د ډیمو حالت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۵۶:۲۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۰۲
خریداری کول
1
1.08957
1.08207
ګټه
‪-7.50 USD‬
EURUSD
سودا
#72484391
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۵۶:۲۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08957
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-7.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08207
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-7.50 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۵
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۰۱
خریداری کول
1
1.08536
1.08201
ګټه
‪-3.35 USD‬
EURUSD
سودا
#72502317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08536
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-3.35 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08201
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-3.35 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۰۰
خریداری کول
1
1.08491
1.08197
ګټه
‪-2.94 USD‬
EURUSD
سودا
#72502778
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08491
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-2.94 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08197
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-2.94 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۲۷
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۹
خریداری کول
1
1.08378
1.08215
ګټه
‪-1.63 USD‬
EURUSD
سودا
#72503883
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08378
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-1.63 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08215
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-1.63 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۳:۲۱
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۸
خریداری کول
1
1.08244
1.08222
ګټه
‪-0.22 USD‬
EURUSD
سودا
#72509916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۳:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08244
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.22 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08222
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.22 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۴۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۷
خریداری کول
1
1.08272
1.08218
ګټه
‪-0.54 USD‬
EURUSD
سودا
#72510251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۴۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08272
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.54 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08218
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.54 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۲۱:۳۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۶
خریداری کول
1
1.08074
1.08214
ګټه
‪1.40 USD‬
EURUSD
سودا
#72521148
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۲۱:۳۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08074
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08214
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.40 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۲
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۶
خریداری کول
1
1.08153
1.0822
ګټه
‪0.67 USD‬
EURUSD
سودا
#72516841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08153
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.67 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.0822
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.67 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۰:۱۸:۳۱
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۵
خریداری کول
1
1.07741
1.08211
ګټه
‪4.70 USD‬
EURUSD
سودا
#72540721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۰:۱۸:۳۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07741
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪4.70 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08211
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪4.70 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۰:۱۸:۳۷
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۴
خریداری کول
1
1.07741
1.0821
ګټه
‪4.69 USD‬
EURUSD
سودا
#72540723
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۰:۱۸:۳۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07741
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪4.69 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.0821
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪4.69 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۰:۲۶:۲۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۳
خریداری کول
1
1.07744
1.08214
ګټه
‪4.70 USD‬
EURUSD
سودا
#72540770
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۰:۲۶:۲۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07744
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪4.70 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08214
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪4.70 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۰:۲۷
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۲
خریداری کول
1
1.07581
1.08205
ګټه
‪6.24 USD‬
EURUSD
سودا
#72550340
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۵۰:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07581
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪6.24 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08205
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪6.24 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۴:۵۶
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۱
خریداری کول
1
1.07443
1.082
ګټه
‪7.57 USD‬
EURUSD
سودا
#72567574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۴:۵۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07443
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪7.57 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.082
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪7.57 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۷:۳۶
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۰
خریداری کول
1
1.07232
1.08202
ګټه
‪9.70 USD‬
EURUSD
سودا
#72608375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۷:۳۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07232
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪9.70 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08202
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪9.70 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۲۶
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۳۳
خریداری کول
0.01
1.08277
1.0826
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD
سودا
#72510228
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۲۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08277
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0826
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۴
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۴:۳۹
خریداری کول
0.01
1.083
1.08235
ګټه
‪-0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#72506204
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.083
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۴:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08235
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۳:۰۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۴:۲۷
خریداری کول
0.01
1.0823
1.08241
ګټه
‪0.00 USD‬
EURUSD
سودا
#72509898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۳:۰۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0823
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08241
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.00 USD‬
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۲۷:۴۸
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۰۵
خریداری کول
1
1.08746
1.08861
ګټه
‪1.15 USD‬
EURUSD
سودا
#72450083
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۲۷:۴۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08746
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08861
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.15 USD‬
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۸:۵۸
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۰۰
خریداری کول
1
1.08703
1.0887
ګټه
‪1.67 USD‬
EURUSD
سودا
#72433691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۲۸:۵۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08703
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.67 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.0887
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.67 USD‬
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۱:۰۸
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۲۹:۴۷
خریداری کول
1
1.08823
1.08869
ګټه
‪0.46 USD‬
EURUSD
سودا
#72423136
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۲۱:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08823
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.46 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۲۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08869
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.46 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۴:۰۱
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۱:۵۲
خریداری کول
1
1.08656
1.08846
ګټه
‪1.90 USD‬
EURUSD
سودا
#72354392
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۴:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08656
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.90 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08846
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.90 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۲۴:۱۵
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۰:۴۷
خریداری کول
1
1.08746
1.08827
ګټه
‪0.81 USD‬
EURUSD
سودا
#72351895
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۲۴:۱۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08746
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.81 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08827
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.81 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۱:۴۲:۴۶
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۰:۲۶
خریداری کول
1
1.08801
1.08832
ګټه
‪0.31 USD‬
EURUSD
سودا
#72334573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۱:۴۲:۴۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08801
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.31 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08832
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.31 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۶:۳۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۳۴
خریداری کول
1
1.08646
1.0884
ګټه
‪1.94 USD‬
EURUSD
سودا
#72301153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۶:۳۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08646
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.94 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.0884
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.94 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۳۱
خریداری کول
1
1.08719
1.0884
ګټه
‪1.21 USD‬
EURUSD
سودا
#72292283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08719
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.21 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.0884
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.21 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۴:۲۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۲۳
خریداری کول
1
1.08721
1.08835
ګټه
‪1.14 USD‬
EURUSD
سودا
#72292023
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۴:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08721
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.14 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08835
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.14 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۳۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۱۹
خریداری کول
1
1.0882
1.08842
ګټه
‪0.22 USD‬
EURUSD
سودا
#72287048
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۳۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0882
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.22 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08842
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.22 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱:۱۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۱۵
خریداری کول
1
1.08908
1.08842
ګټه
‪-0.66 USD‬
EURUSD
سودا
#72282218
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱:۱۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08908
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.66 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08842
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.66 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۷:۲۹:۳۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۳:۲۶
خرڅول
1
1.09091
1.08996
ګټه
‪0.95 USD‬
EURUSD
سودا
#72274564
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۷:۲۹:۳۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09091
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.95 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08996
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.95 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۴۷:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۶:۱۴
خریداری کول
1
1.08332
1.08502
ګټه
‪1.70 USD‬
EURUSD
سودا
#72222960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۴۷:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08332
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.70 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۶:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08502
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.70 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۳۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۶:۱۱
خریداری کول
1
1.0839
1.0851
ګټه
‪1.20 USD‬
EURUSD
سودا
#72218067
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۳۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0839
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.0851
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.20 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۱:۱۱:۴۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۶:۰۷
خریداری کول
1
1.08504
1.0851
ګټه
‪0.06 USD‬
EURUSD
سودا
#72199006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۱:۱۱:۴۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08504
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.06 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.0851
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.06 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۰۱:۳۴
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱:۱۸
خرڅول
1
1.0841
1.08611
ګټه
‪-2.01 USD‬
EURUSD
سودا
#72146398
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۰۱:۳۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0841
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-2.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08611
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-2.01 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۲۰:۳۳
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱:۱۷
خرڅول
1
1.08527
1.08611
ګټه
‪-0.84 USD‬
EURUSD
سودا
#72153174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۲۰:۳۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08527
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.84 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08611
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.84 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۵۱
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱:۱۶
خرڅول
1
1.08769
1.08607
ګټه
‪1.62 USD‬
EURUSD
سودا
#72159778
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۵۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08769
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.62 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08607
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.62 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۴۵
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱:۱۶
خرڅول
1
1.08765
1.08609
ګټه
‪1.56 USD‬
EURUSD
سودا
#72159764
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۴۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08765
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.56 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08609
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.56 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۰۷
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱:۱۵
خرڅول
1
1.08761
1.08607
ګټه
‪1.54 USD‬
EURUSD
سودا
#72159949
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08761
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.54 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08607
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.54 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۷:۵۶
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۴۱:۱۷
خریداری کول
1
1.08259
1.08362
ګټه
‪1.03 USD‬
EURUSD
سودا
#72139858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۷:۵۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08259
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.03 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۴۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08362
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.03 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۴۱:۵۳
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۴۰:۱۴
خرڅول
1
1.08326
1.0819
ګټه
‪1.36 USD‬
EURUSD
سودا
#72122315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۴۱:۵۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08326
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.36 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۴۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.0819
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.36 USD‬
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۰۸:۵۸
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۳۲
خریداری کول
1
1.07956
1.08183
ګټه
‪2.27 USD‬
EURUSD
سودا
#72071636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۰۸:۵۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07956
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.27 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08183
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪2.27 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۵۱:۲۴
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۳۰
خریداری کول
1
1.08007
1.0819
ګټه
‪1.83 USD‬
EURUSD
سودا
#72061088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۵۱:۲۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08007
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.83 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.0819
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.83 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۱۷:۵۳
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۲۷
خریداری کول
1
1.08047
1.0819
ګټه
‪1.43 USD‬
EURUSD
سودا
#72058764
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۱۷:۵۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08047
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.43 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.0819
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.43 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۱۴:۱۰
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۲۲
خریداری کول
1
1.08096
1.08184
ګټه
‪0.88 USD‬
EURUSD
سودا
#72054588
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۱۴:۱۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08096
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.88 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08184
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.88 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۵:۰۴
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۱۸
خریداری کول
1
1.081
1.08189
ګټه
‪0.89 USD‬
EURUSD
سودا
#72050054
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۵:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.081
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.89 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08189
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.89 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۶:۵۰
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۳:۵۱
خریداری کول
1
1.08164
1.08178
ګټه
‪0.14 USD‬
EURUSD
سودا
#72049221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۶:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08164
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.14 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08178
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.14 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۶:۴۱
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۳:۴۵
خریداری کول
1
1.08171
1.08186
ګټه
‪0.15 USD‬
EURUSD
سودا
#72049215
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۶:۴۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08171
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۴۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08186
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.15 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۳۳:۵۰
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۴۲:۰۷
خریداری کول
1
1.08364
1.08492
ګټه
‪1.28 USD‬
EURUSD
سودا
#72023061
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۳۳:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08364
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.28 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۴۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08492
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.28 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۸:۳۳
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۳۳:۴۳
خریداری کول
1
1.08484
1.0851
ګټه
‪0.26 USD‬
EURUSD
سودا
#72013195
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۵۸:۳۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08484
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.26 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۳۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.0851
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.26 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۴:۲۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۶:۱۷
خرڅول
1
1.08782
1.08699
ګټه
‪0.83 USD‬
EURUSD
سودا
#71991482
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۴:۲۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08782
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.83 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08699
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.83 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۱۴
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۶:۱۲
خرڅول
1
1.08728
1.08702
ګټه
‪0.26 USD‬
EURUSD
سودا
#71988946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08728
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.26 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۶:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.08702
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.26 USD‬