၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၈:၁၀
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၇:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
2319.61
2318.19
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559033030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၈:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2319.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2318.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၇:၁၉
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၈:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
2320.45
2319.59
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559030980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၇:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2320.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2319.59
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၇:၀၈
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၈:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
2320.24
2319.51
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559030974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၇:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2320.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2319.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၉:၀၃
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
2319.05
2319.86
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559030250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၉:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2319.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2319.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၅၉
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
2319.23
2319.87
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559030209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၅၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2319.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2319.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၀၆:၄၁
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
2315.21
2318.77
အမြတ်
-0.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559026557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၀၆:၄၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2315.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2318.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.04 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၂၉:၁၃
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၅၈:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
2317.07
2317.25
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559025406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၂၉:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2317.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၅၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2317.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၁:၁၄
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၅၅:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
2319.33
2316.06
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559022472
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၁:၁၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2319.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2316.06
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၂:၁၈
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၅၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
2318.33
2316.46
အမြတ်
0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559022490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၂:၁၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2318.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2316.46
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၃:၅၈
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၅၅:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
2317.77
2316.54
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559022519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၃:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2317.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၅၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2316.54
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၇:၅၀
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
2325.51
2326.31
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559016713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၇:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.51
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2326.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၁:၂၀
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
2325.53
2325.85
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559016516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၁:၂၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2325.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၆:၄၁
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
2327.24
2326
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559016405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၆:၄၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2327.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၅:၀၆
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၈:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
2326.72
2325.9
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559016310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၅:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2326.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2325.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၄၉:၀၄
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၃:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
2325.79
2326.08
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559011349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၄၉:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2325.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2326.08
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၅၃:၂၄
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၇:၀၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
2327.24
2328.49
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559011433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၅၃:၂၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2327.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၇:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2328.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၅၅:၁၁
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၅၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
2326.69
2327.33
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559011519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၅၅:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2326.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၅၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၂၁:၄၃
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၂၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
2325.87
2325.54
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559010214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၂၁:၄၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2325.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၂၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2325.54
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၁၉:၂၂
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၂၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
2324.79
2325.39
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559010107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၁၉:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2324.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၂၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2325.39
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၁၅:၁၉
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၁၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
2322.98
2324.4
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559010027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၁၅:၁၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2322.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2324.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၄၁:၅၈
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၄၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
2318.14
2320.56
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559008947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၄၁:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2318.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၄၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2320.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၂၄:၂၉
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၃၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
2319.28
2319.01
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559008330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၂၄:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2319.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၃၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2319.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၅၆:၀၃
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၀၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
2317.28
2318.04
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1559005998
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၅၆:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2317.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2318.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၁:၂၂
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၄၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
2318.78
2318.67
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558973936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၁:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2318.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2318.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၂၂:၃၅
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၂၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
2327.99
2327.77
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558993596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၂၂:၃၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2327.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၂၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2327.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၄၄:၅၈
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၁၁:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
2329.98
2329.73
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558990563
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၄၄:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2329.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၁၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2329.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၈:၂၆
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၄၂:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
2328.84
2328.36
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558990154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၈:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2328.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၄၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2328.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၈:၂၂
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၄၂:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
2328.59
2328.29
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558990138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၈:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2328.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2328.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၀၈:၂၉
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
2324.79
2325.84
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558988825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၀၈:၂၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2324.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2325.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၀၉:၀၅
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
2324.96
2325.78
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558988836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၀၉:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2324.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2325.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၉:၄၉
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၂၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
2317.11
2315.2
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558972896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၉:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2317.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2315.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၁၁:၁၉
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၅:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
2305.93
2309
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558970375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၁၁:၁၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2305.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2309
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၀၀:၄၄
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၈:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
2302.36
2302.17
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558965465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၀၀:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2302.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2302.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၄၈:၂၇
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၄၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
2304.12
2304.05
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558964668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၄၈:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2304.12
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၄၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2304.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၄၃:၁၃
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၄၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
2302.47
2304.02
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558964413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၄၃:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2302.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2304.02
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၂၈
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၀၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
2299.65
2299.85
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558959766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2299.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2299.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၀၆:၄၂
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၀၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
2301.53
2301.33
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558959465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၀၆:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2301.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2301.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၉:၁၄
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၅၀:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
2301.95
2302.58
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558949621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၉:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2301.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၅၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2302.58
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၄:၅၅
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၄၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
2303.02
2303.2
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558949790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၄:၅၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2303.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2303.2
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၈:၅၀
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၄၆:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
2302.25
2304.13
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558949964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၈:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2302.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2304.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၃၁:၃၉
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၄၆:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
2307.4
2304.45
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558953290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၃၁:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2307.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၄၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2304.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၁၆:၄၇
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၂၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
2305.92
2307.49
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558950965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၁၆:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2305.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၂၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2307.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၃၈:၂၈
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၆:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
2302.82
2301.84
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558949179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၃၈:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2302.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2301.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၁:၀၅
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၂:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
2307.16
2302.22
အမြတ်
0.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558947012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၁:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2307.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၂၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2302.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၃၄:၅၈
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၃၇:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
2310.76
2308.15
အမြတ်
0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558946468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၃၄:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2310.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၃၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2308.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၅၆:၃၇
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၀၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
2303.49
2308.68
အမြတ်
-0.05 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558943372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၅၆:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2303.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၀၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2308.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၇:၀၆:၀၄
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၇:၅၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
2304.89
2305.86
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558943674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၇:၀၆:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2304.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၇:၅၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2305.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၇:၁၂:၄၁
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၇:၁၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
2305.8
2306.84
အမြတ်
-0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558943872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၇:၁၂:၄၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2305.8
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၇:၁၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2306.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၄၅:၄၇
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၅၂:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
2304.21
2303.73
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558943143
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၄၅:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2304.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2303.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၃၆:၀၂
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၄၂:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
2305.55
2304.53
အမြတ်
0.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1558942859
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၃၆:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2305.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၄၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2304.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD