Chế độ demo
Mua
0.16
15.07.2024 13:15:01
0.92506
0.92525
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
2.23 USD
AUDCADm
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2024 13:15:01
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
0.92506
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
2.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
0.92525
Chốt lời
0.00000
Bán
0.81
11.07.2024 15:30:13
0.92251
0.92558
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-184.21 USD
AUDCADm
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2024 15:30:13
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
0.92251
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-184.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.81
Giá hiện tại
0.92558
Chốt lời
0.00000
Bán
0.54
05.07.2024 15:30:52
0.91787
0.92558
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-309.21 USD
AUDCADm
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2024 15:30:52
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
0.91787
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-309.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.54
Giá hiện tại
0.92558
Chốt lời
0.00000
Bán
0.36
28.06.2024 17:30:39
0.91438
0.92558
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-295.64 USD
AUDCADm
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2024 17:30:39
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
0.91438
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-295.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.36
Giá hiện tại
0.92558
Chốt lời
0.00000
Bán
0.24
26.06.2024 04:59:06
0.91087
0.92558
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-257.88 USD
AUDCADm
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2024 04:59:06
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
0.91087
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-257.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.24
Giá hiện tại
0.92558
Chốt lời
0.00000
Bán
0.16
25.06.2024 17:45:00
0.90733
0.92558
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-213.27 USD
AUDCADm
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2024 17:45:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
0.90733
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-213.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
0.92558
Chốt lời
0.00000
Sao chép
13 461.11 USD
24.04.2024 13:21:52
120.46%
138.49%
0.00
0.00
Lợi nhuận
3 461.11 USD
LoveVietNam
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2024 13:21:52
Kiểu
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
3 461.11 USD
Khối lượng giao dịch
13 461.11 USD
Chốt lời
0.00