ရောင်းချမှု
0.02
၀၂.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၃၉
1.64767
1.62570
0.00000
0.00000
အမြတ်
29.06 USD
EURAUD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.64767
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
29.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.62570
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၃၆:၂၅
0.63709
0.66462
0.00000
0.00000
အမြတ်
-54.87 USD
AUDUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၃၆:၂၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63709
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-54.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66462
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၃၅:၄၁
0.63695
0.66462
0.00000
0.00000
အမြတ်
-55.15 USD
AUDUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၃၅:၄၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63695
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-55.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66462
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၃၂:၃၄
1.24593
1.27805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-64.17 USD
GBPUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၃၂:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24593
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-64.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၀၃
1.67812
1.62567
0.00000
0.00000
အမြတ်
-70.48 USD
EURAUD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.67812
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-70.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.62567
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၉:၂၉
1.06921
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.41 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၉:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06921
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၉:၀၉
0.63748
0.66462
0.00000
0.00000
အမြတ်
-54.09 USD
AUDUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၉:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63748
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-54.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66462
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၇:၃၂
1.06898
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.87 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၇:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06898
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၆:၂၇
1.24475
1.27805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-66.53 USD
GBPUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၀၆:၂၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24475
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-66.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၅၆:၁၅
1.06938
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.07 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၅၆:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06938
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၅၂:၄၈
1.06890
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
-23.03 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၅၂:၄၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06890
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၉:၅၇
1.06874
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
-23.35 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၉:၅၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06874
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၄:၂၂
1.24559
1.27805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-64.85 USD
GBPUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၄:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24559
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-64.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၃:၀၆
1.06940
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.03 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၃:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06940
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၂:၅၉
1.24525
1.27805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-65.53 USD
GBPUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၄၂:၅၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24525
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-65.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၂၉:၃၈
1.24547
1.27805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-65.09 USD
GBPUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၂၉:၃၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24547
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-65.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၃၉
1.24623
1.27805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-63.57 USD
GBPUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24623
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-63.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၃၃:၅၉
1.24659
1.27805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-62.85 USD
GBPUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၃၃:၅၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24659
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-62.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၄၂:၅၈
147.827
157.217
0.000
0.000
အမြတ်
120.97 USD
USDJPY_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၄၂:၅၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
147.827
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
120.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.217
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၃၁:၅၇
147.805
157.217
0.000
0.000
အမြတ်
121.25 USD
USDJPY_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၃၁:၅၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
147.805
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
121.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.217
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၂၃:၀၂
1.07139
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
-17.98 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၂၃:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07139
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၁.၀၈.၂၀၂၃ ၀၅:၂၄:၅၂
0.67000
0.66462
0.00000
0.00000
အမြတ်
-13.90 USD
AUDUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၂၃ ၀၅:၂၄:၅၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66462
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၃၁.၀၇.၂၀၂၃ ၁၀:၅၃:၁၃
1.28567
1.27805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.00 USD
GBPUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၂၃ ၁၀:၅၃:၁၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28567
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၈.၀၇.၂၀၂၃ ၀၂:၅၂:၅၅
138.855
157.217
0.000
0.000
အမြတ်
-251.45 USD
USDJPY_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၃ ၀၂:၅၂:၅၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
138.855
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-251.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.217
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၈.၀၇.၂၀၂၃ ၀၁:၀၅:၅၈
138.907
157.217
0.000
0.000
အမြတ်
-250.79 USD
USDJPY_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၃ ၀၁:၀၅:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
138.907
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-250.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
157.217
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၆:၃၂:၂၇
0.67559
0.66462
0.00000
0.00000
အမြတ်
-25.26 USD
AUDUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၆:၃၂:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67559
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66462
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၅:၃၂:၅၃
1.29032
1.27805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-27.40 USD
GBPUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၅:၃၂:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29032
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၂၃
0.67818
0.66462
0.00000
0.00000
အမြတ်
-30.44 USD
AUDUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67818
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-30.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66462
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၁၄
1.10828
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
-64.72 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၁၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10828
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-64.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၀၁
1.10920
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
-66.56 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10920
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-66.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၅:၀၆:၄၄
1.11272
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
-73.60 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၅:၀၆:၄၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11272
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-73.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၂:၄၄:၄၃
1.29638
1.27805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-39.52 USD
GBPUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၃ ၁၂:၄၄:၄၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29638
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-39.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၆.၀၇.၂၀၂၃ ၂၁:၅၅:၃၅
1.29444
1.27805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-35.80 USD
GBPUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၃ ၂၁:၅၅:၃၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29444
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-35.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၀.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၂၆:၅၉
1.11526
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
-79.86 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၂၆:၅၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11526
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-79.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.12
၁၂.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၂၇:၄၄
1.29805
1.27805
0.00000
0.00000
အမြတ်
-263.14 USD
GBPUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၂၇:၄၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29805
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-263.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27805
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.11
၁၂.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၂၇:၂၉
1.10992
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
-389.34 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၂၇:၂၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10992
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-389.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၀၇.၂၀၂၃ ၂၀:၀၀:၀၂
1.08722
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
7.43 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၃ ၂၀:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08722
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
7.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၃၅:၀၃
1.08365
1.08046
0.00000
0.00000
အမြတ်
3.86 USD
EURUSD_o
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၃၅:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08365
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08046
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000