01.04.2024 09:19:36
01.04.2024 09:39:30
خرید
0.1
2261.72
2261.86
منافع
‪1.40 USD‬
XAUUSD
سودا
#115415262
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.04.2024 09:19:36
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2261.72
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪1.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.04.2024 09:39:30
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2261.86
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪1.40 USD‬
29.03.2024 09:57:57
29.03.2024 14:40:22
فروخت
0.1
0.65082
0.653
منافع
‪-21.80 USD‬
AUDUSD
سودا
#115395620
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.03.2024 09:57:57
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.65082
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-21.80 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.03.2024 14:40:22
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
0.653
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-21.80 USD‬
21.03.2024 16:52:05
21.03.2024 20:27:27
خرید
0.1
2.09741
2.09516
منافع
‪-13.59 USD‬
GBPNZD
سودا
#115250305
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.03.2024 16:52:05
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2.09741
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-13.59 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.03.2024 20:27:27
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2.09516
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-13.59 USD‬
21.03.2024 16:49:20
21.03.2024 17:31:35
فروخت
0.1
192.285
192.086
منافع
‪13.12 USD‬
GBPJPY
سودا
#115250247
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.03.2024 16:49:20
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
192.285
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪13.12 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.03.2024 17:31:35
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
192.086
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪13.12 USD‬
21.03.2024 07:59:23
21.03.2024 08:07:38
خرید
0.1
2205.14
2208.27
منافع
‪31.30 USD‬
XAUUSD
سودا
#115231956
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.03.2024 07:59:23
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2205.14
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪31.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.03.2024 08:07:38
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2208.27
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪31.30 USD‬
19.03.2024 19:45:00
21.03.2024 08:07:38
خرید
0.1
2.10345
2.0989
منافع
‪-27.73 USD‬
GBPNZD
سودا
#115187681
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.03.2024 19:45:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2.10345
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-27.73 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.03.2024 08:07:38
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2.0989
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-27.73 USD‬
20.03.2024 12:04:19
20.03.2024 12:22:17
فروخت
0.1
111.483
111.615
منافع
‪-8.70 USD‬
CADJPY
سودا
#115202162
افتتاحی تاریخ اور وقت
20.03.2024 12:04:19
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
111.483
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-8.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
20.03.2024 12:22:17
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
111.615
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-8.70 USD‬
19.03.2024 15:57:23
19.03.2024 15:58:26
فروخت
0.1
2151.99
2151.38
منافع
‪6.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#115182036
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.03.2024 15:57:23
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2151.99
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪6.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
19.03.2024 15:58:26
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2151.38
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪6.10 USD‬
19.03.2024 12:38:11
19.03.2024 15:57:56
فروخت
0.1
110.889
110.699
منافع
‪12.61 USD‬
CADJPY
سودا
#115176162
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.03.2024 12:38:11
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
110.889
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪12.61 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
19.03.2024 15:57:56
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
110.699
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪12.61 USD‬
19.03.2024 07:07:43
19.03.2024 09:32:38
فروخت
0.1
110.802
110.672
منافع
‪8.66 USD‬
CADJPY
سودا
#114991243
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.03.2024 07:07:43
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
110.802
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪8.66 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
19.03.2024 09:32:38
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
110.672
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪8.66 USD‬
19.03.2024 08:04:39
19.03.2024 09:32:35
فروخت
0.1
191.081
190.661
منافع
‪27.99 USD‬
GBPJPY
سودا
#115165436
افتتاحی تاریخ اور وقت
19.03.2024 08:04:39
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
191.081
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪27.99 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
19.03.2024 09:32:35
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
190.661
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪27.99 USD‬
18.03.2024 14:23:08
18.03.2024 18:04:08
خرید
0.1
2162.41
2155.9
منافع
‪-65.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#115145667
افتتاحی تاریخ اور وقت
18.03.2024 14:23:08
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2162.41
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-65.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
18.03.2024 18:04:08
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2155.9
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-65.10 USD‬
15.03.2024 17:32:05
15.03.2024 20:21:54
فروخت
0.1
2161.27
2158.12
منافع
‪31.50 USD‬
XAUUSD
سودا
#115119171
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.03.2024 17:32:05
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2161.27
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪31.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.03.2024 20:21:54
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2158.12
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪31.50 USD‬
15.03.2024 11:33:18
15.03.2024 14:41:56
خرید
0.1
2170.1
2160.01
منافع
‪-100.90 USD‬
XAUUSD
سودا
#115109145
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.03.2024 11:33:18
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2170.1
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-100.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
15.03.2024 14:41:56
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2160.01
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-100.90 USD‬
13.03.2024 14:20:25
13.03.2024 15:17:20
خرید
0.1
2166.15
2161.8
منافع
‪-43.51 USD‬
XAUUSD
سودا
#115052577
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.03.2024 14:20:25
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2166.15
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-43.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.03.2024 15:17:20
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2161.8
کمیشن فیس
‪-0.01 USD‬
منافع
‪-43.51 USD‬
13.03.2024 06:32:19
13.03.2024 14:20:24
فروخت
0.1
2157.35
2166.11
منافع
‪-87.60 USD‬
XAUUSD
سودا
#115043406
افتتاحی تاریخ اور وقت
13.03.2024 06:32:19
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2157.35
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-87.60 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.03.2024 14:20:24
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2166.11
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-87.60 USD‬
11.03.2024 17:36:00
11.03.2024 17:47:07
خرید
0.1
2184.05
2184.74
منافع
‪6.90 USD‬
XAUUSD
سودا
#115002898
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.03.2024 17:36:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2184.05
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪6.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.03.2024 17:47:07
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2184.74
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪6.90 USD‬
11.03.2024 12:41:59
11.03.2024 13:41:48
فروخت
0.1
2177.62
2179.41
منافع
‪-17.90 USD‬
XAUUSD
سودا
#114994359
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.03.2024 12:41:59
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2177.62
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-17.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.03.2024 13:41:48
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2179.41
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-17.90 USD‬
11.03.2024 11:52:14
11.03.2024 12:10:16
فروخت
0.1
2180.96
2179.87
منافع
‪10.90 USD‬
XAUUSD
سودا
#114992948
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.03.2024 11:52:14
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2180.96
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪10.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.03.2024 12:10:16
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2179.87
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪10.90 USD‬
11.03.2024 11:22:39
11.03.2024 11:26:49
فروخت
0.1
2176.26
2177.79
منافع
‪-15.30 USD‬
XAUUSD
سودا
#114992608
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.03.2024 11:22:39
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2176.26
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-15.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.03.2024 11:26:49
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2177.79
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-15.30 USD‬
11.03.2024 10:28:54
11.03.2024 10:44:56
فروخت
0.1
2180.58
2178.39
منافع
‪21.90 USD‬
XAUUSD
سودا
#114991226
افتتاحی تاریخ اور وقت
11.03.2024 10:28:54
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2180.58
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪21.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.03.2024 10:44:56
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2178.39
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪21.90 USD‬
15.02.2024 06:19:44
11.03.2024 10:29:05
فروخت
0.1
161.108
160.717
منافع
‪26.63 USD‬
EURJPY
سودا
#114468987
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.02.2024 06:19:44
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
161.108
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪26.63 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.03.2024 10:29:05
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
160.717
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪26.63 USD‬
15.02.2024 17:56:57
11.03.2024 10:29:04
فروخت
0.1
188.777
188.57
منافع
‪14.10 USD‬
GBPJPY
سودا
#114486593
افتتاحی تاریخ اور وقت
15.02.2024 17:56:57
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
188.777
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪14.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.03.2024 10:29:04
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
188.57
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪14.10 USD‬
01.03.2024 02:19:01
11.03.2024 10:29:03
فروخت
0.1
162.398
160.714
منافع
‪114.69 USD‬
EURJPY
سودا
#114767927
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.03.2024 02:19:01
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
162.398
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪114.69 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
11.03.2024 10:29:03
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
160.714
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪114.69 USD‬
08.03.2024 17:37:07
08.03.2024 17:43:10
خرید
0.1
2175.81
2172.96
منافع
‪-28.50 USD‬
XAUUSD
سودا
#114968730
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.03.2024 17:37:07
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2175.81
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-28.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.03.2024 17:43:10
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2172.96
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-28.50 USD‬
08.03.2024 14:31:55
08.03.2024 15:10:36
فروخت
0.1
2166.59
2165.17
منافع
‪14.20 USD‬
XAUUSD
سودا
#114958685
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.03.2024 14:31:55
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2166.59
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪14.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.03.2024 15:10:36
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2165.17
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪14.20 USD‬
07.03.2024 20:15:29
07.03.2024 21:32:49
فروخت
0.2
2157.54
2160
منافع
‪-49.20 USD‬
XAUUSD
سودا
#114941869
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.03.2024 20:15:29
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2157.54
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-49.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.03.2024 21:32:49
ٹریڈ حجم
0.2
خروج
2160
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-49.20 USD‬
07.03.2024 17:20:21
07.03.2024 17:43:01
فروخت
0.1
2154.46
2156.95
منافع
‪-24.90 USD‬
XAUUSD
سودا
#114937685
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.03.2024 17:20:21
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2154.46
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-24.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.03.2024 17:43:01
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2156.95
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-24.90 USD‬
07.03.2024 17:00:35
07.03.2024 17:12:07
فروخت
0.1
2153.59
2157.09
منافع
‪-35.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114936969
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.03.2024 17:00:35
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2153.59
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-35.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.03.2024 17:12:07
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2157.09
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-35.00 USD‬
07.03.2024 15:42:35
07.03.2024 15:51:28
فروخت
0.1
2162.06
2158.33
منافع
‪37.30 USD‬
XAUUSD
سودا
#114932452
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.03.2024 15:42:35
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2162.06
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪37.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.03.2024 15:51:28
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2158.33
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪37.30 USD‬
07.03.2024 10:01:35
07.03.2024 15:51:28
فروخت
0.1
2155.79
2158.33
منافع
‪-25.40 USD‬
XAUUSD
سودا
#114924307
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.03.2024 10:01:35
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2155.79
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-25.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.03.2024 15:51:28
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2158.33
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-25.40 USD‬
06.03.2024 18:10:31
06.03.2024 18:13:08
خرید
0.1
2144.52
2145.48
منافع
‪9.60 USD‬
XAUUSD
سودا
#114907367
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 18:10:31
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2144.52
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪9.60 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 18:13:08
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2145.48
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪9.60 USD‬
06.03.2024 18:05:12
06.03.2024 18:10:27
فروخت
0.1
2141.37
2144.36
منافع
‪-29.90 USD‬
XAUUSD
سودا
#114907234
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 18:05:12
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2141.37
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-29.90 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 18:10:27
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2144.36
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-29.90 USD‬
06.03.2024 18:00:45
06.03.2024 18:01:50
فروخت
0.1
2140.59
2142.16
منافع
‪-15.70 USD‬
XAUUSD
سودا
#114907145
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 18:00:45
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2140.59
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-15.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 18:01:50
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2142.16
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-15.70 USD‬
06.03.2024 17:25:06
06.03.2024 17:37:11
فروخت
0.1
2140.67
2139.14
منافع
‪15.30 USD‬
XAUUSD
سودا
#114905137
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 17:25:06
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2140.67
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪15.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 17:37:11
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2139.14
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪15.30 USD‬
06.03.2024 14:58:59
06.03.2024 17:24:57
فروخت
0.1
169.054
169.305
منافع
‪-16.80 USD‬
CHFJPY
سودا
#114896985
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 14:58:59
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
169.054
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-16.80 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 17:24:57
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
169.305
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-16.80 USD‬
06.03.2024 15:41:19
06.03.2024 17:24:41
خرید
0.1
1.08825
1.08888
منافع
‪6.30 USD‬
EURUSD
سودا
#114898905
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 15:41:19
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08825
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪6.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 17:24:41
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
1.08888
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪6.30 USD‬
06.03.2024 16:32:56
06.03.2024 16:34:15
خرید
0.1
2143.21
2144.65
منافع
‪14.40 USD‬
XAUUSD
سودا
#114901722
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 16:32:56
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2143.21
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪14.40 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 16:34:15
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2144.65
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪14.40 USD‬
06.03.2024 11:52:09
06.03.2024 14:51:55
خرید
0.1
1.08764
1.08677
منافع
‪-8.70 USD‬
EURUSD
سودا
#114893264
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 11:52:09
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08764
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-8.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 14:51:55
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
1.08677
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-8.70 USD‬
06.03.2024 14:08:58
06.03.2024 14:30:52
خرید
0.1
2132.19
2133.29
منافع
‪11.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114895955
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 14:08:58
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2132.19
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪11.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 14:30:52
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2133.29
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪11.00 USD‬
06.03.2024 11:19:08
06.03.2024 11:51:52
خرید
0.1
2126.12
2127.49
منافع
‪13.70 USD‬
XAUUSD
سودا
#114892799
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 11:19:08
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2126.12
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪13.70 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 11:51:52
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2127.49
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪13.70 USD‬
06.03.2024 09:17:55
06.03.2024 10:40:12
فروخت
0.1
169.16
169.303
منافع
‪-9.55 USD‬
CHFJPY
سودا
#114888829
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 09:17:55
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
169.16
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-9.55 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 10:40:12
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
169.303
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-9.55 USD‬
06.03.2024 09:13:54
06.03.2024 10:40:10
خرید
0.1
1.08646
1.08678
منافع
‪3.20 USD‬
EURUSD
سودا
#114888525
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 09:13:54
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08646
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪3.20 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 10:40:10
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
1.08678
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪3.20 USD‬
06.03.2024 09:13:30
06.03.2024 10:40:10
خرید
0.1
1.27121
1.27187
منافع
‪6.60 USD‬
GBPUSD
سودا
#114888511
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 09:13:30
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.27121
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪6.60 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 10:40:10
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
1.27187
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪6.60 USD‬
06.03.2024 06:22:32
06.03.2024 09:04:43
خرید
0.1
2126.27
2128.57
منافع
‪23.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114885749
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 06:22:32
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2126.27
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪23.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 09:04:43
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2128.57
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪23.00 USD‬
05.03.2024 18:13:15
05.03.2024 18:41:49
فروخت
0.1
2126.41
2125
منافع
‪14.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#114875796
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.03.2024 18:13:15
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2126.41
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪14.10 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.03.2024 18:41:49
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2125
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪14.10 USD‬
05.03.2024 17:17:20
05.03.2024 17:19:24
فروخت
0.1
2136.21
2134.78
منافع
‪14.30 USD‬
XAUUSD
سودا
#114872939
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.03.2024 17:17:20
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2136.21
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪14.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.03.2024 17:19:24
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2134.78
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪14.30 USD‬
05.03.2024 17:00:21
05.03.2024 17:00:33
خرید
0.1
2134.91
2136.06
منافع
‪11.50 USD‬
XAUUSD
سودا
#114871366
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.03.2024 17:00:21
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2134.91
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪11.50 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.03.2024 17:00:33
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2136.06
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪11.50 USD‬
05.03.2024 16:18:50
05.03.2024 16:39:57
خرید
0.1
2131.81
2129.01
منافع
‪-28.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114869579
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.03.2024 16:18:50
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2131.81
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-28.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.03.2024 16:39:57
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2129.01
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-28.00 USD‬
05.03.2024 16:11:50
05.03.2024 16:13:49
خرید
0.1
2128.47
2129.5
منافع
‪10.30 USD‬
XAUUSD
سودا
#114869279
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.03.2024 16:11:50
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2128.47
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪10.30 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.03.2024 16:13:49
ٹریڈ حجم
0.1
خروج
2129.5
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪10.30 USD‬