حالت آزمایشی
خرید
1000
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۰۳:۴۲
74.73
72.15
0.00
0.00
سود
‪-2 976.23 USD‬
#BABA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۰۳:۴۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
74.73
Stop loss
0.00
سود
‪-2 976.23 USD‬
حجم معامله
1000
قیمت فعلی
72.15
Take profit
0.00
خرید
1000
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۰۳:۳۳
74.73
72.15
0.00
0.00
سود
‪-2 976.23 USD‬
#BABA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۰۳:۳۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
74.73
Stop loss
0.00
سود
‪-2 976.23 USD‬
حجم معامله
1000
قیمت فعلی
72.15
Take profit
0.00
خرید
1000
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۳۶:۰۶
74.87
72.15
0.00
0.00
سود
‪-3 116.23 USD‬
#BABA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۳۶:۰۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
74.87
Stop loss
0.00
سود
‪-3 116.23 USD‬
حجم معامله
1000
قیمت فعلی
72.15
Take profit
0.00
خرید
1000
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۲:۲۹
77.82
72.15
0.00
0.00
سود
‪-6 091.94 USD‬
#BABA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۲:۲۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
77.82
Stop loss
0.00
سود
‪-6 091.94 USD‬
حجم معامله
1000
قیمت فعلی
72.15
Take profit
0.00
خرید
1000
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۵۳
77.55
72.15
0.00
0.00
سود
‪-5 821.94 USD‬
#BABA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۵۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
77.55
Stop loss
0.00
سود
‪-5 821.94 USD‬
حجم معامله
1000
قیمت فعلی
72.15
Take profit
0.00
خرید
1000
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۶:۲۰
78.50
72.15
0.00
0.00
سود
‪-6 811.19 USD‬
#BABA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۶:۲۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
78.50
Stop loss
0.00
سود
‪-6 811.19 USD‬
حجم معامله
1000
قیمت فعلی
72.15
Take profit
0.00
خرید
2000
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۰۴:۰۲
78.78
72.15
0.00
0.00
سود
‪-14 182.34 USD‬
#BABA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۰۴:۰۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
78.78
Stop loss
0.00
سود
‪-14 182.34 USD‬
حجم معامله
2000
قیمت فعلی
72.15
Take profit
0.00
خرید
4000
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۴۴
78.74
72.15
0.00
0.00
سود
‪-28 309.92 USD‬
#BABA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۴۴
نوع
خرید
قیمت باز شدن
78.74
Stop loss
0.00
سود
‪-28 309.92 USD‬
حجم معامله
4000
قیمت فعلی
72.15
Take profit
0.00
خرید
2000
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۴۱:۱۲
79.09
72.15
0.00
0.00
سود
‪-14 881.27 USD‬
#BABA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۴۱:۱۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
79.09
Stop loss
0.00
سود
‪-14 881.27 USD‬
حجم معامله
2000
قیمت فعلی
72.15
Take profit
0.00
خرید
5000
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۰۱:۰۷
7.50
7.38
0.00
0.00
سود
‪-1 972.47 USD‬
#NIO
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۰۱:۰۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
7.50
Stop loss
0.00
سود
‪-1 972.47 USD‬
حجم معامله
5000
قیمت فعلی
7.38
Take profit
0.00
خرید
5000
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۵۲
7.63
7.38
0.00
0.00
سود
‪-2 622.47 USD‬
#NIO
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۵۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
7.63
Stop loss
0.00
سود
‪-2 622.47 USD‬
حجم معامله
5000
قیمت فعلی
7.38
Take profit
0.00
خرید
5000
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۱:۳۸
8.00
7.38
6.70
0.00
سود
‪-4 478.97 USD‬
#NIO
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۱:۳۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
8.00
Stop loss
6.70
سود
‪-4 478.97 USD‬
حجم معامله
5000
قیمت فعلی
7.38
Take profit
0.00
خرید
5000
۱۵.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۱:۲۳
7.87
7.38
0.00
0.00
سود
‪-3 860.20 USD‬
#NIO
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۱:۲۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
7.87
Stop loss
0.00
سود
‪-3 860.20 USD‬
حجم معامله
5000
قیمت فعلی
7.38
Take profit
0.00