حالت آزمایشی
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۲:۵۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۴۴
فروش
0.05
1.06424
1.06321
سود
‪5.15 USD‬
EURUSD
معامله
#115805315
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۲:۵۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۵۰:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.06321
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.15 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۸:۳۶
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۹:۵۰
فروش
0.01
1.06177
1.06058
سود
‪1.19 USD‬
EURUSD
معامله
#115784533
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۸:۳۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06058
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.19 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۸:۱۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۸:۳۵
فروش
0.02
1.06353
1.06189
سود
‪3.30 USD‬
EURUSD
معامله
#115777457
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۸:۱۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06353
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪3.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۸:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.06189
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.30 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۶:۳۹
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۸:۳۵
فروش
0.01
1.06222
1.06189
سود
‪0.34 USD‬
EURUSD
معامله
#115775548
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۶:۳۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06222
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.06189
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۲۵:۰۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۶:۳۸
فروش
0.02
1.06408
1.06232
سود
‪3.54 USD‬
EURUSD
معامله
#115739363
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۲۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06408
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪3.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۶:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.06232
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.54 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۲۰:۰۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۶:۳۸
فروش
0.01
1.06247
1.06234
سود
‪0.14 USD‬
EURUSD
معامله
#115730523
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۲۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06247
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۶:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.06234
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۲۸
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۶
خرید
0.02
1.08792
1.06492
سود
‪-46.84 USD‬
EURUSD
معامله
#115622692
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۲۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08792
بهره
‪-0.84 USD‬
مجموع
‪-46.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.06492
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-46.84 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۱۵
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۵
خرید
0.27
1.06319
1.06492
سود
‪46.71 USD‬
EURUSD
معامله
#115731465
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۱۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.06319
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪46.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۵۷:۲۵
حجم معامله
0.27
خروج
1.06492
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪46.71 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۵۹:۳۱
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۱۹:۵۹
فروش
0.03
1.06428
1.06261
سود
‪5.01 USD‬
EURUSD
معامله
#115728585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۵۹:۳۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.06261
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.01 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۰۴
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۱۹:۵۹
فروش
0.02
1.06308
1.06261
سود
‪0.94 USD‬
EURUSD
معامله
#115724833
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06308
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.06261
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۵۱:۲۶
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۰۴
فروش
0.02
1.06442
1.06321
سود
‪2.42 USD‬
EURUSD
معامله
#115721072
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۵۱:۲۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.06321
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.42 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۲۷:۳۰
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۵۱:۲۵
فروش
0.02
1.0657
1.06451
سود
‪2.38 USD‬
EURUSD
معامله
#115718784
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۲۷:۳۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۵۱:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.06451
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.38 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۵۹:۲۸
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۲۷:۳۰
فروش
0.02
1.06705
1.06582
سود
‪2.46 USD‬
EURUSD
معامله
#115717574
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۵۹:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06705
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۲۷:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.06582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.46 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۴:۱۵
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۵۹:۲۸
فروش
0.02
1.06835
1.06717
سود
‪2.36 USD‬
EURUSD
معامله
#115712194
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۴:۱۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۵۹:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.06717
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۸:۲۸
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۴:۱۴
فروش
0.01
1.06967
1.06846
سود
‪1.21 USD‬
EURUSD
معامله
#115711905
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۸:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06967
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۱:۰۰
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۸:۲۷
فروش
0.03
1.07148
1.06979
سود
‪5.10 USD‬
EURUSD
معامله
#115696998
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۱:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07148
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪5.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۸:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.06979
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.10 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۲:۰۸
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۸:۲۷
فروش
0.02
1.07021
1.06979
سود
‪0.86 USD‬
EURUSD
معامله
#115694715
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۲:۰۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07021
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۸:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.06979
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۰۰
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۳:۴۹
خرید
0.12
1.07189
1.07288
سود
‪11.88 USD‬
EURUSD
معامله
#115697360
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۳:۴۹
حجم معامله
0.12
خروج
1.07288
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.88 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۲۳:۵۱
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۲:۰۷
فروش
0.01
1.07154
1.07033
سود
‪1.21 USD‬
EURUSD
معامله
#115693627
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۲۳:۵۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.07033
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۴
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۲۳:۵۰
فروش
0.02
1.0733
1.07172
سود
‪3.16 USD‬
EURUSD
معامله
#115687078
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۲۳:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.07172
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.16 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۳۶
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۲۳:۵۰
فروش
0.01
1.07217
1.07172
سود
‪0.45 USD‬
EURUSD
معامله
#115686375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۳۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07217
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۲۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.07172
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۴:۱۱
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۰۸
خرید
0.12
1.07294
1.07392
سود
‪11.76 USD‬
EURUSD
معامله
#115689429
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۴:۱۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۰۸
حجم معامله
0.12
خروج
1.07392
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.76 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۱۶:۲۷
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۷
خرید
0.12
1.07293
1.07393
سود
‪12.00 USD‬
EURUSD
معامله
#115685364
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۱۶:۲۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07293
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۷
حجم معامله
0.12
خروج
1.07393
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.00 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۸:۱۸
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۳۶
فروش
0.02
1.07277
1.07237
سود
‪0.80 USD‬
EURUSD
معامله
#115678034
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۸:۱۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.07237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۱۳:۱۱
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۳۵
فروش
0.03
1.07403
1.07232
سود
‪5.13 USD‬
EURUSD
معامله
#115678992
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۱۳:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07403
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.07232
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.13 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۰:۱۸
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۸:۱۷
فروش
0.01
1.07406
1.0729
سود
‪1.19 USD‬
EURUSD
معامله
#115664192
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۰:۱۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07406
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۸:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.0729
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.19 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۲۰:۰۰
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۱:۳۹
خرید
0.08
1.07429
1.07529
سود
‪8.00 USD‬
EURUSD
معامله
#115667341
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۲۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07429
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۱:۳۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.07529
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.00 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۵۸
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۰:۱۷
فروش
0.01
1.07453
1.07418
سود
‪0.35 USD‬
EURUSD
معامله
#115658893
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۵۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.07418
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۳۳
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۰:۱۷
فروش
0.02
1.0758
1.07418
سود
‪3.24 USD‬
EURUSD
معامله
#115659206
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۳۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0758
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۰:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.07418
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.24 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۲۰:۰۰
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۵۸
فروش
0.03
1.07454
1.07466
سود
‪-0.11 USD‬
EURUSD
معامله
#115452314
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۲۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07454
بهره
‪0.25 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.07466
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.11 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۲۲
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۵۷
فروش
0.05
1.07657
1.07465
سود
‪9.60 USD‬
EURUSD
معامله
#115654487
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۲۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.07465
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.60 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۲۲
فروش
0.05
1.07769
1.07668
سود
‪5.46 USD‬
EURUSD
معامله
#115483521
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07769
بهره
‪0.41 USD‬
مجموع
‪5.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۲:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.07668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.46 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۲۳:۲۶
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۰۶
فروش
0.08
1.08018
1.0792
سود
‪8.11 USD‬
EURUSD
معامله
#115551022
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۲۳:۲۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08018
بهره
‪0.27 USD‬
مجموع
‪7.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۰۶
حجم معامله
0.08
خروج
1.0792
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.11 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۳۷:۵۹
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۷
فروش
0.02
1.07318
1.08157
سود
‪-16.59 USD‬
EURUSD
معامله
#115430902
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۳۷:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07318
بهره
‪0.19 USD‬
مجموع
‪-16.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.08157
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-16.59 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۵۴:۱۱
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۶
فروش
0.12
1.08269
1.08169
سود
‪12.26 USD‬
EURUSD
معامله
#115572561
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۵۴:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08269
بهره
‪0.26 USD‬
مجموع
‪12.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۶
حجم معامله
0.12
خروج
1.08169
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.26 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۵۸:۱۲
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۴
فروش
0.18
1.08518
1.08314
سود
‪37.12 USD‬
EURUSD
معامله
#115599784
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۵۸:۱۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08518
بهره
‪0.40 USD‬
مجموع
‪36.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۴
حجم معامله
0.18
خروج
1.08314
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪37.12 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۲:۵۹
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۲۸
خرید
0.01
1.0866
1.08781
سود
‪1.21 USD‬
EURUSD
معامله
#115616789
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۲:۵۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0866
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.08781
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۰:۰۵:۰۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۲:۵۸
خرید
0.02
1.08406
1.08649
سود
‪4.52 USD‬
EURUSD
معامله
#115528375
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۰:۰۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08406
بهره
‪-0.34 USD‬
مجموع
‪4.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.52 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۰۷
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۲:۵۸
خرید
0.01
1.08713
1.08649
سود
‪-0.88 USD‬
EURUSD
معامله
#115517945
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۰۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08713
بهره
‪-0.24 USD‬
مجموع
‪-0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.08649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.88 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۱۵:۰۱
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۱۳:۳۴
فروش
0.12
1.0834
1.0824
سود
‪12.13 USD‬
EURUSD
معامله
#115562614
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۱۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0834
بهره
‪0.13 USD‬
مجموع
‪12.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۱۳:۳۴
حجم معامله
0.12
خروج
1.0824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.13 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۰۳
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۳۷
خرید
0.03
1.08156
1.08255
سود
‪2.97 USD‬
EURUSD
معامله
#115557566
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08156
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.08255
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.97 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۵۱
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱:۵۹
خرید
0.03
1.0817
1.08251
سود
‪2.43 USD‬
EURUSD
معامله
#115545872
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۵۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.08251
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.43 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۰۰
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۴۶
فروش
0.08
1.08102
1.08002
سود
‪8.00 USD‬
EURUSD
معامله
#115546717
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08102
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۴۶
حجم معامله
0.08
خروج
1.08002
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.00 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۰۵:۰۰
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۰۴
فروش
0.08
1.08257
1.08159
سود
‪8.19 USD‬
EURUSD
معامله
#115495707
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۰۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08257
بهره
‪0.35 USD‬
مجموع
‪7.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۰۴
حجم معامله
0.08
خروج
1.08159
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.19 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۲۰:۰۱
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۱۴:۲۸
فروش
0.12
1.08561
1.0846
سود
‪12.12 USD‬
EURUSD
معامله
#115511206
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۲۰:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08561
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۱۴:۲۸
حجم معامله
0.12
خروج
1.0846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.12 USD‬
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۱۵:۰۰
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۰۶
خرید
0.12
1.08661
1.08701
سود
‪-9.32 USD‬
EURUSD
معامله
#115255136
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۱۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08661
بهره
‪-14.12 USD‬
مجموع
‪4.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۰۶
حجم معامله
0.12
خروج
1.08701
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.32 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۴۷:۱۰
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۰۶
خرید
0.18
1.0845
1.08701
سود
‪45.18 USD‬
EURUSD
معامله
#115503642
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۴۷:۱۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۷:۰۶
حجم معامله
0.18
خروج
1.08701
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪45.18 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۱۰:۰۰
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۴۷:۰۸
خرید
0.18
1.0834
1.08438
سود
‪1.01 USD‬
EURUSD
معامله
#115338816
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۱۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0834
بهره
‪-16.63 USD‬
مجموع
‪17.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۴۷:۰۸
حجم معامله
0.18
خروج
1.08438
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۱۱:۲۸
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۳۲
خرید
0.27
1.0809
1.08188
سود
‪17.38 USD‬
EURUSD
معامله
#115382375
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۱۱:۲۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0809
بهره
‪-9.08 USD‬
مجموع
‪26.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.27
خروج
1.08188
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪17.38 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۱۶:۰۳
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۵۹:۵۹
خرید
0.41
1.07839
1.07939
سود
‪34.12 USD‬
EURUSD
معامله
#115420302
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۱۶:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07839
بهره
‪-6.88 USD‬
مجموع
‪41.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۵۹:۵۹
حجم معامله
0.41
خروج
1.07939
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪34.12 USD‬