13.06.2024 04:41:01
13.06.2024 06:31:01
ទិញ
0.01
2310.04
2314.71
ចំណេញ
4.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260801
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:01
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.60 USD
13.06.2024 04:40:59
13.06.2024 06:31:00
ទិញ
0.01
2310.02
2314.71
ចំណេញ
4.62 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260794
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:40:59
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.62 USD
13.06.2024 04:40:58
13.06.2024 06:31:00
ទិញ
0.01
2310.13
2314.71
ចំណេញ
4.51 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:40:58
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.51 USD
13.06.2024 04:41:05
13.06.2024 06:31:00
ទិញ
0.01
2309.76
2314.71
ចំណេញ
4.88 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:05
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2309.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.88 USD
13.06.2024 04:41:02
13.06.2024 06:31:00
ទិញ
0.01
2309.95
2314.71
ចំណេញ
4.69 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260803
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:02
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2309.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:31:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.69 USD
13.06.2024 04:41:06
13.06.2024 06:30:59
ទិញ
0.01
2309.83
2314.71
ចំណេញ
4.81 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:06
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2309.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.81 USD
13.06.2024 04:41:00
13.06.2024 06:30:58
ទិញ
0.01
2310.06
2314.58
ចំណេញ
4.45 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260799
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:00
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.45 USD
13.06.2024 04:40:59
13.06.2024 06:30:58
ទិញ
0.01
2310.08
2314.58
ចំណេញ
4.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:40:59
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.43 USD
13.06.2024 04:41:07
13.06.2024 06:30:58
ទិញ
0.01
2309.9
2314.58
ចំណេញ
4.61 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260813
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:07
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2309.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.61 USD
13.06.2024 04:41:09
13.06.2024 06:30:57
ទិញ
0.01
2310.07
2314.57
ចំណេញ
4.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260817
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:09
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.43 USD
13.06.2024 04:41:08
13.06.2024 06:30:57
ទិញ
0.01
2309.87
2314.54
ចំណេញ
4.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260815
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:08
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2309.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.60 USD
13.06.2024 04:41:10
13.06.2024 06:30:56
ទិញ
0.01
2309.97
2314.55
ចំណេញ
4.51 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260818
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:10
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2309.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.55
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.51 USD
13.06.2024 04:41:04
13.06.2024 06:30:56
ទិញ
0.01
2309.9
2314.55
ចំណេញ
4.58 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:04
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2309.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.55
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.58 USD
13.06.2024 04:41:18
13.06.2024 06:30:55
ទិញ
0.01
2310.09
2314.5
ចំណេញ
4.34 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:18
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.34 USD
13.06.2024 04:41:14
13.06.2024 06:30:55
ទិញ
0.01
2309.98
2314.48
ចំណេញ
4.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:14
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2309.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.43 USD
13.06.2024 04:41:16
13.06.2024 06:30:54
ទិញ
0.01
2309.98
2314.5
ចំណេញ
4.45 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:16
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2309.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.45 USD
13.06.2024 04:41:13
13.06.2024 06:30:54
ទិញ
0.01
2309.95
2314.5
ចំណេញ
4.48 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260825
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:13
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2309.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.48 USD
13.06.2024 04:41:12
13.06.2024 06:30:54
ទិញ
0.01
2309.87
2314.5
ចំណេញ
4.56 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260823
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:12
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2309.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.56 USD
13.06.2024 04:41:11
13.06.2024 06:30:54
ទិញ
0.01
2310.06
2314.5
ចំណេញ
4.37 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260820
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:11
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.37 USD
13.06.2024 04:41:20
13.06.2024 06:30:54
ទិញ
0.01
2310.12
2314.5
ចំណេញ
4.31 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:20
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.31 USD
13.06.2024 04:41:21
13.06.2024 06:30:53
ទិញ
0.01
2310.25
2314.5
ចំណេញ
4.18 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:21
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.18 USD
13.06.2024 04:41:18
13.06.2024 06:30:52
ទិញ
0.01
2310.03
2314.5
ចំណេញ
4.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:18
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.40 USD
13.06.2024 04:41:17
13.06.2024 06:30:52
ទិញ
0.01
2309.97
2314.5
ចំណេញ
4.46 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:17
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2309.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.46 USD
13.06.2024 04:41:23
13.06.2024 06:30:52
ទិញ
0.01
2310.22
2314.5
ចំណេញ
4.21 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:23
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.21 USD
13.06.2024 04:41:22
13.06.2024 06:30:52
ទិញ
0.01
2310.22
2314.5
ចំណេញ
4.21 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260843
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:22
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.21 USD
13.06.2024 04:41:29
13.06.2024 06:30:51
ទិញ
0.01
2310.3
2314.48
ចំណេញ
4.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260857
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:29
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.11 USD
13.06.2024 04:41:28
13.06.2024 06:30:51
ទិញ
0.01
2310.3
2314.48
ចំណេញ
4.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260855
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:28
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.11 USD
13.06.2024 04:41:24
13.06.2024 06:30:51
ទិញ
0.01
2310.25
2314.48
ចំណេញ
4.16 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260847
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:24
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.16 USD
13.06.2024 04:41:30
13.06.2024 06:30:50
ទិញ
0.01
2310.32
2314.48
ចំណេញ
4.09 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:30
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.09 USD
13.06.2024 04:41:26
13.06.2024 06:30:50
ទិញ
0.01
2310.29
2314.48
ចំណេញ
4.12 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260851
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:26
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.12 USD
13.06.2024 04:41:25
13.06.2024 06:30:50
ទិញ
0.01
2310.31
2314.48
ចំណេញ
4.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260849
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:25
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.10 USD
13.06.2024 04:41:33
13.06.2024 06:30:49
ទិញ
0.01
2310.36
2314.48
ចំណេញ
4.05 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260865
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:33
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.05 USD
13.06.2024 04:41:27
13.06.2024 06:30:49
ទិញ
0.01
2310.29
2314.48
ចំណេញ
4.12 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260852
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:27
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.12 USD
13.06.2024 04:41:34
13.06.2024 06:30:48
ទិញ
0.01
2310.37
2314.48
ចំណេញ
4.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:34
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.04 USD
13.06.2024 04:41:31
13.06.2024 06:30:48
ទិញ
0.01
2310.33
2314.48
ចំណេញ
4.08 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:31
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.08 USD
13.06.2024 04:41:41
13.06.2024 06:30:48
ទិញ
0.01
2310.56
2314.48
ចំណេញ
3.85 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260876
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:41
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.85 USD
13.06.2024 04:41:40
13.06.2024 06:30:48
ទិញ
0.01
2310.56
2314.48
ចំណេញ
3.85 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:40
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.85 USD
13.06.2024 04:41:39
13.06.2024 06:30:47
ទិញ
0.01
2310.42
2314.48
ចំណេញ
3.99 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260872
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:39
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.99 USD
13.06.2024 04:41:35
13.06.2024 06:30:47
ទិញ
0.01
2310.33
2314.48
ចំណេញ
4.08 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:35
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.08 USD
13.06.2024 04:41:43
13.06.2024 06:30:47
ទិញ
0.01
2310.58
2314.48
ចំណេញ
3.83 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:43
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.83 USD
13.06.2024 04:41:46
13.06.2024 06:30:46
ទិញ
0.01
2310.62
2314.48
ចំណេញ
3.79 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:46
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.79 USD
13.06.2024 04:41:42
13.06.2024 06:30:46
ទិញ
0.01
2310.5
2314.48
ចំណេញ
3.91 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260878
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:42
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.91 USD
13.06.2024 04:41:52
13.06.2024 06:30:45
ទិញ
0.01
2310.48
2314.47
ចំណេញ
3.92 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260899
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:52
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.92 USD
13.06.2024 04:41:47
13.06.2024 06:30:45
ទិញ
0.01
2310.61
2314.48
ចំណេញ
3.80 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:47
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.80 USD
13.06.2024 04:41:45
13.06.2024 06:30:45
ទិញ
0.01
2310.57
2314.47
ចំណេញ
3.83 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260884
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:45
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.83 USD
13.06.2024 04:41:44
13.06.2024 06:30:45
ទិញ
0.01
2310.58
2314.47
ចំណេញ
3.82 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260882
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:44
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.82 USD
13.06.2024 04:41:53
13.06.2024 06:30:44
ទិញ
0.01
2310.5
2314.49
ចំណេញ
3.92 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:53
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.49
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.92 USD
13.06.2024 04:41:54
13.06.2024 06:30:43
ទិញ
0.01
2310.41
2314.5
ចំណេញ
4.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:54
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.02 USD
13.06.2024 04:41:50
13.06.2024 06:30:43
ទិញ
0.01
2310.48
2314.5
ចំណេញ
3.95 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:50
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.95 USD
13.06.2024 04:41:50
13.06.2024 06:30:43
ទិញ
0.01
2310.48
2314.5
ចំណេញ
3.95 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#8260893
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2024 04:41:50
ប្រភេទ
ទិញ
ចំណុច​ចូល
2310.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2024 06:30:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2314.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.95 USD