۱۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08875
ګټنه
‪-0.16 USD‬
ټوله
‪1.75 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۱۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0905
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.59 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۰۲:۱۶
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۱۸:۴۵
خریداری کول
0.01
1.08874
1.0905
ګټه
‪1.60 USD‬
EURUSD
سودا
#74870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۰۲:۱۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08874
ګټنه
‪-0.16 USD‬
ټوله
‪1.76 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۱۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0905
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.60 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۵۹:۴۹
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۱۸:۴۵
خریداری کول
0.01
1.08892
1.0905
ګټه
‪1.42 USD‬
EURUSD
سودا
#74861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۵۹:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08892
ګټنه
‪-0.16 USD‬
ټوله
‪1.58 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۴ ۰۴:۱۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0905
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.42 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۳۶:۳۰
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۳۰:۰۳
خریداری کول
0.01
1.08786
1.08886
ګټه
‪1.00 USD‬
EURUSD
سودا
#79924
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۳۶:۳۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08786
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08886
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.00 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۳۶:۳۲
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۳۰:۰۲
خریداری کول
0.01
1.08786
1.08886
ګټه
‪1.00 USD‬
EURUSD
سودا
#79927
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۳۶:۳۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08786
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08886
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.00 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۳۶:۳۲
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۳۰:۰۲
خریداری کول
0.01
1.08786
1.08886
ګټه
‪1.00 USD‬
EURUSD
سودا
#79926
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۳۶:۳۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08786
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08886
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.00 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۳۶:۳۱
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۳۰:۰۲
خریداری کول
0.01
1.08786
1.08886
ګټه
‪1.00 USD‬
EURUSD
سودا
#79925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۳۶:۳۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08786
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08886
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.00 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۴۳:۱۵
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۳۰:۰۰
خریداری کول
0.01
1.08797
1.08885
ګټه
‪0.88 USD‬
EURUSD
سودا
#79952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۴۳:۱۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08797
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.88 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08885
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.88 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۴۳:۱۶
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۳۰:۰۰
خریداری کول
0.01
1.08797
1.08887
ګټه
‪0.90 USD‬
EURUSD
سودا
#79953
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۸:۴۳:۱۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08797
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.90 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08887
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.90 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۵۵
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۳۴
خریداری کول
0.01
1.08732
1.08817
ګټه
‪0.85 USD‬
EURUSD
سودا
#80408
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۵۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08732
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.85 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08817
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.85 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۵۷
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۳۳
خریداری کول
0.01
1.08732
1.08815
ګټه
‪0.83 USD‬
EURUSD
سودا
#80410
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۵۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08732
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.83 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08815
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.83 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۵۶
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۳۳
خریداری کول
0.01
1.08732
1.08815
ګټه
‪0.83 USD‬
EURUSD
سودا
#80409
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۲۹:۵۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08732
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.83 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08815
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.83 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۵
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۳۱
خریداری کول
0.01
1.08707
1.08815
ګټه
‪1.08 USD‬
EURUSD
سودا
#80450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08707
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.08 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08815
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.08 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۴
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۳۱
خریداری کول
0.01
1.08706
1.08815
ګټه
‪1.09 USD‬
EURUSD
سودا
#80449
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08706
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.09 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08815
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.09 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۶
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۳۰
خریداری کول
0.01
1.08706
1.08814
ګټه
‪1.08 USD‬
EURUSD
سودا
#80451
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08706
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.08 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08814
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.08 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۷
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۲۹
خریداری کول
0.01
1.08706
1.08815
ګټه
‪1.09 USD‬
EURUSD
سودا
#80453
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08706
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.09 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08815
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.09 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۶
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۲۹
خریداری کول
0.01
1.08706
1.08814
ګټه
‪1.08 USD‬
EURUSD
سودا
#80452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08706
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.08 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08814
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.08 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۹
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۲۸
خریداری کول
0.01
1.08707
1.08814
ګټه
‪1.07 USD‬
EURUSD
سودا
#80455
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08707
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.07 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08814
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.07 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۸
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۲۸
خریداری کول
0.01
1.08707
1.08815
ګټه
‪1.08 USD‬
EURUSD
سودا
#80454
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۴۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08707
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.08 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۳:۱۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08815
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.08 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۵:۴۷
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۱۸:۵۹
خریداری کول
0.01
1.08801
1.0888
ګټه
‪0.79 USD‬
EURUSD
سودا
#78861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۵:۴۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08801
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.79 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۱۸:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0888
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.79 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۵:۴۷
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۱۸:۴۲
خریداری کول
0.01
1.08801
1.08879
ګټه
‪0.78 USD‬
EURUSD
سودا
#78862
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۵:۴۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08801
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.78 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۱۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08879
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.78 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۵:۴۹
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۱۸:۴۱
خریداری کول
0.01
1.08802
1.08879
ګټه
‪0.77 USD‬
EURUSD
سودا
#78864
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۵:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08802
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.77 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۱۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08879
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.77 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۵:۴۸
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۱۸:۴۱
خریداری کول
0.01
1.088
1.08879
ګټه
‪0.79 USD‬
EURUSD
سودا
#78863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۳:۲۵:۴۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.088
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.79 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۵:۱۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08879
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.79 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۳
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۶
خریداری کول
0.01
1.08823
1.08914
ګټه
‪0.91 USD‬
EURUSD
سودا
#74925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08823
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.91 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08914
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.91 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۲
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۶
خریداری کول
0.01
1.08823
1.08914
ګټه
‪0.91 USD‬
EURUSD
سودا
#74924
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08823
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.91 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08914
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.91 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۲
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۶
خریداری کول
0.01
1.08823
1.08913
ګټه
‪0.90 USD‬
EURUSD
سودا
#74923
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08823
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.90 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08913
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.90 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۵
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۴
خریداری کول
0.01
1.08821
1.08914
ګټه
‪0.93 USD‬
EURUSD
سودا
#74927
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08821
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.93 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08914
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.93 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۴
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۴
خریداری کول
0.01
1.08823
1.08914
ګټه
‪0.91 USD‬
EURUSD
سودا
#74926
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08823
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.91 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08914
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.91 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۵
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۳
خریداری کول
0.01
1.08818
1.08914
ګټه
‪0.96 USD‬
EURUSD
سودا
#74928
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08818
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.96 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08914
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.96 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۶
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۲
خریداری کول
0.01
1.08819
1.08914
ګټه
‪0.95 USD‬
EURUSD
سودا
#74929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۳۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08819
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.95 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08914
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.95 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۴۹
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۱
خریداری کول
0.01
1.08792
1.08914
ګټه
‪1.22 USD‬
EURUSD
سودا
#75171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08792
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.22 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08914
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.22 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۴۶
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۱
خریداری کول
0.01
1.08792
1.08914
ګټه
‪1.22 USD‬
EURUSD
سودا
#75168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۴۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08792
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.22 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08914
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.22 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۴۸
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۰
خریداری کول
0.01
1.08792
1.08913
ګټه
‪1.21 USD‬
EURUSD
سودا
#75170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۴۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08792
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.21 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08913
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.21 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۴۷
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۰
خریداری کول
0.01
1.08791
1.08912
ګټه
‪1.21 USD‬
EURUSD
سودا
#75169
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۴۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08791
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.21 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08912
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.21 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۵۰
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۳۹
خریداری کول
0.01
1.0879
1.08912
ګټه
‪1.22 USD‬
EURUSD
سودا
#75173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0879
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.22 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08912
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.22 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۵۰
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۳۸
خریداری کول
0.01
1.0879
1.08912
ګټه
‪1.22 USD‬
EURUSD
سودا
#75174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0879
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.22 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08912
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.22 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۴۹
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۳۸
خریداری کول
0.01
1.08791
1.08912
ګټه
‪1.21 USD‬
EURUSD
سودا
#75172
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08791
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.21 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08912
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.21 USD‬
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۲۲
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۵۷:۵۸
خریداری کول
0.01
1.08646
1.08779
ګټه
‪1.33 USD‬
EURUSD
سودا
#71180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۲۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08646
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.33 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۵۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08779
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.33 USD‬
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۲۱
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۵۷:۵۸
خریداری کول
0.01
1.08645
1.08779
ګټه
‪1.34 USD‬
EURUSD
سودا
#71179
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08645
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.34 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۵۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08779
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.34 USD‬