15.08.2023 15:55:06
07.09.2023 10:33:19
ទិញ
1.45
1.7118
1.70069
ចំណេញ
-1 209.05 EUR
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#187798826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.08.2023 15:55:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.7118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-77.94 EUR
សរុប
-1 102.20 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2023 10:33:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.45
ចេញ
1.70069
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-28.91 EUR
ចំណេញ
-1 209.05 EUR
04.08.2023 13:18:34
05.09.2023 16:08:38
លក់
25
81.911
86.614
ចំណេញ
-1 289.38 EUR
USCRUDE
ព្រមព្រៀង
#187229245
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2023 13:18:34
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
81.911
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-182.33 EUR
សរុប
-1 094.80 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.09.2023 16:08:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
25
ចេញ
86.614
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.25 EUR
ចំណេញ
-1 289.38 EUR
29.08.2023 12:12:03
29.08.2023 17:42:36
ទិញ
2
25967.31
27567.31
ចំណេញ
2 897.37 EUR
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#188616383
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2023 12:12:03
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25967.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
2 955.03 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2023 17:42:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
27567.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-57.66 EUR
ចំណេញ
2 897.37 EUR
04.08.2023 13:14:37
08.08.2023 08:59:57
លក់
0.5
162.588
164.199
ចំណេញ
-525.77 EUR
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#187229006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2023 13:14:37
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
162.588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.83 EUR
សរុប
-510.97 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.08.2023 08:59:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
164.199
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.97 EUR
ចំណេញ
-525.77 EUR
14.07.2023 16:01:57
21.07.2023 14:16:39
លក់
1
0.9002
0.88872
ចំណេញ
770.28 EUR
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#186123267
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2023 16:01:57
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9002
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
6.53 EUR
សរុប
783.69 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2023 14:16:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.88872
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-19.94 EUR
ចំណេញ
770.28 EUR
27.06.2023 17:13:41
12.07.2023 17:54:02
លក់
0.35
1.09467
1.11219
ចំណេញ
-549.56 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#185257687
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.06.2023 17:13:41
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.27 EUR
សរុប
-551.34 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2023 17:54:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1.11219
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.49 EUR
ចំណេញ
-549.56 EUR
28.06.2023 13:16:17
05.07.2023 16:25:06
ទិញ
10
68.341
72.047
ចំណេញ
329.16 EUR
USCRUDE
ព្រមព្រៀង
#185303223
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2023 13:16:17
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
68.341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.00 EUR
សរុប
340.06 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2023 16:25:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
72.047
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.90 EUR
ចំណេញ
329.16 EUR
27.06.2023 16:16:05
27.06.2023 19:35:31
ទិញ
10
69.148
67.932
ចំណេញ
-115.87 EUR
USCRUDE
ព្រមព្រៀង
#185249615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.06.2023 16:16:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
69.148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-110.97 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.06.2023 19:35:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
67.932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.90 EUR
ចំណេញ
-115.87 EUR
01.06.2023 13:18:52
14.06.2023 16:25:13
ទិញ
0.35
1.07047
1.08381
ចំណេញ
397.18 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#184079141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2023 13:18:52
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07047
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-30.13 EUR
សរុប
430.80 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2023 16:25:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1.08381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.49 EUR
ចំណេញ
397.18 EUR
01.06.2023 13:26:29
10.06.2023 20:48:19
លក់
5
1862.21
1761.01
ចំណេញ
208.97 EUR
ETHUSD
ព្រមព្រៀង
#184079703
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2023 13:26:29
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1862.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-251.38 EUR
សរុប
470.79 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2023 20:48:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1761.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.44 EUR
ចំណេញ
208.97 EUR
01.06.2023 13:28:43
10.06.2023 11:02:39
លក់
5
1861.46
1722.31
ចំណេញ
385.53 EUR
ETHUSD
ព្រមព្រៀង
#184079857
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2023 13:28:43
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1861.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-251.38 EUR
សរុប
647.34 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2023 11:02:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1722.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.43 EUR
ចំណេញ
385.53 EUR
01.06.2023 13:21:58
01.06.2023 19:13:56
ទិញ
15
68.238
70.817
ចំណេញ
352.49 EUR
USCRUDE
ព្រមព្រៀង
#184079424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2023 13:21:58
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
68.238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
359.84 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2023 19:13:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
15
ចេញ
70.817
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.35 EUR
ចំណេញ
352.49 EUR
24.04.2023 21:01:52
18.05.2023 16:20:57
ទិញ
0.35
0.88806
0.90168
ចំណេញ
557.51 EUR
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#182192830
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2023 21:01:52
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
71.03 EUR
សរុប
489.97 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2023 16:20:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
0.90168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.49 EUR
ចំណេញ
557.51 EUR
11.05.2023 12:04:58
18.05.2023 16:15:19
លក់
0.35
2023.07
1963.59
ចំណេញ
1 966.40 EUR
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#183074128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2023 12:04:58
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
2023.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
43.37 EUR
សរុប
1 930.01 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2023 16:15:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1963.59
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.98 EUR
ចំណេញ
1 966.40 EUR
26.04.2023 23:36:28
17.05.2023 11:27:15
លក់
0.35
1.10402
1.08429
ចំណេញ
658.22 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#182343120
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2023 23:36:28
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.10402
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
24.84 EUR
សរុប
636.87 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2023 11:27:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1.08429
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.49 EUR
ចំណេញ
658.22 EUR
17.04.2023 20:23:16
04.05.2023 01:00:25
លក់
0.15
1995.45
2059.91
ចំណេញ
-826.76 EUR
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#181874354
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2023 20:23:16
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1995.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
49.81 EUR
សរុប
-873.58 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2023 01:00:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
2059.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.99 EUR
ចំណេញ
-826.76 EUR
21.04.2023 00:35:10
28.04.2023 21:28:57
លក់
0.15
166.957
171.106
ចំណេញ
-435.69 EUR
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#182064427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2023 00:35:10
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
166.957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-18.02 EUR
សរុប
-414.68 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2023 21:28:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
171.106
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.99 EUR
ចំណេញ
-435.69 EUR
21.04.2023 00:34:56
28.04.2023 10:12:24
លក់
0.15
166.956
169.443
ចំណេញ
-270.68 EUR
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#182064425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2023 00:34:56
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
166.956
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-18.02 EUR
សរុប
-249.67 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2023 10:12:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
169.443
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.99 EUR
ចំណេញ
-270.68 EUR
17.04.2023 11:43:54
26.04.2023 23:34:00
លក់
15
81.949
74.348
ចំណេញ
1 007.08 EUR
USCRUDE
ព្រមព្រៀង
#181840729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2023 11:43:54
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
81.949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-18.27 EUR
សរុប
1 032.70 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2023 23:34:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
15
ចេញ
74.348
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.35 EUR
ចំណេញ
1 007.08 EUR
25.04.2023 13:04:35
26.04.2023 16:24:11
លក់
0.35
1.10334
1.10815
ចំណេញ
-154.04 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#182227376
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.04.2023 13:04:35
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.10334
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.37 EUR
សរុប
-151.92 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2023 16:24:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1.10815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.49 EUR
ចំណេញ
-154.04 EUR
25.04.2023 00:17:06
25.04.2023 03:54:39
លក់
0.35
1.1043
1.10655
ចំណេញ
-74.66 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#182196851
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.04.2023 00:17:06
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-71.17 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.04.2023 03:54:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1.10655
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.49 EUR
ចំណេញ
-74.66 EUR
21.04.2023 00:46:44
25.04.2023 03:54:10
លក់
0.25
147.237
148.531
ចំណេញ
-227.78 EUR
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#182064508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2023 00:46:44
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
147.237
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.99 EUR
សរុប
-217.80 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.04.2023 03:54:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
148.531
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.99 EUR
ចំណេញ
-227.78 EUR
12.04.2023 12:04:45
24.04.2023 20:43:36
លក់
0.35
1.67246
1.68976
ចំណេញ
-411.30 EUR
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#181644757
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2023 12:04:45
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.67246
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.60 EUR
សរុប
-404.92 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2023 20:43:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1.68976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.98 EUR
ចំណេញ
-411.30 EUR
21.04.2023 00:39:46
24.04.2023 12:41:28
លក់
0.35
1.62637
1.64766
ចំណេញ
-459.12 EUR
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#182064448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2023 00:39:46
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.62637
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.11 EUR
សរុប
-452.25 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.04.2023 12:41:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1.64766
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.98 EUR
ចំណេញ
-459.12 EUR
17.04.2023 20:25:12
20.04.2023 22:33:05
លក់
0.6
29485.25
28107.82
ចំណេញ
672.39 EUR
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#181874400
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2023 20:25:12
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
29485.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-62.48 EUR
សរុប
754.31 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2023 22:33:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
28107.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-19.44 EUR
ចំណេញ
672.39 EUR
17.04.2023 11:45:35
18.04.2023 10:22:32
លក់
0.35
165.893
166.945
ចំណេញ
-263.04 EUR
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#181840818
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.04.2023 11:45:35
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
165.893
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.03 EUR
សរុប
-250.03 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.04.2023 10:22:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
166.945
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.98 EUR
ចំណេញ
-263.04 EUR
13.04.2023 15:08:41
17.04.2023 11:25:13
ទិញ
0.35
0.90316
0.8946
ចំណេញ
-213.03 EUR
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#181721276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2023 15:08:41
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.82 EUR
សរុប
-204.23 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2023 11:25:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
0.8946
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.98 EUR
ចំណេញ
-213.03 EUR
03.04.2023 18:10:32
17.04.2023 01:00:32
លក់
15
79.886
84.566
ចំណេញ
-644.59 EUR
USCRUDE
ព្រមព្រៀង
#181293561
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.04.2023 18:10:32
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
79.886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.42 EUR
សរុប
-638.66 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.04.2023 01:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
15
ចេញ
84.566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.35 EUR
ចំណេញ
-644.59 EUR
31.03.2023 10:36:38
13.04.2023 15:54:35
លក់
0.3
1.08864
1.10477
ចំណេញ
-425.69 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#181182139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2023 10:36:38
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08864
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
15.31 EUR
សរុប
-438.01 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2023 15:54:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.10477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.99 EUR
ចំណេញ
-425.69 EUR
05.04.2023 13:53:59
13.04.2023 11:51:10
លក់
0.35
164.095
166.646
ចំណេញ
-677.06 EUR
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#181394242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2023 13:53:59
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
164.095
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-61.24 EUR
សរុប
-608.84 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2023 11:51:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
166.646
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.98 EUR
ចំណេញ
-677.06 EUR
31.03.2023 10:40:24
04.04.2023 12:16:33
លក់
0.35
164.617
166.238
ចំណេញ
-409.77 EUR
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#181182460
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2023 10:40:24
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
164.617
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-12.29 EUR
សរុប
-390.50 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.04.2023 12:16:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
166.238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.98 EUR
ចំណេញ
-409.77 EUR
14.12.2022 12:23:59
14.12.2022 12:26:14
លក់
0.05
1.06582
1.06625
ចំណេញ
-2.45 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#176427037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.12.2022 12:23:59
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.06582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-2.02 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.12.2022 12:26:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.06625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.43 EUR
ចំណេញ
-2.45 EUR
22.03.2022 16:48:39
22.03.2022 16:49:29
លក់
0.05
1.02864
1.02879
ចំណេញ
-1.58 EUR
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#167860985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2022 16:48:39
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.02864
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.73 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2022 16:49:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.02879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
-1.58 EUR
03.01.2022 22:01:24
04.02.2022 14:52:51
លក់
5
75.943
90.896
ចំណេញ
-691.77 EUR
USCRUDE
ព្រមព្រៀង
#166641937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2022 22:01:24
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
75.943
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-37.96 EUR
សរុប
-651.71 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2022 14:52:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
90.896
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.10 EUR
ចំណេញ
-691.77 EUR
31.01.2022 20:29:05
04.02.2022 12:01:30
ទិញ
0.5
0.65763
0.6647
ចំណេញ
295.49 EUR
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#167096602
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2022 20:29:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.54 EUR
សរុប
308.30 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2022 12:01:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.6647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.27 EUR
ចំណេញ
295.49 EUR
31.01.2022 20:29:36
01.02.2022 09:59:58
ទិញ
0.5
1.26988
1.26706
ចំណេញ
-104.41 EUR
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#167096610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2022 20:29:36
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.36 EUR
សរុប
-98.78 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2022 09:59:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.26706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.27 EUR
ចំណេញ
-104.41 EUR
31.01.2022 20:24:35
01.02.2022 09:55:08
លក់
0.5
0.70667
0.70832
ចំណេញ
-78.55 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#167096569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2022 20:24:35
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.05 EUR
សរុប
-73.23 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2022 09:55:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.70832
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.27 EUR
ចំណេញ
-78.55 EUR
03.01.2022 21:59:44
05.01.2022 20:24:46
លក់
5
75.944
78.07
ចំណេញ
-97.10 EUR
USCRUDE
ព្រមព្រៀង
#166641834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2022 21:59:44
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
75.944
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.83 EUR
សរុប
-94.17 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.01.2022 20:24:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
78.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.10 EUR
ចំណេញ
-97.10 EUR
03.01.2022 21:46:11
05.01.2022 20:24:46
ទិញ
0.5
1802.99
1816.75
ចំណេញ
597.38 EUR
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#166641726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2022 21:46:11
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1802.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.59 EUR
សរុប
609.50 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.01.2022 20:24:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1816.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
597.38 EUR
03.01.2022 21:59:32
04.01.2022 13:10:19
ទិញ
0.5
125.573
126.299
ចំណេញ
266.13 EUR
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#166641828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2022 21:59:32
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
125.573
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.63 EUR
សរុប
277.29 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2022 13:10:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
126.299
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
266.13 EUR
03.01.2022 21:59:19
04.01.2022 00:00:05
ទិញ
0.5
125.563
125.316
ចំណេញ
-105.99 EUR
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#166641821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2022 21:59:19
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
125.563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.63 EUR
សរុប
-94.83 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2022 00:00:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
125.316
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-105.99 EUR
03.01.2022 11:53:07
03.01.2022 15:11:41
ទិញ
0.5
0.72566
0.7238
ចំណេញ
-86.20 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#166618229
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2022 11:53:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72566
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-81.93 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.01.2022 15:11:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.7238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.27 EUR
ចំណេញ
-86.20 EUR
20.12.2021 09:30:01
30.12.2021 21:32:49
ទិញ
0.5
1.45488
1.44287
ចំណេញ
-453.69 EUR
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#166342931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.12.2021 09:30:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.45488
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-28.98 EUR
សរុប
-416.18 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.12.2021 21:32:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.44287
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-453.69 EUR
23.12.2021 09:46:58
29.12.2021 17:41:50
ទិញ
1
0.72273
0.72648
ចំណេញ
305.37 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#166440254
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2021 09:46:58
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72273
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.25 EUR
សរុប
330.15 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.12.2021 17:41:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.72648
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
305.37 EUR
29.12.2021 09:41:40
29.12.2021 12:47:42
ទិញ
0.5
23.099
22.905
ចំណេញ
-438.27 EUR
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#166527255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.12.2021 09:41:40
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.099
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-429.74 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.12.2021 12:47:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
22.905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-438.27 EUR
29.12.2021 08:33:46
29.12.2021 10:00:41
ទិញ
0.5
1807.19
1803.44
ចំណេញ
-174.50 EUR
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#166526235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.12.2021 08:33:46
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1807.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-165.97 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.12.2021 10:00:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1803.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-174.50 EUR
27.12.2021 14:18:56
29.12.2021 00:00:28
លក់
1
1.6629
1.66797
ចំណេញ
-320.56 EUR
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#166484384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.12.2021 14:18:56
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.6629
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.46 EUR
សរុប
-303.96 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.12.2021 00:00:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.66797
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
-320.56 EUR
27.12.2021 14:18:26
28.12.2021 14:46:14
លក់
1
1.56703
1.56098
ចំណេញ
370.46 EUR
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#166484369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.12.2021 14:18:26
ប្រភេទ
លក់
ចំណុច​ចូល
1.56703
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 EUR
សរុប
387.58 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.12.2021 14:46:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.56098
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
370.46 EUR
27.12.2021 14:19:25
27.12.2021 16:03:44
ទិញ
0.5
22.712
22.907
ចំណេញ
422.39 EUR
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#166484387
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.12.2021 14:19:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
430.92 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.12.2021 16:03:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
22.907
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
422.39 EUR
20.12.2021 09:28:27
24.12.2021 20:21:50
ទិញ
0.5
1.6774
1.65378
ចំណេញ
-738.71 EUR
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#166342878
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.12.2021 09:28:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.6774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.06 EUR
សរុប
-714.12 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.12.2021 20:21:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.65378
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-738.71 EUR