@YMY_Invest

0.00 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
1 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~387 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
6 ហានិភ័យ
0%
សីហា 2023
0%
កញ្ញា 2023
0%
តុលា 2023
0%
វិច្ជិកា 2023
0%
ធ្នូ 2023
0%
មករា 2024
0%
កុម្ភៈ 2024
0%
មីនា 2024
0%
មេសា 2024
0%
ឧសភា 2024
0%
មិថុនា 2024
0%
កក្កដា 2024
ហានិភ័យ0
សីហា 2023
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2023
ហានិភ័យ0
តុលា 2023
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2023
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2023
ហានិភ័យ0
មករា 2024
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2024
ហានិភ័យ0
មីនា 2024
ហានិភ័យ0
មេសា 2024
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2024
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2024
ហានិភ័យ6
កក្កដា 2024
0
សីហា 2023
0
កញ្ញា 2023
0
តុលា 2023
0
វិច្ជិកា 2023
0
ធ្នូ 2023
0
មករា 2024
0
កុម្ភៈ 2024
0
មីនា 2024
0
មេសា 2024
0
ឧសភា 2024
0
មិថុនា 2024
0
កក្កដា 2024