د ډیمو حالت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۰۳
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۴۶:۲۴
خریداری کول
0.05
1.07771
1.07932
ګټه
8.05 USD
EURUSD
سودا
#112876325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07771
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۴۶:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07932
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.05 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۰۵
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۴۶:۲۳
خریداری کول
0.05
1.07777
1.07936
ګټه
7.95 USD
EURUSD
سودا
#112876330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۰۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07777
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۴۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07936
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.95 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۰۴
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۴۶:۲۳
خریداری کول
0.05
1.07772
1.07935
ګټه
8.15 USD
EURUSD
سودا
#112876328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07772
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۴۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.15 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۰۶
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۴۶:۲۲
خریداری کول
0.05
1.07775
1.07937
ګټه
8.10 USD
EURUSD
سودا
#112876332
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۰۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07775
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۴۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07937
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.10 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۲۰
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۴۶
خریداری کول
0.05
1.07814
1.07964
ګټه
7.50 USD
EURUSD
سودا
#112860128
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۲۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07814
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07964
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.50 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۲۱
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۴۴
خریداری کول
0.05
1.07814
1.07965
ګټه
7.55 USD
EURUSD
سودا
#112860131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07814
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07965
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.55 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۲۲
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۴۳
خریداری کول
0.05
1.07812
1.07967
ګټه
7.75 USD
EURUSD
سودا
#112860139
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۲۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07812
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07967
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.75 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۲۲
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۴۲
خریداری کول
0.05
1.07814
1.07965
ګټه
7.55 USD
EURUSD
سودا
#112860136
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۲۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07814
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07965
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.55 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۹:۱۰
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۸:۳۰
خریداری کول
0.05
1.07689
1.07837
ګټه
7.40 USD
EURUSD
سودا
#112866637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۹:۱۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07689
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۸:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07837
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.40 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۹:۱۲
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۸:۲۹
خریداری کول
0.05
1.07672
1.07838
ګټه
8.30 USD
EURUSD
سودا
#112866643
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۹:۱۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07672
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07838
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.30 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۹:۱۴
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۸:۲۸
خریداری کول
0.05
1.07674
1.07837
ګټه
8.15 USD
EURUSD
سودا
#112866650
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۹:۱۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07674
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07837
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.15 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۹:۱۳
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۸:۲۸
خریداری کول
0.05
1.07674
1.07837
ګټه
8.15 USD
EURUSD
سودا
#112866646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۹:۱۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07674
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07837
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.15 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۹:۱۱
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۸:۲۸
خریداری کول
0.05
1.07684
1.07837
ګټه
7.65 USD
EURUSD
سودا
#112866640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۲:۳۹:۱۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07684
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07837
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.65 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۷:۵۸
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۱۳
خریداری کول
0.05
1.07607
1.0775
ګټه
7.15 USD
EURUSD
سودا
#112869284
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۷:۵۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07607
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.0775
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.15 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۸:۰۲
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۱۲
خریداری کول
0.05
1.0761
1.0775
ګټه
7.00 USD
EURUSD
سودا
#112869298
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۸:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.0775
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.00 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۷:۵۹
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۱۱
خریداری کول
0.05
1.07607
1.0775
ګټه
7.15 USD
EURUSD
سودا
#112869287
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۷:۵۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07607
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.0775
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.15 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۸:۰۰
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۱۱
خریداری کول
0.05
1.07608
1.0775
ګټه
7.10 USD
EURUSD
سودا
#112869291
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۸:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07608
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.0775
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.10 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۸:۰۳
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۱۰
خریداری کول
0.05
1.07609
1.0775
ګټه
7.05 USD
EURUSD
سودا
#112869302
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۸:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07609
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.0775
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.05 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۸:۰۱
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۱۰
خریداری کول
0.05
1.07607
1.0775
ګټه
7.15 USD
EURUSD
سودا
#112869295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۸:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07607
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.0775
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.15 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۸:۰۴
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۰۹
خریداری کول
0.05
1.07609
1.0775
ګټه
7.05 USD
EURUSD
سودا
#112869305
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۴:۲۸:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07609
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۲۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.0775
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.05 USD
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۱۵:۵۰
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۵۰:۵۲
خریداری کول
0.05
1.08236
1.07768
ګټه
-25.08 USD
EURUSD
سودا
#112806734
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۱۵:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08236
ګټنه
-1.68 USD
ټوله
-23.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۵۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07768
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-25.08 USD
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۱۵:۵۱
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۵۰:۵۱
خریداری کول
0.05
1.08236
1.07768
ګټه
-25.08 USD
EURUSD
سودا
#112806737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۱۵:۵۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08236
ګټنه
-1.68 USD
ټوله
-23.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۵۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07768
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-25.08 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۲۵:۰۷
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۹
خریداری کول
0.05
1.07687
1.07797
ګټه
5.50 USD
EURUSD
سودا
#112851100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۲۵:۰۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07687
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07797
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.50 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۲۵:۰۸
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۸
خریداری کول
0.05
1.07687
1.078
ګټه
5.65 USD
EURUSD
سودا
#112851102
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۲۵:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07687
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.078
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.65 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۲۵:۰۹
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۷
خریداری کول
0.05
1.07685
1.07792
ګټه
5.35 USD
EURUSD
سودا
#112851106
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۲۵:۰۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07685
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07792
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.35 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۲۵:۰۸
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۷
خریداری کول
0.05
1.07687
1.07792
ګټه
5.25 USD
EURUSD
سودا
#112851104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۲۵:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07687
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07792
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.25 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۲۵:۱۰
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۶
خریداری کول
0.05
1.07687
1.07792
ګټه
5.25 USD
EURUSD
سودا
#112851108
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۳:۲۵:۱۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07687
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07792
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.25 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۳۷
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۵
خریداری کول
0.05
1.07654
1.07793
ګټه
6.95 USD
EURUSD
سودا
#112853899
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۳۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07793
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.95 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۳۶
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۵
خریداری کول
0.05
1.07654
1.07793
ګټه
6.95 USD
EURUSD
سودا
#112853897
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۳۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07793
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.95 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۳۸
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۴
خریداری کول
0.05
1.07654
1.07792
ګټه
6.90 USD
EURUSD
سودا
#112853901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۳۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07792
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.90 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۳۹
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۴
خریداری کول
0.05
1.07654
1.07793
ګټه
6.95 USD
EURUSD
سودا
#112853905
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۳۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07793
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.95 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۳۸
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۴
خریداری کول
0.05
1.07654
1.07792
ګټه
6.90 USD
EURUSD
سودا
#112853903
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۳۱:۳۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۴۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07792
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.90 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۵:۲۷
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۲۴:۲۳
خریداری کول
0.05
1.07613
1.07698
ګټه
4.25 USD
EURUSD
سودا
#112854531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۵:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07613
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۲۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.25 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۵:۲۹
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۲۴:۲۲
خریداری کول
0.05
1.07613
1.07698
ګټه
4.25 USD
EURUSD
سودا
#112854535
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۵:۲۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07613
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۲۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.25 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۵:۲۸
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۲۴:۲۲
خریداری کول
0.05
1.07613
1.07699
ګټه
4.30 USD
EURUSD
سودا
#112854533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۵:۲۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07613
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۲۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07699
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.30 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۰۲:۲۴
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۸
خریداری کول
0.05
1.0783
1.07946
ګټه
5.80 USD
EURUSD
سودا
#112824358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۰۲:۲۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0783
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07946
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.80 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۰۲:۲۴
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۷
خریداری کول
0.05
1.07831
1.07946
ګټه
5.75 USD
EURUSD
سودا
#112824360
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۰۲:۲۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07831
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07946
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.75 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۳۳:۲۱
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۶
خریداری کول
0.05
1.07785
1.07943
ګټه
7.90 USD
EURUSD
سودا
#112828625
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۳۳:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07943
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.90 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۰۲:۲۵
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۶
خریداری کول
0.05
1.07833
1.07944
ګټه
5.55 USD
EURUSD
سودا
#112824364
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۹:۰۲:۲۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07944
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.55 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۳۳:۲۱
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۵
خریداری کول
0.05
1.07785
1.07944
ګټه
7.95 USD
EURUSD
سودا
#112828628
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۳۳:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07944
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.95 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۳۳:۲۳
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۴
خریداری کول
0.05
1.07786
1.07943
ګټه
7.85 USD
EURUSD
سودا
#112828634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۳۳:۲۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07943
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.85 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۳۳:۲۲
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۴
خریداری کول
0.05
1.07785
1.07945
ګټه
8.00 USD
EURUSD
سودا
#112828631
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۳۳:۲۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07945
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.00 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۳۳:۲۴
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۳
خریداری کول
0.05
1.07786
1.07944
ګټه
7.90 USD
EURUSD
سودا
#112828638
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۳۳:۲۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۴۷:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07944
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.90 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۴:۲۰:۴۹
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۲۷:۱۸
خریداری کول
0.05
1.07907
1.07968
ګټه
3.05 USD
EURUSD
سودا
#112818870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۴:۲۰:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07907
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۲۷:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.05 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۴:۲۰:۵۱
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۲۷:۱۶
خریداری کول
0.05
1.07907
1.07968
ګټه
3.05 USD
EURUSD
سودا
#112818874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۴:۲۰:۵۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07907
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۲۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.05 USD
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۴:۲۰:۵۰
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۲۷:۱۶
خریداری کول
0.05
1.07907
1.07968
ګټه
3.05 USD
EURUSD
سودا
#112818872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۴:۲۰:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07907
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۲۳ ۰۵:۲۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.05 USD
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۷:۵۶
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۴۸
خریداری کول
0.05
1.08185
1.08368
ګټه
9.15 USD
EURUSD
سودا
#112802471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۷:۵۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08185
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.08368
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.15 USD
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۷:۵۷
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۴۷
خریداری کول
0.05
1.08185
1.08371
ګټه
9.30 USD
EURUSD
سودا
#112802474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۷:۵۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08185
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.08371
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.30 USD
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۷:۵۸
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۴۶
خریداری کول
0.05
1.08185
1.08361
ګټه
8.80 USD
EURUSD
سودا
#112802477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۷:۵۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08185
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.08361
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.80 USD
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۶:۴۰
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۴۴
خریداری کول
0.05
1.08095
1.08373
ګټه
13.90 USD
EURUSD
سودا
#112803600
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۶:۴۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08095
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.08373
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.90 USD