ទិញ
0.16
15.07.2024 13:15:01
0.92506
0.92473
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.87 USD
AUDCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2024 13:15:01
ប្រភេទ
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92506
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92473
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.81
11.07.2024 15:30:13
0.92251
0.92506
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-153.37 USD
AUDCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2024 15:30:13
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.92251
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-153.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.81
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92506
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.54
05.07.2024 15:30:52
0.91787
0.92506
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-288.67 USD
AUDCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2024 15:30:52
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.91787
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-288.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.54
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92506
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.36
28.06.2024 17:30:39
0.91438
0.92506
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-281.96 USD
AUDCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2024 17:30:39
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.91438
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-281.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92506
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.24
26.06.2024 04:59:06
0.91087
0.92506
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-248.78 USD
AUDCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.06.2024 04:59:06
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.91087
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-248.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92506
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.16
25.06.2024 17:45:00
0.90733
0.92506
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-207.20 USD
AUDCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2024 17:45:00
ប្រភេទ
លក់
តម្លៃបើក
0.90733
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-207.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92506
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
13 461.11 USD
24.04.2024 13:21:52
120.46%
137.95%
0.00
0.00
ចំណេញ
3 461.11 USD
LoveVietNam
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.04.2024 13:21:52
ប្រភេទ
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
3 461.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
13 461.11 USD
កាត់ចំណេញ
0.00